Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění na vnuka

Zaměstnankyně chce uplatnit daňové zvýhodnění na vnuka, který s ní žije ve společné domácnosti a jehož rozvedená matka OSVČ v loňském roce porodila a je na MD, prý nemá žádný příjem. Co potřebuji od zaměstnankyně, abych jí mohla provést roční zúčtování a uplatnit nezdanitelnou částku na vnuka?
Děkuji.

Vladimíra
23. 1. 2019 11:57

Odpověď

Dobrý den,

daňové zvýhodnění je skutečně možné - v souladu s ustanovením § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZDP") - uplatnit i na vlastního vnuka/vnučku (resp. dokonce i na vnuka/vnučku druhého z manželů), pokud rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění na své dítě uplatnit. K tomu je však nutné splnit obecné podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění, tedy zejména, že se jedná o vyživované dítě a že toto dítě žije ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem, který daňové zvýhodnění uplatňuje.

Co se týče způsobu prokazování uvedených skutečností zaměstnavateli, je možné je shrnout do dvou bodů:
- zaměstnanec činí (podepisuje) daňové prohlášení, ve kterém uvádí (prohlašuje) některé relevantní skutečnosti, a
- předkládá potřebné dokumenty (doklady). Ve vztahu k daňovému zvýhodnění na děti jsou tyto dokumenty vyjmenovány v ustanovení § 38l odst. 3 ZDP. Nárok na daňové zvýhodnění se obecně prokazuje úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (rodný list). V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, prokazuje se tato skutečnost předložením tohoto průkazu (resp. předložením rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu). V případě, že je dítě již zletilé (což není přímo Váš případ), je obecně nutné doložit, že dítě splňuje definici “vyživovaného dítěte”, tedy zejména předložit potvrzení o studiu, resp. potvrzení správce daně (pokud dítě studovat nemůže nebo nemůže vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost). Pokud dítě studuje na zahraniční vysoké škole, předkládá se navíc rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice. Posledním obecným dokladem je potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (zejména druhého z manželů), že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Je však nutné dojít k závěru, že na Vámi zmíněnou situaci zákon o daních z příjmů z hlediska prokazování nároku na daňové zvýhodnění důsledně nepamatuje, a proto bych Vám z důvodu opatrnosti doporučil, aby Vaše zaměstnankyně předložila kromě výše uvedených “obecných” dokladů navíc ještě tyto dokumenty:
- úřední doklad prokazující totožnost rodiče dítěte, tj. rodný list dcery Vaší zaměstnankyně - vzhledem k tomu, že je nutné prokázat, že se jedná o vnuka, fakticky tak potřebujete mít dva rodné listy - jednak rodný list samotného vnuka a dále rodný list rodiče dítěte, tj. dcery Vaší zaměstnankyně,
- prohlášení obou rodičů dítěte o tom, že nemají dostatečně vysoké příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění na své dítě uplatnit (toto je totiž hmotněprávní podmínka pro uplatnění daňového zvýhodnění - viz první odstavec mé odpovědi),
- pokud ve společné domácnosti žije i manžel Vaší zaměstnankyně, tj. “dědeček”, který by teoreticky mohl také daňové zvýhodnění na vnuka uplatnit, přičemž je zaměstnán, potvrzení jeho zaměstnavatele o tom, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Jsem si vědom toho, že se jedná o poměrně komplikovaný případ. Vždy je tedy možnost namísto ročního zúčtování podat daňové přiznání s tím, že uvedené okolnosti nebude posuzovat zaměstnavatel, ale finanční úřad.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)