Hlavní navigace

&#34^ Písek - Beton&#34^, a.s.

Firma &#34^ Písek - Beton&#34^, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4680, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63217082

Sídlo:

K pískovně 812, Velký Osek, 281 51

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 6. 1995

DIČ:

CZ63217082

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

08110 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
08120 Provoz pískoven a štěrkopískoven&#59^ těžba jílů a kaolinu
431 Demolice a příprava staveniště
43130 Průzkumné vrtné práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4680, Městský soud v Praze

Obchodní firma

" Písek - Beton", akciová společnost od 28. 6. 1995

Obchodní firma

" Písek - Beton", a.s. od 23. 10. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 28. 6. 1995

adresa

K pískovně 812
Velký Osek 28151 od 4. 4. 2017

adresa

Nad jezerem č.p. 120
Veltruby - Hradišťko 28002 do 29. 3. 2012 od 23. 11. 2001

adresa

Nad jezerem č.p. 120
Veltruby 28002 do 23. 11. 2001 od 23. 10. 2001

adresa

Nad jezerem 120
Veltruby - Hradištko 28002 do 23. 10. 2001 od 22. 12. 1998

adresa

U Jezera 37
Veltruby - Hradištko do 22. 12. 1998 od 10. 3. 1997

adresa

Družstevní 411
Třemošnice 53843 do 10. 3. 1997 od 28. 6. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 7. 2014

Hornická činnost od 10. 3. 1997

Činnosti prováděné hornickým způsobem od 10. 3. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 7. 2014 od 28. 6. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 31. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 31. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 31. 7. 2014

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti "Písek - Beton", a. s. na obc hodní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozdě lení je 1. leden 2014. od 5. 6. 2014

Na společnost "Písek - Beton", a.s. jako nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČO 452 74 592, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1579. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2013. od 1. 7. 2013

Mimořádná valná hromada společnosti " Písek - Beton ", a.s. dne 20. prosince 2010 ve formě notářského zápisu N 766/2010, NZ 668/2010 sepsaného notářem v Praze JUDr. Tomášem Oulíkem rozhodla : Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti " Písek - Beton ", a.s., IČ 63217082, se sídlem Veltruby - Hradišťko, Nad jezerem č.p. 120, okres Kolín, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , v oddíle B, vložka 4680 (dále také "Společnost"), oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku je obchodní společnost České přístavy, a.s., se sídlem Jankovco va 6, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 45274592, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 1579, přičemž toto její postavení bylo doloženo: a/ předložením při prezenci na této mimořádné valné hromadě 90 kusů akcií v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé z nich, a 100 kusů akcií v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každé z nich. Celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 51.800.000,- Kč, přičemž základní kapitál Společnosti činí 52.000.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti, stejně tak jako podíl na hlasovacích právech o velikosti 99,6%; b/ čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 10.11.2010 a ze dne 20.12.2010 o tom, že ve Společnosti drží akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 51 800 000,- Kč, a to 100 ks akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každá o jmenovité hodnotě 500 000, - Kč a 90 ks akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč, přičemž se všemi výše uvedenými akciemi jsou spojena hlasovací práva. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost České přístavy, a.s., se sídlem Jankovcova 6, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 45274592, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 1579, je akcionářem oprávněným k př echodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále rovněž "hlavní akcionář"). Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost České přístavy, a.s., se sídlem Jankovcova 6, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 45274592, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 1579, doložil potvrzením Komerční b anky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za akcie přecházející na hlavního akcionáře před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přecházející akcie provede Kome rční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 11 407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 1360. Valná hromada rozhoduje na návrh předložený hlavním akcionářem o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií emitovaných Společností takto: všechny akcie v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé z nich, všechny akcie v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každé z nich, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře - obchodní společnost České přístavy, a.s., se sídlem Jankovcova 6, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 45274592, zapsána v obchodním rejst říku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 1579, a to za podmínek stanovených §183i až § 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 20.200,- Kč (slovy: dvacet tisíc dvě stě korun českých) za jednu akcii v listinné podobě ve formě na majitele jmenovité hodnoty 20.000,- Kč, částku 505.000,- Kč (slovy: pět set pět tisíc korun českých) za jednu akcii v listinné podobě ve formě na majitele jmenovité hodnoty 500.000,- Kč. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář potvrzením Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, prokázal, že složil u této banky peněžní prostředky ve výši celkového protiplnění. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. ZU-453/2010 ze dne 18.10. 2010, vyhotoveným společností KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, U svobodárny 12, PSČ 190 00, IČ: 45808830, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 12293. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům Společnosti nebo zástavním věřitelům, kteří drží tyto akcie Společnosti, poskytnuto Komerční bankou, a.s. bez zbytečného odkladu po splnění podmínek stanovených § 18 3m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění, a to bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem. Dosavadním vlastníkům listinných akcií Společnosti nebo zástavním věřitelům, kteří drží tyto akcie Společnosti, vzniká právo na úhradu protiplnění jejich předáním Společnosti, které se uskuteční prostřednictvím Komerční banky, a.s., a to v jejím obchodním místě : Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Dosavadní vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé, kteří drží tyto akcie j e předloží Společnosti prostřednictvím Komerční banky, a.s. do 30ti dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do jednoho měsíce, případně v dodatečné lhůtě, kterou Společnost určí v soulad u s ustanovením § 183l obchodního zákoníku, bude Společnost postupovat dle § 214 odst. 1až 3 obchodního zákoníku. Po prohlášení akcií za neplatné ukončí Komerční banka, a.s. výběr akcií a akcionář tyto neplatné akcie odevzdá přímo Společnosti. do 31. 7. 2014 od 20. 1. 2011

