Hlavní navigace

Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci

Firma Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23716, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 067 713 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07345615

Sídlo:

Primátorská 296/38, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 8. 2018

Aktuální kontaktní údaje Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23716, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci od 1. 7. 2021

Obchodní firma

BENEVENTO Invest a.s. do 1. 7. 2021 od 6. 8. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 6. 8. 2018

adresa

Primátorská 296/38
Praha 18000 od 6. 8. 2018

Předmět podnikání

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 22. 2. 2019 od 6. 8. 2018

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského do 22. 2. 2019 od 6. 8. 2018

Předmět činnosti

- správa vlastního majetku od 22. 2. 2019

Ostatní skutečnosti

Společnost Brand Embassy Angels a.s. byla na základě rozhodnutí valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. 7. 2021 a tímto dnem vstoupila do likvidace. od 1. 7. 2021

Oznámení o vstupu společnosti do likvidace Obchodní firma: Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci Sídlo: Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 073 45 615 Damián Brhel, likvidátor společnosti Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 073 45 615, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23716, tímto oznamuje, že na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 29. 6. 2021 byla společnost ke dni 1. 7. 2021 zrušena a vstoupila k tomuto dni do likvidace. Likvidátorem byl jmenován pan Damián Brhel, nar. 23. listopadu 1991, bytem Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice. Ve smyslu ustanovení § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyzývá tímto likvidátor všechny věřitele společnosti Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci, aby ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy přihlásili své pohledáv ky, které mají vůči společnosti, u likvidátora na adrese: Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci, Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8. Věřitelé jsou povinni doložit právní důvod pohledávky, na jejichž základě tuto uplatňují. od 1. 7. 2021

