Hlavní navigace

Czech Venti a.s., v likvidaci

Firma Czech Venti a.s., v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1509, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25474197

Sídlo:

Jakoubka ze Stříbra 140/21, Chomutov, 430 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 8. 2003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
02 Lesnictví a těžba dřeva
431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1509, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Czech Venti a.s., v likvidaci od 30. 12. 2014

Obchodní firma

Czech Venti a.s. do 30. 12. 2014 od 8. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 8. 8. 2003

adresa

Jakoubka ze Stříbra 140
Chomutov 43001 od 5. 2. 2007

adresa

Nerudova 63/16
Chomutov 43001 do 5. 2. 2007 od 29. 3. 2006

adresa

Vršovců 1176/23
Chomutov 43001 do 29. 3. 2006 od 8. 8. 2003

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 8. 8. 2003

přípravné práce pro stavby od 8. 8. 2003

inženýrská činnost v investiční výstavbě od 8. 8. 2003

zprostředkování obchodu od 8. 8. 2003

velkoobchod od 8. 8. 2003

specializovaný maloobchod od 8. 8. 2003

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 8. 8. 2003

činnost technických poradců v oblastech strojírenství, hutnictví, energetice, zemědělství a lesnictví od 8. 8. 2003

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob od 8. 8. 2003

Ostatní skutečnosti

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. listopadu 2014, č.j. 72 Cm 115/2014-10, které nabylo právní moci dne 11. prosince 2014, se zrušuje společnost Czech Venti a.s., se sídlem Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 140, IČ 254 74 197, a nařizuje se její likvidace. od 30. 12. 2014

Řádná valná hromada společnosti Czech venti a.s. přijala dne 11.10.2007 usnesení tohoto obsahu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až do částky 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři milio ny korun českých), tedy z dosavadní hodnoty 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), maximálně však na částku 6 000 000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. 3. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 200 (slovy: dvě stě) kusů až 400 (slovy: čtyři sta) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 4. Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Všechny n ové akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole, budou nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, společnosti PROVENTI a.s., sídlem Chomutov, Vršovců 1176/23, PSČ 430 01, IČO 265 06 246. 5. Způsob upisování nových akcií v prvním kole: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti; b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo advokátní kanceláře Straka & Žák, advokáti, s.r.o. na adrese Vlašimská 13, 101 00 Praha 101, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet dnem následujícím po dni, kdy bude v obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku; informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude společností také zaslána všem akcionářům na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, a to alespoň 3 pracovní dny přede dnem zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v obchodním věstníku; d) na jednu dosavadní akciii společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je akcionář oprávněn upsat 2 (slovy: dvě) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); e) upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 185003143/0600 (IBAN: CZ9306000000000185003143, SWIFT: AGBACZPP), který byl za tím úče lem zřízen společností u GE Money Bank, a.s. 6) Způsob upisování nových akcií v druhém kole: a) v druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některýc h akcií bylo podle obchodního zákoníku neúčinné, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti PROVENTI a.s., sídlem Chomutov, Vršovců 1176/23, PSČ 430 01, IČO 265 06 246; b) předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny; c) místo pro upisování akcí, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem, je sídlo společnosti Czech Venti a.s., tedy Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 140, PSČ 430 01, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin; d) lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci; v případě, že usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku nebude v době doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zapdáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; představenstvo oznámí předem určenému zájemci počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručeným na adresu jeho sídla, které je představenstvo společnosti povinno odesl at předem určenému zájemci do tří (3) dnů po učinění rozhodnutí podle odst. 7 tohoto usnesení; e) upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v první kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií byl o podle obchodního zákoníku neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); emis ní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); f) předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz nejpozději v poslední den lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 185003143/0600 (IBAN: CZ9306000000000185003143, SWIFT: AGBACZPP), který byl za tím úče lem zřízen společností u GE Money Bank, a.s. 7. Vzhledem k tomu, že bylo připuštěno upisování akcií nad minimálně stanovenou hranici zvýšení základního kapitálu, orgánem, který rozhodne o konečné výši částky, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti, je představenstvo. Představenstvo o kone čné výši částky, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti, rozhodne až poté, co bude na jeho výzvu, kterou zašle předem určenému zájemci ve lhůtě tří (3) dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva společnosti doručeno oznámení předem u rčeného zájemce zda, a kolik akcií v druhém kole na základě smlouvy o upsání akcií upíše, s tím, že upisování akcií nad maximální uvedenou částku se nepřipouští a představenstvo jej odmítne. Pokud předem určený zájemce ve lhůtě tří (3) dnů od doručení zmí něné výzvy představenstva nedoručí společnosti své oznámení zda, a kolid akcií v druhém kole na základě smlouvy o upsání akcií upíše, má se za to, že předem určený zájemce společnosti doručil oznámení o tom, že v druhém kole nemá zájem o upisování žádných nových akcií společnosti. do 28. 11. 2007 od 29. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 28. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 11. 2007 od 29. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 10. 2007 od 8. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 400 od 28. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 28. 11. 2007 od 8. 8. 2003

Statutární orgán

Historické vztahy

Alexandr Novák

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 23. 1. 2011

Na Příkopech 1782, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Antonín Rais

Předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 11. 1. 2011

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Blanka Nesládková

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 11. 1. 2011

SNP 153, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Luděk Nesládek

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 11. 1. 2011

SNP 153, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Rais

Předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 8. 8. 2003

vznik funkce: 27. 3. 2006

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lucie Bertholdová

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 24. 3. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Kyjická 4634, Chomutov, 430 04, Česká republika

Lucie Mišová

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 24. 3. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Marie Raisová

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 11. 10. 2007

vznik funkce: 27. 3. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2007

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  E.E., a.s.