Usnesení valné hromady ze dne 17. května 2008 v záležitosti zvýšení základního kapitálu a oznámení o výkonu přednostního práva na úpis akcií: Vzhledem k tomu, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií na základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, dnešní valná hromada emitenta ?Písek-Beton?, a.s., se sídlem Nad jezerem 120, Veltruby-Hradišťko, PSČ 280 02, okres Kolín, IČ 63217082, zaps aná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4680, schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Zcela splacený základní kapitál společnosti se zvýší z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 50.000.000,- Kč na celkovou hodnotu 52.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se uskuteční pouze peněžitými vklady. Upisování nad maximální částku se nepři pouští. b) Na celkový peněžitý vklad ve výši maximálně 50.000.000,- Kč budou upsány akcie takto: 100 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá. Všechny emitované a upisované akcie budou upsány s emisním kursem jednotlivé akc ie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Akcie lze upisovat pouze celé. Akcie nebudou registrované a nebudou veřejně obchodovatelné. c) V souladu se stanovami společnosti bude při upisování zachováno přednostní právo stávajících akcionářů pro úpis akcií, tj. na jednu akcionářem vlastněnou akcii o nominální hodnotě 20.000,- Kč je možné upsat s využitím přednostního práva jednu akcii o j menovité hodnotě 500.000,- Kč. d) Úpis akcií s přednostním právem lze vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví v délce 15 kalendářních dnů a počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo ozn ámí informaci o úpisu s přednostním právem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Představenstvo je pov inno informaci o úpisu s přednostním právem zveřejnit a oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude záměr zvýšení základního kapitálu zapsán do příslušného obchodního rejstříku. e) Každý upisovatel, který bude po předložení jím vlastněných akcií dle bodu ad c) tohoto usnesení zapsán v listině upisovatelů, je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na číslo účtu 43-2042890207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpo zději v den následující po posledním dni lhůty pro úpis akcií dle bodu ad d) tohoto usnesení. Účet u Komerční banky, a.s., je zřízen jako zvláštní účet za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu. Jako variabilní symbol uvede upisovatel svoje pořadové číslo v listině upisovatelů. f) V případě, že nebude zcela upsáno zvýšení základního kapitálu na základě využití přednostního práva pro úpis akcií dle bodu ad d) tohoto usnesení, budou zbývající akcie upsány dodatečným úpisem aplikací ustanovení § 167 odst. 1 obchodního zákoníku a s využitím ustanovení stanov společnosti [stanovy - článek 11, část A), odst. 2, písm. e) a dále stanovy - postup při zvýšení základního kapitálu, článek 9, odst. 2, poslední věta] tak, aby bylo dosaženo celkové výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Tento dodatečný úpis bude proveden stávajícími akcionáři nebo některými z nich dodatečným úpisem akcií, při kterém nebude omezen rozsah úpisu jednotlivými akcionáři. g) Dodatečný úpis akcií dle bodu ad f) tohoto usnesení lze vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Lhůta pro vykonání dodatečného úpisu se stanoví v délce 15 kalendářních dnů a počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo oznámí informaci o dodatečném úpisu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Jestliže pot é nabídka akcionářů na dodatečný úpis převýší navrhované zvýšení základního kapitálu dle bodu ad a) tohoto usnesení, budou vklady akcionářů plynoucí z dodatečného úpisu kráceny v poměru jejich dosavadních vkladů. Představenstvo je povinno informaci o doda tečném úpisu zveřejnit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zjistí, že nebyly upsány akcie s využitím přednostního práva. h) Podmínky upisování akcií dle ustanovení bodu ad f) tohoto usnesení budou obdobné upisování akcií s využitím přednostního práva - viz ustanovení bodu ad e) tohoto usnesení. i) Představenstvo oznámí konečnou částku zvýšení základního kapitálu na základě listiny upisovatelů způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. do 21. 8. 2008 od 26. 5. 2008

