Hlavní navigace

AKRO investiční společnost, a.s.

Firma AKRO investiční společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2164, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 300 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49241699

Sídlo:

Slunná 547/25, Praha Střešovice, 162 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 10. 1993

DIČ:

CZ49241699

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66300 Správa fondů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2164, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AKRO investiční společnost, a.s. od 3. 2. 1997

Obchodní firma

AKRO investiční společnost, a.s. od 3. 12. 2014

Obchodní firma

RAIFFEISEN ALFA investiční společnost, a.s. do 3. 12. 2014 od 8. 10. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 8. 10. 1993

adresa

Slunná 547/25
Praha 6 16200 od 6. 4. 2005

adresa

Na Poříčí 17/1071
Praha 1 11000 do 6. 4. 2005 od 9. 8. 2002

adresa

Na Poříčí 17
Praha 1 do 9. 8. 2002 od 27. 6. 2000

adresa

Štěpánská 15
Praha 2 12000 do 27. 6. 2000 od 7. 7. 1998

adresa

Václavské nám. 43
Praha l 11000 do 7. 7. 1998 od 8. 10. 1993

Předmět podnikání

obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů od 3. 12. 2014

administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů od 3. 12. 2014

vytváření a obhospodařování podílových fondů v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění do 3. 12. 2014 od 6. 4. 2005

obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování do 3. 12. 2014 od 6. 4. 2005

poskytování služeb souvisejících s kolektivním investováním pro jiné investiční společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění do 3. 12. 2014 od 6. 4. 2005

shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na podnikání podle z.č. 248/92 Sb. Správa investičních fondů a výkon činností bezprostředně a tím souvisejících. do 6. 4. 2005 od 8. 10. 1993

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti AKRO investiční společnost, a.s., IČO 49241699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164, rozhodl v působnosti valné hromady dne 12.12.201 8 o snížení základního kapitálu společnosti s účinností ode dne 1.1.2019 z dosavadní výše 14.960.000,- Kč (čtrnáct milionů devět set šedesát tisíc korun českých) o částku 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) na výslednou výši 3.300.000,- Kč (tři miliony tři sta tisíc korun českých) poměrně snížením jmenovité hodnoty všech 55.000 (padesáti pěti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, a to z jejich stávající jmenovité hodnoty ve výši 272,- Kč (dvě stě sedmdesát dv ě koruny české) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 60,- Kč (šedesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vydáním nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem a účelem dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury ve vztahu k majetku a aktivitám společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu. Částka ve výši 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), odpovídající snížení zá kladního kapitálu společnosti, bude celá vyplacena jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně činí 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku účinný. do 1. 5. 2019 od 1. 1. 2019

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněným formou notářského zápisu N 433/2005, NZ 375/2005 ze dne 2.6.2005 došlo ke schválení snížení základního kapitálu společnosti ze stávajících 55.000.000,- Kč na částku 14.960.0000,- Kč, přiče mž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let, částka ve výši 40.040.000,- Kč bude zaúčtována na úhradu ztráty společnosti z minulých let a snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech ak cií vydaných společností, tj. snížení jmenovité hodnoty u 55.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, ze jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na 272,- Kč na akcii, a to změnou zápisů o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papír ů. do 11. 6. 2014 od 11. 10. 2005

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč, (tj. z dosavadních 40.000.000,- Kč na 55.000.000,- Kč). do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Upisování akcií nad částku 15.000.000,- Kč se nepřipouští. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Základní kapitál bude zvýšen upsáním 15.000 kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Emisní kurs nových akcií činí 1.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 15.000 nových kmenových akcií částku 15.000.000,- Kč. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů, jelikož všichni stávající akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, obchodní společnosti MARINCO a.s., s adresou sídla Praha 6, Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 162 00, IČP 25083422. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Veškeré nové akcie budou uspány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu, bude obsahovat alespoň náležitosti podle § 205, odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. K upsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli lhůta 15 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, celková lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Smlouvu podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nelze uzavřít před podáním návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce obchodní společnosti MARINCO a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 15.000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka, jejíž započtení se připouští, činí 15.000.000,- Kč a vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností dne 29.4.2002, na základě které půjčil předem určený zájemce společnosti 15.000.000,- Kč. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových ackií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. do 11. 6. 2014 od 21. 8. 2002

