Hlavní navigace

Druhá Poběžovická, a.s.

Firma Druhá Poběžovická, a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 12. 1998. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 762, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 135 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25227131

Sídlo:

Vranovská 142, Poběžovice, 345 22

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 1998

DIČ:

CZ25227131

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 762, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Druhá Poběžovická, a.s. od 1. 12. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 1998

adresa

Vranovská 142
Poběžovice 34522 od 31. 7. 2015

Předmět podnikání

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 29. 6. 2016

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 31. 7. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 7. 2015

vedení účetnictví od 15. 5. 2004

ubytovací služby do 31. 7. 2015 od 2. 3. 2002

zprostředkování obchodu do 31. 7. 2015 od 23. 8. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 7. 2015 od 7. 9. 2000

účetnické práce do 15. 5. 2004 od 13. 4. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 31. 7. 2015 od 13. 4. 1999

pronájem mechanizačních prostředků a vybavení budov do 31. 7. 2015 od 13. 4. 1999

zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 1. 12. 1998

Ostatní skutečnosti

V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Poběžovická, a.s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzní, oddíl B, vložka 474, na nástupnickou spo lečnost Druhá Poběžovická, a.s., IČO 252 27 131, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 762. V důsledku fúze se jediným akcionářem nástupnické společnosti stala obchodní společnost AGRO Poběžovice s.r.o., IČO 051 41 702, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32829, a to ke ni zápisu dané fúze do obchodního rejstříku. od 1. 11. 2018

Valná hromada obchodní společnosti Druhá Poběžovická, a.s., IČO 252 27 131, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 762 (dále jen Společnost), konaná dne 31. 05. 2017 (třic átého prvního května roku dva tisíce sedmnáct) od 11:00 hodin v sídle Společnosti na adrese: adrese Vranovská 142, 345 22 Poběžovice. (dále jen valná hromada) přijala svými usneseními tato navržená rozhodnutí: I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem je společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 474 (dále i jen hlavní akcionář a/nebo Poběžovická, a.s.). Hlav ní akcionář je vlastníkem celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů akcií emitovaných Společností jako cenné papíry, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných jako: 3 8 (třicet osm) kusů hromadných listin série A nahrazující celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel 1 až 559, 602 až 133156 a 133189 až 135000. Z uvedeného vyplývá, že společnost Poběžovic ká, a. s., je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 134.926.000,00,- Kč (jedno sto třicet čtyři milionů devět set dvacet šest tisíc korun českých), což představuje podíl 99,95 % (devadesát devět celých devadesát pět setin pro centa) na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích). b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Řádná valná hromada společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 74 (sedmdesát čtyři) kusů akcií vydaných Společností, pořadová čísla: 560 až 601 a 133157 až 133188, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, od díl B, vložka 474. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále i jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.381,00,- Kč (jeden tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii vydanou jako cenný papír, na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,00,- Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Druhá Poběžovická, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 45121/2017 ze dne 14. 03. 2017 (čtrnáctého bře zna roku dva tisíce sedmnáct), vypracovaným znalcem, kterým je společnost Pražská znalecká kancelář, s.r.o., se sídlem Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO 489 10 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881 (dále i jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační, neúplné substanční a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu znalec vypočetl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přecho du vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dále i jen dosavadní akcionáři) je předloží společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, 616 00 Brno - Žabovřesky, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:0 0 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnut o zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. do 13. 12. 2017 od 6. 6. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

2. Bude vydáno 7.000 ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě. do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

3. Akcionáři společnosti nemohou uplatnit své přednostní právo na úpis akcií. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem. Akcie musejí být upsány ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu lhůty oznámí společnost vlastníkovi nepeněžitého vkladu doporučeným dopisem. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

4. Předmětem nepeněžitého vkladu budou následující nemovitosti: a) V katastrálním území Svržno, obci Houstoň, okrese Domažlice, zapsané na listu vlastnictví číslo 298 u Katastrálního úřadu v Domažlicích: - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 41 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 45 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 52 - jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 55 - jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 66 - pozemek číslo parcely St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 705 m2 - pozemek číslo parcely St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1849 m2 - pozemek číslo parcely St. 52 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2 - pozemek číslo parcely St. 55 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 - pozemek číslo parcely St. 65 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 - pozemek číslo parcely St. 66 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 - pozemek číslo parcely 417/5 - ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 2830 m2 - pozemek číslo parcely 467/13 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 7519 m2 - pozemek číslo parcely 467/20 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 1243 m2 - pozemek číslo parcely 467/21 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 3400 m2 - pozemek číslo parcely 467/22 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 591 m2 - pozemek číslo parcely 467/23 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 252 m2 b) V katastrálním území Holubeč, obci Houstoň, okrese Domažlice, zapsané na listu vlastnictví číslo 100 u Katastrálního úřadu v Domažlicích: - objekt bydlení čp. 9, postavený na pozemku číslo parcely St. 23 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 46 - občanská vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 47 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 51, včetně vodojemu postaveném na cizím pozemku číslo parcely 172/1 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 52 - technická vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 54 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 55/1 a na cizím pozemku číslo parcely St. 55/3 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 55/2 - vodárna bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 57/1 a St. 57/2 - pozemek číslo parcely St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1680 m2 - pozemek číslo parcely St. 46 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 1385 m2 - pozemek číslo parcely St. 47 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 336 m2 - pozemek číslo parcely St. 51 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1534 m2 - pozemek číslo parcely St. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2 do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

