Hlavní navigace

Café & Restaurant Slavia a.s.

Firma Café & Restaurant Slavia a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6002, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25776053

Sídlo:

Smetanovo nábřeží 1012/2, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 6. 1999

DIČ:

CZ25776053

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4725 Maloobchod s nápoji
561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6002, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Café   & Restaurant Slavia a.s. od 15. 3. 2000

Obchodní firma

AB MEDIA LINK a.s. do 15. 3. 2000 od 29. 6. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 29. 6. 1999

adresa

Smetanovo nábřeží 1012/2
Praha 11000 od 4. 12. 2015

adresa

Smetanovo nábř. 1012/2
Praha 1 do 4. 12. 2015 od 15. 3. 2000

adresa

Ježkova 9
Praha 3 do 15. 3. 2000 od 29. 6. 1999

Předmět podnikání

Hostinská činnost od 7. 12. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 12. 2015

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 4. 12. 2015

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 12. 2015 od 15. 3. 2000

hostinská činnost do 7. 12. 2016 od 15. 3. 2000

vydavatelství do 20. 12. 2000 od 29. 6. 1999

nakladatelství do 20. 12. 2000 od 29. 6. 1999

reklamní činnost do 4. 12. 2015 od 29. 6. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 4. 12. 2015 od 29. 6. 1999

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 5. října 2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých), přičemž emisní kurz stávajících akcií byl k dnešnímu dni zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 500 ks jmenových akcií na majitele, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva, ve jmenovité hodnotě 10.000,00 - Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu akcii, stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti ozdravení chodu společnosti a posílení vnitřních zdrojů společnosti. Akcionář pan Ing. Vlastimil Košťál, r.č. 570627/0020, bytem Kamenice 587, Štiřín, prohlásil, že v souvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Pan Ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře obchodní společnosti E-Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9, prohlásil, že tato se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, budou nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě Ing. Vlastimilem Košťálem, r.č. 570627/0020, byte m Kamenice, Štiřín a obchodní společnosti E-Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem učeným zájemcům o nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spo lu s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchod. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 1, Smetanovo nábř. 1012/2. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií. Valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby na splacení emisního kurzu akcií byly započteny peněžité pohledávky věřitele Ing. Vlastimila Košťála ve výši 2.500.000,00 Kč (slovy: dvamilionypětsetisíc korun českých) vůči této společnosti vzniklé ze smlouvy o  půjčce ze dne 15.1.2002 (smlouva o půjčce tvoří přílohu č. 4/ tohoto notářského zápisu) a pohledávky věřitele společnosti E-Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9, ve výši 2.500.000,00 Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) vůči této společno sti vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2002 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionářům a vzájemnost pohledávek. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti k rukám akcionářů do 5-ti dnů ode dne upsání akcií. Dohoda musí být a akcionářem uzavřena do 15-ti dnů od doručení návrhu k jeho rukám. Náležitosti této dohody se řídí ustanoveními o započtení po hledávek obsaženými v § 580 a násl. občanského zákoníku a v § 358 a násl. obchodního zákoníku. do 21. 2. 2004 od 2. 1. 2004

Valná hromada společnosti dne 8,12,2000 rozhodla, že se zvyšuje základní jmění společnosti v dosavadní výši 1.000.000,- Kč o 9.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 10.000.000,- Kč s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 9.000.000,- Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 100 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 90.000,- Kč, na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. I. kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý z dosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady, tj. na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu akcii společnosti o nominální hodnotě 90.000,- Kč, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti Café & Restaurant Slavia a.s., číslo účtu 195541680267, vedený u Komeční banky, a.s., pobočka Spálená. Upisovacím místem je kancelář předsedy představenstva Ing. Pavla Čermáka, tj. Praha 1, Smetanovo nábř. 1012/2. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstva společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem, a vývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to po 7 dnech ode dne, kdy bude ukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování bude trvat 7 dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů. do 9. 5. 2001 od 20. 12. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

od 21. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 21. 2. 2004 od 9. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 5. 2001 od 29. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 150 000 Kč, počet: 100 od 4. 6. 2019
Akcie na jméno, hodnota: 150 000 Kč, počet: 100 do 4. 6. 2019 od 7. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 300 000 Kč, počet: 50 do 7. 12. 2016 od 4. 12. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 4. 12. 2015 od 21. 2. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 21. 2. 2004 od 9. 5. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 90 000 Kč, počet: 100 do 4. 12. 2015 od 9. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 9. 5. 2001 od 29. 6. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Emanuel Belavý

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 29. 5. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2019

Ladova 2045/1, Praha, 128 00, Česká republika

Zuzana Tomanová

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 29. 5. 2019

Poděbradova 695/5, Praha, 182 00, Česká republika

Petr Toman

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 29. 5. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2019

V dolinách 345/3, Praha, 111 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

František Škabroud

statutární ředitel

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2019

zánik členství: 4. 6. 2019

vznik funkce: 6. 12. 2016

zánik funkce: 4. 6. 2019

Livornská 435, Praha, 109 00, Česká republika

Emanuel Belavý

statutární ředitel

První vztah: 4. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 4. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2016