Valná hromada se usnesla na zvýšení základního jmění společnosti AKRO investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) z 33.000.000,- Kč na 40.000.000,- Kč, a to za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je posílení hospodářské síly společnosti. Zvýšení základního jmění v rozsahu o 7.000.000,- Kč, bude prove- deno bez připuštění upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění o celkovou částku 7.000.000,- Kč bude provedeno upsáním 7.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v za- knihované podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- Kč, jejichž emisní kurz činí 1.000,- Kč na 1 akcii (tj. je roven její jmenovité hodnotě) to znamená, že emisní ážio se nebude upisovat, tj. celkem činí emisní kurz u těchto 7.000 ks nových kmenových akcií částku 7.000.000,- Kč. Všech těchto 7.000 ks nových akcií bude upsáno akcionáři na zá- kladě dohody, uzavřené dle ustn. § 205 obchodního zákoníku a tu- díž se vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo stávajících akcionářů, neboť se předpokládá, že v rámci dohody, která bude uzavřena akcionáři dle § 205 obchodního zákoníku upíše všech těchto 7.000 ks nových akcií pouze jeden ze stávajících ak- cionářů, a to společnost MARINCO, a.s., identifikační číslo 25083 422, se sídlem Slunná 25, 162 00 Praha 6, a to peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých ), tzn., že tento akcionář se bude podílet na tomto zvýšení základního jmění nad rámec jeho podílu na základním jmění společnosti, což odůvod- ňují potřeby společnosti AKRO investiční společnost, a.s. a kapi- tálová síla stávajících akcionářů. Tato dohoda bude uzavřena v sídle obchodní společnosti AKRO in- vestiční společnost, a.s., v Praze 1, Na Poříčí 17, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že v této dohodě, která ve smyslu odst. 2 § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů, bude upsáno na základě dohody všech akcionářů společnosti všech 7.000 ks nových akcií s tím, že peněžitý vklad bude splacen ve lhůtě uvedené v dohodě dle § 205 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti číslo 1001005377/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 1, Vodičkova 38. do 6. 4. 2001 od 5. 1. 2001

Jediný akcionář Ing. Martin Šiška rozhodl v působnosti valné hromady dne 23.7.1997 o zvýšení základního jmění o 23.000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchod. zák. Upisování proběhne maximálně ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k úpisu, budou nabídnuty společnosti REKAINVEST, s.r.o. se sídlem v Praze 2, Blanická 28, IČ 43 00 46 01. Akcie nebudou nabízeny na základě veřejné výzvy k úpisu. Základní jmění bude zvýšeno o 23.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Upsáno bude 23.000 kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcií bude 1.000,- Kč. Upisovány a vydávány budou kmenové akcie na jméno, které nebudou veřejně obchodovatelné. Podoba upisovaných akcií bude zaknihovaná. Emisní kurz každé akcie bude se bude rovnat jmenovité hodnotě. Každý akcionář má přednostní právo upsat tolik nově vydaných akcií, kolik odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Václavské náměstí 43, Praha 1, 6. patro. Patnáctidenní lhůta k přednostnímu právu na úpis akcií začne běžet šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. Informace o přednostním právu na úpis akcií bude zveřejněna spolu s pravomocným rozhodnutím Rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Informace bude rovněž zaslána všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Akcie bude možno upsat v místě upisování denně od 9.30 do 12.00 hod. Na jednu akcii bude možno upsat 2.3 nově vydávaných akcií. V případě, že akcionář uplatní přednostní právo tak, že počet nárokovaných akcií nebude celým číslem, bude počet akcií vydaných takovému akcionáři zaokrouhlen matematicky tak, že při číslovce od 0 do 4 na prvním desetinném čísle se zaokrouhluje směrem dolů a při číslovce 5 až 9 na prvním desetinném čísle bude zaokrouhlena směrem nahoru. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na přednostní úpis akcií je šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. REKAINVEST s.r.o. bude oprávněna upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Patnáctidenní lhůta k úpisu akcií společností REKAINVEST s.r.o. začne běžet v den následující po skončení lhůty k přednostnímu úpisu. Emisní kurz každé akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Pro úpis akcií ve druhém kole společností REKAINVEST s.r.o. platí přiměřeně podmínky stanovené pro úpis v prvním kole. Splatit nově vydané akcie lze pouze v penězích (peněžitými vklady). Všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií, které upisují v den úpisu v plné výši a to bezhotovostně převodem na účet emitenta u IPB a.s. číslo 110433392/5100. Za den splacení se považuje den podání řádného příkazu k úhradě. do 7. 7. 1998 od 5. 12. 1997

Jedniným akcionářem společnosti je Ing. Martin Šiška, r.č. 621228/0250, Praha 6, Hládkov do 27. 6. 2000 od 5. 12. 1997

Jediným akcionářem je RNDr.Jaromír Šiška, bytem Lukešova 1611/71, Praha 4, r.č. 53 05 20/358. do 5. 12. 1997 od 3. 2. 1997

