Hlavní navigace

AVE sběrné suroviny a.s.

Firma AVE sběrné suroviny a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 389, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 53 729 800 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00671151

Sídlo:

Cvokařská 164/3, Plzeň, 312 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ00671151

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem
49410 Silniční nákladní doprava
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 389, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Západočeské sběrné suroviny a.s. od 1. 1. 1994

Obchodní firma

AVE sběrné suroviny a.s. od 7. 8. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Cvokařská 164/3
Plzeň 31200 od 28. 7. 2021

adresa

Cvokařská 164/3
Plzeň 30100 do 28. 7. 2021 od 3. 12. 2010

adresa

Cvokařská 3
Plzeň 30152 do 3. 12. 2010 od 19. 1. 2005

adresa

Keřová 8
Plzeň 30527 do 19. 1. 2005 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 12. 1. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 1. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 2. 1. 2014

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 21. 9. 2000

nakládání s odpady mimo skupinu 314 do 2. 1. 2014 od 21. 9. 2000

silniční motorová doprava do 2. 1. 2014 od 13. 6. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 1. 2014 od 13. 6. 1996

nakládání s odpady do 21. 9. 2000 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Na společnost AVE sběrné suroviny a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SKS - separace s.r.o., IČ: 26457105, se sídlem Libušina 157, Dubí, 272 03 Kladno, zapsané v obchodním rejstřík u vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 83515. od 1. 7. 2016

Na základě projektu fúze ze dne 9.1.2012 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti ROPO Recycling s.r.o., IČ 254 99 041, sídlo Štětí, Cihelná 775, PSČ 411 08, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 21176. od 2. 4. 2012

Valná hromada společnosti konaná dne 18. prosince 2009 v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, identifikační číslo 49356089, zapsaná ve vložce 19775, oddílu C obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, je hlavním akcionářem o bchodní společnosti AVE sběrné suroviny a.s., se sídlem Plzeň, Cvokařská 3, PSČ 301 52, identifikační číslo 00671151 (dále též "společnost"), neboť vlastní hromadnou listinu vydanou společností v souladu se stanovami společnosti, nahrazující 38 000 ks nek ótovaných kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.OOO,-- Kč a 75 930 ks nekótovaných kmenových akcií vydaných společností v zaknihované podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč a tak je akcionářem, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke 98,99 % základního kapitálu společnosti a hlasovacích práv a to jak ke dni doručení společnosti jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, tak k rozhodnému dni 11.12.2009 a tak i ke dni tohoto rozhodnutí; b) rozhoduje, že vlastnické právo ke všem akciím vydaným společností, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, tedy 2719 zaknihovaných kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč, přechází na hlavního akc ionáře - obchodní společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, identifikační číslo 49356089 (dále jen "hlavní akcionář") s tím, že k tomuto přechodu vlastnického práva dojde v souladu s ustanovením § 18 3l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku s tím, že výše protiplnění, jako protiplnění poskytované menšinovým akcionářům společnosti, určená a odůvodn ěná podle § 183m odst. 1 a § 183i odst. 6 obchodního zákoníku hlavním akcionářem, je ve výši 150,--Kč (slovy: jednostopadesát korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti vydanou v zaknihované podobě, znějící na majitele o jmenovité hod notě 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a s tím, že přiměřenost tohoto protiplnění je doložena hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o., kvalifikovaným pro znal eckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, vypracovaným dne 24.9.2009 zapsaným ve znalečném deníku pod č. 0906/09, ve kterém byla hodnota každé shora uvedené akcie stanovena částkou 143,-- Kč (slovy:jednostočtyřicett ři korun českých); c) stanoví, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 (tří měsíců) ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k vykoupeným akciím společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zak nihovaných cenných papírů vedených Střediskem cenných papírů, a tímto stanoví lhůtu pro poskytnutí protiplnění podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku s tím, že protiplnění poskytne podle § 18 3i odst. 5 obchodního zákoníku Raiffeisenbank a.s., identifikační číslo 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, které hlavní akcionář předal v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění menšinovým akcionářům. od 13. 1. 2010

