Hlavní navigace

Beskydský hotel RELAX a.s.

Firma Beskydský hotel RELAX a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2840, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 76 142 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26846519

Sídlo:

Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 2004

DIČ:

CZ26846519

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55101 Hotely
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2840, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Beskydský hotel RELAX a.s. od 1. 12. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 2004

adresa

Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm 75661 od 25. 8. 2014

Předmět podnikání

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 25. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 12. 2010

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 27. 12. 2010 od 1. 6. 2006

hostinská činnost od 30. 5. 2005

masérské, rekondiční a regenerační služby od 30. 5. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 27. 12. 2010 od 30. 5. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 27. 12. 2010 od 30. 5. 2005

směnárenská činnost do 25. 8. 2014 od 30. 5. 2005

ubytovací služby do 27. 12. 2010 od 1. 12. 2004

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.5.2016 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo: 268 46 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2840 (dále též jen jako Společnost), takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu ve výši 50.674.000,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 76.142.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, kdy na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány tyto nové akcie: - 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - 68 (slovy: šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); (dále též souhrnně jen Nové akcie). c)Všechny Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je obchodní společnost BUSINESS CENTRUM Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 16 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2709 (dále též jen jako Zájemce), a to na základě písemné smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále též j en jako ZOK), mezi Společností a Zájemcem. Jediný akcionář určuje, že upsání Nových akcií jinou osobou než Zájemcem se nepřipouští, přičemž svého přednostního práva na úpis Nových akcií se Jediný akcionář před učiněním tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 490 ZOK vzdal. Dále Jediný akcionář určuje, že Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. Nové akcie budou upsány smlouvou o úpisu akcií uzavřenou mezi Společností a Zájemcem dle ust. § 479 ZOK v sídle Společnost i. d)Upisovací lhůta se určuje na 15 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Zájemci, který je Společnost povinna Zájemci doručit nejpozději do 10 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tak, že tento návrh smlouvy musí být za S polečnost podepsán osobami, které za Společnost jednají, a tyto podpisy musí být úředně ověřeny s tím, že spolu s tímto návrhem smlouvy o úpisu akcií musí Společnost doručit Zájemci také upozornění, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu akcií s jeho úředně ověřeným podpisem v upisovací lhůtě, jinak bude upsání Nových akcií Zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti neúčinné; e)Navrhovaná výše emisního kursu Nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy: - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); Celková výše emisních kursů všech Nových akcií činí 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) s tím, že emisní ážio se tedy netvoří. f)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu ve výši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) na toto zvýšení základního kapitálu činí jeden měsíc ode dne, kdy Zájemce uzavře se Společností účinnou smlouvu o úpisu N ových akcií. g)Jediný akcionář tímto určuje, že výhradní formou splacení emisního kursu Nových akcií Zájemcem je započtení pohledávky Zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií, které bude Zájemce všechny upisovat, ta kto: -určení započítávané pohledávky včetně výše jejího určení a jejího vlastníka: připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Zájemce vůči Společnosti vyplývající z dohody o privativní novaci pohledávek uzavřené dle ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako d lužníkem dne 18.5.2016, a která k dnešnímu dni činí celkem částku ve výši 25.468.014,48 Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc čtrnáct korun českých čtyřicet osm haléřů českých), oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Zájemcem upisovaných Nových akcií. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Zájemci v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 19.5.2016; vlastníkem započítávané pohledávky je Zájemce; -pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, Zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsaných Nových akcií splacen; ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která se započítává, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu jím upisovaných Nových akcií, tj. v částce ve v ýši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých); uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Zájemcem; h)Jediný akcionář schvaluje dle § 21 odst. 3) ZOK návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem, kdy tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. do 24. 1. 2018 od 1. 7. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 14. 9. 2018 od 25. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 14. 9. 2018 od 25. 8. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12.2006 o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 40,100.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionůjednostotisíc korun českých, o 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých na 50,674.000,- Kč, slovy: padesátmilionůšestsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 40,100.