Hlavní navigace

AVANT investiční společnost, a.s.

Firma AVANT investiční společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11040, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27590241

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 8. 2006

DIČ:

CZ27590241

Aktuální kontaktní údaje AVANT investiční společnost, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11040, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CEE FUND MANAGEMENT a.s. od 18. 8. 2006

Obchodní firma

AVANT investiční společnost, a.s. od 15. 11. 2012

Obchodní firma

AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. do 15. 11. 2012 od 26. 3. 2010

Obchodní firma

Avant Fund Management investiční společnost, a.s. do 26. 3. 2010 od 23. 12. 2008

Obchodní firma

CEE FUND MANAGEMENT investiční společnost, a.s. do 23. 12. 2008 od 12. 4. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 18. 8. 2006

adresa

Hvězdova 1716/2b
Praha 14000 od 1. 9. 2021

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 18600 do 1. 9. 2021 od 22. 10. 2014

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 22. 10. 2014 od 26. 3. 2010

adresa

Václavské náměstí 1
Praha 1 11000 do 26. 3. 2010 od 18. 8. 2006

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13803 do 26. 3. 2010 od 26. 3. 2010

Předmět podnikání

vytváření a obhospodařování podílových fondů od 12. 4. 2007

obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování od 12. 4. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 12. 4. 2007 od 18. 8. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 23. 2. 2021 od 24. 1. 2014

AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, jako jediný akcionář společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, p ři výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen ?obchodní zákoník?) rozhodl, dle § 216b obchodního zákoníku, současně o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti, a t o následujícím způsobem: I. Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se snižuje, a to takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období ve smyslu § 216a odst.1 písm. a) obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 17,500.000,- Kč (sedmnáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Forma snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií vydaných Společností. Jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z částky 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na částku 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Způsob, jakým bude snížení základního kapitálu Společnosti provedeno: Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno výměnou dosavadních akcií Společnosti, kdy každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude vyměněna za novou akcii Společnosti každou o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvaná ct tisíc pět set korun českých). Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny: Akcie musí být předloženy Společnosti za účelem jejich výměny ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, ne ní oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. II. Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se zvyšuje, a to takto: Splnění podmínek pro zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že pro zvýšení základního kapitálu jsou splněny zákonem stanovené podmínky, neboť ke dni rozhodnutí je zcela splacen základní kapitál Společnosti. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) tj. z částky 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to up sáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií ? 200 (dvě stě) kusů akcií o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žá dná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Vzdání se přednostního práva: AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, se výslovně vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení zákla dního kapitálu společnosti a výslovně souhlasí s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti převezme v celém rozsahu předem určený zájemce - společnost AVANT Consulting, a.s. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým bude společnost AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného M ěstským soudem v Praze, který upíše všechny nově upisované akcie.Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité h odnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Koněvova 2660/141, Praha 3 ? Žižkov, PSČ 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku, a bude doručen předem určenému zájemci, tj. společnosti AVANT Consulting, a.s., do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto notářského zápisu, nezačne lhůta pro předložení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 20 4 odst. 5 obchodního zákoníku běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů od e dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím , že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohot o notářského zápisu, nezačne tato lhůta běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií, a to na účet Společnosti, č.ú. 100004332/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. do 12. 5. 2010 od 26. 4. 2010

Jediný akcionář schválil dne 5.srpna 2008 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 kusů listinných akcií společností o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3.Upsání všech 100 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci-stávající jedinému akcionáři-společnosti FINEP HOLDING? SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 1 10 00, IČ 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedené městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 7, dále též jen ,,určitý zájemce", který tímto rovněž vykonává přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníků. 4.Akcie je možno upsat v sídle společnosti CEE FUND MANAGEMENT investiční společnosti, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ 120 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počíná běžet dnem doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemce. 5.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3) obchodního zákoníku. 6.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti CEE FUND MANGAGEMENT investiční společnost, a.s určitému zájemce písemným oznámení zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení m usí být návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být určitému zájemci doručen do 3 (tří) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po dohodě společnosti CEE FU ND MANNAGEMENT investiční společnost, a.s a určitého zájemce může být smlouva o upsání akcií uzavřena i dříve, než je rozhodnutí v působnosti valné horamady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, jestliže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jž je právní moc rozhodnutí o zamítnu návrh na zápis rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn.jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč bude upsáno emisním kursem 100.000,-Kč. 8.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Peněžitý vklad je upisovatel-určitý zájemce povinen splatit takto: 50% peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1978689389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s, který za tím účelem společnosti CEE FUND MANA GEMENT investiční společnost, a.s otevře na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. do 3. 9. 2008 od 15. 8. 2008

