Hlavní navigace

CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.

Firma CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6353, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 384 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26149737

Sídlo:

Na příkopě 388/1, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 2000

DIČ:

CZ26149737

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6353, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. od 20. 3. 2002

Obchodní firma

Černý Most Holding, a.s. do 20. 3. 2002 od 26. 1. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 26. 1. 2000

adresa

Na příkopě 388/1
Praha 11000 od 3. 3. 2021

adresa

Na Příkopě 388/1
Praha 1 11000 do 3. 3. 2021 od 25. 6. 2012

adresa

Na Můstku 388/9
Praha 1 11000 do 25. 6. 2012 od 20. 3. 2002

adresa

Na Můstku 9
Praha 1 11000 do 20. 3. 2002 od 21. 6. 2000

adresa

Jakubská 2/647
Praha 1 11000 do 21. 6. 2000 od 26. 1. 2000

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor od 19. 12. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 6. 2009

správa a údržba nemovitostí do 9. 6. 2009 od 22. 7. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 9. 6. 2009 od 22. 7. 2002

realitní činnost do 9. 6. 2009 od 22. 7. 2002

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s tím spojených do 19. 12. 2016 od 26. 1. 2000

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 21. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 6. 9. 2017 od 21. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 6. 9. 2017 od 21. 2. 2014

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.3.2010 se zvyšuje základní kapitál o částku 290.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) z původní částky 1.094.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda devades át čtyři miliony korun českých) na konečnou částku 1.384.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři miliony korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapistálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. bude zvýšen upsáním 290 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž tyto jednotl ivé nové akcie budou nahrazeny jednou hromadnou listinou. Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojen a stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři - obchodní společnosti Rodamco Czech B.V. se sídlem 1118BJ Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 371 Tower H, Nizozemské království. Lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen jedinému akcionáři společnosti CENTRUM ČERNÝ MOS T, a.s. - společnosti Rodamco Czech B.V. do 60 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář bude oprávněn upsat no vé akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. na adrese Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00 v době od 9.00 hod do 16.00 hod. Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsá ní akcií celý emisní kurs upsaných akcií, a to na zvláštní bankovní účet společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., číslo účtu: IBAN: CZ7327000000002102768458, vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21. do 12. 4. 2010 od 23. 3. 2010

Jediný akcionář v působnosti valné hrovady schválil dne 29.12.2004 zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. o částku 344.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, z půvo dní výše 750.000.000,- Kč, na částku 1.094.000.000. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 344 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs každé upisované akcie bude činit 1.001.671,- Kč, z čehož částka 1.671,- Kč připadne na emisní ážio každé jednotlivé akcie, ve smyslu ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění. 2. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdal přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Rodamco Czech B. V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království (dále též jen "Jediný akcionář). Místem pro upisování akcií je sídlo Advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., na adrese Elišky Peškové 735, 151 31 Praha 5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, níže uvedeného, Jedinému akcionáři. Návrh sm louvy o upsání akcií, který musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi Společností a Jediným akcionářem, bude doručen Jedinému akcionáři, zastoupenému JUDr. Ludmilou Neustupnou, advokátkou advokátní kancelá ře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., se sídlem Elišky Peškové 735, 151 31 Praha 5, spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs akcií se splácí tak, že 100% jejich jmenovité hodnoty bude splaceno započtením peněžitých pohledávek takto: Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Rodamco Czech B.V. za Společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., ve výši 344.574.824,- Kč, jejímž věřitelem se společnost Rodamco Czech B.V. stala na základě smlo uvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 6.12.2004 se společností Rodamco Europe Finance B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, proti pohledávce Společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., která této Společnosti vznikne za společ ností Rodamco Czech B.V., z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby byl emisní kurs akcií splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, kterou má společnost Rodamco Czech B.V. za Společností, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, a dále schvaluje pra vidla pro uzavření dohody o započtení takto: Jediný akcionář splatí svůj závazek vůči Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, v celkové výši 344.000.000,- Kč započtením pohledávky vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky, ze dne 6.12.2004, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Rodamco Europe Finance B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, ohledně pohledávky za společností C ENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 261 49 737, ve výši 344.574.824,- Kč. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Písemný návrh smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek bude doručen Jedinému akcionáři, k rukám jeho zmocněnce, JUDr. Ludmily Neustupné, advokátky, shora uvedené, bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, uvedená shora. Pohledávky budou započítány v nominální hodnotě." S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku a aby odpovídající usnesení o zápisu bylo zasláno JUDr. Ludmile Neustupné, advokátce advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., se sídlem Praha 5, E . Peškové 735, 151 31, která byla zmocněna na základě plné moci ze dne 6.12.2004 k zastupování v tomto řízení, k převzetí usnesení, včetně práva vzdát se odvolání a k přejímání eventuelních jiných listin soudu v rámci tohoto řízení. do 4. 2. 2005 od 19. 1. 2005