a) Valná hromada konaná dne 15. 9. 2004 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Západočeské sběrné suroviny, a.s. se sídlem Keřová 8, Plzeň, identifikační číslo 006 71 151 z částky 78 649 000,- Kč (sedmdesátosmmiliónůšestsetčtyřicetdevěttisíc ko run českých) o částku 62 919 200,- Kč (šedesátdvamiliónůdevětsetdevatenácttisícdvěstě korun českých) na částku 15 729 800,- Kč (patnáctmiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset korun českých) Důvod snížení: pokrytí ztrát z minulých let a zúčtování proti ztrátám evidovaným v účetnictví Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát z minulých období Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o 62 919 200,- Kč Způsob provedení: snížením jmenovité hodnoty každé akcie z částky 1 000,- Kč na částku 200,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v SCP na základě příkazu společnosti. b) Valná hromada konaná dne 15. 9. 2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Západočeské sběrné suroviny, a.s. se sídlem Keřová 8, Plzeň, identifikační číslo 006 71 151, z částky 15 729 800,- Kč (patnáctmiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset ko run českých) o částku 38 000 000,- Kč (třicetosmmiliónů korun českých) na částku 53 729 800,- Kč (padesáttřimiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 38 000 kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč druh akcie:kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 1 000,- Kč Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to: Vekamaf holding B.V., Blaak 22, 3011 TA Rotterdam, Nizozemské království Kam Investments B.V., Veersedijk 51, 3341 LL Henrik Ido Ambacht, Nizozemské království s adresou pro doručování Bremhorstlaan 25, 2844 EP Wassenaar, Nizozemské království, každému určenému zájemci v poměru 50 % neupsaných akcií. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: Místo: Plzeň, Cvokařská 3 lhůta: 2 týdny počínaje 5. kalendářním dnem od uveřejnění oznámení o přednostním právu v Hospodářských novinách počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: na 1 stávající akcii v nominální hodnotě 200,- Kč připadá podíl 38000/78649 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie rozhodný den: den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé způsob oznámení počátku lhůty: uveřejnění v Hospodářských novinách nejpozději 1 den před počátkem lhůty Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií místo: Plzeň, Cvokařská 3 lhůta: 2 týdny způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným akcionářem emisní kurs jedné akcie: 1 000,- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: č. účtu: 35-1665900227/0100 lhůta: 15 dnů ode dne úpisu Možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu: akcionář Vekamaf Holding B.V., Blaak 22, 3011 TA Rotterdam, Nizozemské království má vůči společnosti pohledávku ve výši 606 344 EUR z titulu pos kytnutých půjček společnosti akcionář Kam Investments B.V., Veersedijk 51, 3341 LL Henrik Ido Ambacht, Nizozemské království (adresa pro doručování Bremhorstlaan 25, 2844 EP Wassenaar, Nizozemské království) má vůči společnosti pohledávku ve výši 606 344 EUR z titulu poskytnutých půj ček společnosti. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 15 dnů ode dne úpisu akcií. Pohledávka akcionáře vedená v EUR bude přepočtena na koruny české v kursu vyhlašovaném ČNB ke dni úpisu. Bude-li pohledávka akcionáře takt o přepočtená nižší než částka emisního kursu upsaných akcií, je akcionář povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích. do 18. 5. 2005 od 6. 12. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 53 729 800 Kč

od 18. 5. 2005

Základní kapitál

vklad 15 729 800 Kč

do 18. 5. 2005 od 2. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 78 649 000 Kč

do 2. 3. 2005 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 od 28. 11. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 28. 11. 2016 od 2. 1. 2014
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 78 649 od 28. 4. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 2. 1. 2014 od 28. 4. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 28. 4. 2010 od 18. 5. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 78 649 do 28. 4. 2010 od 2. 3. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 78 649 do 2. 3. 2005 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Miloš Jiřík

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Fišerova 3326/2, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Čápová 316, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Miroslav Emr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 15. 7. 2021

Šarochova 1238, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Daniela Holá

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2019 - Poslední vztah: 28. 7. 2021

vznik členství: 18. 9. 2019

zánik členství: 30. 6. 2021

Kubelíkova 1170/11, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Roman Mužík

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2019 - Poslední vztah: 28. 7. 2021

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 18. 9. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2021

