Hlavní navigace

A.K.F. Projekt, a.s.

Firma A.K.F. Projekt, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18999, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 62 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28145593

Sídlo:

Korunní 1171/79, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 2. 2012

DIČ:

CZ28145593

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18999, Městský soud v Praze

Obchodní firma

A.K.F. Projekt, a.s. od 5. 2. 2013

Obchodní firma

DOWNES a.s. do 5. 2. 2013 od 6. 2. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 6. 2. 2012

adresa

Korunní 1171/79
Praha 13000 od 5. 2. 2013

adresa

Široká 432/11
České Budějovice 37001 do 5. 2. 2013 od 6. 2. 2012

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 9. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 2. 2013

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 2. 9. 2015 od 6. 2. 2012

Ostatní skutečnosti

Obchodní společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 25606409, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933 jako jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., se sídlem Korunní 1171 /79, Vinohrady, 13000 Praha, identifikační číslo 28145593, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18999, vykonávajíc působnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, jejím jménem za představenstvo předseda představenstva Ing. Ivan Bubeníček a člen představenstva Ján Šťastný, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., je získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank. Základní kapitál společnosti A.K.F. Projekt, a.s., který byl plně splacen, se zvyšuje o částku 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých), tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na celkovou novou výši zák ladního kapitálu 62,000.000,-- Kč (slovy šedesát dva miliony korun českých) a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 300 (tři sta) kusů nových kmenových akcií společnosti A.K.F. Projekt, a.s., které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Akc ie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie společnosti A.K.F. Projekt, a.s., tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 2 5606409, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933. Nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti v katastrálním území Vinohrady, zapsané na listu vlastnictví číslo 2463 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Vinohrady a obec Praha, a to: - budovu čp. 2521 - obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/1; - budovu č.p. 2541 - obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/2; - pozemek parcelní číslo 3261/1 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3261/2 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3262/1 - ostatní plocha, způsob využití zeleň; - pozemek parcelní číslo 3262/2 - ostatní plocha, způsob využití zeleň. Nově emitované akcie budou upsány společností A.K.F., a.s. jako předem vybraným zájemcem s tím, že společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je oprávněna nově emitované akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou výše uvedené ne movitosti ve vlastnictví společnosti A.K.F. a.s., v postavení předem vybraného zájemce. Předmět nepeněžitého vkladu (výše uvedené nemovitosti) byl oceněn společností NSN Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, identifikační číslo 24664651, znalcem pro obor ekonomika, odvětví oceňování nepeněžitých vkla dů do obchodních společností, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pravomocným usnesením číslo jednací 2Nc 4823/2013-13 ze dne 17.4.2013, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 21.6.2013 znalecký posudek č. 242-37/2013 ve výši 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a tedy činí 60,000.000,-- Kč za nově emitovaných tři sta kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,-- Kč (slovy dvě stě t isíc korun českých) a společnost A.K.F., a.s., v postavení předem vybraného zájemce je jako upisovatel povinna splatit celý emisní kurs ve výši 100% upsaných akcií. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti A.K.F. Projekt, a.s., proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných nově emitovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Upisování nově emitovaných akcií je vá záno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, as.., shora specifikovaným nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že společnost A.K.F., a. s. není schopna jako jeho vlastník předmětný nemovitý majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který společnost A.K.F. Projekt, a.s, naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitál u společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku získá společnost A.K.F. Projekt, a.s., hospodářskou výhodu zlepšení pozi ce u financujících bank. Vkládaný nemovitý majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to zejména k pronájmu bytů a nebytových prostor. Místem pro upisování nově emitovaných akcií je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s., s tím, že akcie budou upsány předem vybraným zájemcem tj. společností A.K.F., a.s., a to na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou jmenované právnické osoby ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, přičemž uzavíraná smlouva musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upsání akcií činí 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcí společnosti A.K.F. a,s., jako předem vybranému zájemci. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude společnosti A.K.F., a.s, jako předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost A.K.F. Projekt, a.s., je povinna tento návrh odeslat společnosti A.K.F., a.s., jako předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spo lečnosti A.K.F. Projekt, a.s., učiněné v působnosti valné hromady. Společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je povinna splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve shora specifikovaném znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností A.K.F. Projekt a současně jeho předáním společnosti A.K.F. Proj ekt, a.s., s tím, že o tomto předání bude mezi společností A.K.F. Projekt, a.s., a společnosti A.K.F., a.s,. sepsán zápis. Společnost A.K.F., a.s, jako předem vybraný zájemce je současně povinna předat společnosti A.K.F. Projekt, a.s., písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Nepeněžitý vklad musí být společností A.K.F., a.s., jako předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpis u smlouvy o upsání akcií. do 23. 11. 2013 od 26. 8. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

od 23. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 11. 2013 od 24. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 2. 2012 od 6. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 310 od 23. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 11. 2013 od 5. 2. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 5. 2. 2013 od 6. 2. 2012

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Oldřich Vávra

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2017

vznik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2016

Kováků 3210/26, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Oldřich Vávra

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 7. 2017

vznik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2016

Pěstitelská 127/5, Brno, 619 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  RP CLINIC s.r.o.

