Hlavní navigace

AD auditoři a daňoví poradci a.s.

Firma AD auditoři a daňoví poradci a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1561, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25266292

Sídlo:

Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 3. 1997

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje AD auditoři a daňoví poradci a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

69100 Právní činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1561, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

AD auditoři a daňoví poradci, a.s. od 11. 3. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 11. 3. 1997

adresa

Bratří Štefanů 1069/79b
Hradec Králové 50003 od 1. 6. 2016

adresa

Veverkova 1343/1
Hradec Králové 50002 do 1. 6. 2016 od 25. 2. 2015

adresa

Veverkova 1343
Hradec Králové 50163 do 25. 2. 2015 od 24. 4. 2006

adresa

Veverkova 1343
Hradec Králové do 24. 4. 2006 od 11. 3. 1997

Předmět podnikání

Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité od 25. 2. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2015

Auditorská činnost od 20. 9. 2007

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 4. 2006

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí od 24. 4. 2006

Auditorská činnost dle zákona č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, prováděná zapsanými auditory do 20. 9. 2007 od 24. 4. 2006

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 25. 2. 2015 od 24. 4. 2006

Oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité do 25. 2. 2015 od 24. 4. 2006

auditorská činnost dle zákona č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, prováděná zapsanými auditory do 24. 4. 2006 od 11. 3. 1997

daňové poradenství dle zákona č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, prováděná daňovými poradci do 24. 4. 2006 od 11. 3. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 24. 4. 2006 od 11. 3. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 24. října 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 1.100.000,-- Kč (jedenmilionjednostotisíc korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 44 kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč znějících na jméno, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

3) Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Zdeňku Urbanovi, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na jihu čp. 540. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na adrese Hradec Králové, Veverkova 1343, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodnutí valné hromady. Lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, em isní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisovatele a jeho podpis. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

6) Emisní kurs je dán součtem jmenovité hodnoty akcie a emisního ážia. 44 kusy zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč znějících na jméno je upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 1.352.331,20 Kč, tzn. emisní kurs jedné akcie činí 30 .734,80 Kč (třicettisícsedmsettřicetčtyři80 korun českých). do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

Základní jmění ve výši 1.100.000,- Kč bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 1.352.331,20 Kč, tzn. v nominální hodnotě vloženou pohledávkou Ing. Zdeňka Urbana, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na Jihu čp. 540, vzniklou na základě smlouvy o uznání závazku ze dne 4. října 2000. Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky uzavřené mezi ing. Zdeňkem Urbanem, na straně jedné jako postupitelem a společností AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na straně druhé jako postupn íkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky ing. Zdeňka Urbana vzniklé z titul u smlouvy o uznání závazku ze dne 4. října 2000 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 1.352.331,20 Kč. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

Nepeněžitým vkladem bude upsáno 44 kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč, pročež rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionáři jako protiplnění vydány, se považuje za emisní áž io. do 12. 12. 2001 od 13. 3. 2001

Valná hromada konaná dne 22. prosince 1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

l) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 700.000,-- Kč (sedmsettisíc korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 28 (dvacetosm) kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

3) Přednostní právo akcionářů k upsání akcií se vylučuje. Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - ing. Zdeňku Urbanovi, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na Jihu čp. 540. do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na adrese Hradec Králové, Veverkova 1343, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku. do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, em isní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisovatele a jeho podpis. do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 28 (dvacetosm) kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpětisíc korun českých) znějících na jméno tedy bude upsáno emisním kursem 700.000,-- Kč (se dmsettisíc korun českých). Základní jmění ve výši 700.000,-- Kč (sedmsettisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 760.516,54 Kč (sedmsetšedesáttisícpětsetšestnáct54/100 korun českých), tzn. v nominální hodnotě vloženou pohledávkou ing. Zdeňka Urbana r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na jihu čp. 540, vzniklou na základě smlouvy o uznání závazku ze dne 15. prosince 1999. Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky uzavřené mezi ing. Zdeňkem Urbanem, na straně jedné jako postupitelem a společnosti AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na straně druhé jako postupníkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s ods tavcem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky ing. Zdeňka Urbana vzniklé z titulu smlouvy o uznání závazku ze dne 15. prosince 1999 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 760.516,54 Kč (sedmsetšede sáttisícpětsetšestnáct54/100 korun českých). Nepeněžitým vkladem bude upsáno 28 (dvacetosm) kusů zaknihovaných akicí společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), pročež rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionáři jako protiplnění vydány, se považuje za emisní ážio. do 6. 11. 2000 od 25. 5. 2000