Žižkova 844, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Roman Mužík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Žižkova 844, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Žurek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 24. 11. 2016

zánik členství: 30. 4. 2019

Na Horizontu 478, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Aleš Hampl

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 18. 9. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2013

zánik funkce: 18. 9. 2019

U louky 486/3, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Jiří Šmíd MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2021

vznik členství: 28. 8. 2014

zánik členství: 30. 6. 2021

Kadaňská 830/13, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Aleš Hampl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

vznik funkce: 2. 1. 2013

U louky 486/3, Praha, 149 00, Česká republika

Aleš Hampl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

vznik funkce: 2. 1. 2013

U louky 486/3, Praha, 149 00, Česká republika

Aleš Hampl

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2013

vznik funkce: 2. 1. 2013

U louky 486/3, Praha, 149 00, Česká republika

René Paciorek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 27. 8. 2014

Na Úvoze 372, Bohumín, 735 52, Česká republika

Ing. Milan Korecký

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 4. 8. 2012

zánik členství: 31. 12. 2012

U Vodárny 211, Třemošná, 330 11, Česká republika

Ing. Michal Vlček

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 3. 5. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2012

Skalická 663, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Luboš Kačírek

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 21. 6. 2012

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 30. 4. 2012

vznik funkce: 29. 12. 2010

zánik funkce: 30. 4. 2012

Tuřice 6, 294 74, Česká republika

Ing. Luboš Kačírek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

Tuřice 6, 294 74, Česká republika

Eva Štambachová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2008 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 25. 9. 2013

Sudova 8, Plzeň, 332 02, Česká republika

Eva Štambachová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2008 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 25. 9. 2013

Sudova 8, Plzeň, 332 02, Česká republika

Ing. Milan Korecký

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 3. 8. 2007

zánik členství: 3. 8. 2012

U Vodárny 211, Třemošná, 330 11, Česká republika

Ing. Aleš Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2010

vznik členství: 3. 8. 2007

zánik členství: 30. 9. 2010

Kloboukova 2262/81, Praha 4, 148 00, Česká republika

Robert Simon Aafjes

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 12. 3. 2002

zánik členství: 12. 6. 2007

vznik funkce: 12. 12. 2003

zánik funkce: 12. 6. 2007

Za Strahovem 31/1101, Praha 6, Česká republika

František Šrédl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2008

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 28. 9. 2007

Na Okraji 916/31, Plzeň, 318 13, Česká republika

Dirk Gijsbert Karel Kam

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 12. 3. 2002

zánik členství: 12. 6. 2007

Bremhorstlaan 25, 2244 EP Wassenaar, Nizozemské království

Robert Simon Aafjes

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 19. 1. 2005

vznik členství: 12. 3. 2002

Za Strahovem 31/1101, Praha 6, Česká republika

Olga Placatová

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik členství: 19. 3. 2001

zánik členství: 12. 3. 2002

Rychtaříkova 26, Plzeň, 307 05, Česká republika

Zuzana Cingrošová

člen

První vztah: 12. 5. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 19. 3. 2001

Balabánova 10/1084, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jena Tomášková

člen

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 5. 2000

Zahradní 293, Černošín, 349 58, Česká republika

Václav Novotný

člen

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Havlíčkova ul. č. 10, Plzeň, 301 37, Česká republika

Jaroslava Šporerová

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Štěnovice 302, 332 09, Česká republika

ing. Danica Boďová

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Počátecká 14, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jana Forejtová

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

zánik členství: 12. 3. 2002

r.č. 465404/2310 do 13. 10. 2004 od 1. 1. 1994

Revoluční 27, Plzeň, 312 02, Česká republika

JUDr. Jana Lexová

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

zánik členství: 12. 3. 2002

Vojanova 18, Plzeň, 318 12, Česká republika

František Kalista

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Klatovy 98, 339 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Žurek

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

vznik funkce: 18. 9. 2019

Na Horizontu 478, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Hampl

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 18. 9. 2019

U louky 486/3, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Kaděra

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 19. 10. 2012

Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Žurek

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Na Horizontu 478, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Jiří Holoubek

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 30. 4. 2019

Macháčkova 801/27, Plzeň, 318 00, Česká republika

Ing. Jiří Holoubek

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

Lidická 1438/34, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Jiří Holoubek

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

Lidická 1438/34, Plzeň, 323 00, Česká republika

Petr Branda

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2017

vznik členství: 4. 8. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

Majerova 2837/36, Plzeň, 301 00, Česká republika

Petr Branda

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2017

vznik členství: 4. 8. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

Majerova 2837/36, Plzeň, 301 00, Česká republika

Petr Branda

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 4. 8. 2012

Ladova 241, Chlumec, 403 39, Česká republika

Bc. Jakub Lev

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 4. 8. 2012

zánik členství: 27. 8. 2019

vznik funkce: 4. 8. 2012

zánik funkce: 27. 8. 2019

V Brance 753/31a, Plzeň, 312 00, Česká republika

Petr Branda

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 4. 8. 2012

Ladova 241, Chlumec, 403 39, Česká republika

Bc. Jakub Lev

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 3. 8. 2007

zánik členství: 3. 8. 2012

vznik funkce: 3. 8. 2007

zánik funkce: 3. 8. 2012

V Brance 753/31a, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Milan Kaděra