  Na poříčí 1076/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Oldřich Vávra

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 7. 2017

vznik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2016

Pěstitelská 127/5, Brno, 619 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  RP CLINIC s.r.o.

  Na poříčí 1076/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

David Kamarás

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 8. 7. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Sázavská 2032/30, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Kamarás

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 8. 7. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Sázavská 2032/30, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Grošup

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 8. 7. 2015

zánik členství: 15. 10. 2015

Jetelová 3255/9a, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Kamarás

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 8. 7. 2015

vznik funkce: 8. 7. 2015

Sázavská 2032/30, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Bubeníček

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 8. 7. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Bubeníček

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 8. 7. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

David Grošup

Člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 23. 1. 2013

zánik členství: 8. 7. 2015

Jetelová 3255/9a, Praha, 106 00, Česká republika

Ivan Bubeníček

Předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 23. 1. 2013

zánik členství: 8. 7. 2015

vznik funkce: 24. 1. 2013

zánik funkce: 8. 7. 2015

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

David Grošup

Člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 23. 1. 2013

Jílovská 1165/65, Praha 4, 142 00, Česká republika

David Grošup

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 23. 1. 2013

Jílovská 1165/65, Praha, 142 00, Česká republika

Ján Šťastný

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 23. 1. 2013

zánik členství: 18. 3. 2015

Sázavská 2032/30, Praha, 120 00, Česká republika

Ivan Bubeníček

Předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 23. 1. 2013

vznik funkce: 24. 1. 2013

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Martin Janoušek

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

vznik členství: 6. 2. 2012

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 6. 2. 2012

Boletická 2222/1a, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Dalších 48 vztahů k této osobě

Za společnost jedná samostatně

od 7. 11. 2016

Společnost zastupují předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.

do 7. 11. 2016 od 2. 9. 2015

Jménem společnosti jednají předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.

do 2. 9. 2015 od 5. 2. 2013

Člen představenstva jedná za společnost samostatně.

do 5. 2. 2013 od 6. 2. 2012

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2016

Gotthardská 28/8, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Grošup

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Jetelová 3255/9a, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PaedDr. Věra Bubeníčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

zánik funkce: 7. 11. 2016

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PaedDr. Věra Bubeníčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

zánik funkce: 7. 11. 2016

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Krejčí

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

zánik funkce: 7. 11. 2016

Mratínská 437/26, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Krejčí

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

zánik funkce: 7. 11. 2016

Mratínská 437/26, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Grošup

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 7. 11. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Jetelová 3255/9a, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Věra Bubeníčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 23. 1. 2013

zánik členství: 15. 10. 2015

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Věra Bubeníčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 23. 1. 2013

Na zájezdu 2554/18a, Praha, 101 00, Česká republika

Zdeněk Krejčí

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 23. 1. 2013

zánik členství: 15. 10. 2015

vznik funkce: 24. 1. 2013

zánik funkce: 15. 10. 2015

Mratínská 437/26, Praha, 190 00, Česká republika

Anna Matoušková

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 23. 1. 2013

zánik členství: 15. 10. 2015

Koněvova 2360/203, Praha, 130 00, Česká republika

Martina Brůžková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

vznik členství: 6. 2. 2012

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 6. 2. 2012

U Trojice 799/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Martina Kubíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

vznik členství: 6. 2. 2012

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 6. 2. 2012

zánik funkce: 30. 11. 2012

Jizerská 1076/2, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Petra Janoušková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

vznik členství: 6. 2. 2012

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 6. 2. 2012

Boletická 2222/1a, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další vztahy firmy A.K.F. Projekt, a.s.

Historické vztahy

PhDr. Roman Petr

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

U Nesypky 1178/6, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

PhDr. Roman Petr

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

U Nesypky 1178/6, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

PhDr. Roman Petr

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

Buzulucká 589/1, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Roman Petr

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

Buzulucká 589/1, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RP INVEST, a.s.

První vztah: 4. 3. 2020

Na poříčí 1076/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

RP INVEST, a.s.

První vztah: 27. 3. 2018 - Poslední vztah: 4. 3. 2020

Na poříčí 1076/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

CEVE s.r.o.

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

Letohradská 711/10, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Akcionáři

RP INVEST, a.s., IČ: 06235522

Na poříčí 1076/5, Česká republika, Praha, 110 00

od 4. 3. 2020

RP INVEST, a.s., IČ: 06235522

Helénská 1799/4, Česká republika, Praha, 120 00

do 4. 3. 2020 od 27. 3. 2018

PhDr. ROMAN PETR

U Nesypky 1178/6, Česká republika, Praha, 150 00

do 27. 3. 2018 od 6. 8. 2017

PhDr. ROMAN PETR

Buzulucká 589/1, Česká republika, Praha, 160 00

do 6. 8. 2017 od 7. 11. 2016

A.K.F., a.s., IČ: 25606409

Korunní, Česká republika, Praha 3

do 7. 11. 2016 od 5. 2. 2013

CEVE s.r.o., IČ: 25164988

Letohradská 711/10, Česká republika, Praha, 170 00

do 5. 2. 2013 od 6. 2. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 1. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 1. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).