1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje dne 5.3.2003 zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. o částku 749.000.000,- Kč (slovy: Sedm set čtyřicet devět milionů Korun českých), z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), na částku 750.000.000,- Kč (slovy: Sedm set padesát milionů Korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 749 kusů (slovy: Sedm set čtyřicet devět kusů) kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) v listinné podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií je 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) za jednu akcii. 2. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdal přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království (dále též "Jediný akcionář společnosti"). 4. Návrh smlouvy o upsání akcií, který musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi Společností a Jediným akcionářem bude doručen Jedinému akcionáři, spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, uvedeného shora, Jedinému akcionáři. Místem pro upisování akcií je sídlo Advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., na adrese Elišky Peškové 735/15, Praha 5. 5. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs akcií se splácí tak, že 100% jejich jmenovité hodnoty bude splaceno započtením peněžitých pohledávek, jak uvedeno níže". Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Rodamco Czech B.V. za Společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., ve výši 749.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět milionů Korun českých), jejímž věřitelem se společnost Rodamco Czech B.V. stala na základě dvou smluv o postoupení pohledávky, ze dne 16.1.2003, se společností Goethe Finance B.V., proti pohledávce Společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., která této Společnosti vznikne za společností Rodamco Czech B.V. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu. 7. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby byl emisní kurs akcií splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, které má společnost Rodamco Czech B.V. za Společností, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, a dále schvaluje pravidla pro uzavření dohody o započtení takto: Jediný akcionář splatí svůj závazek vůči Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, v celkové výši 749.000.000,- Kč, započtením pohledávek vyplývajících: - jednak ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.1.2003, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Goethe Finance B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, - pohledávka za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 26 14 97 37, ve výši 121.778.536,- Kč (slovy: Jedno sto dvacet jedna milionů sedm set sedmdesát osm tisíc pět set třicet šest Korun českých), - jednak ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.1.2003, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Goethe Finance B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, - pohledávka za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem P raha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 26 14 97 37, ve výši 627.221.464,- Kč (slovy: Šest set dvacet sedm milionů dvě stě dvacet jeden tisíc čtyři sta šedesát čtyři Koruny české). Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen Jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, uvedená shora. Pohledávky budou započítány v nominální hodnotě. do 2. 6. 2003 od 7. 5. 2003

Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. se sídlem Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ 25794698, zapsané doposud v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6097. Černý Most Holding a.s. je právním nástupcem společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST a.s. se sídlem Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ 25794698. od 20. 3. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 384 000 000 Kč

od 12. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 1 094 000 000 Kč

do 12. 4. 2010 od 4. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 750 000 000 Kč

do 4. 2. 2005 od 2. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 6. 2003 od 19. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 8. 2002 od 26. 1. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 383 od 12. 4. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 093 do 12. 4. 2010 od 4. 2. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 749 do 4. 2. 2005 od 2. 6. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 26. 1. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2022

vznik členství: 16. 5. 2022

vznik funkce: 17. 5. 2022

člen představenstva A od 21. 7. 2022

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Věra Mrázová

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2022

vznik členství: 16. 5. 2022

člen představenstva A od 25. 5. 2022

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Benoit Dohin

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 5. 1. 2021

člen představenstva B od 16. 3. 2021

Calle de Cea Bermúdez 28, Madrid, 280 03, Španělské království

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2022 - Poslední vztah: 21. 7. 2022

vznik členství: 16. 5. 2022

vznik funkce: 17. 5. 2022

člen představenstva A do 21. 7. 2022 od 25. 5. 2022

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

Předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2021 - Poslední vztah: 25. 5. 2022