Valná hromada společnosti Brand Embassy Angels a.s. rozhodla dne 29.3.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti Brand Embassy Angels a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 67.713,- Kč (slovy: šedesát sedm tisíc sedm set třináct korun českých) na částku 2.067.713,- Kč (slovy: dva mil iony šedesát sedm tisíc sedm set třináct korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 67.713 ks (slovy: šedesát sedm tisíc sedm set třináct kusů) nových prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) (dále také jen akcie). 3) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva všech akcionářů, neboť ti se svého přednostního práva na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 4) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Akcie budou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 6) Představenstvo uveřejní veřejnou nabídku nejpozději do 31. března 2019. 7) Nové akcie budou upisovány v době do dvou týdnů od data uveřejnění nabídky na úpis (včetně). 8) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích, a to převodem na účet společnosti Brand Embassy Angels a.s., vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 5409570319/0800. 9) Akcie budou upsány postupem dle ust. § 481 zákona o obchodních korporacích zápisem do listiny upisovatelů na adrese advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., Husova 5, 11000 Praha 1, v běžné pracovní době. V den zápisu do listiny upisovatelů požaduj e společnost splatit celý emisní kurs ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). 10) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akc ií. 11) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 67.713,- Kč (slovy: šedesát sedm tisíc sedm set třináct korun českých) může být splacen formou částečného započtení pohledávek dle smluv o započtení, když započtení pohledávek se tímto schv aluje, a sice: (i) pohledávky upisovatele Jana Sýkory, nar. 18. 1. 1972, bydlištěm V Kolkovně 919/4, 110 00, Praha 1, Česká republika (dále také jen Jan Sýkora), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešníh o dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Janem Sýkorou a společností Brand Embassy Ltd., se sídlem Devonshire House 1, Devonshire street, W1W5DS Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsanou v rejstříku společností pro Ang lii a Wales pod č. 07814317 (dále také jen Brand Embassy Ltd.), jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Jana Sýkory za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19.1.2016 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerýc h práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.878.997,- Kč, konkrétně pohledávky Jana Sýkory na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.878.997,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (ii) pohledávky upisovatele Jana Přerovského, nar. 13. 1. 1970, bydlištěm Horní 243, 551 01 Dobřejovice, Česká republika (dále také jen Jan Přerovský), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dn ešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Janem Přerovským a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Jana Přerovského za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 12. 2. 2016 ve výši j istiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.440.118,- Kč, konkrétně pohledávky Jana Přerovského na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.440.118,- Kč, pr oti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (iii) pohledávky upisovatele Václava Dejčmara, nar. 17. 8. 1976, bydlištěm Národní 116/20, 110 00 Praha, Česká republika (dále také jen Václav Dejčmar), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené d nešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Václavem Dejčmarem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Václava Dejčmara za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 17. 05. 2016 ve vý ši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.819.185,- Kč, konkrétně pohledávky Václava Dejčmara na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.819.185,- K č, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (iv) pohledávky upisovatele Roberta Chvátala, nar. 10. 8. 1968, bydlištěm Mechová 857, 252 42 Horní Jirčany, Česká republika (dále také jen Robert Chvátal), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavře né dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Robertem Chvátalem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Roberta Chvátala za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 2. 1. 2017 ve výši jistiny USD 150.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 4.055.350,- Kč, konkrétně pohledávky Roberta Chvátala na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 4.055.350,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (v) pohledávky upisovatele Jana Sýkory vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Jana Sýkory a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Janem Sýkorou za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 13. 4. 2017 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.686.236,- Kč, konkrétně pohledávky Jana Sýkory na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.686.236,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny up isovatelů, (vi) pohledávky upisovatele Terryho Valeskiho, nar. 25. 9. 1946, bydlištěm 618 Anacapa #3, Santa Barbara, California 93101, Spojené Státy Americké (dále také jen Terry Valeski), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci ( Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Terrym Valeskim a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Terryho Valeskiho za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 21. 3. 2017 ve výši jistiny USD 50.000, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.332.190,- Kč, konkrétně pohledávky Terryho Valeskiho na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. v e výši 1.332.190,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (vii) pohledávky upisovatele Daniela Lynche, nar. 21. 6. 1962, bydlištěm Akatova 381, 25242 Jesenice, Česká republika (dále také jen Daniel Lynch), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešní ho dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Danielem Lynchem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Daniela Lynche za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 09. 1. 2017 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.700.066,- Kč, konkrétně pohledávky Daniela Lynche na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.700.066,- Kč, proti poh ledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (viii) pohledávky upisovatele GTM Advising, LLC, registrované ve státě Massachusetts, Spojené Státy Americké, IČO 001443994, se sídlem 26 Central St., Manchester By The Sea, Massachusetts 01944, Spojené státy americké (dále také jen GTM Advising, LLC), vů či společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., GTM Advising, LLC a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky GTM Adv ising, LLC za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 12. 4. 2017 ve výši jistiny USD 20.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 530.670,- Kč, konkrétně pohledávky GTM Advis ing, LLC na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 530.670,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (ix) pohledávky upisovatele Petra Hejtmánka, nar. 27. 1. 