Hlavní navigace

ARCADA Capital, a.s.

Firma ARCADA Capital, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11086, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26943981

Sídlo:

Českobratrská 230/26, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2004

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

702 Poradenství v oblasti řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11086, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

ARCADA Capital, a.s. od 10. 7. 2015

Obchodní firma

ARCADA Capital, a.s. do 10. 7. 2015 od 15. 5. 2015

Obchodní firma

ARCADA Capital, a.s. do 15. 5. 2015 od 3. 11. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 3. 11. 2004

adresa

Českobratrská 230/26
Ostrava 70200 od 26. 10. 2018

adresa

Kobližná 47/19
Brno 60200 do 26. 10. 2018 od 2. 11. 2017

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 2. 11. 2017 od 20. 1. 2014

adresa

Štefánikova 849/21
Brno 60200 do 28. 8. 2008 od 3. 11. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 4. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 7. 4. 2009 od 3. 11. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 7. 4. 2009 od 3. 11. 2004

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnost ARCADA Capital, a.s. ze dne 24.5.2021: Základní kapitál obchodní společnosti ARCADA Capital, a.s., se sídlem Českobratrská 230/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 269 43 981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 11086, se sniž uje takto: a.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrady ztráty z minulých let. b.Základní kapitál se snižuje o částku 21.000.000,- Kč (dvacet-jedna-milionů korun českých), ze současné výše 23,000.000,- Kč na novou výši 2.000.000,- Kč (dva-miliony korun českých) po snížení základního kapitálu. c.Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy s akcionáři ve smyslu ustanovením § 532 zákona o obchodních korporacích, a to bez veřejného návrhu smlouvy, když je splněna jedna z podmínek ustanovení § 322, odst. 2.), věta druhá zákona o obchodních korporacích, neboť návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu je určen méně než 100 osobám. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku 21.000.000,- Kč (dvacet-jedna-milionů korun českých). Vzetí akcií z oběhu bude provedeno bezú platně a z oběhu bude na základě návrhu smlouvy určeného konkrétním akcionářům vzato 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,--Kč ((emise 1, hromadné akcie č. 001/HLB-011/HLB, 013/HLB, 014/HLB, 015/HLB) a 19 ks kmen ových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (emise 2, akcie č. 001/LC-019/LC), a to za předpokladu, že se všichni ostatní akcionáři společnosti vzdají ve smyslu ustanovení § 532, odst. 3.) a odst. 6.) zákona o obchodních korporacích práva na doručení návrhu smlouvy. Návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu doručí představenstvo společnosti akcionářům společnosti vlastnícím akcie, které mají být vzaty z oběhu, nejpozději do třiceti dnů ode dne schválení rozhodn utí o snížení základního kapitálu valnou hromadou. d.Částka 21,000.000,- Kč (dvacet-jedna milionů korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu ztráty. e.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí třicet (30) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. f.Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení výše základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Spo lečnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 2.1.4 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto:S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet-tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100 hlasů. do 11. 6. 2021 od 26. 5. 2021

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost ARCADA Capital, a.s. ze dne 10.5.2021 : I. Základní kapitál obchodní společnosti ARCADA Capital, a.s., se sídlem Českobratrská 230/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 269 43 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 11086, dále též jen Společnost, se zvyšuje o částku 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability Společnosti. III. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. IV. S ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti vedeni k dnešnímu dni v seznamu akcionářů společnosti se vzdali písemně před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upsání nových akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodní ch korporacích všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: Obchodní společnost PETROZ s.r.o., se sídlem Kamenná 12435/13A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika, identifikační číslo 53 505 387, zaps aná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Prešov v oddíle Sro, vložka číslo 41387/P, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých, 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií Společnosti znějících na j méno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč na jednu akcii. V.Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Českobratrská 230/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určeným záje mcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o z amítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 z ákona o obchodních korporacích. VI.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. Emisní kurz každé nov é akcie odpovídá její nominální hodnotě. VII.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce upisovatele převodem na účet Společnosti, č. účtu 2045716028/5500, IBAN CZ 39 5500 0000 0020 4571 6028, vedený u Raiffeisenbank a.s. tak, že upisovatel je povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 600.000,-- Kč, slovy: šest-set-tisíc korun českých, ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a dalších 70 %, slovy: sedm desát procent, emisního kurzu upsaných akcií tj. částku ve výši 1,400.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-čtyři-sta-tisíc korun českých, ve lhůtě do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. VIII. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základníh o kapitálu se nepřipouští. do 11. 6. 2021 od 18. 5. 2021

