Hlavní navigace

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Firma Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18471, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24261386

Sídlo:

Antala Staška 1670/80, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 8. 2012

DIČ:

CZ24261386

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18471, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s. od 24. 10. 2013

Obchodní firma

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. od 11. 12. 2014

Obchodní firma

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. do 11. 12. 2014 od 9. 12. 2014

Obchodní firma

Patronus třináctý, uzavřený investiční fond, a.s. do 9. 12. 2014 od 20. 8. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 20. 8. 2012

adresa

Antala Staška 1670/80
Praha 4 14000 od 11. 6. 2013

adresa

Antala Staška 1670/80
Praha 14000 od 11. 6. 2013

adresa

Opletalova 1015/55
Praha 1 11000 do 11. 6. 2013 od 20. 8. 2012

Předmět podnikání

činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech od 5. 8. 2014

kolektivní investování do 5. 8. 2014 od 20. 8. 2012

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 5. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 21. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 8. 2014 od 21. 7. 2014

Na společnost Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Budějovická s.r.o., IČ: 289 57 172, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 46, zapsané v o bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155771. od 27. 12. 2013

1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 128.815.000, Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun český ch) na novou výši základního kapitálu 130.815.000,- Kč (jedno sto třicet milionů osm set patnáct tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to úpisem 128.815 (jedno sto dvaceti osmi tisíci osmi sty patnáct) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovi té hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií je podmíně n předchozím souhlasem představenstva. 3. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 4. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali. 5. Všechny nové akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti Property Company a.s. se sídlem Praha 1 - Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, PSČ 118 00, identifikač ní číslo (IČ): 28209184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13205 (dále jen jako “předem určený zájemce“), která byla schválena představenstvem společnosti jako vhodná osoba z hlediska zdravého a obe zřetného vedení společnosti jako fondu kolektivního investování s tím, že předem určený zájemce je právnickou osobou, která ve smyslu ust. § 272 odst. 1 písm. i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, písemně prohlásila, že si je vědoma rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů. 6. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem společnosti. 7. Představenstvo společnosti je povinno zaslat předem určenému zájemci do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhů ty pro úpis akcií a výší emisního kurzu. 8. Místem pro upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Praha 4, Antala Staška 1670/80, Krč, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. 9. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 128.815.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti Budě jovická s.r.o. uzavřené mezi předem určeným zájemcem jako převodcem a společností jako nabyvatelem dne 9.10.2013 (výše závazku společnosti vůči předem určenému zájemci byla ověřena auditorem na základě zprávy auditora) proti pohledávce společnosti vůči př edem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií v celkové výši výši 128.815.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých). 10. Emisní kurs upsaných akcií může být splacen započtením shora uvedené pohledávky; jinak splacením na bankovní účet společnosti vedený u České spořitelny, a.s. číslo účtu: 5156602/0800. 11. Představenstvo je oprávněno uzavřít písemnou smlouvu (dohodu) o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 128.815.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých). Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci do 3 dnů ode dne úpisu akcií. Na náležitosti smlouvy (dohody) o započtení se použije obdobně ust. § 204 odst. 5 ObchZ. 12. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení pohledávek, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy (dohody) určitému zájemci, nejdéle však 1 (jeden) měsíc ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 13. Účelem zvýšení základního kapitálu je realizace investiční strategie v souladu s předmětem činnosti společnosti, kterým je kolektivní investování, resp. posílení finanční stability společnosti. 14. Poukázky na akcie nebudou vydány. 15. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. do 24. 10. 2013 od 18. 10. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 9. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 130 815 000 Kč

do 9. 12. 2014 od 24. 10. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 10. 2013 od 20. 8. 2012
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 20 od 9. 12. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 815 do 9. 12. 2014 od 24. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 9. 12. 2014 od 20. 8. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Robert Schneider

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

U lužického semináře 97/18, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Robert Schneider

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. David Mikula

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Pod Višňovkou 1704/6, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Robert Schneider

předseda

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 22. 2. 2013

zánik členství: 9. 12. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2013

zánik funkce: 9. 12. 2014

U Lužického semináře 97/18, Praha 1, 118 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jana Schneiderová

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 22. 2. 2013

zánik členství: 9. 12. 2014

zánik funkce: 9. 12. 2014

U Lužického semináře 97/18, Praha 1, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Koubová

člen

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 22. 2. 2013

zánik členství: 9. 12. 2014

zánik funkce: 9. 12. 2014

Edvarda Beneše 1809/30, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

Hrudičkova 2102/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Zuzana Jarolímová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

Topolová 153, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 22. 2. 2013

Nad Ryšánkou 2039/13, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jana Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2012

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

Hrudičkova 2102/9, Praha 11, 148 00, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Jiří Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 29. 4. 2014

zánik členství: 22. 7. 2014

zánik funkce: 22. 7. 2014

Kohoutových 697/6, Praha 5, 158 00, Česká republika

Eduard Koranda

člen

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 22. 2. 2013

zánik členství: 22. 7. 2014

zánik funkce: 22. 7. 2014

U Lužického semináře 97/18, Praha 1, 118 00, Česká republika

Roman Hakl

předseda

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 22. 2. 2013

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2013

zánik funkce: 22. 7. 2014

Prášily 160, 342 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

David Mikula

člen

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 22. 2. 2013

zánik členství: 29. 4. 2014

Pod višňovkou 1704/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Bečvář

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2012

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 22. 2. 2013

Klostermannova 1794/16, Praha 12, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Bečvář

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 22. 2. 2013

Klostermannova 1794/16, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Pavel Scholz

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

Brabcova 1159/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Ondřej Horák

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 2. 2013

Uzbecká 558/10, Brno-Bohunice, 625 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec

od 1. 1. 2021

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec

do 1. 1. 2021 od 9. 12. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec

do 9. 12. 2014 od 5. 8. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.

do 5. 8. 2014 od 20. 8. 2012

Další vztahy firmy Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Historické vztahy

Robert Schneider

člen správní rady

První vztah: 22. 8. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 9. 12. 2019

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

David Mikula

člen správní rady

První vztah: 7. 5. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 9. 12. 2019

Pod Višňovkou 1704/6, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Robert Schneider

člen správní rady

První vztah: 7. 5. 2020 - Poslední vztah: 22. 8. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

U lužického semináře 97/18, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Robert Schneider

předseda správní rady

První vztah: 7. 5. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 12. 12. 2019

U lužického semináře 97/18, Praha, 118 00, Česká republika

Robert Schneider

předseda správní rady

První vztah: 25. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 9. 12. 2014

vznik funkce: 25. 10. 2018

zánik funkce: 8. 12. 2019

U lužického semináře 97/18, Praha, 118 00, Česká republika

Hana Koubová

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 9. 12. 2014

zánik členství: 8. 12. 2019

vznik funkce: 9. 12. 2014

zánik funkce: 8. 12. 2019

Edvarda Beneše 1809/30, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Schneiderová

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 9. 12. 2014

zánik členství: 8. 12. 2019

vznik funkce: 9. 12. 2014

zánik funkce: 8. 12. 2019

U lužického semináře 97/18, Praha, 118 00, Česká republika

Robert Schneider

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 25. 1. 2019

vznik členství: 9. 12. 2014

vznik funkce: 9. 12. 2014

zánik funkce: 25. 10. 2018

U lužického semináře 97/18, Praha, 118 00, Česká republika

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 1. 1. 2021

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

Člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 5. 8. 2014

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

statutární ředitel

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 20. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Akcionáři

AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 11. 6. 2013 od 20. 8. 2012

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).