Hlavní navigace

APOGEO Group, SE

Firma APOGEO Group, SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 322, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 257 800 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24817601

Sídlo:

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

14. 3. 2011

DIČ:

CZ24817601

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 322, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VINDEBIS, SE od 14. 3. 2011

Obchodní firma

APOGEO Group, SE od 11. 1. 2012

Právní forma

Evropská společnost od 14. 3. 2011

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 18600 od 2. 10. 2014

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13000 do 2. 10. 2014 od 14. 3. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 14. 3. 2011

Ostatní skutečnosti

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v rozsahu, v němž se řídí právními předpisy České republiky vztahujícími se na akciovou společnost. od 1. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 1. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 1. 7. 2014

Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu posílení vnitřních zdrojů financování Společnosti a kapitálové přiměřenosti, dále potřeba posílení důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích a při získávání vlastních zdrojů se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), tj. z částky ve výši 120.000,00 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 3.007.200,00 Kč (tř i miliony sedm tisíc dvě stě korun českých) dle přepočítacího koeficientu ve výši 25,060 Kč (dvacet pět korun českých šest haléřů) ke dni 31. 12. 2010 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce deset) (dále jen Přepočítací koeficient) na konečnou částku ve výši 130.000,00 EUR (jedno sto třicet tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 3.257.800,00 Kč (tři miliony dvě stě padesát sedm tisíc osm set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a to upsáním nové akcie s tím, že upisování nad částku navrhov aného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií, určení práv spojených s akcií nového druhu: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nové jedné prioritní akcie, která bude vydána v listinné podobě, bude znít na jméno, o jmenovité hodnotě této nově upsané akcie ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu (dále i jen Akcie). Akcie nebude kótovaná. Předem určený zájemce: Akcionář Ing. Vítězslav Hruška, datum narození 24. 10. 1978, bydliště 5. května 234, Český Krumlov, Plešivec, okr. Český Krumlov, se vzdává přednostního práva na úpis Akcie a tato nově upisovaná Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci Josefovi Jarošovi, MBA, datum narození 05. 01. 1979, bydliště 10. června 1942 35, Lidice, okr. Kladno (dále jen Předem určený zájemce). Předem určený zájemce upíše 1 (jednu) prioritní akcii v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu. Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. S mlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisované Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. částce ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, tj . pro Předem určeného zájemce činí částku ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emis ní kurs nově upisované Akcie bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, Stanovami Společnosti a zákonem. Lhůta a místo pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Akcii bude možno upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obchodní zákoník), který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společn osti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií bude adresa sídla Společnosti, tj. Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsané Akcie je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisované Akcie se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu Akcie: Upisovatel - Předem určený zájemce je povinen splatit nejméně 30 % (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu Akcie, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto ú čelu Společností, číslo účtu 5355812/0800, vedený České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu upsané Akcie je upisovatel - Předem určený zájemce povinen splatit do 1 (jednoho) roku ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapit álu Společnosti, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo účtu 5355812/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu nově upisované Akcie se schvaluje. Určení práv spojených s Akcií: Akcionář vlastnící prioritní Akcii má právo na přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku Společnosti dle článku (22) odst. 6 a 7 Stanov Společnosti. Dále je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo po žadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle před chozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Akcionář vlastnící prioritní akcie nemá právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon Stanoví jinak. do 13. 2. 2013 od 19. 12. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 257 800 Kč

od 13. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 3 007 200 Kč

do 13. 2. 2013 od 14. 3. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 600 Kč, počet: 13 od 22. 7. 2021
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 600 Kč, počet: 1 do 22. 7. 2021 od 13. 2. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 600 Kč, počet: 12 do 22. 7. 2021 od 14. 3. 2011

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Josef Jaroš

Předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 22. 12. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2014

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Josef Jaroš

Předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 22. 12. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2014

10. června 1942 35, Lidice, 273 54, Česká republika

Josef Jaroš MBA

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

10. června 1942 35, Lidice, 273 54, Česká republika

Josef Jaroš MBA

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 22. 12. 2011

10. června 1942 35, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Vilém Dostál

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 22. 12. 2011

Josefa Štemberky 98, Lidice, 273 54, Česká republika

Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně.

od 1. 7. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý z členů představenstva samostatně.

do 1. 7. 2014 od 14. 3. 2011

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Tomáš Pacovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2014

Pod lipami 2662/1, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Tomáš Pacovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2014

Pod lipami 2662/1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Pacovský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 30. 9. 2013

Pod lipami 2662/1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 30. 9. 2013

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 30. 9. 2013

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Petra Janáková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 22. 12. 2011

sídl. Hůrka 1044, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další vztahy firmy APOGEO Group, SE

1 fyzická osoba

Ing. Vítězslav Hruška

První vztah: 8. 10. 2013

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

EUROPEA CAPITAL, SE

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Michael Dobrovolný

  člen představenstva

  Lidická 884/6, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. Vilém Dostál

  člen představenstva

  V rovinách 863/20, Praha, 140 00, Česká republika

 • Josef Jaroš

  předseda dozorčí rady

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Ing. Vítězslav Hruška

  předseda představenstva

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Akcionáři

EUROPEA CAPITAL, SE, IČ: 27900240

Koněvova 2660/141, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 11. 1. 2012 od 14. 3. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).