Ladova 2045/1, Praha, 128 00, Česká republika

Emanuel Belavý

statutární ředitel

První vztah: 4. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 4. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2016

Ladova 2045/1, Praha, 128 00, Česká republika

Miroslav Papež

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2015

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2005

zánik funkce: 1. 11. 2010

Senožaty 7, 394 56, Česká republika

Miroslav Papež

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2005 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2005

vznik funkce: 1. 8. 2005

Ve Střešovičkách 58, Praha, Česká republika

Václav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2015

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 31. 12. 2013

Poříčská 1135, Mnichovo Hradiště, Česká republika

František Toman

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 22. 1. 2015

V Dolinách 345/3, Praha, Česká republika

Martin Vedral

Předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2003 - Poslední vztah: 17. 8. 2005

zánik členství: 1. 8. 2005

vznik funkce: 18. 7. 2002

zánik funkce: 1. 8. 2005

Mudrochova 404, Dobrovice, Česká republika

Ing. Vladimír Ženíšek

Předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 3. 2003

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 18. 7. 2002

V Štíhlách 1317/18, Praha 4, Česká republika

Pavel Soukup

Člen

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2005

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 1. 8. 2005

Nerudova 24, České Budějovice, Česká republika

Antonín Vilímec

Člen

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2005

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 1. 8. 2005

Krčská 48, Praha 4, Česká republika

Eva Šebestíková

Člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 1. 3. 2002

Půtova 3, Praha 1, Česká republika

Miroslav Kubeš

Člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 1. 3. 2002

Lovosická 655/13, Praha 9, Česká republika

Linda Oppová

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik funkce: 30. 7. 2001

zánik funkce: 1. 3. 2002

Zeyerova 1166, Čelákovice, Česká republika

Ivan Štěpánek

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

Balbínova 6, Praha 2, Česká republika

Jindřich Kejha

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

Na Ovčinách 4, Praha 7, Česká republika

Ivan Štěpánek

předseda

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 17. 3. 2000

Balbínova 6, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Čermák

předseda přestavenstva

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik funkce: 30. 7. 2001

Morseova 253, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Roček

předseda

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Kubištova 1, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Čermák

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Morseova 253, Praha 10, Česká republika

František Kvis

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Kubelíkova 62, Praha 3, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.

od 4. 6. 2019

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 4. 6. 2019 od 4. 12. 2015

Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Jménem společnosti se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, a to tak, že k vypsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 12. 2015 od 29. 6. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Roman Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 29. 5. 2019

Katovická 409/8, Praha, 181 00, Česká republika

Dušan Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 29. 5. 2019

Za nemocnicí 1068, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ladislav Kordík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 29. 5. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2019

Štúrova 1701/55, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Dagmar Dvořáková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2015

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 10. 8. 2010

Podskalská 432/3, Praha 2, 120 85, Česká republika

Ing. Renata Košťálová

Člen

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 14. 1. 2014

zánik členství: 3. 8. 2005

Hájenská 1868/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Irena Fučíková

Člen

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik členství: 1. 3. 2002

Březí 108, Česká republika

Mgr. Jana Fráňová

Předseda

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2014

zánik členství: 3. 8. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 3. 8. 2005

Ortenovo nám. 14, Praha 7, Česká republika

Mgr. Jan Řezník

Člen

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 15. 1. 2005

Děčínská 471/4, Praha 9, Česká republika

Ivan Štěpánek

předseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik funkce: 30. 7. 2001

zánik funkce: 1. 3. 2002

Ostravská 630, Praha 9, Česká republika

Magdaléna Plisková

Člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 1. 3. 2002

Malířská 1, Praha 7, Česká republika

Ing. Vladimír Ženíšek

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 1. 3. 2002

V Štíhlách 1317/18, Praha 4, Česká republika

Jiří Kovář

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

Lužická 461, Český Brod, Česká republika

Jaroslava Zelenková

předseda

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik funkce: 30. 7. 2001

Koněvova 108, Praha 3, Česká republika

Kateřina Novotná

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik členství: 30. 7. 2001

Arbesova 2628, Kladno, Česká republika

Milada Kvisová

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Kubelíkova 62, Praha 3, Česká republika

Helena Majerova

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Petra Rezka 3, Praha 4, Česká republika

Ing. Anton Gerák

předseda

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Náchodská 1763, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy Café & Restaurant Slavia a.s.

Historické vztahy

František Škabroud

člen správní rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 6. 12. 2016

zánik členství: 4. 6. 2019

zánik funkce: 4. 6. 2019

Livornská 435, Praha, 109 00, Česká republika

Emanuel Belavý

První vztah: 4. 12. 2015 - Poslední vztah: 4. 6. 2019

Ladova 2045/1, Praha, 128 00, Česká republika

Emanuel Belavý

člen správní rady

První vztah: 4. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 4. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2016

Ladova 2045/1, Praha, 128 00, Česká republika

Emanuel Belavý

člen správní rady

První vztah: 4. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 4. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2016

Ladova 2045/1, Praha, 128 00, Česká republika

Akcionáři

EMANUEL BELAVÝ

Ladova 2045/1, Česká republika, Praha, 128 00

do 4. 6. 2019 od 4. 12. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 6. 1999

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 10. 2013
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 2. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 6. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).