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 15. 5. 2022

vznik funkce: 22. 5. 2017

zánik funkce: 15. 5. 2022

člen představenstva A posl. bytem: Loutkářská 2388/2a, Břevnov, 169 00 Praha 6 do 25. 5. 2022 od 11. 8. 2021

Loutkářská 2388/2, Praha, 169 00

Ing. Věra Mrázová

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2021 - Poslední vztah: 25. 5. 2022

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 15. 5. 2022

člen představenstva A do 25. 5. 2022 od 16. 3. 2021

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

Předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2021 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

člen představenstva A do 11. 8. 2021 od 16. 3. 2021

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Benoit Dohin

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2021 - Poslední vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 5. 1. 2021

Calle de Cea Bermúdez 28, Madrid, 280 03, Španělské království

Jacob Lunsingh Tonckens

člen představenstva:

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 3. 3. 2021

vznik členství: 14. 10. 2018

zánik členství: 4. 1. 2021

7 Wynn Lane, Greenwich, Connecticut, 068 30, Spojené státy americké

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

Předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Věra Mrázová

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 15. 5. 2017

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 14. 5. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2016

zánik funkce: 14. 5. 2017

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Arnaud Stéphane Valéry Burlin

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2017 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 14. 5. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2016

zánik funkce: 14. 5. 2017

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Arnaud Stéphane Burlin

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 13. 6. 2016

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Arnaud Stéphane Burlin

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 13. 6. 2016

Loutkářská 2388/2A, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jacob Lunsingh Tonckens

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 13. 10. 2013

zánik členství: 13. 10. 2018

Artemisstraat 162, Amsterdam, Nizozemské království

Jacob Lunsingh Tonckens

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2014

vznik členství: 13. 10. 2013

Avenue Raymond Poincare 76, Paříž, 750 16, Francouzská republika

Arnaud Stéphane Burlin

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Loutkářská 2388/2a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Věra Mrázová

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 14. 5. 2017

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Věra Mrázová

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 14. 5. 2017

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

Jacob Lunsingh Tonckens

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2011 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

vznik členství: 12. 10. 2010

zánik členství: 12. 10. 2013

Paříž, Avenue Raymond Poincare 76, 75016, Francouzská republika

Jean-Marc Jestin

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 2. 2011

vznik funkce: 4. 6. 2009

zánik funkce: 12. 10. 2010

Tweede C. Huygensstraat 81/2, Amsterdam, Nizozemské království

Ing. Věra Mrázová

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 13. 5. 2012

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

Arnaud Stéphane Burlin

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 13. 5. 2012

Loutkářská 2388/2a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Karel Willem Ledeboer

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 4. 6. 2009

Rotterdam, Van Somerenwerg 47, 3062 RG, Nizozemské království

Casper van Koetsveld

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 13. 5. 2009

Vídeň, Nussberggasse 2c, 1190, Rakouská republika

Scott Jonathan Dwyer

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 13. 5. 2009

Vídeň, Jakschgasse 5/1, 1140, Rakouská republika

Joost Adriaan Bomhoff

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 12. 12. 2007

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 26. 11. 2007

bytem: Gentsestraat 185, 2587 HR Haag, Nizozemské království do 12. 12. 2007 od 23. 3. 2005

