Hlavní navigace

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

Firma Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1826, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 106 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47116072

Sídlo:

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 12. 1992

DIČ:

CZ47116072

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1826, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s. od 29. 12. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 29. 12. 1992

adresa

Na struze 227/1
Praha 11000 od 1. 3. 2020

adresa

Masarykovo nábřeží 235/28
Praha 11000 do 1. 3. 2020 od 1. 11. 2016

adresa

Masarykovo nábř. 28
Praha l do 1. 11. 2016 od 12. 6. 1997

adresa

Václavské nám. 66
Praha l do 12. 6. 1997 od 21. 3. 1995

adresa

Vocelova 3
Praha 2 do 21. 3. 1995 od 8. 2. 1995

adresa

nám Hrdinů 3
Praha 4 14000 do 8. 2. 1995 od 29. 12. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 7. 2009

nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a související činnosti od 30. 7. 2002

nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a související s činnosti do 30. 7. 2002 od 31. 5. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 6. 1997 od 8. 2. 1995

prostředkování nákupu,prodeje a vydávání cenných papírů a posky- tování s tím souvisejících služeb od 29. 12. 1992

činnost organizačních a ekonomických poradců do 12. 6. 1997 od 29. 12. 1992

nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej související s činností do 31. 5. 2002 od 29. 12. 1992

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 117.000.000,- Kč ( slovy : sto sedmnáct milionů korun českých) o částku 114.894.000,- Kč ( slovy : sto čtrnáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc korun český ch) na novou výši základního kapitálu 2.106.000,- Kč ( slovy : dva miliony sto šest tisíc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je jednak vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové strukt ury Společnosti a jednak přebytek vlastních zdrojů Společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je tedy jak pokrytí kumulovaných ztrát, tak i uvolnění části vnitřních zdrojů financování Společnosti s tím, že příslušná částka volného kapitálu bude rozdě lena mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů ( ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady má Společnost pouze jednoho akcionáře). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech stávajících akcií Společnosti tak, že u každého jednoho kusu kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno se sníží jmenovitá hodnota o částku 9 82,- Kč na částku 18 Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že část ve výši 35.128.577,68 Kč bude použita na úhradu ztráty a zaúčtována na účet 429 000 - neuhrazené ztráty minulých let a zbývající část ve výši 79.765.42 2,32 Kč bude účetně zaevidována, daňově zohledněna a následně bude vyplacena akcionářům Společnosti, a to v poměru jmenovitých hodnot akcií, které tito akcionáři vlastní. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižš í jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě třiceti (30 ) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Dále se tímto ve smyslu ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku vyzývají věřitelé, kterým vznikly pohledávky přede dnem , v němž se rozhodnutí o snížení základního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby podle ust. § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne , kdy obdrží oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, s tím, že jsou tito oprávněni požadovat, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatn é v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění v Obchodním věstníku, bylo dostatečným způsobem zajištěno, jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím tét o lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohl edávky. od 15. 2. 2011

