Hlavní navigace

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Firma ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2809, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 300 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61859265

Sídlo:

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 10. 1994

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65300 Penzijní financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2809, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB od 2. 1. 2013

Obchodní firma

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB od 26. 5. 2015

Obchodní firma

Českomoravský penzijní fond, a.s. do 26. 5. 2015 od 26. 10. 1994

Obchodní firma

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB do 2. 1. 2013 od 22. 8. 2003

Obchodní firma

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. člen skupiny ČSOB do 22. 8. 2003 od 16. 7. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 26. 10. 1994

adresa

Radlická 333/150
Praha 5 15057 od 10. 8. 2007

adresa

Perlová 371/5
Praha 1 11000 do 10. 8. 2007 od 10. 6. 2004

adresa

Vinohradská 167 č.p. 3217
Praha 10 10000 do 10. 6. 2004 od 26. 7. 2002

adresa

Vinohradská 167/3217
Praha 10 do 26. 7. 2002 od 7. 12. 2000

adresa

nám.Dr.V.Holého 16
Praha 8 do 7. 12. 2000 od 2. 11. 1998

adresa

Václavské nám. 19
Praha 1 11000 do 2. 11. 1998 od 9. 1. 1997

adresa

Václaavské nám. 19
Praha 1 do 9. 1. 1997 od 26. 10. 1994

Předmět podnikání

shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření od 2. 1. 2013

shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření od 2. 1. 2013

vykonávání penzijního připojištění pomocí majetku v transformovaném fondu; a činnosti související s činností penzijní společnosti od 2. 1. 2013

provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem do 2. 1. 2013 od 26. 10. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 7. 2014

Došlo ke sloučením společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 609 17 776, jako společností zanikající. Na společnost přešlo sloučení m obchodní jmění společnosti ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB. od 30. 11. 2011

Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu" ,, Z důvodu zvýšení počtu účastníků penzijního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním dalšího růstu se základní kapiál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, zvyšuje z dosavadní výše..........97,167.00,--Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů jedno sto šed esát sedm tisíc Kč) o částku.............200,000.000,--Kč, (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši............297,167.000,--Kč, (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc Kč), který bude splace n peněžitými vklady.----------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 2,000.000 ks (dva milióny kusů) nových kmenový ch akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:-------a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsa t část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;--------------b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--------c) lhůta pro vykonán í přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desáteho dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;-----------d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;---------e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až dva milióny kusů novýc h akcií na devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát kusů dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;-----------f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemy kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;----------g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostn í právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.----------------Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití předno stního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájem cům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických osob,-------------------- - určitým zájemcem může být akcionář spol ečnosti,----------------------- - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.------------------------------- Výběr podléhá souhasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.----------------------------- Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíly, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů ko run českých).----------------------------- Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a popotávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií, bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.-------------- ----------- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: --------------------------------- a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., čle n skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;- b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynu tím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------- c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;---------------------- d) urče ním výše emisního kurzu nových akcií upisovaným bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 100,--Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v listinné podobě a budo u znít na jméno.------------------------------ Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002466474/2700, vedený u UniCredit Bank Czech republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.--- -------------- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.------------ Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.------------- Proti pohledávkám společnosti vůči jedntlivý m upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."--------------------------- do 30. 5. 2008 od 12. 3. 2008

Tato společnost je právním nástupcem společnosti: Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 36, IČ 25 14 05 91, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4813. od 31. 5. 2000

Tato společnost je právním nástupcem společnosti Občanský penzijní fond, a.s., která byla ke dni 31.5.1999 vymazaná z obchodního rejstříku bez likvidace - IČ: 61860921 ( B 3003). od 31. 5. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

od 25. 1. 2012

Základní kapitál

vklad 297 167 000 Kč

do 25. 1. 2012 od 30. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 97 167 000 Kč

do 30. 5. 2008 od 31. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 85 517 000 Kč

do 31. 5. 2000 od 31. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 31. 5. 1999 od 29. 11. 1995

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 29. 11. 1995 od 26. 10. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 3 000 000 od 25. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 2 971 670 do 25. 1. 2012 od 30. 5. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 971 670 do 30. 5. 2008 od 31. 5. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 855 170 do 31. 5. 2000 od 31. 5. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 000 do 31. 5. 1999 od 29. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 000 do 29. 11. 1995 od 26. 10. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Aleš Zíb