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 15.5.1999 o zvýšení základního jmění v tomto znění: a) Valná hroamda schvaluje zvýšení základního jmění společnosti peněžitými vklady o částku 1 000 000,-Kč. Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšené základní jmění posílí finanční pozici společnosti v souladu s jejím podnikatelským záměrem. b) Druh, podoba a forma upisovaných akcií: kmenové akcie na jméno, listinná podoba, neveřejně obchodovatelné. c) Počet, jmenovitáhodnota, emisní kurs: 50 ks akcií, jmenovitá hodnota 20 000,-Kč každá, emisní kurs 20 000,-Kč. d) Práva spojená s novými akciemi: nové akcie budou se stejnými právy jako stávající akcie. e) v prvním kole bude provedeno upisování nových akcií stávajícími akcionáři v souladu s jejich stávajícícm podílem na stávajícím základním jmění společnosti. Lhůta pro upisování počne běžet dnem následujícím poté, co stávající akcionáři obdrží doporučený dopis představenstva se sdělením o zahájení úpisu. Tento dopis zašle představenstvo do 14 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu. Upisování bude provedeno v sídle společnosti v pracovncíh dnech a v pracovních hodinách. Veřejná výzva k úpisu akcií nebude provedena. f)Celý emisní kurs upisovaných akcií bude jednotlivými akcionáři splacen jednorázově ve lhůtě podle bodu"e" tohoto usnesení. Částku může upisovatel složit buď v hotovosti při úpisu v sídle společnosti nebo na číslo účtu, které bude uvedeno v doporučeném dopise představenstva jednotlivým akcionářům se sdělením o zahájení úpisu. V případě zaslání upisované částky na účet společnosti předloží upisovatel při úpisu potvrzení banky o zaslání příslušné částky na účet společnosti. g) Druhé kolo upisování se uskuteční v případě, že nebudou upsány všechny akcie v prvním kole podle bodu "e" tohoto usnesení. Tyto neupsané akcie budou v rovnoměrně rozděleném počtu nabídnuty k upisování zbývajícím stávajícím akcionářům. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžet dnem následujícím po obdržení doporučeného dopisu představenstva, který je představenstvo povinno zaslat akcionářům do 14 dnů po ukončení upisování prvního kola. Lhůta pro upisování v rámci druhého kola bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu. Celý emisní kurs druhého kola upisování bude jednotlivými akcionáři splacen jednorázově při upisování buď v hotovosti v sídle společnosti nebo na účet společnosti podle bodu "f" tohoto usnesení. h) K upisování akcií dochází do listiny upisovatelů. i) Návrh na zápis výše základního jmění po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po zaplacení 100 % jejich jmenovité hodnoty podá představenstvo způsobem určeným stanovami a zákonem. do 8. 8. 2000 od 27. 7. 1999

Obchodní společnost "Písek - Beton", akciová společnost, IČ: 63 21 70 82 se sídlem Veltruby - Hradištko, U Jezera 37 se vyřazuje z oddílu B, vložky 1243 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. od 20. 4. 1998

Obchodní společnost Písek - Beton, akciová společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 4680. od 24. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 400 000 Kč

od 5. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 5. 6. 2014 od 21. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 8. 2008 od 8. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 8. 2000 od 27. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 7. 1999 od 28. 6. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 100 od 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 od 5. 6. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 5. 6. 2014 od 21. 8. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 100 do 5. 6. 2014 od 21. 8. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 21. 8. 2008 od 19. 2. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 19. 2. 2008 od 8. 8. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 50 do 8. 8. 2000 od 3. 4. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 50 do 3. 4. 1998 od 28. 6. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Novotný

člen

První vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

U Malvazinky 2112/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Herčík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2017

vznik členství: 17. 6. 2010

Za jezerem 250, Veltruby, 280 02, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2015

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Lukáš Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 25. 9. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 17. 6. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 17. 6. 2015

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2010

Jeseniova 57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Petr Herčík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2017

vznik členství: 17. 6. 2010

Za jezerem 250, Veltruby, 280 02, Česká republika

Petr Herčík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2017

vznik členství: 17. 6. 2010

Za jezerem 250, Veltruby, 280 02, Česká republika

Lukáš Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 6. 6. 2009

zánik členství: 25. 9. 2014

Jeseniova 57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2010

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Petr Herčík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 17. 6. 2010

Za jezerem 250, Veltruby, 280 02, Česká republika

Milan Maciga

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 6. 6. 2009

Sokolská 671, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Věra Ďurovcová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Průběžná 189, Prachovice, Česká republika