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 8.10.2018: I. Základní kapitál obchodní společnosti ARCADA Capital, a.s., se sídlem Kobližná 47/19, Brno-město, 602 00 Brno, identifikační číslo 269 43 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4231,, dále též jen Společnos t, se zvyšuje o částku 19,000.000,-- Kč, slovy: devatenáct-milionů korun českých. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability Společnosti. III. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 19 ks, slovy: devatenáct kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného p apíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. IV.S ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti vedeni k dnešnímu dni v seznamu akcionářů společnosti se vzdali písemně před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upsání nových akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodníc h korporacích všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: Obchodní společnost GEOTOS s.r.o., se sídlem Tomášikova 32, Košice Sever, PSČ 040 01, Slovenská republika, identifikační číslo 50 716 913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice I v oddíle Sro, vložka číslo 41791/V, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 19,000.000,-- Kč, slovy: devatenáct-milionů korun českých, 19 ks, slovy: devatenáct kusů, kmenových akcií Společ nosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč na jednu akcii. V. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Kobližná 47/19, Brno-město, 602 00 Brno. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeném u zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrh u na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchod ních korporacích. VI.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 19,000.000,-- Kč, slovy: devatenáct-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč činí 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její nominální hodnotě. VII. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce upisovatele převodem na účet Společnosti, č. účtu 2045716028/5500, IBAN CZ 39 5500 0000 0020 4571 6028, vedený u Raiffeisenbank a.s. tak, že upisovatel j e povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 5,700.000,-- Kč, slovy: pět-milionů-sedm-set-tisíc korun českých, ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a dalších 70 %, slovy: sedmdesát procent, emisního kurzu upsaných akcií tj. částku ve výši 13,300.000,-- Kč, slovy: třináct-milionů-tři-sta-tisíc korun českých, ve lhůtě do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. VIII. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. do 22. 8. 2019 od 26. 10. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 11. 6. 2021

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 6. 2021 od 26. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 23 000 000 Kč

do 26. 5. 2021 od 18. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 18. 5. 2021 od 22. 8. 2019

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 22. 8. 2019 od 26. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 10. 2018 od 3. 11. 2004
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 18. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 19 do 26. 5. 2021 od 26. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 26. 5. 2021 od 23. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 23. 2. 2015 od 3. 11. 2004

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Alexander Skysĺak

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 10. 5. 2021

Družstevná 1473/18, Humenné, 066 01, Slovenská republika

MVDr. Martin Čičvák

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 21. 11. 2018

vznik funkce: 21. 11. 2018

85, Rokytov pri Humennom, 067 13, Slovenská republika

Serhii Pavlov

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 21. 11. 2018

ul. Vasylkivska 122, Borova, 085 20, Ukrajina

Historické vztahy

Ing. Alexander Skysĺak

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 16. 12. 2016

zánik členství: 21. 8. 2019

Družstevná 1473/18, Humenné, 066 01, Slovenská republika

MVDr. Martin Čičvák

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 21. 11. 2018

vznik funkce: 16. 4. 2017

zánik funkce: 21. 11. 2018

85, Rokytov pri Humennom, 067 13, Slovenská republika

Štefan Malček

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 16. 12. 2016

zánik členství: 21. 11. 2018

Sládkovičova 5959/20, Prešov, 080 01, Slovenská republika

MVDr. Martin Čičvák

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik funkce: 15. 4. 2017

85, Rokytov pri Humennom, 067 13, Slovenská republika

Ing. Alexander Skysĺak

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 16. 12. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2013

zánik funkce: 16. 12. 2016

Družstevná 1473/18, 06601 Humenné, Slovenská republika

Štefan Malček

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 16. 12. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2013

zánik funkce: 16. 12. 2016

Sládkovičova 5959/20, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Peter Balun