1986, bydlištěm Na Okraji 19, Praha 6, Česká republika (dále také jen Petr Hejtmánek), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního d ne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Petrem Hejtmánkem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Petra Hejtmánka za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 28. 4. 2017 ve výši jistiny U SD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.322.627,- Kč, konkrétně pohledávky Petra Hejtmánka na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.322.627,- Kč, proti pohle dávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (x) pohledávky upisovatele Daniela Lynche vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Danielem Lynchem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Daniela Lynche za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 3. 5. 2017 ve výši jistiny USD 40.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.057 .097,- Kč, konkrétně pohledávky Daniela Lynche na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.057.097,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do l istiny upisovatelů, (xi) pohledávky upisovatele Vladimíra Jaroše, nar. 23. 2. 1969, bydlištěm Nad Lomem 1189/33, Praha 4, Česká republika (dále také jen Vladimír Jaroš), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dneš ního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Vladimírem Jarošem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Vladimíra Jaroše za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19. 5. 2017 ve výši j istiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.634.704,- Kč, konkrétně pohledávky Vladimíra Jaroše na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.634.704,- Kč, p roti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xii) pohledávky upisovatele Nielse Schneckera, nar. 1. 1. 1960, bydlištěm Strada Aron Cotrus 55, 014131 Bucharest, Rumunsko (dále také jen Niels Schnecker), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavř ené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Nielsem Schneckerem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Nielse Schneckera za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 1. 6. 2017 ve výši jistiny USD 105.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.759.579,- Kč, konkrétně pohledávky Nielse Schneckera na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.759.5 79,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xiii) pohledávky upisovatele Explore Productions, s.r.o., registrované v České republice, IČO 47783834, se sídlem Liberec I, Fibichova 7/1284, 460 01, Česká republika (dále také jen Explore Productions, s.r.o.), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Explore Productions, s.r.o. a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Explore Productions, s.r.o. za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 7. 6. 2017 ve výši jistiny USD 40.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.050.056,- Kč, konkrétně pohledávky Explore Productions, s.r.o. na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.050.056,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xiv) pohledávky upisovatele LimaPapa Advisors LLC, registrované ve státě Kalifornie, Spojené Státy Americké, IČO 201335510027, se sídlem 3529 Webster Street, San Francisco, Californie 94123, Spojené Státy Americké (dále také jen LimaPapa Advisors LLC), v ůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., LimaPapa Advisors LLC a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Li maPapa Advisors LLC za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19. 6. 2017 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.309.554,- Kč, konkrétně pohledávk y LimaPapa Advisors LLC na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.309.554,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xv) pohledávky upisovatele Go Digital! s.r.o., registrované v České republice, IČO 03250326, se sídlem Na Brně 1972, Hradec Králové, Česká republika (dále také jen Go Digital! s.r.o), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o n ovaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Go Digital! s.r.o a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Go Digital! s.r.o za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Emb assy Ltd. dne 20. 6. 2017 ve výši jistiny USD 200.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 5.237.254,- Kč, konkrétně pohledávky Go Digital! s.r.o na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Em bassy Ltd. ve výši 5.237.254,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xvi) pohledávky upisovatele Martina Gebauera, nar. 4. 11. 1969, bydlištěm Rybova 12, Říčany, Česká republika (dále také jen Martin Gebauer), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Martinem Gebauerem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Martina Gebauera za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 20. 6. 2017 ve výši jistiny U SD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.618.627,- Kč, konkrétně pohledávky Martina Gebauera na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.618.627,- Kč, proti poh ledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xvii) pohledávky upisovatele Štefana Szabó, nar. 22. 9. 1963, bydlištěm Křižíkova 52b, Praha 8, Česká republika (dále také jen Štefan Szabó), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dn e mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Štefanem Szabó a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Štefana Szabó za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19. 6. 2017 ve výši jistiny USD 100 .000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.619.132,- Kč, konkrétně pohledávky Štefana Szabó na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.619.132,- Kč, proti pohledávce s polečnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xvii) pohledávky upisovatele Johna Davida Buttse, nar. 22. 2. 1962, bydlištěm 74 General Gurko ul., apt. 14, Sofia 1000, Bulharsko (dále také jen John David Butts), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Dee d) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Johnem Davidem Buttsem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Johna Davida Buttse za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dn e 3. 7. 2017 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.612.091,- Kč, konkrétně pohledávky Johna Davida Buttse na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.612.091,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xix) pohledávky upisovatele Mariána Skákaly, nar. 28. 4. 1963, bydlištěm Miloslavov 498, 900 42 Miloslavov, Slovensko (dále také jen Marián Skákala), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dne šního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Mariánem Skákalou a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Mariána Skákaly za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 29. 9. 2017 ve výši ji stiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.567.851,- Kč, konkrétně pohledávky Mariána Skákaly na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.567.851,- Kč, pr oti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xx) pohledávky upisovatele Ondreje Smolára, nar. 15. 3. 1963, bydlištěm Kĺzavá 31B, 831 02 Bratislava, Slovensko (dále také jen Ondrej Smolár), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Ondrejem Smolárem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Ondreje Smolára za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 12.10.2017 ve výši jistiny U SD 200.