Hlavní navigace

Zdanění příjmu z postoupené pohledávky za prodej obchodního podílu

Dobrý den,
mohli bychom poprosit radu z hlediska zdanění postoupení pohledávky za prodej obchodního podílu. Společník prodal podíl v s.r.o., podíl vlastnil více než 5 let, jedná se tedy o osvobozený příjem. Svoji pohledávku na úhradu kupní ceny za obchodní podíl by nyní chtěl převést na třetí osobu. Dotaz zní, zda na příjem z postoupené pohledávky lze pohlížet i nadále jako na "příjem osvobozený" od daně z příjmů, neboť úhradou postoupené pohledávky fakticky nedochází ke zvýšení majetku poplatníka (a lze využít např. ust. § 23/ 13 ZDP (poslední věta), nebo zda se bude jednat o příjem zdaněný v rámci §10 (v tomto případě by se zdaňoval celý příjem bez výdajů?, v roce nabytí účinnosti smlouvy o převodu se zdaní celá hodnota pohledávky). V případě, že by se jednalo o příjem "osvobozený, bude nutné podávat oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v ZDP ?
Moc děkujeme. Jana Kunešová.

Jana
10. 2. 2020 22:18

Odpověď

Dobrý den,

Jelikož doba mezi nabytím obchodního podílu a jeho prodejem je delší než 5 let, je u společníka tento příjem osvobozený, jak správně sama uvádíte.
Dále § 23 odst. 13 uvádí, že pokud postoupíme vlastní pohledávku na třetí osobu, pak příjmem je vždy ta vyšší hodnota, tedy buď jmenovitá hodnota pohledávky, či cena, za kterou se pohledávka postupuje, podle toho, co je vyšší.
Toto ustanovení se však netýká pohledávek, které nejsou vůbec předmětem daně, či jsou od daně z příjmu osvobozené.
Jelikož splňujeme podmínky pro osvobozenou pohledávku, pak správně uvádíte, že se na váš případ § 23 odst. 13 vůbec nevztahuje, což nám říká, že nejsme nuceni zdaňovat vyšší cenu (buď jmenovitá hodnota, či cena, za kterou byla pohledávka postoupena).
Avšak, jak vyplývá z rozsudku NSS č. j. 5 Afs 33/2004 – 62, je nutno pohlížet na úkony Vašeho společníka jako na dva odlišné právní úkony.
V rozsudku soud vyslovil právní názor, že i když jde o postoupení pohledávky, která vznikla z příjmu od daně osvobozeného, nelze toto osvobození vztahovat na příjem související s postoupením pohledávky z tohoto titulu získané.
Jak správně soud v napadeném rozsudku uvádí, v § 10 písm. b) a c) ZDP jsou výslovně uvedeny příjmy z prodeje cenných papírů a jiných věcí, a k těm pak zákon v odst. 4 citovaného ustanovení zohledňuje jako výdaj jejich pořizovací cenu.
Příjmy z postoupení pohledávky zde však výslovně uvedeny nejsou a není proto možné při jejich zdanění aplikovat úpravu týkající se speciálně prodeje cenných papírů (obchodních podílů), tj. zohlednit proti příjmům z postoupení pohledávky pouze pořizovací cenu již předtím prodaných cenných papírů (obchodních podílů).
V daném případě stěžovatelka prodala dne 28. 5. 1997 obchodní společnosti S., s. r. o. 78 akcií za celkovou kupní cenu 10 920 000 Kč. Z titulu neuhrazení dohodnuté kupní ceny vznikla stěžovatelce vůči SCES, s. r. o. pohledávka, jejíž část ve výši 4 360 200 Kč dne 31. 7. 1997 postoupila Ing. T. H. Cena Příjem z postoupení pohledávky posoudil správce daně a následně i žalovaný a soud jako příjem ostatní dle ustanovení § 10 ZDP.
S tímto právním posouzením se Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje.
Právním titulem příjmu je v daném případě smlouva o postoupení pohledávky, nikoli smlouva o převodu obchodního podílu.
„Nejvyšší správní soud shodně s argumentací stěžovatelky konstatuje, že předmětná pohledávka pocházela z příjmu od daně osvobozeného, tj. z prodeje cenných papírů (obchodních podílů), avšak již nesdílí názor stěžovatelky, že s ohledem na tuto skutečnost by měl být i prodej této pohledávky od daně z příjmů osvobozen.“
Příjem za postoupení pohledávky stěžovatelka obdržela od postupníka nikoli proto, že by mu prodala cenné papíry (obchodní podíly), nýbrž proto, že na něj převedla právo na plnění ze závazkového vztahu.
Pokud jde o přiznané výdaje k předmětnému příjmu z postoupení pohledávky, uplatníte nominální hodnotu pohledávky.
Tedy v případě, kdy postoupíte pohledávku za 3.000.000 Kč a nominální hodnota je 3.000.000, pak základem daně ke zdanění je 0 Kč, v rámci § 10 zákona o dani z příjmu. Vlastní pohledávku oceňujeme jmenovitou hodnotou.

Hezký den

Ing. Tereza Tirolová (daňový a účetní poradce)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).