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2021

vznik členství: 2. 7. 2021

U Kunratického lesa 1384/15, Praha, 148 00, Česká republika

Tomáš Koníček

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Na Vyhlídce 314, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Martin Vašek

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2019

Nad Lávkou 834, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Marie Zemanová

předsedkyně představenstva

První vztah: 6. 11. 2019 - Poslední vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 2. 8. 2019

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 2. 8. 2019

zánik funkce: 30. 9. 2019

Křížkovského 2727/9, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Auditor

  COM.SE, z.s.

  Za Vackovem 2211/45, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Marie Zemanová

předsedkyně představenstva

První vztah: 16. 8. 2019 - Poslední vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 2. 8. 2019

vznik funkce: 2. 8. 2019

Ondříčkova 2167/16, Praha, 130 00, Česká republika

Petr Laštovka

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 30. 4. 2020

vznik členství: 5. 12. 2018

zánik členství: 31. 3. 2020

Nuselská 294/10, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Procházka

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 2. 8. 2018

zánik členství: 30. 11. 2018

Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Aleš Zíb

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017 - Poslední vztah: 12. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 1. 7. 2021

U Kunratického lesa 1384/15, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Marie Zemanová

předsedkyně

První vztah: 7. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2019

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 28. 8. 2015

zánik funkce: 1. 8. 2019

Ondříčkova 2167/16, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Roman Fink

člen

První vztah: 26. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 15. 4. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 15. 4. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

V osikách 521/20, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Roman Fink

člen

První vztah: 26. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 15. 4. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 15. 4. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

V osikách 521/20, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Procházka

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2014 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 1. 8. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2018

Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcela Suchánková

předsedkyně představenstva

První vztah: 15. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2015

vznik členství: 12. 3. 2013

zánik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 30. 4. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2015

Vidoulská 760/8, Praha 5, 158 00, Česká republika

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2013 - Poslední vztah: 15. 10. 2014

vznik členství: 12. 3. 2013

zánik funkce: 29. 4. 2014

Vidoulská 760/8, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Procházka

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2012 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 22. 5. 2012

zánik členství: 30. 6. 2013

Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Zuzana Uxová

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2013

Jungmannova 19/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miloš Malec

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2014

vznik členství: 15. 11. 2011

zánik členství: 31. 8. 2014

vznik funkce: 29. 11. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2014

Vinohradská 172, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Stanislav Kropš

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 19. 6. 2012

vznik členství: 2. 9. 2011

zánik členství: 21. 5. 2012

Čtyřkoly 65, 257 22, Česká republika

Ing. Karel Svoboda

předseda

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Kostelní 364/26, Praha 7, 150 57, Česká republika

Ing. Karel Svoboda

předseda

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 30. 11. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 30. 11. 2013

Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jana Gabrielová

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2008 - Poslední vztah: 29. 3. 2013

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 12. 3. 2013

Brabcova 2/1159, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Miloš Malec

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 15. 11. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 15. 11. 2011

Vinohradská 172, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Martin Vít

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 28. 2. 2012

Maiselova 25/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 11. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2010

U Kříže 609/2, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Stanislav Kropš

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 16. 5. 2006

zánik členství: 16. 8. 2011

Čtyřkoly 65, 257 22, Česká republika

RNDr. Jiří Sušický

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2007 - Poslední vztah: 17. 12. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 1. 9. 2008

U kříže 625/9, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Miloš Malec

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 31. 10. 2006

Vinohradská 172, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Stanislav Kropš

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 16. 5. 2006

Bellušova 1873, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2008

U Kříže 609/2, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Kateřina Štěrbová