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 18. 10. 2007

zánik členství: 18. 10. 2012

Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov, 682 01, Česká republika

Steven Harte Claes Schrage

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 11. 2007

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 18. 10. 2007

Zahradní 60, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Branda

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 3. 8. 2007

zánik členství: 3. 8. 2012

Ladova 241, Chlumec, 403 39, Česká republika

Bc. Jakub Lev

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 3. 8. 2007

vznik funkce: 3. 8. 2007

Bělohorská 1165/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Václav Bassetto

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 3. 8. 2007

Polední 18/675, Praha 4, 147 00, Česká republika

Petr Pichler

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 3. 8. 2007

Štěchovická 17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Steven Harte Claes Schrage

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 30. 1. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2004

zánik funkce: 3. 8. 2007

Zahradní 60, Plzeň, 326 00, Česká republika

Václav Bassetto

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 19. 1. 2005

vznik členství: 12. 3. 2002

zánik členství: 30. 1. 2004

vznik funkce: 12. 3. 2002

zánik funkce: 30. 1. 2004

Polední 675/18, Praha 4, Česká republika

Petr Pichler

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 19. 1. 2005

vznik členství: 12. 3. 2002

zánik členství: 30. 1. 2004

Štěchovická 1907/17, Praha 10, Česká republika

Ing. Přemysl Odehnal

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik členství: 31. 8. 2001

zánik členství: 12. 3. 2002

Červenohrádecká 90, Plzeň, 312 14, Česká republika

PhDr. Venuše Jennerová CSc.

Člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik členství: 19. 3. 2001

zánik členství: 12. 3. 2002

Oprechtice čp. 5, Kdyně, 345 05, Česká republika

Ing. Pavel Rýdl

místopředseda představensta

První vztah: 12. 5. 2000 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Manětínská 55, Plzeň, 323 30, Česká republika

Ing. Lubomír Navrátil

předseda představentva

První vztah: 12. 5. 2000 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

zánik členství: 12. 3. 2002

zánik funkce: 12. 3. 2002

Sokolovská 23, Plzeň, 323 12, Česká republika

Ing. Stanislav Trachta

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 5. 2000

Bendova 37, Plzeň, 301 27, Česká republika

Ing. Zlatomír Márton

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 5. 2000

Šabina 133, 357 53, Česká republika

Ing. Lubomír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 5. 2000

Sokolovská 23, Plzeň, 323 12, Česká republika

Hans Zink

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 19. 3. 2001

pobyt v ČR povolen na adresu Praha 6, Vondroušova 1216, průkaz o povolení k pobytu cizince č. PKP 303 422 - SCPPS Praha do 4. 9. 2002 od 13. 6. 1996

85 01 Allersberg, Neuburgerstrasse 1a, Spolková republika Německo

Lenka Velíšková

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Střížovice, Nebílovy č. 32, 332 07, Česká republika

Pavla Kuchyňková

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Chválenice, Losiná č. 98, 332 05, Česká republika

Ing. Rudolf Schmieder

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 12. 5. 2000

Tachovská 71, Plzeň, 323 24, Česká republika

ing. Lubomír Navrátil

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Sokolovská 23, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Rudolf Schmieder

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Tachovská 71, Plzeň, 323 24, Česká republika

Jan Šimice

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Dílenská 10, Plzeň, 300 00, Česká republika

ing. Jaroslav Kašpar

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Nová Huť 55, 330 02, Česká republika

Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 2. 1. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 2. 1. 2014 od 5. 9. 2007

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 9. 2007 od 13. 6. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 13. 6. 1996 od 1. 1. 1994

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Hans Zink

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 19. 3. 2001

pobyt v ČR povolen na adresu Praha 6, Vondroušova 1216, průkaz o povolení k pobytu cizince č. PKP 303 422 - SCPPS Praha

85 01 Allersberg, Neuburgerstrasse 1a, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy AVE sběrné suroviny a.s.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

První vztah: 28. 4. 2010

Pražská 1321/38a, Praha, 102 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089

Pražská 1321/38a, Česká republika, Praha 10, 102 00

od 28. 4. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 5. 1994

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 12. 2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 5. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 6. 1994
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 5. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).