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2015

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 30. 6. 2015

Kamenná 12435/13A, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Alexander Skysĺak

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 5. 2015

vznik členství: 16. 12. 2013

vznik funkce: 16. 12. 2013

Humenné, 066 01, Slovenská republika

Ing. Alan Kačinetz

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 3. 1. 2009

zánik členství: 16. 12. 2013

vznik funkce: 3. 1. 2009

zánik funkce: 16. 12. 2013

Na Topolce 917/22, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Dragoun

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 3. 1. 2009

zánik členství: 16. 12. 2013

Jateční 1458/17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Otto Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 3. 1. 2009

zánik členství: 16. 12. 2013

vznik funkce: 3. 1. 2009

zánik funkce: 16. 12. 2013

Levandulová 68, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Alan Kačinetz

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2011

vznik členství: 12. 11. 2007

zánik členství: 3. 1. 2009

vznik funkce: 12. 11. 2007

zánik funkce: 3. 1. 2009

Na Topolce 917/22, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Josef Dragoun

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 27. 1. 2011

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2009

Jateční 1458/17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Otto Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 27. 1. 2011

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2009

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 3. 1. 2009

Levandulová 68, Plzeň, 312 00, Česká republika

JUDr.Ing. Milan Marko MBA

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 1. 2008

vznik členství: 14. 9. 2006

zánik členství: 12. 11. 2007

vznik funkce: 14. 9. 2006

zánik funkce: 12. 11. 2007

Vyšehrad 158, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Radka Turzová

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 4. 1. 2006

Libotenice 51, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Alena Šupová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 3. 11. 2004

zánik funkce: 4. 1. 2006

Hornická 1733, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Jaroslav Moučka

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 3. 11. 2004

zánik funkce: 4. 1. 2006

Veverkova 37, Praha, 170 00, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva nebo dvěma členy představenstva písemně pověřený člen představenstva.

od 26. 5. 2021

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 26. 5. 2021 od 28. 1. 2019

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále, kdy jménem společnosti navenek jednají společně všichni členové představenstva nebo všemi členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: (a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchod ního podílu v dceřiných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady ne bo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, (g) činění jakýchkoliv právních úkonů (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každé m jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

do 28. 1. 2019 od 18. 1. 2008

Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán ve všech věcech představenstvo, a to tak, že jménem společnosti vždy jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Oba tak činí způsobem, že k napsané nebo otišt ěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 18. 1. 2008 od 3. 11. 2004

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Igor Orlov

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 21. 11. 2018

ul. Kravchenka 129, PSČ 083 34, Sulymivka, Ukrajina

Historické vztahy

Ladislav Janči

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2016

Dončova 1451/21, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika

Miloš Harajda

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 7. 8. 2016

Grešova 7, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Adrián Kvokačka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2019

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 13. 12. 2016

Ku Bánovcu 2584/2A, Ľubotice, 080 06, Slovenská republika

Jana Petrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 11. 12. 2012

zánik členství: 13. 12. 2013

vznik funkce: 11. 12. 2012

zánik funkce: 13. 12. 2013

Durychova 544/1A, Olomouc, Česká republika

Monika Petrová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 11. 12. 2012

zánik členství: 13. 12. 2013

Durychova 544/1A, Olomouc, Česká republika

Františka Sýkorová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 11. 12. 2012

zánik členství: 13. 12. 2013

U Rybníka 1572/12, Bruntál, 792 01, Česká republika

Lenka Janovjáková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 7. 3. 2006

zánik členství: 7. 6. 2009

Smotlachova 583/4, Praha 4, Česká republika

Barbora Zajíčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 4. 2009

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 4. 4. 2009

Famfulíkova 1131/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Lucie Gabrielová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 4. 2009

Ke Škole 1397/3, Praha 4, 149 00, Česká republika

Tomáš Moučka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 4. 1. 2006

Ždírec 5, Okna, 471 62, Česká republika

Ludmila Moučková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 4. 1. 2006

Ždírec 5, Okna, 471 62, Česká republika

Eva Moučková

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 11. 2004

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 3. 11. 2004

zánik funkce: 4. 1. 2006

Veverkova 37, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztahy firmy ARCADA Capital, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 11. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 11. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).