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 5.122.630,- Kč, konkrétně pohledávky Ondreje Smolára na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 5.122.630,- Kč, proti pohl edávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxi) pohledávky upisovatele Vladimíra Jaroše vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Vladimírem Jarošem a Brand Embassy Ltd., jejímž pře dmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Vladimíra Jaroše za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 10. 10. 2017 ve výši jistiny USD 4.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za c enu 102.492,- Kč, konkrétně pohledávky Vladimíra Jaroše na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 102.492,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápi su do listiny upisovatelů, (xxii) pohledávky upisovatele Terryho Valeskiho vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Terrym Valeskim a Brand Embassy Ltd., jejímž před mětem je mimo jiné postoupení pohledávky Terryho Valeskiho za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19. 10. 2017 ve výši jistiny USD 800,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cen u 20.457,- Kč, konkrétně pohledávky Terryho Valeskiho na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 20.457,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxiii) pohledávky upisovatele Jiřího Pavlíčka, nar. 7. 7. 1967, bydlištěm Svatopluka Čecha 1529, 25228 Černošice, Česká republika (dále také jen Jiří Pavlíček), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) u zavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Jiřím Pavlíčkem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Jiřího Pavlíčka za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 29. 12. 2017 ve výši jistiny USD 12.000, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 302.660,- Kč, konkrétně pohledávky Jiřího Pavlíčka na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 302.660,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxiv) pohledávky upisovatele Daniela Lynche vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Danielem Lynchem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmě tem je mimo jiné postoupení pohledávky Daniela Lynche za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 25. 3. 2019 ve výši jistiny USD 9.800,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 22 4.960,- Kč, konkrétně pohledávky Daniela Lynche na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 224.960,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do li stiny upisovatelů, (xxv) pohledávky upisovatele Alberta Michaela Poplara, nar. 14. 12. 1969, bydlištěm Pštrossova 32, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále také jen Albert Michael Poplar), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Albertem Michaelem Poplarem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Alberta Michaela Poplara za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand E mbassy Ltd. dne 14. 2. 2019 ve výši jistiny USD 6.000, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 138.911,- Kč, konkrétně pohledávky Alberta Michaela Poplara na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Bran d Embassy Ltd. ve výši 138.911,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxvi) pohledávky upisovatele Julie Addison, nar. 22. 5. 1962, bydlištěm 3 Ennerdale Road, Richmond, TW9 3PG, Velká Británie (dále také jen Julie Addison), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřen é dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Julie Addison a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Julie Addison za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 13. 11. 2017 ve výši ji stiny USD 80.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.036.195,- Kč, konkrétně pohledávky Julie Addison na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.036.195,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxvii) pohledávky upisovatele Explore Productions, s.r.o., vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Explore Productions, s.r.o. a Brand E mbassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Explore Productions, s.r.o. za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 28. 11. 2017 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společ nost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 634.423,- Kč, konkrétně pohledávky Explore Productions, s.r.o. na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 634.423,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splac ení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxviii) pohledávky upisovatele Vladimíra Jaroše vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Vladimírem Jarošem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Vladimíra Jaroše za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 29. 11. 2017 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.537.188,- Kč, konkrétně pohledávky Vladimíra Jaroše na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.537.188,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z ti tulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxix) pohledávky upisovatele Jana Sýkory vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Janem Sýkorou a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Jana Sýkory za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 2. 2. 2018 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.504.507, - Kč, konkrétně pohledávky Jana Sýkory na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.504.507,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny u pisovatelů, (xxx) pohledávky upisovatele Jana Přerovského vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Janem Přerovským a Brand Embassy Ltd., jejímž předm ětem je mimo jiné postoupení pohledávky Jana Přerovského za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 27. 2. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cen u 1.249.100,- Kč, konkrétně pohledávky Jana Přerovského na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.249.100,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zá pisu do listiny upisovatelů, (xxxi) pohledávky upisovatele Ondreje Smolára vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Ondrejem Smolárem a Brand Embassy Ltd., jejímž před mětem je mimo jiné postoupení pohledávky Ondreje Smolára za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 14. 2. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cen u 1.249.238,- Kč, konkrétně pohledávky Ondreje Smolára na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.249.238,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu záp isu do listiny upisovatelů, (xxxii) pohledávky upisovatele StartupYard Batch 8 and 9 s.r.o., registrované v České republice, IČO 06002897, se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, Praha 5, Česká republika (dále také jen StartupYard Batch 8 and 9 s.r.o.), vůči společnosti Brand Embassy Ang els a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., StartupYard Batch 8 and 9 s.r.o. a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky StartupYard Batch 8 and 9 s.r.o. za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 8. 2. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.250.752,- Kč, konkrétně pohledávky StartupYar d Batch 8 and 9 s.r.o. na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.250.752,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxiii) pohledávky upisovatele Michala Illicha, nar. 24. 1. 