Mimořádná valná hromada Burzovní společnosti pro kapiálový trh, a.s. konaná dne 2.9.2005 přijala následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem, který vlastní účastnické cenné papíry Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodno ta činí více než 90% základního kapitálu Společnosti, je společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 28, Praha 1, PSČ: 110 00 , IČ: 630 78 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078 ( dále jen " Hla vní akcionář"), který ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 116.110, slovy stošestnácttisícstodeset kusů kmenových akcií Společnosti znějící na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jedentisíc korun českých ( dál e jen "Akcie Společnosti") v souhrnné jmenovité hodnotě 116.110.000,- Kč, tj. slovy stošestnáctmilionůstodesettisíc korun českých, což představuje 99,24% podíl na základním kapitálu Společnosti, přičemž vlastnické právo k Akciím Společnosti bylo ze strany hlavního akcionáře doloženo výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů, a Hlavní akcionář doložil a osv ědčil, že je osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu Akcií Společnosti podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " Obchodní zákoník"). Valná hromada schvaluje většinou hlasů rozho dnutí o přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Právní účinky spojené s přechodem Akcií Společnosti na Hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho ( 1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku ( dále jen " Den účinnosti"). Dnem ú činnosti se stává Hlavní akcionář vlastníkem všech Akcií Společnosti , které budou k danému okamžiku ve vlastnictví Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře a současně na Hlavního akcionáře přecházejí tímto okamžikem veškerá práva spojená s vykupovaný mi Akciemi Společnosti. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti v rámci přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře protiplnění ve výši 1.071,- Kč ( slovy : jedentisícsedmdesátjedna korun českých) za jednu Akcii Společnos ti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. slovy jedentisíc korun českých. Hodnota protiplnění za vykupované Akcie Společnosti je stanovena na základě znaleckého posudku č. 671 ze dne 15.srpna 2005 vypracovaného Doc. Ing. Josefem luňákem, CSc. znalcem jmeno vaným ministrem spravedlnosti ( č.j. ZT 2167/92 a zapsaným v seznamu znalců vedeném Městským soudem v Praze ( dále jen " Posudek"). Výše navrženého peněžitého protiplnění v částce 1.071,- Kč, tj. slovy : jedentisícsedmdesátjedna koruna česká za jednu Ak cii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. slovy jedentisíc korun českých, odpovídá ocenění podle Posudku, které je určeno na základě užité kombinované metody, a to váženým průměrem hodnot získaných majetkovou a výnosovou metodou, přičemž stejná váha byla přiřazena znalcem oběma hodnotám. Peněžitá částka ve výši navrženého protiplnění je na základě kalkulací hodnoty Společnosti znalcem a v souladu se závěry Posudku přiměřená hodnotě vykupovaných Akcií Společnosti ve smyslu ust. § 183k Obchodního zákoníku. Výplata peněžitého protiplnění b ude provedena všem osobám, které budou ke Dni účinnosti (i) vlastníky Akcií Společnosti anebo (ii) prokážou či osvědčí, že jsou zástavními věřiteli, jimž svědčí zástavní právo k Akciím Společnosti ( nebude-li Hlavnímu akcionáři doloženo, že došlo k zánik u zástavního práva k Akciím Společnosti nebo nevyplývá-li z dohody uzavřené mezi zástavcem a zástavním věřitelem jinak.) peěžitá částka ve výši odpovídající hodnotě protiplnění bude zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na adresu bydliště nebo sídl a oprávněné osoby uvedenou v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů ke Dni účinnosti. protiplnění v příslušné výši bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím Společnosti na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. O právněným osobám, kterým se nepodaří protiplnění vyplatit ( např. z důvodu nesprávných údajů pro účely výplaty nebo nevyzvednutí protiplnění), bude protiplnění opětně vyplaceno na základě jejich individuální písemné žádosti a jimi sdělených výplatních d ispozic. Úrok z prodlení související s výplatou protiplnění nezaviněný Hlavním akcionářem nebude Hlavní akcionář hradit. do 27. 4. 2009 od 20. 2. 2009

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 10.000.000,- Kč ( slovy desetmilionů korun českých) s tím, že se připouští upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až do 12.000.000,- Kč ( slovy: dvanáctmilionů korun českých). Každý upisovatel má právo za každých 10 stávajících akcií, které vlastní, upsat 1 novou akcii o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs nově upsaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nejméně 10.000 kusů ( slovy: desettisíc kusů) nových akcií, maximálně 12.000 kusů ( slovy: dvanácttisíc kusů) nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) v zaknihované podobě. Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena stejná práva podle stanov. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Přednostní právo úpisu mají stávající akcionáři podle poměru na základním kapitálu.Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 7 dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 30. dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o povolení zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zahájení úpisu bude každý akcionář písemně informován na adresu uvedenou v seznamu akcionářů zpracovaným pro účely účasti na valné hromadě Střediskem cenných papírů Praha. Zaplacení celé upsané částky bude provedeno na účet vedený u Credit Lyonnais Bank Praha č. 01/000718/190/00/0 do 14-ti dnů od skončení úpisu. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. vykazuje vlastní jmění nižší než je 50% základního kapitálu. do 27. 4. 2009 od 15. 1. 2003

Obchodní jméno v jazyce anglickém: Capital Management Company PLC. od 8. 2. 1995

Datum notářského zápisu.9.12.1992 do 27. 4. 2009 od 29. 12. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 106 000 Kč

od 9. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 117 000 000 Kč

do 9. 8. 2011 od 3. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 107 000 000 Kč

do 3. 4. 2003 od 21. 3. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 21. 3. 1995 od 29. 12. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 Kč, počet: 117 000 od 9. 8. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 117 000 do 9. 8. 2011 od 8. 7. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 117 000 do 8. 7. 2009 od 3. 4. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 107 000 do 3. 4. 2003 od 23. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 107 000 do 23. 3. 2001 od 21. 3. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 21. 3. 1995 od 29. 12. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing Tomáš Polák MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2020

vznik členství: 17. 8. 2020

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2020 - Poslední vztah: 17. 9. 2020

vznik členství: 15. 8. 2014

zánik členství: 10. 8. 2020

Podolská 48/156, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 15. 8. 2014

Bílov 5, 743 01, Česká republika

Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 15. 8. 2014

Bílov 12, 743 01, Česká republika

Michal Žaba

člen

První vztah: 9. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2012

zánik členství: 15. 8. 2014

Mátová 210/54, Praha 10, 104 00, Česká republika

Mgr. Pavel Drabina

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 15. 8. 2014

Bílov 12, 743 01, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 14. 4. 2009

zánik členství: 15. 8. 2014

Černíny 1, 109 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 14. 4. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 14. 4. 2009

zánik funkce: 29. 6. 2012

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

RNDr.Mgr. Libor Juška

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 14. 4. 2009

K sadu 3, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Michal Žaba

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 9. 2. 2013

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 27. 4. 2012

Mátová 210, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Jan Brabenec

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2004 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 30. 4. 2008

