Hlavní navigace

ČEZ Bohunice a.s.

Firma ČEZ Bohunice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15149, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 202 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28861736

Sídlo:

Duhová 1444/2, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 3. 2009

DIČ:

CZ28861736

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
64200 Činnosti holdingových společností
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15149, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČEZ Bohunice a.s. od 19. 3. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 19. 3. 2009

adresa

Duhová 2/1444
Praha 4 14053 od 23. 3. 2009

adresa

Duhová 2/1444
Praha 4 14000 do 23. 3. 2009 od 19. 3. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 3. 2009

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 16. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 16. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 7. 2014

Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základní kapitálu takto: "Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ") jako jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 288 61 736, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15149 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obc hodního zákoníku v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a.s. Jediný akcionář tímto: schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. takto: 1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s. činí 202.400.000,--Kč a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 3.202.400.000,--Kč (slovy: tři milardy dvě st ě dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 3.000.000.000,-Kč (slovy: tři milardy korun českých) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s.-ČEZ, a.s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. 4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) Počet upisovaných akcií: 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akcií b) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě c) Druh: kmenové d) Forma: na jméno c) Podoba: listinné akcie 5)Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 5 3, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a.s., Praha 4, Duhová 2/1444. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zámjemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a.s.. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání a kcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společosti ČEZ Bohunice a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jediné mu akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o ups ání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a.s. 7)Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto: Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a.s. č. 43-1680410277/0100 speciálně zřízený k tomuto účelu u Komerční ba nky, a.s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 2. 11. 2009 od 12. 10. 2009

Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. činí 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 202.400.000,- Kč (slovy: dvěstědvamilionyčtyři statisíc korun českých). Upisování akcií nad částu navrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ? společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. 4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) Počet upisovaných akcií: 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů akcií b) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě c) Druh: kmenové d) Forma: na jméno e) Podoba: listinné akcie. 5) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581. 6) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a. s., Praha 4, Duhová 2/1444. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a. s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání ak cií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedi nému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o ups ání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a. s. 7) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto: Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a. s. speciálně zřízený k tomuto účelu č. 43-1679680237/0100 vedený u spol ečnosti Komerční banka, a. s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákon íku. do 5. 8. 2009 od 1. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 202 400 000 Kč

od 2. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 202 400 000 Kč

do 2. 11. 2009 od 5. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

do 5. 8. 2009 od 19. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 16 012 od 2. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 012 do 2. 11. 2009 od 5. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 12 do 5. 8. 2009 od 19. 3. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Závodský

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 2. 8. 2019

vznik funkce: 2. 8. 2019

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kubín Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 2. 8. 2019

Sokolská 1804/28, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

Předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 2. 6. 2018

vznik funkce: 2. 6. 2018

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Kubín Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 1. 8. 2019

zánik funkce: 1. 8. 2019

Sokolská 1804/28, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Kubín Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

K. Šafáře 850/58, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Petr Závodský

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 19. 8. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2019

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Roman Brecely

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 11. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Pri Križi, Zálesie, 900 28, Slovenská republika

Ing. Andrej Žiarovský MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 11. 2014

vznik členství: 20. 3. 2014

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Kosodrevinová 14757/2A 821, Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika

Tomáš Petráň

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2013

zánik funkce: 1. 6. 2018

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Petráň

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2013

zánik funkce: 1. 6. 2018

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Roman Brecely

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

Pri Križi, Zálesie, 900 28, Slovenská republika

Roman Brecely

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

Pri kříži, Zálesie, 900 28, Slovenská republika

Ing. Petr Závodský

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 14. 4. 2011

zánik členství: 7. 1. 2013

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Pavel Janík

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2013

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 14. 4. 2011

zánik funkce: 31. 5. 2013

K Lánu 496/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Andrej Žiarovský

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 19. 3. 2009

Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821 07, Slovenská republika

Ing. Andrej Žiarovský

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 19. 3. 2009

Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Vŕbová 8594/4, PSČ 821 07, Slovenská republika

Ing. Ivo Kouklík MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 13. 4. 2011

vznik funkce: 19. 3. 2009

zánik funkce: 13. 4. 2011

Lípová 960/2, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Pavel Janík

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 19. 3. 2009

K Lánu 496/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 16. 7. 2014

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 16. 7. 2014 od 19. 3. 2009

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Brožík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 2. 3. 2019

Vrbická 914, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Andrzej Martynek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2018

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Jašek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2018

Laténská 849/2, Praha, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Petr Štulc Dr.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 4. 6. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2018

Šimanovská 617, Praha, 198 00, Česká republika

Mgr. Petr Štulc Dr.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 4. 6. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2018

Šimanovská 617, Praha, 198 00, Česká republika

Mgr. Petr Štulc Dr.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

Šimanovská 617, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Andrzej Martynek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 24. 3. 2014

zánik funkce: 1. 2. 2018

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 24. 3. 2014

zánik funkce: 1. 2. 2018

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Brožík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2019

Vrbická 914, Praha, 197 00, Česká republika

Tomáš Petráň

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 20. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 31. 5. 2013

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Andrzej Martynek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Tomáš Dzik

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 27. 2. 2013

zánik funkce: 28. 2. 2014

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Martin Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 9. 1. 2013

Nad Kapličkou 2335/26, Praha 10, Česká republika

Ing. Daniel Beneš MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 26. 3. 2010

zánik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 29. 4. 2010

zánik funkce: 9. 1. 2013

U Bažantnice 442/38, Praha, 159 00, Česká republika

Ing. Vladimír Schmalz

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 26. 3. 2010

zánik členství: 31. 12. 2011

Řez 52, 250 68, Česká republika

Ing. Daniel Beneš MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 26. 3. 2010

vznik funkce: 29. 4. 2010

Klimšova 797, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Peter Bodnár

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 26. 3. 2010

zánik členství: 9. 1. 2013

Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01, Slovenská republika

Ing. Vladimír Schmalz

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 25. 3. 2010

Řez 52, 250 68, Česká republika

Ing. Daniel Beneš MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 25. 3. 2010

vznik funkce: 19. 3. 2009

zánik funkce: 25. 3. 2010

Klimšova 797, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Peter Bodnár

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 26. 3. 2010

Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01, Slovenská republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ing. Andrej Žiarovský MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 20. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2014

Kosodrevinová 14757/2A 821, Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Andrej Žiarovský

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 19. 3. 2009

Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821 07, Slovenská republika

Ing. Andrej Žiarovský

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 19. 3. 2009

Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Vŕbová 8594/4, PSČ 821 07, Slovenská republika

Další vztahy firmy ČEZ Bohunice a.s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 31. 8. 2013

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 31. 8. 2013 od 19. 3. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 3. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 3. 2009

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).