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 ks, slovy: deseti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, v listinné podobě, 5 ks, slovy: pěti kusy, kmenových akcií na majitele ve jmen ovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, v listinné podobě a 74 ks, slovy: sedmdesátičtyřmi kusy kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých; nově upisované ak cie nebudou kótovány. c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ost ravě v oddíle C, vložka 366 (dále jen "předem určený zájemce"). d) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČSAD Ostrava a.s. na adrese Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkové ho soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že k upsání akcie se poskytuje lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitého hodnotě, tedy emisní kurs upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých a emisní kurs upisované a kcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a emisní kurs upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých činí 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých. e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků v celkové výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsed mdesátčtyřitisíce korun českých; jedná se o tyto pohledávky předem určeného zájemce za společností Beskydský hotel RELAX a.s.: - pohledávku ve výši 212.388,75 Kč, slovy: dvěstědvanácttisíctřistaosmdesátosm korun českých sedmdesátpět haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 6/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Besky dský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 1. června 2005; - pohledávku ve výši 2,022.750,- Kč, slovy: dvamilionydvacetdvatisícesedmsetpadesát korun českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 5/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 23. května 2005; - pohledávku ve výši 505.687,50 Kč, slovy: pětsetpěttisícšestsetosmdesátsedm korun českých padesát haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 4/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský ho tel RELAX a.s. jako dlužník dne 19. května 2005; - pohledávku ve výši 809.100,- Kč, slovy: osmsetdevěttisícjednosto korun českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3b/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 10. května 2005; - pohledávku ve výši 101.137,50 Kč, slovy: jednostojedentisícjednostotřicetsedm korun českých padesát haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3a/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 9. května 2005; - pohledávku ve výši 1,015.166,71 Kč, slovy: jedenmilionpatnácttisícjednostošedesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společno st Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 27. dubna 2005; - pohledávku ve výši 1,015.166,71 Kč, slovy: jedenmilionpatnácttisícjednostošedesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce 2/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společno st Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 14. dubna 2005; - pohledávku ve výši 3,846.872,61 Kč, slovy: třimilionyosmsetčtyřicetšesttisícosmsetsedmdesátdvě koruny české šedesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 4. dubna 2005; - pohledávku ve výši 307.094,- Kč, slovy: třistasedmtisícdevadesátčtyři koruny české vyplývající ze Smlou-vy o prodeji části podniku, která byla uzavřena dne třicátého června roku dvatisícepět ( :30.6.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako prodávajícím a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako kupujícím; - pohledávku ve výši 524.790,- Kč, slovy: pětsetdvacetčtyřitisícesedmsetdevadesát korun českých vyplývající ze Smlouvy o převodu vlastnictví projekčních prací rekonstrukce a komplexní cenové nabídky na stavební práce pro nemovitost - hotel RELAX v Rožnově pod Radhoštěm, která byla uzavřena dne osmého prosince roku dvatisícepět (:8.12.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako prodá vajícím a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako kupujícím; - část pohledávky ve výši 213.846,22 Kč, slovy: dvěstětřinácttisícosmsetčtyřicetšest korun českých dvacetdva haléře české vyplývající ze Smlouvy o zpracování mzdové a personální agendy, která byla uzavřena dne dvacátéhoprvního října roku dvatisícepět ( :2 1.10.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako dodavatelem a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako odběratelem; f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nové akcie společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první d en běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých, na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmil ionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; do 19. 1. 2007 od 15. 12. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 76 142 000 Kč

od 1. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 50 674 000 Kč

do 1. 7. 2016 od 8. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 40 100 000 Kč

do 8. 1. 2007 od 1. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 142 od 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 55 do 14. 9. 2018 od 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 142 do 14. 9. 2018 od 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 9. 2018 od 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 2 do 14. 9. 2018 od 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 1. 7. 2016 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 1. 7. 2016 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 74 do 1. 7. 2016 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 25. 8. 2014 od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 25. 8. 2014 od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 74 do 25. 8. 2014 od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 do 8. 1. 2007 od 1. 12. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 do 8. 1. 2007 od 1. 12. 2004