K.Čapka 303, Mirovice, 398 06, Česká republika

RNDr. Petr Krýda

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

zánik členství: 14. 4. 2009

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 14. 4. 2009

Vokrojova 3376/8, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

zánik členství: 2. 9. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 2. 9. 2005

Ohrobecké údolí 59, Praha - západ, Česká republika

Pavel Semotán

člen

První vztah: 3. 4. 2000 - Poslední vztah: 28. 8. 2004

zánik členství: 14. 5. 2004

Bryksova 941, Praha 9, 198 00, Česká republika

Pavel Domasta

člen

První vztah: 3. 4. 2000 - Poslední vztah: 3. 4. 2000

Bryksova 941, Praha 9, 198 00, Česká republika

PhDr. Adéla Petrášková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 1997 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

vznik funkce: 12. 6. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2001

Pšenčíkova 681, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Herškovič

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 6. 1997

Řeznická l4, Praha l, Česká republika

Ing. Zbyněk Žoha

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 2000

Čermákova 4, Praha 2, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Josef Sajaš

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Tussarova 11, Praha 7, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Jugoslávských partyzánů 30, Praha 6, Česká republika

Jaroslava Kuklišová

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

vznik funkce: 29. 12. 1992

zánik funkce: 21. 6. 2001

Na sádce 1749, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Pavel Balák

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 1. 8. 2017

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

Chlebovická 732/14, Praha, 199 00, Česká republika

Pavel Balák

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 1. 8. 2017

Sukova 248, Čerčany, 257 22, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2014

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2017

vznik členství: 15. 8. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2017

vznik členství: 15. 8. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 4. 5. 2009

zánik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 4. 5. 2009

zánik funkce: 15. 8. 2014

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 14. 4. 2009

zánik členství: 15. 8. 2014

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  Lázně Praha, a.s.

  Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  Redvale a.s.

  Na struze 227/1, Praha, 110 00

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 4. 5. 2009

zánik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 4. 5. 2009

zánik funkce: 15. 8. 2014

Vavřenova 1440/2, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ABF, a.s.

  Beranových 667, Praha, 199 00

Ing. Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 4. 5. 2009

vznik funkce: 4. 5. 2009

U Albrechtova Vrchu 150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 4. 5. 2009

vznik funkce: 4. 5. 2009

Vavřenova l44O, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 14. 4. 2009

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  Lázně Praha, a.s.

  Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  Redvale a.s.

  Na struze 227/1, Praha, 110 00

Ing. Jiří Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 4. 5. 2009

Kazimírova 1005, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Šafařík

člen

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

zánik členství: 14. 4. 2009

Nuselská 26, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

vznik funkce: 19. 5. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Ohrobecké údolí 59, Praha-západ, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 4. 2000

Za zahradami 398, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

Ohrobecké údolí 59, Praha-západ, Česká republika

ing. Evžen Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 6. 1997

Na lázeňce 527, Praha lO, Česká republika

ing. Petr Kachlík

místopředseda

První vztah: 21. 3. 1995 - Poslední vztah: 21. 4. 1998

Jugoslávských partyzánů 3O, Praha 6, Česká republika

ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

zánik členství: 4. 5. 2009

zánik funkce: 4. 5. 2009

Vavřenova l44O, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

1.místopředseda

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Švejcar

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Na Pernikářce 20, Praha 6, Česká republika

Vlastimil Hadraba

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Hoštějn 82, Záhřeb, Česká republika

Ing. Štefan Bažant

2.místopředseda

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Ondříčkova 10, Praha 3, Česká republika

ing. Vladimír Sajaš

Představenstvo předseda

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Liptovská 978, Opava, Česká republika

RNDr. Zdeněk Somr

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

J.Gagarina 1979, Nymburk, Česká republika

Ing. Josef Pleticha

První vztah: 29. 12. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Brožíkova 843, Kladno 2, Česká republika

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.

od 16. 10. 2014

Způsob zstupování a podepisování: podepisování za společ- nost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 16. 10. 2014 od 21. 3. 1995

1) Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva,generální ředitel,nebo všichni zmocněnci v roz- sahu plné moci udělené představenstvem. 2) Zavazování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis -dva členové představenstva současně,a to předseda a jeden další člen představenstva,nebo místopředseda a jeden další člen představenstva -další zmocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci,podepsané předsedou,nebo místopředsedou představenstva a spolupodepsané dalším členem představenstva -generální ředitel a ostatní pracovníci společnosti v rozsahu oprávnění daného organizačním nebo podpisovým řádem společnosti

do 21. 3. 1995 od 29. 12. 1992

Další vztahy firmy Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

SPGroup a.s.

První vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Staněk

  člen představenstva

  U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Akcionáři

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Na struze 227/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 3. 2020

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábřeží, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 3. 2020 od 27. 4. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 5. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).