Jediný akcionář společnosti učinil dne 24.10.2007 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 6.000.000,- Kč o částku 4.000.000,- Kč na částku 10.000.000,-Kč s tím, že upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Akcie budou upsány peněžitým vklad em a nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři-společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, IČ: 27590241.K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií uzavřenou mez společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. K ups ání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být upisovateli doručen do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku. Emisní kurs nově uspaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na bankovní účet pro tento účel společností zřízený. do 10. 12. 2007 od 31. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 19. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

do 19. 5. 2010 od 12. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 12. 5. 2010 od 3. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 3. 9. 2008 od 10. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 10. 12. 2007 od 18. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 500 Kč, počet: 400 od 19. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 500 Kč, počet: 200 do 19. 5. 2010 od 12. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 12. 5. 2010 od 3. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 3. 9. 2008 od 10. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 10. 12. 2007 od 18. 8. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Milan Rusnák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2022

vznik členství: 29. 3. 2022

Sokolovská 694/100, Praha, 186 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Pavel Doležal

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Osík 185, 569 67, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Unčovský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Chrudimská 1575/6, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 5. 2022

vznik členství: 1. 7. 2021

zánik členství: 28. 3. 2022

Václavská 2069/18, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Pavel Doležal

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Osík 185, 569 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. et Mgr. Vendula Šromová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2021 - Poslední vztah: 18. 8. 2021

vznik členství: 2. 3. 2020

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 18. 9. 2020

zánik funkce: 30. 6. 2021

Konšelská 453/29, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bezděk M.A.

Člen

První vztah: 1. 9. 2020 - Poslední vztah: 18. 8. 2021

vznik členství: 30. 6. 2020

zánik členství: 30. 6. 2021

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vendula Šromová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2020 - Poslední vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 2. 3. 2020

Konšelská 453/29, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Eva Doležalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 18. 8. 2021

vznik členství: 28. 12. 2017

zánik členství: 30. 6. 2021

Osík 185, 569 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Marek Joch

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 13. 3. 2020

vznik členství: 2. 2. 2018

zánik členství: 2. 3. 2020

Liliová 648, Chýně, 253 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Karel Kromíchal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 29. 11. 2019

vznik členství: 28. 12. 2017

zánik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 28. 12. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2019

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Karel Kromíchal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 28. 12. 2017

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Bc. Karel Kromíchal

Předseda

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 27. 12. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 27. 12. 2017

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Bc. Karel Kromíchal

Předseda

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 27. 12. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 27. 12. 2017

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Karel Kromíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Kromíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Eliška Peroutková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 25. 9. 2014

zánik členství: 27. 12. 2017

Vysoká 40, 277 24, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Eliška Peroutková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 25. 9. 2014

zánik členství: 27. 12. 2017

Vysoká 40, 277 24, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Tomáš Raška MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 27. 12. 2017

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

JUDr. Petr Krátký

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 1. 5. 2016

Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 27. 12. 2017

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

JUDr. Petr Krátký

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 1. 5. 2016

Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Eliška Peroutková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 25. 9. 2014

Janov 79, 793 84, Česká republika

Ing. Eliška Peroutková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 25. 9. 2014

Janov 79, 793 84, Česká republika

Ing. David Manych

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 25. 9. 2014

Smrčinská 3238/6, Praha 5, 150 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 19. 2. 2015

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 20. 8. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2015

Zápotoční 647/15, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Raška MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 9. 8. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 9. 8. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Kromíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 9. 8. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Osík 291, 569 67, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Brůna

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 9. 8. 2012

Paťanka 15, Praha 6, 160 00, Česká republika

Karel Kromíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 12. 12. 2011

Dolní Morava 25, 561 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dalibor Meier

