Hlavní navigace

Jak si zažádat o program Antivirus

Jak bude celý proces probíhat?

 • Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.
 • Důraz bude kladen na rychlé poskytnutí podpory, ovšem pod důkladnou kontrolou. 
 • Za případné chyby na výkazech a formulářích odpovídá žadatel, na což ho bude úřad práce průběžně upozorňovat. 
 • Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování stále jeho zaměstnanci (v pracovním poměru) a nebyla jim dána výpověď, s výjimkou případů § 52 písm. g) a h) zákoníku práce, pokud jsou zaměstnáni podle českého práva. 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno dále zpřesnit podmínky poskytnutí příspěvku prostřednictvím vnitřního aktu řízení, a to v souladu s programem Antivirus schváleným vládou.

Podání žádosti o příspěvek

 • Podání a příjem žádosti probíhá výhradně elektronicky. Žadatel musí mít buď datovou schránku, nebo uznávaný elektronický podpis.
 • Žádost o uzavření dohody vyplňuje žadatel prostřednictvím webové aplikace. vytvořené speciálně pro účely tohoto příspěvku. Odkaz bude na internetových stránkách úřadu práce. 
 • Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště místně příslušné pobočky úřadu práce dle svého sídla. 
 • Povinnou součástí žádosti je doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude úřad práce zasílat finanční prostředky. 
 • Žadatel nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné vyplnění údajů.
 • Chybně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění/opravě a budou stornovány.
 • Žadatel nese odpovědnost za správnost postupu podle zákoníku práce

Uzavření dohody

 • Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána úřadu práce. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele.
 • Úřad práce zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody. 
 • V případě zjištění chyby zašle žadateli informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně. 
 • Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná úřadem práce a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Vyúčtování náhrad mezd

 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Následně předloží prostřednictvím webové aplikace úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. 
 • Na každý režim programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce.

Aktuální články o kurzarbeitu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).