Hlavní navigace

CAPITAL CONSULTING CZ a.s.

Firma CAPITAL CONSULTING CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2811, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 876 400 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61859290

Sídlo:

Popovická 1091/14, Praha, 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 10. 1994

DIČ:

CZ61859290

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2811, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CAPITAL CONSULTING CZ a.s. od 15. 5. 2007

Obchodní firma

CAPITAL CONSULTING CZ a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

CAPITAL CONSULTING CZ a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 4. 2015

Obchodní firma

Pražské obchodní domy CZ, a.s. do 24. 4. 2015 od 31. 10. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 31. 10. 1994

adresa

Popovická 14/1091
Praha 10 10100 od 15. 5. 2007

adresa

V chatách 0328
Praha 4 - Kunratice 14800 do 15. 5. 2007 od 31. 10. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 10. 2010

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 10. 2010 od 31. 10. 1994

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl v působnosti valné hromady dne 4. 2. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti: a) důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení kapitálové vybavenosti společnosti o dlouhodobý hmotný majetek v důsledku prodeje nemovitých věcí vložených do základního kapitálu společnosti, optimalizace výše základního kapitál u a potřeba uhradit neuhrazenou ztrátu minulých let a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti a s tím spojená výplata akcionáři společnosti výtěžku z prodeje nemovitých věcí a též uhrazení neuhrazené ztráty minulých let; b) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 13.917.600,00Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícšestset korun českých) rozsah snížení základního kapitálu; c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových společnosti, a to - snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 3.379.400,00Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesátdevěttisícčtyřista korun českých) na jmenovitou hodnotu 2.027.640,00 Kč (slovy: dvamilionydvacetsedm-tisícšestsetčtyřicet koru n českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 10 (deseti) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 3.379.400,00Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesát-devěttisícčtyřista korun českých), nyní všech nahraze ných hromadnou listinou číslo B-000001, a v případě trvajícího jejich nahrazení touto hromadnou listinou, výměnou této hromadné listiny, za nových 10 (deset) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 2.027.640,00Kč (slovy: dvamilionydvacetsedmtisícšes tsetčtyřicet korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující 10 akcií, každou s novou jmenovitou hodnotou 2.027.640,00 Kč (slovy: dvamilionydvacet-sedmtisícšestsetčtyřicet korun českých); - snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10.000,00Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se proved e výměnou dosavadních 100 kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10.000,00Kč (slovy: desettisíc korun českých), nyní nahrazených všech hromadnou listinou číslo C-000001, a v případě trvajícího jejich nahrazení touto hromadnou listinou, výměnou této hromadné listiny, za nových 100 kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující 100 akcií, každou s novou jmenovitou hodnotou 6.000,00Kč (slovy: šesttisíc korun českých); d) lhůta pro předložení akcionářem kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 30 (třicet) dní ode dne písemného vyzvání k tomuto předložení, přičemž představenstvo společnosti způsobem předep saným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; e) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že z této částky ve výši 13.917.600,00Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícšestset korun českých) bude část ve výši 8.970.022,00 Kč (slovy: osmmilionůdevětsetsedmdesáttisíc dvacetdvě koruny české) použita na plnou úhradu ztráty minulých let a část ve výši 4.947.578,00Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetsedmtisícpětsetsedm-desátosm korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. do 24. 4. 2015 od 12. 2. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 29. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 29. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 5. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. v působnosti valné hromady: Jediný akcionář obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s. v působnosti valné hromady společnosti přijímá toto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o 33,794.000,- Kč, (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých) z dosavadní výše 1,000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na 34,794.000,- Kč (slovy třicet čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) a to upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 33,794.000,- Kč (slovy třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. b) Upisované akcie: Základní kapitál bude zvýšen upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,379.400,- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých, a to nepeněžitým vkl adem, jehož předmětem budou tyto nemovitosti: A) Horská chata "Svornost" čp. 35 v Peci pod Sněžkou na pozemku číslo parcelní st. 87 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: rodinný dům, a to se součástmi a příslušenstvím, zejména regulační stanicí zemního plynu, třemi studnami, kopanou a dvěma vr tanými, dále přípojkami elektřiny, vody a kanalizace, a související pozemek číslo parcelní st. 87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2830 m2, rovněž se součástmi a příslušenstvím, zejména zpevněnými plochami, opěrnými zdmi, nemovitosti zapsané u Katastrá lního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov, v katastru nemovitostí pro obec, katastrální území a část obce Pec pod Sněžkou, na listu vlastnictví číslo 449, B) dům čp. 1091 v Praze-Michli na pozemku číslo parcelní 2563 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: bydlení, a to se součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními schodišti I. a II., dešťovou kanalizací, a související pozemky čísla parcelní 2563 z astavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2, 2564 zahrada o výměře 91 m2 a 2565/1 zahrada o výměře 214 m2, pozemky rovněž se součástmi a příslušenstvím, zejména zpevněnými plochami, oplocením, nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu , Katastrálního pracoviště Praha, v katastru nemovitostí pro obec Praha, katastrální území a část obce Michle, na listu vlastnictví číslo 73, C) pozemek číslo parcelní 2566 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1121 m2 se součástmi a příslušenstvím, zejména oplocením, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastru nemovitostí pro obec Praha, kata strální území Michle, na listu vlastnictví číslo 1076. Předmětné nemovitosti jsou popsány a oceněny znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Františka Mayera, Kolín 4, Příkrá 46, PSČ 280 02, vyhotoveným tímto znalcem dne 27.8.2007, pod pořadovým číslem znaleckého deníku 1643/47/07. (Znalec byl k tomuto úč elu jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8.6.2007, č.j. 2 Nc 4524/2007-12.) c) Jediný akcionář schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán s tím, že tento nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž na tento nepeněžitý vklad v hodnotě 33,794.000,- Kč (slov y třicet tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých,) bude vydáno deset nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,379.400,-- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta kor un českých.) d) Emisní kurz nových upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. e) Upsání celé emise nových akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři, panu Ing. Vladimíru Novákovi, r.č. 620307/0038, bytem Praha 10, Vinohrady, Dykova 51/1, PSČ: 10100, formou uzavření smlouvy o upsání deseti akcií v emisním kurzu shodném s její jmenovito u hodnotou, tj. 3,379.400,-- Kč (slovy tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých.) Smlouvu jediný akcionář uzavře se společností ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku, a to v sídle obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s., na adrese Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ: 10100, s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce, jediný akcionář, neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společ nosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií . f) Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle obchodní společnosti CAPITAL CONSULTING CZ a.s., na adrese Praha 10, Popovická 14/1091, PSČ: 10100. g) Představenstvo společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. do 23. 6. 2008 od 15. 4. 2008