Zapisuje se záměr zvýšit základní jmění o částku 800 000,- Kč na celkovou částku základního jmění 1 800 000,- Kč. do 8. 6. 1999 od 9. 9. 1998

Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 32 ks kmenových veřejně neobchodovatelných akcií, každá o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na jméno a budou vydány v listinné podobě. do 8. 6. 1999 od 9. 9. 1998

Dosavadní akcionáři společnosti využijí práva upsání částky akcií ve výši 14 ks na základě dohody akcionářů ve smyslu § 205 obch. zák. do 8. 6. 1999 od 9. 9. 1998

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ing. Renatě Janečkové, r.č. 595101/0890, bytem Jablonec n. N., Na Roli 25 a RNDr. Ivanu Brychtovi, r.č. 591016/0685, bytem Praha 3, Květinková 371/14. do 8. 6. 1999 od 9. 9. 1998

Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě tj. 25 000,- Kč za akcii pro akcionáře, kteří mají právo k úpisu akcií. do 8. 6. 1999 od 9. 9. 1998

Upisovatelé jsou povinni splatit peněžité vklady představující emisní kurz akcií upsaných do 30 dnů ode dne úpisu na účet 449320207/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Jičín. do 8. 6. 1999 od 9. 9. 1998

Splaceno 345.000,- Kč základního jmění společnosti. do 8. 6. 1999 od 11. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

od 25. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

do 25. 2. 2015 od 6. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 1 800 000 Kč

do 6. 11. 2000 od 8. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 6. 1999 od 11. 3. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 100 od 24. 4. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 100 do 24. 4. 2006 od 6. 11. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 72 do 6. 11. 2000 od 8. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 40 do 8. 6. 1999 od 11. 3. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Martina Vojtěchová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

Králíky 8, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martina Roischelová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2018 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

Králíky 8, 503 15, Česká republika

Ing. Marie Tauchmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2018

vznik členství: 3. 2. 2015

zánik členství: 1. 10. 2018

Studenec 17, 512 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marie Tauchmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2018

vznik členství: 3. 2. 2015

zánik členství: 1. 10. 2018

Studenec 17, 512 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Běloubek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 3. 2. 2015

Višňová 511/17, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kamil Kotrlý

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 3. 2. 2015

Kunvald 145, 561 81, Česká republika

Ing. Josef Běloubek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2011

Višňová 511/17, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Alena Hřibová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 3. 2. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2011

zánik funkce: 3. 2. 2015

9.května 306, Rájec - Jestřebí, 679 02, Česká republika

Ing. Miloslava Erlebachová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2006

zánik členství: 28. 2. 2011

Vidochov 75, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Alena Hřibová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2006

zánik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 2. 3. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2011

9.května 306, Rájec - Jestřebí, 679 02, Česká republika

Ing. Věra Šutová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2006

zánik členství: 28. 2. 2011

Sadová 29, Mikulov, 692 01, Česká republika

Ing. Věra Šutová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 11. 9. 2001

zánik členství: 2. 3. 2006

Sadová 29, Mikulov, Česká republika

Ing. Miroslava Havejová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 11. 9. 2001

zánik členství: 2. 3. 2006

Habrová 3101, Teplice, Česká republika

Ing. Zdeňka Pechová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

V lipkách 903, Hradec Králové, Česká republika

Ivana Hansíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

zánik členství: 2. 3. 2006

Trčkova 1167, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Miluše Urbanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

Na Jihu 540, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Kamil Kotrlý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

V lipkách 903, Hradec Králové, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Alena Vitáková

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

Zahradní 518, Sobotka, 507 43, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • AD CZ, s.r.o.

  Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • AD TAX s.r.o.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

 • ROXY REAL, s.r.o.

  Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • předseda představenstva

  AD FIN a.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

 • předseda představenstva

  DPE servis a.s.

  Křemencova 178/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  TECHNOGRAM s.r.o.

  Křemencova 178/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen správní rady

  AD DPE holding a.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Ing. Ivana Špačková

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 3. 2. 2015

Fibichova 979/11, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  AD CZ, s.r.o.

  Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • Člen správní rady

  AD DPE holding a.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Mgr. Ing. Václav Pačesný

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2011

K Hájku 1719, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Člen správní rady

  AD DPE holding a.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

 • jednatel

  AD TAX s.r.o.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

 • člen představenstva

  DPE servis a.s.

  Křemencova 178/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Jiří Prda

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2011

zánik funkce: 1. 1. 2017

Blahoslavova 539/21, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  JIPRECO LH s.r.o.

  Blahoslavova 539/21, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • jednatel

  ROXY REAL, s.r.o.

  Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • Člen správní rady

  AD RELAX,o.p.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Ing. Jiří Prda

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2011

zánik funkce: 1. 1. 2017

Blahoslavova 539/21, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  JIPRECO LH s.r.o.

  Blahoslavova 539/21, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • jednatel

  ROXY REAL, s.r.o.

  Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • Člen správní rady

  AD RELAX,o.p.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Ing. Zdeňka Pechová

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 3. 2. 2015

Kunvald 143, 561 81, Česká republika

Ing. Jiří Prda

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2011

Blahoslavova 539/21, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  JIPRECO LH s.r.o.

  Blahoslavova 539/21, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • jednatel

  ROXY REAL, s.r.o.

  Bratří Štefanů 1069/79B, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

 • Člen správní rady

  AD RELAX,o.p.s.

  Jungmannova 319, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Mgr. Ing. Václav Pačesný

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2011

K Hájku 1719, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Zdeňka Pechová

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2006

zánik členství: 28. 2. 2011

Kunvald 143, 561 81, Česká republika

Ing. Jiří Prda

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2006

zánik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 2. 3. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2011

Blahoslavova 539, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Mgr. Ing. Václav Pačesný

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2006

zánik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 2. 3. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2011

K Hájku 1719, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Alena Hřibová

Člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 11. 9. 2001

zánik členství: 2. 3. 2006

9. května 306, Rájec - Jestřebí, Česká republika

Ing. Zdeňka Pechová

Člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

zánik členství: 2. 3. 2006

V lipkách 903, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Prda

Člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2000 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

zánik členství: 2. 3. 2006

Ambrožova čp. 998, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Miroslav Šteyer

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2000 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

Okružní čp. 256, Litomyšl, Česká republika

Ing. Josef Duben

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 5. 2000

Pivovarská 363, Nová Paka, Česká republika

RNDr. Ivan Brychta

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 25. 5. 2000

Květinková 371/14, Praha 3, Česká republika

ing. Renata Janečková

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 25. 5. 2000

Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Kamil Kotrlý

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

V lipkách 903, Hradec Králové, Česká republika

ing. Zdeněk Urban

Předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 2001

Na Jihu 540, Jičín, Česká republika

Jana Pokorná

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1997 - Poslední vztah: 8. 6. 1999

V.Čtvrtka 851, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Zdeňka Pechová

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

V lipkách 903, Hradec Králové, Česká republika

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 25. 2. 2015

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 25. 2. 2015 od 24. 4. 2006

Jménem společnosti jedná samostatně předseda, místopředseda představenstva, zmocněný člen představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně pře dseda nebo člen představenstva k tomu zmocněný nebo společně dva členové představenstva.

do 24. 4. 2006 od 25. 5. 2000

Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupují alespoň dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn nebo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn.

do 25. 5. 2000 od 11. 3. 1997

Další vztahy firmy AD auditoři a daňoví poradci a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Zdeněk Urban

První vztah: 22. 10. 2018

Jakubcova 552, Jičín, 506 01, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Urban

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2018

Den vzniku funkce: den nabytí právní moci tohoto usnesení do 22. 10. 2018 od 25. 2. 2015

Jakubcova 552, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Urban

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2018

Den vzniku funkce: 25.2.2015 do 22. 10. 2018 od 25. 2. 2015

Jakubcova 552, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Urban

První vztah: 24. 4. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

Den vzniku funkce: 24.4.2006 do 25. 2. 2015 od 24. 4. 2006

Jakubcova 552, Jičín, 506 01, Česká republika

ing. Zdeněk Urban

První vztah: 13. 3. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

Den vzniku funkce: 13.3.2001 do 24. 4. 2006 od 13. 3. 2001

Na Jihu 540, Jičín, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 3. 1997

Živnosti

Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 4. 2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 4. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Činnost ekonomických a organizačních poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 3. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).