Hlavní navigace

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Firma ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17323, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 062 099 720 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24135780

Sídlo:

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 6. 2011

DIČ:

CZ24135780

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17323, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. od 9. 11. 2011

Obchodní firma

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. od 28. 1. 2015

Obchodní firma

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. od 11. 8. 2015

Obchodní firma

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. do 11. 8. 2015 od 16. 6. 2015

Obchodní firma

Patronus sedmý, uzavřený investiční fond, a.s. do 16. 6. 2015 od 30. 6. 2011

Obchodní firma

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. do 28. 1. 2015 od 8. 1. 2015

Obchodní firma

ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s. do 9. 11. 2011 od 9. 11. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 30. 6. 2011

adresa

Duhová 1444/2
Praha 4 14053 od 9. 11. 2011

adresa

Na příkopě 859/22
Praha 1 11000 do 9. 11. 2011 od 30. 6. 2011

Předmět podnikání

kolektivní investování od 30. 6. 2011

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČ 241 35 780, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen Společnost) dne 16.8.2017 (dá le jen valná hromada) přijala toto rozhodnutí: I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti: 1.) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 6.018.565.080,00 Kč (šest miliard osmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc osmdesát korun českých) tedy z částky 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíce osm set korun českých) na částku ve výši 1.062.099.720,00 Kč (jedna miliarda šedesát dva milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých). 2.) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy, dividenda je každoročně z části vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let a, jak je nerozdělený zisk společnosti postupně vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vytvořit dostatečný objem disponibilních vlastních zdrojů, po užitelných pro flexibilní výplatu výnosů mezi akcionáře v budoucích letech. 3.) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 170,00 Kč (jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z částky 200,00 Kč (dvě stě korun českých) na částku 30,00 Kč (třicet korun českých). 4.) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena z účtu základního kapitálu Společnosti na účet ostatní kapitálové fondy Společnosti v rámci vlastního kapitálu Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vypl acena akcionářům. 5.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na základě příkazu osobě, které vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 6.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionářům lhůtu k předložení akcií vydaných jako cenné papíry v délce 3 (tří) měsíců od zápisu snížení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. od 18. 8. 2017

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 38 924, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ Korp orátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 262 06 803, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, IČ 241 35 780, na straně druhé jako nástupnickými společ nostmi, došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., uvedené v projektu, na nástupnickou společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a nástupnickou společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. od 1. 7. 2015

Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 28. 3. 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 5.000.000.000,00 Kč (pět miliard korun českých), tj. z částky ve výši 2.080.664.800,00 Kč (dvě miliardy osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých) na částku ve výši 7.080.6 64.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 25 000 000 (dvaceti pěti milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (d vě stě korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. stanov Společno sti omezena. Poukázky na akcie nebudou vydávány. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen obchodní zákoník). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Předem určenému zájemci - akcionáři - obchodní společnosti ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581, (dále i jen ČEZ, a. s. nebo Předem určený zájemce), který upíše všech nových 25 000 000 (dvacet pět milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (dvě stě korun če ských). Tento Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs každé jednotlivé nově upisované akcie je 376,6817588 Kč (tři sta sedmdesát šest korun českých šest milionů osm set sedmnáct tisíc pět set osmdesát osm haléřů). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Emisní ku rs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to výhradně započtením v souladu s tímto rozhodnutím. Místem pro úpis akcií Předem určeným zájemcem je adresa sídla Společnosti, tj. Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 3 (tři) týdny ode dne doručení návrhu na uzavře ní smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předá tak, že jej buď zašle dopo ručeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisova teli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. -- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem ČEZ, a. s., na splacení emisního kursu do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) proti pohledávce ČEZ, a. s., za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci - číslo 201 2/13 uzavřené dne 19. 11. 2012 (devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvanáct) mezi Společností, jako dlužníkem, a ČEZ, a. s., jako věřitelem, v celkové výši jistiny 9.417.043.970,98 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých devadesát osm haléřů), která se započítává do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých). Existence peněžité pohledávky společnosti ČEZ, a. s., vůči Společnosti k dnešnímu dni je doložena zprávou auditora, vypracovanou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: - emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o zap očtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví takto - lhůta 30 (třicet) dní pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen Předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. - dohodu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle Společnosti nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami. do 25. 4. 2013 od 2. 4. 2013

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako rozdělované společnosti, a společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, došlo k odštěpení vymezené čá sti jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4 , Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 8. 2012 došlo ke sloučení společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., eEnergy Hodonín a.s., FVE Vranovsk á Ves a.s., GENTLEY a.s., 3 L invest a.s., AREA-GROUP CL a.s., DOMICA FPI s.r.o., Bohemian Development, a.s., Bioplyn technologie s.r.o., FVE Buštěhrad a.s. a KEFARIUM, a.s., jako zanikajícími společnostmi. Na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s., IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1 444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a.s., IČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhov á 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídl em Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03. od 1. 11. 2012

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 vyhotoveného společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako společností rozdělovanou, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako společností nástupnickou, došlo k odštěp ení vymezené části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení odštěpením sloučením, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s ., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. do 1. 11. 2012 od 1. 11. 2012

Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 15. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodníh o zákoníku z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých), a to peněžitými vklady ve výši 50.000.000,- Kč (padesá t milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 (slovy: pět set) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři přednostního práva vzdali v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to formou prohlášení v ú vodu tohoto usnesení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, b udou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základ ního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ, a. s., IČ 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedn o sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČ 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižík ova 788, PSČ 500 03. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a předem určení zájemci upíší akcie postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úř edně ověřeny. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že předem určení zájemci mohou akcie upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doru čen návrh smlouvy o upsání akcií upisovatelům, tj. určitým (předem určeným) zájemcům. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovatelům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla, nebo jim je osobně předá proti písemné mu potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsán í akcií. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 4890012/0800, vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě 50 (slovy: padesáti) dnů ode dne upsání nových akcií. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 19. 12. 2011 od 21. 11. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 062 099 720 Kč

od 22. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 7 080 664 800 Kč

do 22. 12. 2017 od 25. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 1 273 312 000 Kč

do 1. 11. 2012 od 1. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 2 080 664 800 Kč

do 25. 4. 2013 od 1. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 1. 11. 2012 od 19. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 12. 2011 od 30. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 Kč, počet: 30 092 826 od 22. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 30 Kč, počet: 5 310 498 od 22. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 30 092 826 do 22. 12. 2017 od 18. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 5 310 498 do 22. 12. 2017 od 18. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 35 403 324 do 18. 8. 2015 od 10. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 35 403 324 do 10. 8. 2015 od 25. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 6 366 560 do 1. 11. 2012 od 1. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 403 324 do 25. 4. 2013 od 1. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 520 do 1. 11. 2012 od 19. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 12. 2011 od 30. 6. 2011

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Kalina

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2020

vznik členství: 25. 8. 2020

vznik funkce: 25. 8. 2020

Kosmákova 930/19, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Tomáš Petráň

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Andrzej Martynek

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Martina Ungrová

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2020

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 29. 2. 2020

Bartoškova 1411/20, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 23. 11. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 23. 11. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 15. 11. 2015

zánik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 15. 11. 2015

zánik funkce: 1. 9. 2017

Čejetice 67, 386 01, Česká republika

Ing. Jan Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 15. 11. 2015

zánik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 15. 11. 2015

zánik funkce: 1. 9. 2017

Čejetice 67, 386 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 23. 11. 2015

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik funkce: 23. 11. 2015

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 26. 9. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2016

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 26. 9. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2016

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 26. 9. 2011

Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Zeman

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 15. 11. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Zámecká 2315/9, Ostrava, 702 00, Česká republika

Oldřich Kožušník

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 31. 10. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2015

Mezi Domy 1250, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Martin Zeman

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik funkce: 15. 11. 2011

Zámecká 2135/9, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Oldřich Kožušník

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 26. 9. 2011

Za Rybníkem 616, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Oldřich Kožušník

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2013

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 26. 9. 2011

Za Rybníkem 616, Jesenice, 252 42, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 25. 5. 2014

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 26. 9. 2011

Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 22. 9. 2011

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Michal Bečvář

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 7. 9. 2011

Klostermannova 1794/16, Praha 4, 143 00, Česká republika

Petra O´Keefe

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 9. 2011

Štupartská 769/18, Praha 1, 110 01, Česká republika

Ing. Ondřej Horák

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 9. 2011

Uzbecká 10, Brno, 625 00, Česká republika

Způsob jednání : Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva

od 21. 11. 2011

Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 21. 11. 2011 od 30. 6. 2011

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2019

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pleskač MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Sedláček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2020

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 16. 8. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 16. 8. 2020

Čejetice 67, 386 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 5. 4. 2019

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Pleskač MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

vznik funkce: 1. 3. 2016

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Pleskač MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

vznik funkce: 1. 3. 2016

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Martina Ungrová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 1. 9. 2017

Bartoškova 1411/20, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Martina Ungrová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 1. 9. 2017

Bartoškova 1411/20, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Martina Ungrová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 12. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Pražská 1524/9, Praha, 102 00, Česká republika

Mgr. Martina Strossová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Pražská 1524/9, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Brožík MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 29. 2. 2016

Vrbická 914, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Jan Brožík MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 29. 2. 2016

Vrbická 914, Praha, 197 00, Česká republika

Mgr. Martina Strossová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 16. 9. 2014

zánik členství: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2014

Pražská 1524/9, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Daniel Beneš MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Pařížská 131/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Nová 848/7, Praha 8, 184 00, Česká republika

Petr Sedlák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 29. 8. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Ejpovická 121, Kyšice, 330 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 7. 9. 2011

Nad kapličkou 2335/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Foltýn

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Nová 848/7, Praha 8, 184 00, Česká republika

Ing. Martin Hanzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 28. 8. 2013

Na Šutce 591/13a, Praha 8, Česká republika

Ing. Martin Hanzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 30. 4. 2012

Na Šutce 591/13a, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pleskač

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 15. 11. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEZ, a. s.

  Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Ing. Martin Novák MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2013

vznik členství: 7. 9. 2011

Nad kapličkou 2335/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Cyrani

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2011

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 15. 11. 2011

Spěšného 1890, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Ing. Vladimír Schmalz

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2012

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 19. 12. 2011

Nad Údolím 151/64, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2013

Nová 848/7, Praha 8, 184 00, Česká republika

Ing. Daniel Beneš MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2011

U Bažantnice 442/38, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dzik

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Scholz

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Brabcova 1159/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Zuzana Jarolímová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 9. 2011

Topolová 153, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 9. 2011

Nad Ryšánkou 2039/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2011

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Ondřej Horák

  Předseda představenstva

  Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

 • Mgr. Pavel Bareš

  člen představenstva

  Kamenačky 2053/5, Brno, 636 00, Česká republika

 • ing. Petr Janoušek

  člen představenstva

  Doležalova 711/14, Brno, 616 00, Česká republika

 • Ing. Vít Vařeka

  člen dozorčí rady

  U Ryšánky 1531/15, Praha, 147 00, Česká republika

Akcionáři

AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558

Pobřežní 620/3, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 21. 11. 2011 od 30. 6. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).