K Náměstí 811/15, Praha 8, Česká republika

Antonius Mattheus Kemp

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 19. 12. 2006

Celetná 23, Praha 1, Česká republika

Dr. Robert Neugröschel

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 16. 8. 2000

zánik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 13. 5. 2009

bytem v ČR: Úvaly, Horova 1165 do 26. 6. 2009 od 20. 3. 2002

Purweider Weg 1, 52070 Aachen, Spolková republika Německo

Dr. Robert Neugröschel

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik funkce: 16. 8. 2000

bytem v ČR: Úvaly, Horova 1165 do 20. 3. 2002 od 4. 12. 2001

Purweider Weg 1, 52070 Aachen, Spolková republika Německo

Veronika Beránková

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik funkce: 16. 8. 2000

zánik funkce: 10. 12. 2002

Jeseniova 278, Kladno 3, 272 03, Česká republika

Johannes Pars

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik funkce: 16. 8. 2000

zánik funkce: 23. 7. 2003

bytem v ČR: Praha 4, K Betáni 1088 do 31. 12. 2003 od 4. 12. 2001

Platolaan 44, 3707 GG Zeist, Nizozemské království

Drahomíra Böhmová

člen

První vztah: 21. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Pražská 114, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Blanka Fingerlandová

předseda

První vztah: 21. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Bramboříková 1/2996, Praha 10, Česká republika

Pavlína Hozová

místopředseda

První vztah: 21. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Šternberkova 19/766, Praha 7, Česká republika

Ing. Jiří Majer

místopředseda

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 21. 6. 2000

Na Poříčí 19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

předseda

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 21. 6. 2000

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Rostislav Mlejnek

člen

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 21. 6. 2000

Boženy Němcové 1064, Dobříš, 263 01, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za společnost jsou oprávněni jednat do částky 390.000.000,- Kč (tři sta devadesát milionů korun českých) nebo 15.000.000,- EUR (patnáct milionů Euro) vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč (tři sta devadesát milionů korun českých) nebo 15.000.000,- EUR (patnáct milionů Euro) jedná vždy člen představenstva B společně s členem představenstva A.

od 16. 3. 2021

Jménem společnosti jednají do částky 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR jedná vždy Jacob Lunsingh Tonckens společně s dalším členem představenstva.

do 16. 3. 2021 od 14. 2. 2011

Jménem společnosti jednají do částky 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR jedná vždy Jean-Marc Jestin společně s dalším členem představenstva.

do 14. 2. 2011 od 20. 7. 2009

Jménem společnosti jednají do částky 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR jedná vždy Karel Willem Ledeboer společně s dalším členem představenstva.

do 20. 7. 2009 od 26. 6. 2009

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 26. 6. 2009 od 4. 12. 2001

Jménem společnosti jednají buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 4. 12. 2001 od 26. 1. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Martin Makovec

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 4. 2019

Podle náhonu 3293/53, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bruno Escur

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2019 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 4. 2019

Schirmerstraße 44, Düsseldorf, 402 11, Spolková republika Německo

Bruno Escur

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

Pod Závěrkou 3230/3c, Praha, 150 00, Česká republika

Libor Pecháček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 31. 12. 2013

Nad Smetankou 225/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Martin Makovec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 31. 12. 2013

Podle náhonu 3293/53, Praha 4, 141 00, Česká republika

Bruno Escur

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 26. 2. 2013

zánik členství: 31. 12. 2013

Pod Závěrkou 3230/3c, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Olivier Nougarou

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2012 - Poslední vztah: 4. 2. 2012

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 6. 2013

Maisons-Laffitte, Avenue Boileau 4, (78), Francouzská republika

Olivier Nougarou

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 6. 2013

Avenue Boileau 4, Maisons-Laffitte, Francouzská republika

Bruno Escur

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Pod Závěrkou 3230/3c, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Šmerák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2012

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 1. 2. 2012

Frankfurt am Main, Schlossborner Str. 63, 60326, Spolková republika Německo

Cornelis Jan Verhoog

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2010

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Škrétova 490/12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Michael Wunderbaldinger

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 1. 6. 2013

Vídeň, Dr.Adolf-Schaerf-Platz 4/4/3, 1220, Rakouská republika

Michael Wunderbaldinger

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 13. 5. 2009

Vídeň, Dr.Adolf-Schaerf-Platz 4/4/3, 1220, Rakouská republika

Vojtěch Navrátil

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2010

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Vinohradská 1888/139, Praha 3, 130 00, Česká republika