Karla Langová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Průběžná 185, Prachovice, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Milan Maciga

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2000 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2001

Sokolská 671, Heřmanův Městec, Česká republika

Ing. Věra Ďurovcová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2000 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2001

Prachovice 189, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2000 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2001

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

ing. Jan Lang

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 7. 2000

Průběžná 185, Prachovice, Česká republika

Ing. Michal Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 7. 2000

Jarníkova 1887/7, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Straka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 12. 1998

Hřbitovní 264, Kolín, Česká republika

Ing. Věra Ďurovcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 7. 2000

Prachovice 189, Česká republika

Drahouš Bleha

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Lukavice 19, Česká republika

Drahouš Bleha

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 1995

Lukavice 19 okr.Chrudim, Česká republika

Libuše Š T O R K O V Á

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 1995

Nové Město na Moravě 340, Česká republika

Libuše Štorková

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Nové Město na Moravě 340, Česká republika

Libuše Šibravová

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Míchov 38, 592 44, Česká republika

Libuše Š I B R A V O V Á

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 1995

Míchov 38,p.Věcov, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Martin Ratkoš

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Olgy Havlové 2896/5, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 25. 9. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Aleš Hrbek MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 25. 9. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Ratkoš

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Terronská 656/45, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2016

Průběžná 189, Prachovice, 538 04, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2017

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2016

Průběžná 189, Prachovice, 538 04, Česká republika

Mgr. Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 6. 6. 2009

zánik členství: 25. 9. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 6. 6. 2009

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Hrbek

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 24. 9. 2009

zánik členství: 25. 9. 2014

vznik funkce: 24. 9. 2009

zánik funkce: 25. 9. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 17. 6. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 17. 6. 2015

Průběžná 189, Prachovice, 538 04, Česká republika

Ing. Aleš Hrbek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 24. 9. 2009

vznik funkce: 24. 9. 2009

Jeseniova 57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 24. 9. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2010

Průběžná 189, Prachovice, 538 04, Česká republika

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 6. 6. 2009

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 6. 6. 2009

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Karel Kvasnička

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 11. 2009

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 24. 9. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2006

zánik funkce: 24. 9. 2009

Sokolská 669, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 11. 2009

vznik členství: 1. 4. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2006

Průběžná 189, Prachovice, 538 04, Česká republika

Ing. Jan Lang

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 1. 10. 2008

Průběžná 185, Prachovice, 538 04, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Průběžná 189, Prachovice, Česká republika

Milan Maciga

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Sokolská 671, Heřmanův Městec, Česká republika

Ing. Pius Ďurovec

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2000 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2001

Průběžná 189, Prachovice, Česká republika

ing. Karel Kvasnička

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 6. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Sokolská 669, Heřmanův Městec, Česká republika

Ing. Zdeněk Pavlík

mistopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

zánik funkce: 6. 6. 2000

Konárovice 261, Česká republika

Ing. Zdeněk Pavlík

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Konárovice 261, Česká republika

Adrian Stojkov

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1997

Masarykova 821, Kolín, Česká republika

ing. Karel Kvasnička

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Sokolská 669, Heřmanův Městec, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1995 - Poslední vztah: 12. 7. 2000

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

od 31. 7. 2014

Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 31. 7. 2014 od 23. 10. 2001

Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo samostatně prokurista společnosti.

do 23. 10. 2001 od 28. 6. 1995

Další vztahy firmy &#34^ Písek - Beton&#34^, a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Alena Černá

První vztah: 28. 6. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloslav Černý

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

České přístavy, a.s.

První vztah: 28. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

Praha

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Alena Černá

  člen představenstva

  Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Miloslav Černý

  předseda představenstva

  Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Aleš Hrbek MBA

  místopředseda představenstva

  Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

 • Patrik Kotěra

  člen dozorčí rady

  Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

 • Lukáš Černý

  místopředseda představenstva

  Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Antonín Novotný

  předseda dozorčí rady

  U Malvazinky 2112/20, Praha, 150 00, Česká republika

 • Miloslava Šimonková

  člen dozorčí rady

  Čáslavská 72, Vrdy, 285 71, Česká republika

Akcionáři

Mgr. ALENA ČERNÁ

Jeseniova 1167/57, Česká republika, Praha, 130 00

od 28. 6. 2019

Ing. MILOSLAV ČERNÝ

Jeseniova 1167/57, Česká republika, Praha, 130 00

do 28. 6. 2019 od 1. 7. 2013

České přístavy, a.s., IČ: 45274592

Jankovcova, Česká republika, Praha 7, 170 00

do 1. 7. 2013 od 28. 5. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 6. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 6. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).