Hlavní navigace

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

Firma ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23647, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 046 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07286040

Sídlo:

Bořivojova 2574/13a, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 7. 2018

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23647, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vinohrady Group a.s. od 12. 7. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 12. 7. 2018

adresa

Bořivojova 2574/13a
Praha 13000 od 12. 7. 2018

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Zprostředkování obchodu a služeb Výroba, obchod a služby jinde nezařazené od 2. 6. 2021

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním dle ust. § 15 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech od 2. 6. 2021

Správa majetku, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od investorů nebo nabytého za tyto peněžní prostředky nebo za penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch investorů od 2. 6. 2021

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 28. 5. 2021

Správa vlastního majetku do 2. 6. 2021 od 28. 5. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 2. 6. 2021 od 12. 7. 2018

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 2. 6. 2021

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 6.000 Kč (šest tisíc korun českých), tj. ze stávající výše základního kapitálu společnosti 2,040.000 Kč (dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) a je plně s placen, na celkovou částku 2,046.000 Kč (dva miliony čtyřicet šest tisíc korun českých). Toto zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno prostřednictvím úpisu nových akcií takto: a)Společnost vydá 3 (tři) kusy zvláštního druhu akcií, v listinné podobě jako cenný papír na řad, tedy jako akcie na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), s označením Kontrolní manažerské akcie v rámci emise označené jako Série K, číslované v souvislé číselné řadě, pořadovými čísly jednotlivých kusů akcií, od čísla 01 až do čísla 03, s nimiž je spojeno právo na hlasování na valné hromadě, přičemž s každou jednotlivou akcií Série K je spojen 1 (jeden) hlas při hlasování na valné hromadě a váha hlasů všech těchto akcií Série K při hlasování na valné hromadě je stejná. S Kontrolními manažerskými akciemi Série K je spojeno zvláštní právo, které vlastníku akcie umožňuje vetovat jakékoliv již přijaté rozhodnutí valné hromady společnosti, za dodržení podmínek dle ust. § 212 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto právo akcionáře se realizuje tak, že po hlasování a přijetí konkrétního rozhodnutí valné hromady, může vlastník Kontrolní manažerské akcie Série K uplatnit (prohlášením) své zvláštní právo veta k tomuto konkrétnímu přijatému rozhodnutí valné hromady, o čemž musí být v zápisu z jednání valné hromady pořízen zápis, a po uplatnění práva veta vlastníkem Kontrolní manažerské akcie Série K platí, že toto konkrétní (vetováním napadené) rozhodnutí valné hromady není na val né hromadě přijato (schváleno), tj. že bylo vetováno. Uplatněné právo veta (jako rozhodnutí) vlastníka Kontrolní manažerské akcie Série K však již není možné opětovně vetovat (napadnout) v rámci uplatnění práva veta (jako rozhodnutí) jiného vlastníka Kont rolní manažerské akcie Série K, a tedy platí, že jednou vetované konkrétní rozhodnutí valné hromady se takto nemůže stát znovu přijatým (schváleným), ledaže by o něm bylo znovu hlasováno v rámci pořadu jednání valné hromady a bylo hlasováním nově přijato (schváleno). S Kontrolními manažerskými akciemi Série K není spojeno právo na podíl na zisku společnosti, přičemž převoditelnost Kontrolních manažerských akcií Série K je podmíněna předem vydaným schvalujícím rozhodnutím správní rady společnosti. Vlastník Kontrolní ma nažerské akcie Série K má předkupní právo k ostatním Kontrolním manažerským akciím Série K. Zamýšlí-li některý z akcionářů převod Kontrolních manažerských akcií Série K, které vlastní (Převáděné akcie), mají akcionáři vlastnící Kontrolních manažerských akcií Série K (Oprávněný akcionář) předkupní právo k Převáděným akciím. V případě úmyslu akcio náře převést Převáděné akcie, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést Převáděné akcie spolu s uvedením kupní ceny správní radě společnosti, která do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení nabídky vyzve každého Oprávněného akcionáře k uplatnění předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více Oprávněných akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru, v jakém vlastní Vysílacích manažerské akcie Série V. Neuplatní-li žádný Oprávněný akcionář své pře dkupní právo, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo akcionářům doručeno oznámení správní rady společnosti o úmyslu převádějícího akcionáře převést Převáděné akcie, sdělí tuto skutečnost správní rada společnosti převádějícímu akcionáři a převádě jící akcionář je oprávněn převést Převáděné akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést Převáděné akcie. b)Společnost vydá 3 (tři) kusy zvláštního druhu akcií, v listinné podobě jako cenný papír na řad, tedy jako akcie na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), s označením Vysílací manažerské akcie v rámci emise označené jako Série V, číslované v souvislé číselné řadě, pořadovými čísly jednotlivých kusů akcií, od čísla 01 až do čísla 03, s nimiž je spojeno právo na hlasování na valné hromadě, přičemž s každou jednotlivou akcií Série V je spojen 1 (jeden) hlas při hlasování na valné hromadě a váha hlasů všech těchto akcií Série V při hlasování na valné hromadě je stejná. S Vysílacími manažerskými akciemi Série V je spojeno zvláštní právo, které vlastníku akcie umožňuje, v souladu s ust. § 458 zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 448b zák. č. 90/2012 Sb. Zákon a o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, jmenovat jednoho člena správní rady společnosti. Toto zvláštní právo spojené s Vysílacími manažerskými akciemi Série V se však nevztahuje na jmenování předsedy správní rady společnosti, neboť ten je , v souladu s těmito stanovami, vždy jmenován valnou hromadou (jako osoba vybraná ze členů správní rady). S Vysílacími manažerskými akciemi Série V není spojeno právo na podíl na zisku společnosti, přičemž převoditelnost Vysílacích manažerských akcií Série V je podmíněna předem vydaným schvalujícím rozhodnutím správní rady společnosti. Vlastník Vysílací manaž erské akcie Série V má předkupní právo k ostatním Vysílacím manažerským akciím Série V. Zamýšlí-li některý z akcionářů převod Vysílacích manažerských akcií Série V, které vlastní (Převáděné akcie), mají akcionáři vlastnící Vysílacích manažerských akcií Série V (Oprávněný akcionář) předkupní právo k Převáděným akciím. V případě úmyslu akcioná ře převést Převáděné akcie, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést Převáděné akcie spolu s uvedením kupní ceny správní radě společnosti, která do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení nabídky vyzve každého Oprávněného akcionáře k uplatnění předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více Oprávněných akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru, v jakém vlastní Vysílací manažerské akcie Série V. Neuplatní-li žádný Oprávněný akcionář své předkup ní právo, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo akcionářům doručeno oznámení správní rady společnosti o úmyslu převádějícího akcionáře převést Převáděné akcie, sdělí tuto skutečnost správní rada společnosti převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést Převáděné akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést Převáděné akcie. Úpis těchto nových akcií společnosti za účelem uvedeného zvýšení základního kapitálu bude proveden takto: a)nepřipouští se upisování těchto akcií nad pod navrhovanou částku, b)stávající akcionář společnosti nevyužívá svého přednostního práva na úpis těchto akcií, c)tyto akcie nebudou upsány s využitím veřejné nabídky, d)právo na úpis nových akcií ke zvýšení základního kapitálu, svědčí předem určenému zájemci, jímž je Ing. Michal Šuchaň, dat. nar. 18. listopadu 1984, bytem Na hlinách 6983/20, 91701 Trnava, Slovenská republika, e)lhůta pro úpis akcie činí 30 (třicet) dnů od okamžiku, kdy bylo předem určenému upisovateli doručeno oznámení správní rady společnosti o možnosti upsat akcie s využitím jeho upisovacího práva, f)místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, g)výše emisního kurzu je rovna nominální hodnotě těchto přednostně upisovaných akcií, h)splacení emisního kurzu těchto upisovaných akcií bude provedeno na bankovní účet společnosti, o čemž vydá potvrzení správní rada společnosti, i)po úplném splacení emisního kurzu těchto upisovaných akcií podá správní rada společnosti, v souladu s ust. § 492 zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis nové výše základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku. do 23. 6. 2021 od 2. 6. 2021