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2008

vznik členství: 26. 5. 2003

zánik členství: 21. 12. 2007

Havanská 194/22, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Miloš Malec

Člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

vznik funkce: 3. 8. 2001

zánik funkce: 31. 10. 2006

Vinohradská 172, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

předseda

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik členství: 14. 4. 1999

zánik členství: 1. 4. 2003

vznik funkce: 27. 2. 2001

Řešovská 567, Praha 8, 180 00, Česká republika

RNDr. Bohumil Máca

člen

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 16. 5. 2003

Nuselská 37, Praha 4, 140 00, Česká republika

RNDr. Zuzana Uxová

místopředseda

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 16. 5. 2006

vznik funkce: 15. 5. 2001

zánik funkce: 16. 5. 2006

Jungmannova 7/19, Praha 1, 110 00, Česká republika

ing. Václav Čižinský

člen

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 26. 5. 2006

Jiráskova 1295, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lumír Kučaba

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

Brdičkova 1909/25, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

Řešovská 567, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Milan Sobek

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

Komunardů 9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Olga Čapková

místopředseda

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Uhříněvská 5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

člen

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Řešovská 567, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Zdeňka Malá

místopředseda

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Starobylá 1010, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Vlasta Pálová

člen

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Černá za Bory 162, Pardubice, 533 01, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Dürerova 2169, Praha 10, 100 00, Česká republika

Zdeňka Schmidtová

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

zánik funkce: 26. 2. 2001

Národní obrany 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Špaček

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

Sadová 60, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Miroslav Tichý

místopředseda

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Za Zelenou liškou 7/542, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeňka Malá

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Starobylá 1010, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Tichý

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Za Zelenou liškou 7/542, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Votrubec

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Vybíralova 976, Praha 9, Česká republika

Ing. Vítězsav Bukač

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Na Rozhledně 812, Chrudim 4, Česká republika

Ing. Miroslav Špaček

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Sadová 60, Černošice, Česká republika

Ing. Jan Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Křivenická 444, Praha 8, Česká republika

Mgr. Martin Vrba

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

K rozvodně 97, Pardubice, Česká republika

Ing. Luděk Dytrych

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Starostrašnická 15/2402, Praha 10, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněno jednat představenstvo jako její statutární orgán, a to minimálně dva členové představenstva společně.

od 26. 7. 2002

Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně představenstvem k tomu zmocněná osoba.

do 26. 7. 2002 od 26. 10. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Héléne Marcelle M. Goessaert

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Podpiera

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

Xaveriova 1947/58, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Vévoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 15. 4. 2019

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Héléne Marcelle M. Goessaert

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2020 - Poslední vztah: 22. 8. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

Ke dvoru 780/10, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2019 - Poslední vztah: 6. 5. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Héléne Goessaert

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2018 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

Klein Hoogveld 75, 1800 Vilvoorde, Belgické království

Ing. Marcela Suchánková

předseda

První vztah: 7. 6. 2018 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 31. 1. 2018

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 9. 4. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2019

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Vašek

člen

První vztah: 7. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 11. 2019

vznik členství: 31. 1. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 31. 1. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2019

Nad Lávkou 834, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Josef Šedivý

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 30. 9. 2018

V Pohodě 580, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Ing. Josef Šedivý

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 30. 9. 2018

V Pohodě 580, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Ing. Petr Hutla

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

ing. Marek Ditz

člen

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 19. 10. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Mužík

člen

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 1. 6. 2017

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

Jaroslav Mužík

člen

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 1. 6. 2017

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

ing. Marek Ditz

člen

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 19. 10. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hlaváč

člen

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 19. 10. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2018

V Pořadí 384, Třebotov, 252 26, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hlaváč

člen

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 19. 10. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2018

V Pořadí 384, Třebotov, 252 26, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Mužík

předseda

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 29. 3. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

Jaroslav Mužík

předseda

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 29. 3. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

Mgr. Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 31. 7. 2016

vznik funkce: 18. 2. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2016

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Mgr. Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 31. 7. 2016

vznik funkce: 18. 2. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2016

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Ing. Tomáš Jirgl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2014

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2014

zánik funkce: 2. 10. 2014

Donínská 1764, Praha 9, 190 16, Česká republika

Mgr. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 12. 10. 2011

zánik členství: 5. 3. 2014

zánik funkce: 5. 3. 2014

Nad Cementárnou 341/14, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jaroslav Mužík