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

SNP 288, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Tomáš Raška MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Libor Matura

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 9. 8. 2012

vznik funkce: 10. 3. 2010

zánik funkce: 9. 8. 2012

Přetlucká 2154/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Štěpán Havlas

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 15. 12. 2008

zánik členství: 19. 2. 2010

U Botiče 1389, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Petr Kotáb

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2009

vznik členství: 5. 8. 2008

zánik členství: 15. 12. 2008

Novodvorská 408/127, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Hana Landová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 14. 4. 2008

zánik členství: 19. 2. 2010

Žerotínova 54, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Pardubický

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 19. 2. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 19. 2. 2010

Na Lhotech 1441/26, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Martin Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2008

vznik členství: 19. 8. 2007

zánik členství: 5. 8. 2008

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ondřej Burian

člen

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 19. 8. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

Mladějovského 475, Sázava, 285 06, Česká republika

Mgr. Martin Novotný

předseda

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 19. 8. 2007

vznik funkce: 19. 8. 2007

zánik funkce: 1. 11. 2007

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Radek Mixtaj

člen

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 19. 8. 2007

zánik členství: 14. 4. 2008

U vodárny 6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Radek Mixtaj

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 18. 8. 2007

U vodárny 6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. František Francírek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 18. 8. 2007

Pomořanská 473/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Martin Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 18. 8. 2007

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

JUDr. Petr Krátký

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 17. 9. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2021

Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Bezděk M.A.

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Synek

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PK REST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  DELTA PEKÁRNY a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  UNITED BUSINESS a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  OK REST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FINREST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Pavel Hoffman

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2021

Velké Kunratické 1577/3h, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Kohout MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2021

Sedlec 109, 250 65, Česká republika

Ing. Martin Sekot

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 12. 2019

Bayerova 390/2, Praha, 196 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Robert Robek

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

vznik funkce: 9. 5. 2017

Útulná 506/17, Praha, 108 00, Česká republika

Historické vztahy

Vladimír Bezděk

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Krátký

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 17. 9. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2021

Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

Zdeněk Synek

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

Bc. Pavel Bříza

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2021 - Poslední vztah: 20. 10. 2022

vznik členství: 1. 2. 2021

zánik členství: 30. 9. 2022

Krylovecká 1099/7, Praha, 198 00, Česká republika

JUDr. Petr Krátký

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020 - Poslední vztah: 18. 8. 2021

vznik členství: 17. 9. 2020

Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Krajíček

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2020 - Poslední vztah: 3. 9. 2020

vznik členství: 1. 12. 2019

zánik členství: 31. 8. 2020

Pod vodárenskou věží 2336/26, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  MARKRA s.r.o.

  Pod vodárenskou věží 2336/26, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

Ing. Martin Sekot

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2020 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 12. 2019

Kamelova 3270/4, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hauzer

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 10. 8. 2016

zánik funkce: 9. 5. 2017

Chrudimská 2526/2a, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Robert Robek

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

vznik funkce: 9. 5. 2017

K Olympiku 563/2, Praha, 186 00, Česká republika

Mgr.Ing. Ondřej Pieran

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 31. 1. 2021

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2021

Rolnická 56, Bohumín, 735 51, Česká republika

Mgr. Robert Robek

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

vznik funkce: 9. 5. 2017

K Olympiku 563/2, Praha, 186 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hauzer

Člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2019

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 30. 9. 2019

Chrudimská 2526/2a, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Robert Robek

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 8. 12. 2015

K Olympiku 563/2, Praha, 186 00, Česká republika

Mgr. Robert Robek

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 8. 12. 2015

K Olympiku 563/2, Praha, 186 00, Česká republika

Mgr. Ing. Pavel Doležal

Předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2021

vznik členství: 10. 12. 2014

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2021

Osík 185, 569 67, Česká republika

Mgr.Ing. Ondřej Pieran

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 19. 9. 2014

Rolnická 56, Bohumín, 735 51, Česká republika

Mgr.Ing. Ondřej Pieran

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 19. 9. 2014

Rolnická 56, Bohumín, 735 51, Česká republika

Ing. Václav Urban

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 1. 6. 2016

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Urban

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 1. 6. 2016

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Belza

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 19. 9. 2014

Nad lomem 2621/26, Brno, 628 00, Česká republika

Aleš Budín

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2015

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 8. 12. 2015

Za Humny 243, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Aleš Budín

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2015

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 8. 12. 2015

Za Humny 243, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Petr Illetško

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 1. 11. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2013