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Mgr. Jan Vrátný

člen správní rady

První vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 11. 9. 2018

Zaječická 834/5, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Mgr. Jiří Mařas

předseda správní rady

První vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 11. 9. 2018

Lidická 1000, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jiří Mařas

statutární ředitel

První vztah: 14. 9. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 11. 9. 2018

Lidická 1000, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Petr Nemrava

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Nemrava

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Vrátný

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Vrátný

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Lumír Pracný

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 8. 12. 2015

zánik funkce: 11. 9. 2018

Školní 71, Branka u Opavy, 747 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lumír Pracný

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 8. 12. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 8. 12. 2015

zánik funkce: 11. 9. 2018

Školní 71, Branka u Opavy, 747 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Vrátný

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Lumír Pracný

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 8. 12. 2015

Školní 71, Branka u Opavy, 747 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Nemrava

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 8. 12. 2015

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Amália Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 10. 6. 2013

Svazarmovská 1693, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Ing. Tomáš Vrátný

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Lumír Pracný

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 16. 12. 2010

Školní 71, Branka u Opavy, 747 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Marcela Hajnerová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 16. 12. 2010

Olivova 1888, Říčany, Česká republika

Ing. Lumír Pracný

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2004

zánik funkce: 16. 12. 2010

Školní 71, Branka u Opavy, Česká republika

Amália Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 16. 12. 2010

Svazarmovská 1693, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jednání: Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 14. 9. 2018

Jednání: Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně.

do 14. 9. 2018 od 14. 1. 2011

Jednání: Za společnost jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 14. 1. 2011 od 1. 12. 2004

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Božena Kneblová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 19. 5. 2016

zánik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 20. 5. 2016

zánik funkce: 11. 9. 2018

Tolstého 110, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bohuslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 19. 5. 2016

zánik členství: 11. 9. 2018

Jana Škody 185/8, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Bohuslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 19. 5. 2016

zánik členství: 11. 9. 2018

Jana Škody 185/8, Ostrava, 700 30, Česká republika

Bohunka Čechovská

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 19. 5. 2016

zánik členství: 11. 9. 2018

Výškovická 2538/106, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bohunka Čechovská

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 19. 5. 2016

zánik členství: 11. 9. 2018

Výškovická 2538/106, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Božena Kneblová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 19. 5. 2016

zánik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 20. 5. 2016

zánik funkce: 11. 9. 2018

Tolstého 110, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bohunka Čechovská

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 16. 3. 2016

Výškovická 2538/106, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Bohuslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 16. 3. 2016

Jana Škody 185/8, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Božena Kneblová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 16. 3. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 16. 3. 2016

Tolstého 110, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Božena Kneblová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 16. 12. 2010

Tolstého 110, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bohunka Čechovská

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

Výškovická 2538/106, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Bohuslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

Jana Škody 185/8, Ostrava, 700 30, Česká republika

Jana Rubešová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2005

zánik členství: 16. 12. 2010

Francouzská 904, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2005

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2005

zánik funkce: 16. 12. 2010

Keltíčkova 1905/44, Ostrava, Česká republika

Mgr. Vladan Tisovský

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2005

zánik členství: 16. 12. 2010

Vdovská 656/35, Ostrava, Česká republika

Jana Rubešová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 1. 12. 2005

Francouzská 904, Ostrava, 708 00, Česká republika

Mgr. Vladan Tisovský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 1. 12. 2005

Vdovská 656/35, Ostrava, Česká republika

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 1. 12. 2005

vznik funkce: 1. 12. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2005

Keltíčkova 1905/44, Ostrava, Česká republika

Další vztahy firmy Beskydský hotel RELAX a.s.

2 fyzické osoby

Mgr. Jan Vrátný

člen správní rady

První vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 11. 9. 2018

Zaječická 834/5, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Mgr. Jiří Mařas

předseda správní rady

První vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 11. 9. 2018

Lidická 1000, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 12. 2004

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 12. 2013
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 3. 2005
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 3. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 12. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).