Základní jmění bylo zcela splaceno. do 11. 6. 2014 od 3. 2. 1997

Zakladatelé společnosti: Raiffeisen Investment Aktiengesellschaft se sídlem Betle- hemstrasse 3/DG, 4020 Linz, Rakousko, Raiffeisen-Kapitalanlagegesellschaft A.G. se sídlem Am Stadpark 9, 1030 Wien, Rakousko, Raiffeisenbank a.s. se sídlem Vodičkova 38, Praha 1, Altex spol. s r.o. se sídlem Janovského 27, Praha 7 do 11. 6. 2014 od 8. 10. 1993

Datum sepsání notářského zápisu o založení společnosti: 17.8.1993 do 11. 6. 2014 od 8. 10. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 300 000 Kč

od 1. 5. 2019

Základní kapitál

vklad 14 960 000 Kč

do 1. 5. 2019 od 28. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

do 28. 12. 2005 od 7. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 7. 10. 2002 od 6. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 33 000 000 Kč

do 6. 4. 2001 od 7. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 7. 7. 1998 od 8. 10. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 60 Kč, počet: 55 000 od 1. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 272 Kč, počet: 55 000 do 1. 5. 2019 od 1. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 272 Kč, počet: 55 000 do 1. 1. 2012 od 28. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 55 000 do 28. 12. 2005 od 7. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 000 do 7. 10. 2002 od 6. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 000 do 6. 4. 2001 od 7. 7. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 7. 7. 1998 od 8. 10. 1993

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Nataša Hnátková

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Zahradní 528/7, Libiš, 277 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2016

Náchodská 646/132, Praha, 193 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Doc. JUDr. Pavel Mates CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Psohlavců 1501/51, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 28. 7. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2014

Náchodská 646/132, Praha 9, 193 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Nataša Hnátková

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Zahradní 528/7, Libiš, 277 11, Česká republika

Nataša Hnátková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 21. 6. 2014

zánik členství: 28. 6. 2016

Zahradní 528/7, Libiš, 277 11, Česká republika

Nataša Hnátková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 21. 6. 2014

zánik členství: 28. 6. 2016

Zahradní 528/7, Libiš, 277 11, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 19. 9. 2014

zánik funkce: 28. 6. 2016

Náchodská 646/132, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Nataša Hnátková

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 29. 8. 2014

zánik funkce: 19. 9. 2014

Zahradní 528/7, Libiš, 277 11, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 28. 7. 2014

zánik členství: 19. 9. 2014

Náchodská 646/132, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2014

vznik členství: 28. 7. 2014

vznik funkce: 28. 7. 2014

zánik funkce: 29. 8. 2014

Náchodská 646/132, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 28. 7. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2009

zánik funkce: 28. 7. 2014

Náchodská 646/132, Praha 9, 193 00, Česká republika

Nataša Hnátková

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2014

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 29. 8. 2014

Zahradní 528/7, Libiš, 277 11, Česká republika

Doc.JUDr. Pavel Mates CSc

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 28. 6. 2016

Psohlavců 1501/51, Praha 4, 140 00, Česká republika

Doc.JUDr. Pavel Mates CSc

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 28. 6. 2016

Psohlavců 1501/51, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 25. 5. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 28. 7. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2009

zánik funkce: 28. 7. 2014

Náchodská 646, Praha 9, Česká republika

Ing. Nataša Hnátková

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 12. 7. 2013

vznik členství: 6. 8. 2008

zánik členství: 21. 6. 2013

Zahradní 528, Libiš, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc.JUDr. Pavel Mates CSc.

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 16. 10. 2006

zánik členství: 17. 10. 2011

vznik funkce: 16. 10. 2006

zánik funkce: 17. 10. 2011

Psohlavců 1501/51, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2005 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 6. 10. 2004

zánik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2004

zánik funkce: 1. 9. 2009

Náchodská 646, Praha 9, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2005 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 3. 2. 1997

zánik členství: 24. 1. 2006

zánik funkce: 24. 1. 2006

Kvestorská 1178/11, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

člen

První vztah: 11. 1. 2005 - Poslední vztah: 6. 4. 2005

vznik členství: 6. 10. 2004

Náchodská 646, Praha 9, Česká republika

Martin Knetig

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 9. 4. 2003

zánik členství: 1. 12. 2006

vznik funkce: 9. 4. 2003

zánik funkce: 1. 12. 2006

Zeleného 86, Brno, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2002 - Poslední vztah: 6. 4. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2000

zánik funkce: 21. 12. 2004

Kvestorská 1178/11, Praha 4, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 9. 8. 2002

Kvestorská 1178/11, Praha 4, Česká republika

Doc. JUDr. Pavel Mates CSc.