člen

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 28. 4. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2013

zánik funkce: 28. 4. 2016

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

Nik Vincke

předseda

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 9. 11. 2015

vznik funkce: 12. 3. 2013

zánik funkce: 9. 11. 2015

Nebušická 868, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Sudek

člen

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 11. 3. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 11. 3. 2014

zaměstnanec volený zaměstnanci do 13. 5. 2014 od 15. 2. 2013

V rovinách 1169/56, Praha 4, 140 00, Česká republika

Marek Nezveda

člen

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 2. 10. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2013

zánik funkce: 2. 10. 2016

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ivan Sedlák

člen

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 11. 3. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 11. 3. 2014

zaměstnanec volený zaměstnanci do 13. 5. 2014 od 15. 2. 2013

Slovenská 993/9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Marek Nezveda

člen

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 2. 10. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2013

zánik funkce: 2. 10. 2016

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Gert Rammeloo

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 16. 9. 2011

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

Od Lasu 22, Konstancin-Jeziorna, Polská republika

Mgr. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2013

vznik členství: 12. 10. 2011

zánik členství: 5. 3. 2014

zánik funkce: 5. 3. 2014

Nad cementárnou 341/14, Praha 4, Česká republika

Gert Rammeloo

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 16. 9. 2011

Od Lasu 22, Konstancin-Jeziorna, Polská republika

Ing. Petr Hutla

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2012

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Peter Marchand

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 20. 10. 2010

zánik členství: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2012

9500 Greaardsbergen, Zavelstraat 120, Belgické království

Johan De Ryck

člen

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 22. 2. 2007

zánik členství: 22. 5. 2012

Na okraji 2031/25, Praha 6, 162 00, Česká republika

Karel Gilbert Clement Heyndrickx

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 2. 12. 2009

zánik členství: 7. 5. 2011

vznik funkce: 3. 12. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2011

Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království

Karel Gilbert Clement Heyndrickx

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 2. 12. 2009

Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království

Luc Roger Elie Popelier

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 12. 2009

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 2. 10. 2009

vznik funkce: 5. 6. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2009

2801 Mechelen, Voosdonk 21, Belgické království

Luc Roger Elie Popelier

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 17. 8. 2009

vznik členství: 26. 5. 2009

2801 Mechelen, Voosdonk 21, Belgické království

Jeroen Karel Van Leeuwen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2012

třída Míru 90, Pardubice, 530 02, Česká republika

Christof De Mil

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 6. 5. 2011

K Šubrtce 797/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Christian Defrancq

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 22. 2. 2007

zánik členství: 11. 5. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2007

zánik funkce: 11. 5. 2009

Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království

Stefan Duchateau

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2007 - Poslední vztah: 17. 12. 2008

vznik členství: 22. 2. 2007

zánik členství: 2. 10. 2008

vznik funkce: 8. 6. 2007

zánik funkce: 2. 10. 2008

Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 14. 6. 2010

vznik členství: 22. 2. 2007

zánik členství: 11. 5. 2010

Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080, Belgické království

Johan De Ryck

člen

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 22. 2. 2007

Norbertov 714/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Erwin Schoeters

člen

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 22. 2. 2007

zánik členství: 11. 5. 2009

Wommelgem, Verbrandelei 21, 2160, Belgické království

Stefan Duchateau

člen

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2007

vznik členství: 22. 2. 2007

Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530, Belgické království

Christian Defrancq

člen

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2007

vznik funkce: 22. 2. 2007

Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království

Geert De Kegel

člen

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2007

vznik členství: 22. 2. 2007

zánik členství: 5. 10. 2007

Malý Dvůr 646, Praha 6, 164 00, Česká republika

Christian Defrancq

člen

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 20. 7. 2005

vznik funkce: 22. 2. 2007

Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království

Ing. Milan Káně

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 2. 3. 2005

vznik funkce: 30. 3. 2005

U větrolamu 752/40, Praha 8, 184 00, Česká republika

Ing. Miroslav Špaček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2006 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 22. 3. 2006

Sadová 60, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Pohanka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 20. 7. 2005

Nová Ves 106, 592 31, Česká republika

Ing. Aleš Koblížek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 20. 7. 2005

Jiránkova 2296, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Jaroslav Rozehnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 2. 3. 2005

vznik funkce: 30. 3. 2005

Nad úpadem 438, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Milan Káně

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2005 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

vznik členství: 2. 3. 2005

vznik funkce: 30. 3. 2005

Vršní 155/9, Praha 8, Česká republika

Ing. Milan Horák

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

Náměstí Svobody 450, Hradec Králové 2, 500 02, Česká republika

JUDr. Boris Čuchran

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 23. 6. 2005

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 3. 8. 2004

pobyt v ČR: Praha 5, Strážovská 342/15, PSČ 15300 do 23. 6. 2005 od 16. 7. 2003

Bratislava, Silvánska 19/459, PSČ 84104, Slovenská republika

RNDr. Luděk Ambrož

předseda

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 16. 6. 2003

vznik funkce: 26. 2. 2001

Bydhošťská 608, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Miroslav Špaček