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 046 000 Kč

od 23. 6. 2021

Základní kapitál

vklad 2 040 000 Kč

do 23. 6. 2021 od 2. 6. 2021

Základní kapitál

vklad 2 040 000 Kč

do 2. 6. 2021 od 12. 7. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 400 Kč, počet: 100 od 23. 6. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 od 23. 6. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 od 23. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 400 Kč, počet: 100 do 23. 6. 2021 od 2. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 170 000 Kč, počet: 12 do 2. 6. 2021 od 12. 7. 2018

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Michal Šuchaň

předseda správní rady

První vztah: 31. 5. 2021

vznik členství: 28. 5. 2021

vznik funkce: 28. 5. 2021

Na hlinách 6983/20, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Solar

člen správní rady

První vztah: 28. 5. 2021

vznik členství: 28. 5. 2021

vznik funkce: 28. 5. 2021

Zelenky-Hajského 1665/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Michal Šuchaň

člen správní rady

První vztah: 28. 5. 2021 - Poslední vztah: 31. 5. 2021

vznik členství: 28. 5. 2021

vznik funkce: 28. 5. 2021

Na hlinách 6983/20, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Marek Nachtigall

statutární ředitel

První vztah: 12. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 12. 7. 2018

Plojharova 1892/7, Praha, 162 00, Česká republika

Marek Nachtigall

předseda správní rady

První vztah: 12. 7. 2018 - Poslední vztah: 28. 5. 2021

vznik členství: 12. 7. 2018

zánik členství: 28. 5. 2021

vznik funkce: 12. 7. 2018

zánik funkce: 28. 5. 2021

Plojharova 1892/7, Praha, 162 00, Česká republika

Společnost zastupuje navenek každý ze členů správní rady samostatně.

od 23. 6. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 12. 7. 2018

Další vztahy firmy ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

1 fyzická osoba

Marek Nachtigall

předseda správní rady

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 12. 7. 2018

vznik funkce: 12. 7. 2018

Plojharova 1892/7, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

člen správní rady

POHODA CONSULTING s.r.o.

První vztah: 2. 6. 2021

Bořivojova 2574/13a, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Další vztah k tomuto subjektu

člen správní rady

POHODA CONSULTING s.r.o.

První vztah: 28. 5. 2021 - Poslední vztah: 2. 6. 2021

Bořivojova 2574/13a, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 7. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 7. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).