Chrpová 488, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Pavel Doležal

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2010

zánik funkce: 10. 12. 2014

Osík 185, 569 67, Česká republika

Ing. Zdeněk Hauzer

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 9. 8. 2012

zánik funkce: 10. 8. 2016

Chrudimská 2526/2a, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Illetško

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 1. 11. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2013

Karfíkova 935, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hauzer

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 9. 8. 2012

zánik funkce: 10. 8. 2016

Chrudimská 2526/2a, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Robert Mečkovský

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

zánik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 9. 8. 2012

Na Tabulovém vrchu 1297/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Akad.mal. Igor Fogaš

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 9. 8. 2012

zánik členství: 10. 10. 2013

Slepá 1772/48, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hauzer

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2011 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 10. 8. 2011

Chrudimská 2526/2, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Dušan Brabec

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 1. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2012

Lounských 770/16, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Andrea Paslerová

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 3. 3. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

Na Vyhlídce 1891/1, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Pavel Doležal

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2013

vznik členství: 19. 2. 2010

vznik funkce: 3. 3. 2010

Osík 185, 569 67, Česká republika

Ing. Petr Šmíd

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 10. 10. 2011

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 10. 8. 2011

Okružní 2162/6, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 14. 4. 2008

zánik členství: 19. 2. 2010

Umělecká 558/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Přemysl Hrubec

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 14. 4. 2008

zánik členství: 19. 2. 2010

vznik funkce: 14. 4. 2008

zánik funkce: 19. 2. 2010

Pražského 660/42, Praha 5, 152 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynk

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 22. 5. 2008

vznik členství: 14. 4. 2008

Umělecká 6/588, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Ivo Hoffman

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 18. 8. 2006

vznik funkce: 7. 2. 2008

zánik funkce: 14. 4. 2008

U Svépomoci 1015/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Šmíd

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 6. 2. 2008

zánik členství: 19. 2. 2010

Tomáškova 1175, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Hana Landová

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 6. 2. 2008

zánik členství: 14. 4. 2008

Žerotínova 54, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivo Hoffman

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 2. 2008

vznik členství: 18. 8. 2006

U Svépomoci 1015/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují v celém rozsahu navenek předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstv a.

od 15. 11. 2012

Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 15. 11. 2012 od 26. 3. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek dva členové představenstva společně.

do 26. 3. 2010 od 15. 2. 2008

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

do 15. 2. 2008 od 18. 8. 2006

Další vztahy firmy AVANT investiční společnost, a.s.

AVANT Consulting s.r.o.

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

FINEP HOLDING, SE

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Hana Landová

  Člen dozorčí rady

  Františka Novotného 151, Žilina, 273 01, Česká republika

 • Ing. Vladimír Schwarz

  Člen představenstva

  Soborská 1345/34, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Michal Kocián

  Předseda představenstva

  Vlastina 850/36, Praha, 161 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Pardubický

  Člen představenstva

  Na lhotech 1441/26, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Rejchrt

  Místopředseda představenstva

  Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Zaněk

  Místopředseda představenstva

  Na dlouhém lánu 402/30, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Štěpán Havlas

  Člen představenstva

  Drtikolova 516/32, Praha, 109 00, Česká republika

Akcionáři

DOLPEN s.r.o., IČ: 26006286

Česká republika, Osík, 569 67

do 1. 9. 2020 od 3. 5. 2018

AVANT Consulting, a.s., IČ: 29003610

Rohanské nábřeží 671/15, Česká republika, Praha, 186 00

do 3. 5. 2018 od 20. 10. 2015

AVANT Consulting, a.s., IČ: 29003610

koněvova 2660/141, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 20. 10. 2015 od 8. 4. 2010

FINEP HOLDING, SE, IČ: 27927822

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 8. 4. 2010 od 10. 7. 2008

NS GROUP a.s., IČ: 25698061

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 10. 7. 2008 od 18. 8. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).