člen

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 4. 2006

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 22. 3. 2006

Sadová 60, Černošice, 252 28, Česká republika

ing. David Borges

místopředseda

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 6. 2005

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 26. 1. 2004

vznik funkce: 26. 2. 2001

zánik funkce: 26. 1. 2004

Klimentská 19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Zdeňka Schmidtová

člen

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 16. 6. 2003

Národní obrany 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Bedřich Štogl

člen

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2005

vznik členství: 26. 2. 2001

zánik členství: 28. 6. 2005

Nám. Svobody 725, Pohořelice, 691 23, Česká republika

Ing. Alenka Huláková

předseda

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

zánik funkce: 26. 2. 2001

Krestova 27, Ostrava, 705 00, Česká republika

Ing. Olga Čapková

člen

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

Uhříněvská 5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Princ CSc.

člen

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

Křivoklátská 345, Unhošt, 273 51, Česká republika

Ing. Aleš Koblížek

člen

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 6. 2005

vznik členství: 14. 4. 1999

zánik členství: 14. 4. 2004

Jiránkova 2296, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. František Jeřábek

místopředseda

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

zánik členství: 26. 2. 2001

zánik funkce: 26. 2. 2001

Neústupného 1830, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Milan Sobek

předseda

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Komunardů 9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Josef Kubíček

člen

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

K Višňovce 1386, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Vlasta Svobodová

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Šluknovská 316, Praha 9, Česká republika

Ing. Stanislav Maxa

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Michellangelova 1997, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Hlaváček

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Družby 192, Pardubice, Česká republika

Ing. František Jeřábek

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Neústupného 1830, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Milan Sobek

předseda

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Komunardů 9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Milan Sobek

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Komunardů 9, Praha 7, Česká republika

Ing. Josef Špryňar

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Poljanova 3241, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Ing. Vlasta Svobodová

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Šluknovská 316, Praha 9, Česká republika

Ing. Stanislav Maxa

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Michellangelova 1997, Praha 10, Česká republika

Ing. Jana Janderová

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

V Horkách 16, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Trnka

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Emilie Hyblerové 10, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Hlaváček

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Družby 192, Pardubice, Česká republika

JUDr. Jitka Hrabáková

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

V Pařezinách 580, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Vorel

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Bratislavská 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Další vztahy firmy ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Historické vztahy

Československá Obchodní Banka, A. S.

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

identifikační číslo: 00001350 do 23. 3. 2004 od 23. 3. 2004

Na Příkopě 854/14, Praha 1, 115 20, Česká republika

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • Michaela Lhotková

  člen představenstva

  Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Jan Sadil

  člen představenstva

  Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ján Lučan

  člen představenstva

  Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

 • Marcela Suchánková

  člen představenstva

  Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Héléne Goessaert

  člen představenstva

  Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Zdeněk Tůma

  předseda dozorčí rady

  Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ladislava Spielbergerová

  člen dozorčí rady

  Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

 • Štěpán Stránský

  člen dozorčí rady

  Neužilova 1495/2, Praha, 156 00, Česká republika

 • Franky Depickere

  člen dozorčí rady

  Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

 • Willy Kiekense

  člen dozorčí rady

  Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgické království

 • Christine Van Rijsseghem

  člen dozorčí rady

  Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

 • John Arthur Hollows

  předseda představenstva

  Souběžná I 665/47, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marc Wittemans

  člen dozorčí rady

  Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

 • Willem Hueting

  člen dozorčí rady

  Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 25. 1. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 25. 1. 2012

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Akcionáři

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

od 31. 7. 2013

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Radlická 333/150, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 31. 7. 2013 od 25. 1. 2012

Československá obchodní banka, a. s.

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 115 20

do 23. 3. 2004 od 23. 3. 2004

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Na Příkopě 854/14, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 25. 1. 2012 od 23. 3. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).