Akciová společnost založena zakladatelskou listinou ze dne 14.10.1994, téhož dne přijaty stanovy společnosti. od 31. 10. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 876 400 Kč

od 24. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 34 794 000 Kč

do 24. 4. 2015 od 23. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 6. 2008 od 31. 10. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 027 640 Kč, počet: 10 od 24. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 6 000 Kč, počet: 100 od 24. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 379 400 Kč, počet: 10 do 24. 4. 2015 od 29. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 24. 4. 2015 od 29. 5. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 3 379 400 Kč, počet: 10 do 29. 5. 2014 od 23. 6. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 29. 5. 2014 od 31. 10. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jitka Novák

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2019

vznik členství: 27. 1. 2012

Na poříčí 1042/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 20. 9. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Na poříčí 1042/16, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Vladimír Kocourek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 20. 9. 2011

Mladenovova 3232/5, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jitka Novák

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2019 - Poslední vztah: 2. 2. 2019

vznik členství: 27. 1. 2012

Vodičkova 681/18, Praha, 110 00, Česká republika

Jitka Novák

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 27. 1. 2012

Staroměstské náměstí 551/17, Praha, 110 00, Česká republika

Jitka Novák

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 27. 1. 2012

Staroměstské náměstí 551/17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 20. 9. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 20. 9. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Vladimír Kocourek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 7. 10. 2008

zánik členství: 20. 9. 2011

Mladenovova 3232/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 7. 10. 2008

vznik funkce: 24. 10. 2005

zánik funkce: 7. 10. 2008

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 7. 10. 2008

vznik funkce: 24. 10. 2005

zánik funkce: 7. 10. 2008

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jitka Novák

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2012

Zbraslavské náměstí 463, Praha 5, 150 00, Česká republika

Vladimír Kocourek

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 7. 10. 2008

zánik funkce: 7. 10. 2008

Mladenovova 3232/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jitka Urbanová

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 27. 1. 2012

Malé Přílepy 1009E, Loděnice, 267 12, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

zánik členství: 7. 10. 2008

vznik funkce: 24. 10. 2005

zánik funkce: 7. 10. 2008

Dykova 51/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Miroslav Provod st.

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik funkce: 24. 10. 2005

Slibná 3, Praha 10, Česká republika

Miroslav Provod ml.

Předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik funkce: 24. 10. 2005

Slibná 3, Praha 10, Česká republika

Monika Bambulová

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik funkce: 30. 3. 2000

Nádražní 826, Pelhřimov, Česká republika

Miroslav Provod

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Slibná 3, Praha 10, Česká republika

Tomáš Pitr

Předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Českomoravská 1308/1, Praha 9, Česká republika

Způsob jednání a podepisování za společnost: Jednat za společnost mohou členové představenstva každý samostatně v záležitostech do výše hodnoty závazku nepřesahujících 3.000.000,-Kč. V případě záležitosti s výší hodnoty závazku nad 3.000.000,-Kč musí jednat za společnost nejméně dva členové představenstva.

od 29. 5. 2014

Způsob jednání a podepisování za společnost: Jednat za společnost mohou členové představenstva každý samo- statně v záležitostech do výše hodnoty závazku nepřesahujících 3.000.000,-Kč. V případě záležitosti s výší hodnoty závazku nad 3.000.000,-Kč musí jednat za společnost nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k ob- chodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představen- stva (při hodnotě závazku do 3.000.000,-Kč), resp. členové představenstva (při hodnotě závazku nad 3.000.000,-Kč).

do 29. 5. 2014 od 31. 10. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Blanka Kramperová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 27. 1. 2012

Starokošířská 959/30, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivo Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 27. 1. 2012

Starokošířská 959/30, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Robert Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 19. 8. 2010

vznik funkce: 27. 1. 2012

Na poříčí 1042/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Blanka Kramperová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 27. 1. 2012

Vrchotovy Janovice 55, 257 53, Česká republika

Ivo Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 27. 1. 2012

Starokošířská 959/30, Praha 5, 150 00, Česká republika

Robert Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 19. 8. 2010

vznik funkce: 27. 1. 2012

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ivo Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2012

Starokošířská 959/30, Praha 5, 150 00, Česká republika

Blanka Kramperová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2012

Vrchotovy Janovice 55, 257 53, Česká republika

Robert Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 19. 8. 2010

vznik funkce: 27. 1. 2012

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Robert Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 19. 8. 2010

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jitka Moravcová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 19. 8. 2010

zánik členství: 27. 1. 2012

Musílkova 568/35, Praha 5, 150 00, Česká republika

Michal Lištiak

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

vznik členství: 24. 10. 2005

vznik funkce: 19. 8. 2010

Levá 17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jana Černíková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2010

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 19. 8. 2010

Červenkova 524, Praha 8, 182 00, Česká republika

Džamila Nováková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2010

vznik funkce: 24. 10. 2005

zánik funkce: 19. 8. 2010

Popovická 1091/14, Praha 10, 101 00, Česká republika

Michal Lištiak

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2010

vznik členství: 24. 10. 2005

Levá 17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Romana Stoklasová

Předseda

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik funkce: 24. 10. 2005

Čimelice 282, Česká republika

Dana Provodová

Člen

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik funkce: 24. 10. 2005

Slibná 3, Praha 10, Česká republika

JUDr. Milan Jungr

Člen

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik funkce: 24. 10. 2005

Husníkova 2081, Praha 5, Česká republika

Milan Jungr

Člen

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Husníkova 2081, Praha 5, Česká republika

Miroslav Skála

Předseda

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Spojovací 24, Praha 9, Česká republika

Iva Chmelíčková

Člen

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Spojovací 24, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy CAPITAL CONSULTING CZ a.s.

1 fyzická osoba

Jitka Novák

První vztah: 2. 2. 2019

Na poříčí 1042/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jitka Novák

První vztah: 18. 1. 2019 - Poslední vztah: 2. 2. 2019

Vodičkova 681/18, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

Na poříčí 1042/16, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

První vztah: 13. 3. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

Na Poříčí 1042/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2012

Dykova 51/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Akcionáři

JITKA NOVÁK

Na poříčí 1042/16, Česká republika, Praha, 110 00

od 2. 2. 2019

JITKA NOVÁK

Vodičkova 681/18, Česká republika, Praha, 110 00

do 2. 2. 2019 od 18. 1. 2019

Ing. VLADIMÍR NOVÁK

Na poříčí 1042/16, Česká republika, Praha, 110 00

do 18. 1. 2019 od 15. 8. 2013

Ing. Vladimír Novák

Na Poříčí 1042/16, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 15. 8. 2013 od 13. 3. 2012

Ing. Vladimír Novák

Dykova, Česká republika, Praha 10, 101 00

do 13. 3. 2012 od 19. 10. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 10. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 10. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).