Hlavní navigace

Spolupráce vysokých škol a aplikační sféry – základní stavební kamen společnosti postavené na znalostech a inovacích

 Autor: 518993
Problematika spolupráce vysokých škol a aplikační sféry (patří sem nejen soukromý, ale i veřejný sektor, který může být odběratelem výstupů vysokých škol) se stala jedním ze stěžejních témat, které souvisí s oblastí znalostní společnosti, inovací a jejich podpory.
9. 11. 2011

Sdílet

Co všechno si vůbec pod pojmem spolupráce vysokých škol a aplikační sféry můžeme představit? Například od pánů Charlese a Conwaye pocházejících z Velké Británie si můžeme vypůjčit kategorizaci spolupráce, která je založena na jednotlivých etapách práce se znalostí.

Do první skupiny patří spolupráce, při které dochází ke tvorbě znalostí. Sem řadíme především výzkumné a vývojové aktivity. Vysoké školy provádějí výzkum a vývoj pro podniky na zakázku, školy a podniky realizují společné projekty, provozují společné laboratoře či si volné kapacity svých laboratoří vzájemně poskytují.

Do druhé kategorie patří aktivity, při kterých dochází k přenosu znalostí. Jedná se například o konzultační činnost akademických expertů či celých týmů pro podniky. Odhaduje se, že ve Spojených státech až 70 procent dalších společných projektů začíná na základě prvotní konzultační činnosti. Dále sem patří patenty či užité vzory. Výzkumníci na vysoké škole vyvinou nějaký nový postup či výrobek, nechají ho patentovat a poskytnou k dalšímu užívání podnikatelskému subjektu.

Třetí kategorií jsou dle Charlese a Conwaye spin-off společnosti. Ty mohou být založeny studenty či akademiky vysoké školy, popřípadě společně. Nebo se v nich kapitálově účastní přímo vysoká škola. Ta může založené subjekty v určité fázi vývoje prodat dalšímu zájemci. Spin-off mohou za zvýhodněných podmínek působit v podnikatelských inkubátorech či se postupně přesunout do vědecko-technologických parků. Některé vysoké školy, povětšinou technického profilu, nabízejí zvýhodněné podmínky pro své studenty či akademiky, aby je stimulovaly k zájmu o podnikatelskou činnost.

Poslední kategorie spolupráce vysokých škol a aplikační sféry obsahuje aktivity založené na lidském faktoru. Jedná se především o výuku studentů a výukovou činnost pro podnikatelské subjekty, která je v našem prostředí poněkud nepřesně nazývána celoživotním vzděláváním. Do této kategorie bychom mohli zařadit kromě dvou výše zmíněných tradičních činností vysokých škol i praxe studentů v podnicích, krátkodobé stáže akademiků ve firmách, přednáškovou činnost představitelů podnikatelských subjektů, vedení ročníkových, bakalářských, diplomových či disertačních prací odborníky z podnikové sféry, společnou tvorbu a realizaci studijních programů či v neposlední řadě společné semináře a konference pro představitele obou stran.

K výše zmíněné kategorizaci forem spolupráce je nutné dodat, že je to pouze jedno z možných rozdělení. Autoři Charles a Conway připomínají, že jednotlivé formy se mezi sebou prolínají a vzájemně překrývají. Je téměř nemožné od sebe striktně oddělit například výzkum a vývoj a výuku. Zdá se také, že vzájemné vztahy mezi podnikatelskými subjekty a vysokými školami, které mnohdy zakládají vlastní firmy či do jiných vstupují, budou v budoucnosti ještě složitější. Také je nutné připomenou, že v jedné zemi či určitém kulturním prostředí některé formy spolupráce fungují, jinde nikoliv.

Stejně tak je nutné si uvědomit, že existovaly a i nadále budou existovat bariéry mezi akademickým prostředím a podnikatelskou sférou. Velmi často tyto překážky najdeme napříč různými zeměmi a ve své podstatě vyjadřují rozdílné hodnoty obou světů. Výzkumy provedené ve Velké Británii před několika lety ukázaly, že hlavní překážkou spolupráce s podnikatelskou sféru je pro akademiky rozdílný pohled na účel spolupráce. Aplikovaný výzkum není často pro vědecké pracovníky z vysokých škol dost zajímavý – spolupráce s podnikatelskou sférou nepřispívá k postupu akademickou hierarchií a v neposlední řadě zabírá čas, který by akademici mohli věnovat publikační činnosti. Firmy si zase stěžují, že se vysoké školy nechovají dostatečně profesionálně a že akademici upřednostňují ostatní zájmy, tudíž nejsou často schopni dostát včas a kvalitně svým závazkům.

Jak je vidět, hledání vzájemně výhodného vztahu mezi vysokými školami a podnikatelskými subjekty či aplikační sférou není nikde na světě bezproblémové. Nicméně pro úspěšné fungování ekonomiky a budování společnosti založené na znalostech a inovacích je úspěšná a vzájemně prospěšná spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou jednou ze základních podmínek.

Aleš Vlk

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR rozvoj spolupráce mezi firmami a výzkumnou sférou usilovně podporují. Od loňského roku organizují unikátní soutěž Nejlepší spolupráce roku, která má za úkol oceňovat a podporovat společné projekty mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucí k inovacím. Soutěž podporuje také Technologická agentura ČR.

Váš projekt můžete přihlásit do 2. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku na http://www.spo­lupraceroku.cz/nej­lepsi-spoluprace.

Termín pro podání přihlášek je 18. listopadu 2011.

Vítězný projekt obdrží finanční prémii 100.000,– Kč.

Nejlepší spolupráce roku upozorňuje na perspektivní projekty s komerčním potenciálem a rozšiřuje povědomí o praktických dopadech transferu výzkumných poznatků z akademického prostředí do praxe. Soutěž má za cíl motivovat vysoké školy a aplikační sféru k zintenzivnění vzájemné spolupráce. Současně ukazuje firmám konkrétní příklady, jak lze využít potenciálu výzkumných týmů a kapacit na českých univerzitách. Neméně důležitým motivem tohoto projektu je popularizace studia technických oborů, která v posledních letech značně klesá.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).