  Žižkova 152, Litvínov Horní Litvínov, 436 01

Petra Mišová

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 11. 10. 2007

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Marie Raisová

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 28. 12. 2005

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  E.E., a.s.

  Žižkova 152, Litvínov Horní Litvínov, 436 01

Christian Liebel

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 17. 1. 2006

vznik členství: 6. 12. 2005

zánik členství: 28. 12. 2005

Hamburg, Eberhardstr. 3, 220 41, Spolková republika Německo

Iain Robert Macaulay

Předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2005 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 15. 1. 2004

zánik členství: 24. 3. 2006

vznik funkce: 6. 12. 2005

zánik funkce: 24. 3. 2006

Devon England, Homecroft, Cheriton Fitzpaine, EX17 4BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Antonín Rais

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2005 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 8. 8. 2003

Čechova 3840/34, Chomutov, 430 01, Česká republika

Kevin Charles Jenden

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 15. 1. 2004

zánik členství: 24. 3. 2006

vznik funkce: 15. 1. 2004

zánik funkce: 24. 3. 2006

Sayerland House, Sayerland Lane, East Sussex, B.N.26 6QP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska v ČR: Domus Balthasar, Mostecká 282/5, 118 00 Praha 1, Česká republika

Radomil Mokriš

Člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2006

vznik členství: 15. 1. 2004

zánik členství: 28. 12. 2005

Hutnická 5294, Chomutov, 430 01, Česká republika

Iain Robert Macaulay

Člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 12. 2005

vznik členství: 15. 1. 2004

Homecroft, Cheriton Fitzpaine, Devon England, EX17 4BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska V ČR: Domus Balthasar, Mostecká 282/5, 118 00 Praha 1, Česká republika

Ing. Antonín Rais

Předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 12. 2005

vznik členství: 8. 8. 2003

vznik funkce: 15. 1. 2004

zánik funkce: 6. 12. 2005

Čechova 3840/34, Chomutov, 430 01, Česká republika

JUDr. Marta Macháčková Ph.D.

Člen

První vztah: 8. 8. 2003 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 15. 1. 2004

Jana Blahoslava 7, Ivančice, 644 91, Česká republika

Michal Kraumann

Člen

První vztah: 8. 8. 2003 - Poslední vztah: 13. 12. 2005

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 9. 11. 2005

náměstí Republiky 977/55, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Antonín Rais

Předseda

První vztah: 8. 8. 2003 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

vznik členství: 8. 8. 2003

vznik funkce: 8. 8. 2003

zánik funkce: 15. 1. 2004

Čechova 3840/34, Chomutov, 430 01, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva, anebo předseda představenstva či místopředseda představenstva spolu se třemi členy představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy buď společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva anebo předseda představenstva či místopředseda představe nstva spolu se třemi členy představenstva.

od 22. 12. 2004

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti všichni jeho členové společně. Pokud však jde o právní úkon, jehož předmětem je plnění v hodnotě nepřesahující 300 000 Kč, je k takovému úkonu jménem společnosti oprávněn předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva anebo, pokud jde o právní úkon, jehož předmětem je plnění v hodnotě nepřesahující 300 000 Kč, pouze pře dseda představenstva.

do 22. 12. 2004 od 8. 8. 2003

Dozorčí rada

Historické vztahy

Lucie Mišová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 11. 1. 2011

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Petra Mišová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 11. 1. 2011

Jirkov 281, 431 11, Česká republika

Luděk Nesládek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 15. 1. 2004

zánik členství: 11. 10. 2007

SNP 153, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Naděžda Chorkovská

Člen

První vztah: 8. 8. 2003 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 11. 10. 2007

Chomutovská 1264, Kadaň, 432 01, Česká republika

Blanka Nesládková

Člen

První vztah: 8. 8. 2003 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 11. 10. 2007

SNP 153, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Radomil Mokriš

Člen

První vztah: 8. 8. 2003 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 15. 1. 2004

Purkyňova 3911, Chomutov, 430 01, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Christian Liebel

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 17. 1. 2006

vznik členství: 6. 12. 2005

Hamburg, Eberhardstr. 3, 220 41, Spolková republika Německo

Iain Robert Macaulay

Předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2005 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 15. 1. 2004

vznik funkce: 6. 12. 2005

Devon England, Homecroft, Cheriton Fitzpaine, EX17 4BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztahy firmy Czech Venti a.s., v likvidaci

1 fyzická osoba

Ing. Václav Dlouhý

První vztah: 30. 12. 2014

Jirkovská 174, Údlice, 431 41, Česká republika

Dalších 44 vztahů k této osobě

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).