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 23. 1. 2007

zánik členství: 26. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2006

Psohlavců 1501/51, Praha 4, Česká republika

Doc.Ing. Jaroslav Daňhel CSc

člen

První vztah: 5. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 1. 2005

zánik členství: 15. 1. 2004

Vladislavova 13, Praha 1, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Ostrovského 911/30, Praha 5, Česká republika

Ing. Martin Šiška

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Hládkov 12/920, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Červíček

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Vosmíkových 929/10, Praha 8, Česká republika

Ing. Jitka Sedloňová

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1997

Harusova 1320, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Vladimír Červíček

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

Jilmová 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Igor Kocmánek

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1994 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Voršilská 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dr. Eugen Bečka

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Václavské nám. 43, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dr.Percival Pachta-Rayhofen

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Černý Vůl 214, Praha-západ, Česká republika

Ing. Valdimír Červíček

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 12. 1994

Jilmová 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Předseda představenstva při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.

od 24. 1. 2007

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti předseda a místopředseda představenstva společně.

do 24. 1. 2007 od 24. 6. 2003

Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodní firmě společnosti.

do 24. 6. 2003 od 9. 8. 2002

Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.

do 9. 8. 2002 od 3. 2. 1997

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupují buď dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou. Za společnost se člen představenstva nebo prokurista podepisuje tak, že k psa- nému nebo tištěnému označení společnosti připojí svůj podpis.

do 3. 2. 1997 od 8. 10. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Zbyněk Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Ke Krči 804/11, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Prof. Ing. Zbyněk Revenda CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2016

U Ryšánky 1534/21, Praha, 147 00, Česká republika

prof. Ing. Miloš Marek DrSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Vavřenova 1169/6, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    ICZ Holding a.s.

    Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Historické vztahy

Prof. Ing. Zbyněk Revenda CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2016

U Ryšánky 1534/21, Praha, 147 00, Česká republika

JUDr. Zbyněk Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Ke Krči 804/11, Praha, 147 00, Česká republika

JUDr. Zbyněk Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2016

Ke Krči 804/11, Praha, 147 00, Česká republika

JUDr. Zbyněk Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2016

Ke Krči 804/11, Praha, 147 00, Česká republika

Prof.Ing. Zbyněk Revenda CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2016

U Ryšánky 1534/21, Praha 4, 147 00, Česká republika

Prof.Ing. Zbyněk Revenda CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2016

U Ryšánky 1534/21, Praha 4, 147 00, Česká republika

JUDr. Zbyněk Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 10. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Ke Krči 804/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Josef Kubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 6. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Lamačova 838, Praha 5, 152 00, Česká republika

Prof. Ing. Zbyněk Revenda CSc.

člen

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Konviktská 5, Praha 1, Česká republika

Ing. Josef Kubíček

člen

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Lamačova 838, Praha 5, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Zbyněk Valenta

člen

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Na Skalkách 1596, Brandýs nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Kubíček

člen

První vztah: 9. 8. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 4. 11. 1999

Lamačova 838, Praha 5, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Zbyněk Revenda CSc.

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

Konviktská 5, Praha 1, Česká republika

JUDr. Zbyněk Valenta

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

Na Skalkách 1596, Brandýs nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Kubíček

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 9. 8. 2002

Lamačova 832/22, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Mikyna

člen

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Tunelářů 294, Praha 5, Česká republika

JUDr. Pavol Krošlák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Heřmanova 2, Praha 7, Česká republika

Ivan Boháček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 7. 1998

Korunní 67, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Vacovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

K lávce 75, Praha 6, Česká republika

Mag. Heinz Sernetz

člen

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Melchardfgasse 16, Rakousko, Wien, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 8. 10. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

K Fialce 418, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Andrej Šeluchin

člen

První vztah: 8. 10. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Jamská 462, Praha 9 - Kyje, 190 00, Česká republika

Mag. Witold Szymansky

člen

První vztah: 8. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Schumanngasse 22, 2380 Perchtoldsdofr,Rakousko, Česká republika

Další vztahy firmy AKRO investiční společnost, a.s.

AKRO holding a.s.

První vztah: 18. 10. 2007

Slunná 547/25, Praha Střešovice, 162 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

MARINCO a.s.

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 10. 2007

Slunná 547/25, Praha Střešovice, 162 00

Akcionáři

AKRO holding a.s., IČ: 27920488

Slunná, Česká republika, Praha 6, 162 00

od 18. 10. 2007

MARINCO, a.s., IČ: 25083422

Slunná, Česká republika, Praha 6

do 18. 10. 2007 od 11. 10. 2005

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).