1979, bydlištěm Pod Zemankou 4, Praha 4, Česká republika (dále také jen Michal Illich), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešn ího dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Michalem Illichem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Michala Illicha za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 12. 2. 2018 ve výši jist iny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.249.742,- Kč, konkrétně pohledávky Michala Illicha na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.249.742,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxiv) pohledávky upisovatele Petra Gryce, nar. 28. 2. 1978, bydlištěm RIMAL 3, apartment NO. 3001, JBR, Dubai, Spojené Arabské Emiráty (dále také jen Petr Gryc), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Petrem Grycem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Petra Gryce za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 6. 3. 2018 ve výš i jistiny USD 75.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.866.323,- Kč, konkrétně pohledávky Petra Gryce na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.866.323,- Kč, prot i pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxv) pohledávky upisovatele Nielse Schneckera vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Nielsem Schneckerem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Nielse Schneckera za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 20. 2. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.247.724,- Kč, konkrétně pohledávky Nielse Schneckera na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.247.724,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z ti tulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxvi) pohledávky upisovatele Ondřeje Novotného, nar. 9. 6. 1990, bydlištěm Pivovarská 543, 364 61 Teplá, Česká republika (dále také jen Ondřej Novotný), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Ondřejem Novotným a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Ondřeje Novotného za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19. 2. 2018 ve v ýši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 623.988,- Kč, konkrétně pohledávky Ondřeje Novotného na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 623.988,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxvii) pohledávky upisovatele Johna Davida Buttse vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Johnem Davidem Buttsem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Johna Davida Buttse za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 1. 3. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Ange ls a.s. za cenu 1.245.477,- Kč, konkrétně pohledávky Johna Davida Buttse na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.245.477,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vz nikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxviii) pohledávky upisovatele Pavla Heczko, nar. 11. 8. 1983, bydlištěm Korunní 1295/55, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále také jen Pavel Heczko), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Pavlem Heczko a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Pavla Heczko za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 12. 3. 2018 ve výši jistin y USD 80.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.988.332,- Kč, konkrétně pohledávky Pavla Heczko na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.988.332,- Kč, proti pohle dávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xxxix) pohledávky upisovatele Petra Gryce vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Petrem Grycem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem j e mimo jiné postoupení pohledávky Petra Gryce za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 3. 5. 2018 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 616.993,- Kč, konkrétně pohledávky Petra Gryce na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 616.993,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upiso vatelů, (xl) pohledávky upisovatele Prestacom Holdings Ltd., registrované na Britských Panenských ostrovech, IČO 1897374, se sídlem Rua Hungria 574, 01455-903 S o Paulo, Brazilie (dále také jen Prestacom Holdings Ltd.), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Prestacom Holdings Ltd. a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Prestacom Holdings Ltd. za Brand Embassy L td. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 13. 4. 2018 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.469.327,- Kč, konkrétně pohledávky Prestacom Holdings Ltd. na zaplacen í úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.469.327,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xli) pohledávky upisovatele GTM Advising, LLC vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., GTM Advising, LLC a Brand Embassy Ltd., jejímž pře dmětem je mimo jiné postoupení pohledávky GTM Advising, LLC za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 31. 5. 2018 ve výši jistiny USD 20.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 489.045,- Kč, konkrétně pohledávky GTM Advising, LLC na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 489.045,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zá pisu do listiny upisovatelů, (xlii) pohledávky upisovatele Terryho Valeskiho vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Terrym Valeskim a Brand Embassy Ltd., jejímž před mětem je mimo jiné postoupení pohledávky Terryho Valeskiho za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 31. 5. 2018 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za c enu 611.306,- Kč, konkrétně pohledávky Terryho Valeskiho na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 611.306,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu záp isu do listiny upisovatelů, (xliii) pohledávky upisovatele Julie Addison vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Julie Addison a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Julie Addison za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 4. 6. 2018 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 610.80 1,- Kč, konkrétně pohledávky Julie Addison na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 610.801,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xliv) pohledávky upisovatele Antonína Raizla, nar. 2. 9. 1978, bydlištěm U Uranie 1583/21, Holesovice, 170 00 Praha 7, Česká republika (dále také jen Antonín Raizl), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation De ed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Antonínem Raizlem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Antonína Raizla za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 9. 7. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.212.796,- Kč, konkrétně pohledávky Antonína Raizla na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.212 .796,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xlv) pohledávky upisovatele Johna Davida Buttse vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Johnem Davidem Buttsem a Brand Embassy Ltd., jej ímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Johna Davida Buttse za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 9. 7. 2018 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.212.796,- Kč, konkrétně pohledávky Johna Davida Buttse na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.212.796,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznik ne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xlvi) pohledávky upisovatele Jasona Kinga, nar. 7. 