Fokke Remko Van Hijum

člen

První vztah: 22. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 8. 8. 2001

zánik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 13. 5. 2009

Bilderdijkstraat 23, 2902 AA Capelle aan Ijssel, Nizozemské království

Karel Willem Ledeboer

První vztah: 22. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 16. 8. 2000

zánik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 16. 8. 2000

zánik funkce: 13. 5. 2009

Van Somerenwerg 47, 3062 RG, Rotterdam, Nizozemské království

Fokke Remko van Hijum

člen

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2002

vznik funkce: 8. 8. 2001

Distelwing 49, 3906 Anweendaals, Nizozemské království

Karel Willem Ledeboer

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 7. 2002

vznik funkce: 16. 8. 2000

Waldeck Pyrmontlaan 6, 3062 BV Maarssen, Nizozemské království

Suzan van Nieuwkuyk

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2007

vznik funkce: 16. 8. 2000

zánik funkce: 26. 11. 2007

Diependaalsedjik 68, 3601 GM Maarssen, Nizozemské království

Darina Rosenbaumová

předseda

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Jablonecká 411, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jan Bonaventura

místopředseda

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Lesní 631, Prachatice, 383 01, Česká republika

Luděk Hrubý

člen

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2000

Želivského 17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Jacob Lunsingh Tonckens

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2011 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

vznik členství: 12. 10. 2010

zánik členství: 12. 10. 2013

Paříž, Avenue Raymond Poincare 76, 75016, Francouzská republika

Jean-Marc Jestin

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 2. 2011

vznik funkce: 4. 6. 2009

zánik funkce: 12. 10. 2010

Tweede C. Huygensstraat 81/2, Amsterdam, Nizozemské království

Karel Willem Ledeboer

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 4. 6. 2009

Rotterdam, Van Somerenwerg 47, 3062 RG, Nizozemské království

Casper van Koetsveld

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 13. 5. 2009

Vídeň, Nussberggasse 2c, 1190, Rakouská republika

Scott Jonathan Dwyer

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 13. 5. 2009

Vídeň, Jakschgasse 5/1, 1140, Rakouská republika

Dr. Robert Neugröschel

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 16. 8. 2000

zánik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 13. 5. 2009

bytem v ČR: Úvaly, Horova 1165

Purweider Weg 1, 52070 Aachen, Spolková republika Německo

Johannes Pars

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik funkce: 16. 8. 2000

zánik funkce: 23. 7. 2003

bytem v ČR: Praha 4, K Betáni 1088

Platolaan 44, 3707 GG Zeist, Nizozemské království

Dr. Robert Neugröschel

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik funkce: 16. 8. 2000

bytem v ČR: Úvaly, Horova 1165

Purweider Weg 1, 52070 Aachen, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.

Historické vztahy

Ing. Martin Macháč

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

Točitá 1728/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Věra Mrázová

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

Jasmínová 689, Jesenice, 252 42, Česká republika

RSM CZ a.s.

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 21. 6. 2000

Karolinská 661/4, Praha, 186 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Kateřina Provodová

  člen dozorčí rady

  Pod Parukářkou 2760/14, Praha, 130 00, Česká republika

 • Josef Svízela

  člen představenstva

  Sládkovičova 1306/11, Praha, 142 00, Česká republika

 • Ing. Monika Marečková

  předseda představenstva

  Elišky Krásnohorské 123/10, Praha, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Rodamco Czech B.V.

Nizozemské království

od 23. 3. 2010

Rodamco Czech B.V.

Hofplein, Nizozemské království, 3032 AC Rotterdam

do 23. 3. 2010 od 4. 12. 2001

Rodamco Czech B.V.

Coolsingel, Nizozemské království, 3011 AG Rotterdam

do 4. 12. 2001 od 21. 6. 2000

Tacoma Consulting, a.s., IČ: 63998581

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 21. 6. 2000 od 26. 1. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 12. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 12. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).