6. 1974, bydlištěm Labská 2527, 25001 Brandýs nad Labem, Česká republika (dále také jen Jason King), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené d nešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Jasonem Kingem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Jasona Kinga za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 12. 7. 2018 ve výši jistin y USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 606.031,- Kč, konkrétně pohledávky Jasona Kinga na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 606.031,- Kč, proti pohledávc e společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xlvii) pohledávky upisovatele Christiana Michaela Mrucka, nar. 28. 5. 1963, bydlištěm Kozlovská 14, 16000 Praha, Česká republika (dále také jen Christian Michael Mruck), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novatio n Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Christianem Michaelem Mruckem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Christiana Michaela Mrucka za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Br and Embassy Ltd. dne 9. 11. 2018 ve výši jistiny USD 200.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 4.727.546,- Kč, konkrétně pohledávky Christiana Michaela Mrucka na zaplacení úplaty za postoupení pohled ávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 4.727.546,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (xlviii) pohledávky upisovatele Petra Gryce vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Petrem Grycem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Petra Gryce za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 22. 1. 2019 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 581.652, - Kč, konkrétně pohledávky Petra Gryce na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 581.652,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upi sovatelů, (xlix) pohledávky upisovatele Branka Jelicice, nar. 1. 4. 1965, bydlištěm Jana Zajíce 34, 170 00 Praha 7, Česká republika (dále také jen Branko Jelicic), vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Brankem Jelicicem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Branka Jelicice za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 29. 1. 2019 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.323.054,- Kč, konkrétně pohledávky Branka Jelicice na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.323.054,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (l) pohledávky upisovatele Pavla Heczko vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Pavlem Heczko a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je m imo jiné postoupení pohledávky Pavla Heczko za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 23. 1. 2019 ve výši jistiny USD 2.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 46.510,- Kč, konkrétně pohledávky Pavla Heczko na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 46.510,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovat elů, (li) pohledávky upisovatele GTM Advising, LLC vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., GTM Advising, LLC a Brand Embassy Ltd., jejímž před mětem je mimo jiné postoupení pohledávky GTM Advising, LLC za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 26. 3. 2019 ve výši jistiny USD 51.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za c enu 1.170.414,- Kč, konkrétně pohledávky GTM Advising, LLC na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.170.414,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (lii) pohledávky upisovatele Petra Gryce vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Petrem Grycem a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Petra Gryce za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 14. 3. 2019 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 575.231,- K č, konkrétně pohledávky Petra Gryce na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 575.231,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisov atelů, (liii) pohledávky upisovatele Terryho Valeskiho vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Terrym Valeskim a Brand Embassy Ltd., jejímž před mětem je mimo jiné postoupení pohledávky Terryho Valeskiho za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 7. 3. 2019 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za ce nu 576.125,- Kč, konkrétně pohledávky Terryho Valeskiho na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 576.125,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu záp isu do listiny upisovatelů, (liv) pohledávky upisovatele Christiana Michaela Mrucka vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Christianem Michaelem Mruckem a Brand Emb assy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Christiana Michaela Mrucka za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 22. 3. 2019 ve výši jistiny USD 100.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnos t Brand Embassy Angels a.s. za cenu 2.296.909,- Kč, konkrétně pohledávky Christiana Michaela Mrucka na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 2.296.909,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splace ní emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (lv) pohledávky upisovatele Prestacom Holdings Ltd. vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Prestacom Holdings Ltd. a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Prestacom Holdings Ltd. za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 5. 3. 2019 ve výši jistiny USD 30.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 691.644,- Kč, konkrétně pohledávky Prestacom Holdings Ltd. na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 691.644,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, kte rá vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů, (lvi) pohledávky upisovatele Antonína Raizla vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Antonínem Raizlem a Brand Embassy Ltd., jejímž předm ětem je mimo jiné postoupení pohledávky Antonína Raizla za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 21. 3. 2019 ve výši jistiny USD 50.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 1.148.718,- Kč, konkrétně pohledávky Antonína Raizla na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 1.148.718,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápi su do listiny upisovatelů, (lvii) pohledávky upisovatele Julie Addison vůči společnosti Brand Embassy Angels a.s. vzniklé z titulu Dohody o novaci (Novation Deed) uzavřené dnešního dne mezi společností Brand Embassy Angels a.s., Julie Addison a Brand Embassy Ltd., jejímž předmětem je mimo jiné postoupení pohledávky Julie Addison za Brand Embassy Ltd. z convertible note vydané Brand Embassy Ltd. dne 19. 3. 2019 ve výši jistiny USD 25.000,-, včetně veškerých práv a příslušenství, na společnost Brand Embassy Angels a.s. za cenu 574.61 1,- Kč, konkrétně pohledávky Julie Addison na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za Brand Embassy Ltd. ve výši 574.611,- Kč, proti pohledávce společnosti Brand Embassy Angels a.s. na splacení emisního kursu, která vznikne z titulu zápisu do listiny upisovatelů. Návrh smluv o započtení, odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady, se tímto schvaluje. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději v den zápisu upisovatele do listiny upisovatelů; uzavřením smlouvy o započtení je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. do 1. 7. 2021 od 29. 3. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 067 713 Kč

od 29. 3. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 3. 2019 od 6. 8. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 29. 3. 2019
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 67 713 od 29. 3. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 29. 3. 2019 od 6. 8. 2018

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jakub Krůta

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2021

vznik členství: 29. 6. 2021

Americká 339/39, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Damián Brhel

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2020

vznik členství: 21. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Uhříněveská 364, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vít Horký

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2019

vznik členství: 21. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Matějská 2136/48, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Konop

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2020 - Poslední vztah: 1. 7. 2021

vznik členství: 21. 2. 2019

zánik členství: 29. 6. 2021

vznik funkce: 21. 2. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2021

Lohniského 899/3, Praha, 152 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Konop

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2019 - Poslední vztah: 22. 4. 2020

vznik členství: 21. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Arabská 570/6, Praha, 160 00, Česká republika

Damián Brhel

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2019 - Poslední vztah: 16. 5. 2020

vznik členství: 21. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Pečárková 176/6, Praha, 104 00, Česká republika

Damián Brhel

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Pečárková 176/6, Praha, 104 00, Česká republika

Vít Horký

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Matějská 2136/48, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Konop

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Arabská 570/6, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Lustig

statutární ředitel

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik funkce: 6. 8. 2018

Moravanů 2153/37, Praha, 169 00, Česká republika

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně, vyjma právních jednání, jejichž předmětem je majetková účast společnosti v Brand Embassy Ltd., kdy zastupují společnost všichni členové představenstva společně.

od 29. 3. 2019

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

do 29. 3. 2019 od 22. 2. 2019

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

do 22. 2. 2019 od 6. 8. 2018

Další vztahy firmy Brand Embassy Angels a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Damián Brhel

První vztah: 1. 7. 2021

Uhříněveská 364, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jan Lustig

člen správní rady

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik funkce: 6. 8. 2018

Moravanů 2153/37, Praha, 169 00, Česká republika

Společnosti pro Vás SE

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

Revoluční 1082/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Vojtěch Liška

  člen dozorčí rady, člen představenstva

  Evropská 1728/51, Praha, 160 00, Česká republika

 • Mgr. Jan Lustig

  člen představenstva

  Moravanů 2153/37, Praha, 169 00, Česká republika

 • Mgr. Drahoš Lustig

  člen dozorčí rady

  Moravanů 2153/37, Praha, 169 00, Česká republika

Akcionáři

Společnosti pro Vás SE, IČ: 24137154

Revoluční 1082/8, Česká republika, Praha, 110 00

do 22. 2. 2019 od 6. 8. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 8. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 8. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).