5. Akcie budou nabídnuty vlastníkovi nepeněžitého vkladu, obchodní společnosti VHC - holding, a. s., IČ 25224425, sídlo Poběžovice, nám. Míru 36, PSČ 345 22, okres Domažlice. do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

6. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem dvou nezávislých znalců na částku 7.550.000,- Kč. Představenstvo rozhodlo ocenit nepeněžitý vklad pro účely zvýšení základního kapitálu částkou 7.550.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 7.000 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a hodnotou nepeněžitého vkladu je emisním ážiem. do 10. 11. 2004 od 7. 6. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 135 000 000 Kč

od 1. 12. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 135 000 od 2. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 135 000 do 2. 3. 2002 od 1. 12. 1998

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Jaroslava Straková

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Pasečnice 48, 344 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vondryska

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Bělá nad Radbuzou 19, 345 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Šímová

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Petra Bezruče 190, Hostouň, 345 25, Česká republika

Karel Turčan

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Pod Makovým vrchem 460, Holýšov, 345 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Turčan

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2018

Pod Makovým vrchem 460, Holýšov, 345 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Turčan

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2018

Masarykova 269, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Marie Pajdarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

Mnichovská 41, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Blanka Pittnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

MUDr. Irena Rollová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Historické vztahy

Karel Turčan

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2018

Pod Makovým vrchem 460, Holýšov, 345 62, Česká republika

Karel Turčan

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2018

Masarykova 269, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Marie Pajdarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2018

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 30. 3. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2015

zánik funkce: 30. 3. 2018

Mnichovská 41, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Blanka Pittnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 5. 2019

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 30. 4. 2019

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Věra Langová

předsedkyně

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 15. 6. 2015

Masarykova 269, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Věra Langová

předsedkyně

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

Krátká 145, Poběžovice, Česká republika

Irena Rollová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 15. 6. 2015

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Irena Rollová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

Uranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Irena Rollová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

Zahradní 83, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Věra Turčanová

předsedkyně

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

Krátká 145, Poběžovice, Česká republika

Roman Vondryska

člen

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2001

Újezd Svatého Kříže 19, Česká republika

Jan Veber

člen

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2001

Petra Bezruče 190, Hostouň, Česká republika

ing. Václav Cozl

člen

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

zánik členství: 17. 6. 2005

Kunešova 508, Domažlice, Česká republika

Ing. Blanka Pittnerová

člen

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

zánik členství: 15. 6. 2015

Vranovská 238, Poběžovice, Česká republika

Darja Rácová

předseda

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Poběžovice 79, Česká republika

ing. Miroslav Vondryska

člen

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Újezd Svatého Kříže 19, Česká republika

Ondrej Gáborík

člen

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Pohraniční stráže 17, Poběžovice, Česká republika

Václav Decker

člen

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Poběžovice 246, Česká republika

Václav Mothejzík

člen

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Horšovský Týn 227, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Otakar Roll

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

Větrná 393, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslava Rollová

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Věra Langová

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Masarykova 269, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Miloslava Pekárová

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Mutěnín 123, 345 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Vondryska

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

Bělá nad Radbuzou 29, 345 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Veber

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

Dobrohostova 161, Hostouň, 345 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslava Rollová

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 30. 4. 2018

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Miloslava Pekárová

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

Mutěnín 123, 345 25, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

zánik funkce: 29. 7. 2015

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Věra Langová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

zánik funkce: 1. 10. 2015

Masarykova 269, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Jan Veber

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 15. 6. 2015

Dobrohostova 161, Hostouň, 345 25, Česká republika

Miloslava Pekárová

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 28. 7. 2011

zánik členství: 15. 6. 2015

Mutěnín 123, 345 25, Česká republika

Ing. Marie Pajdarová

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 28. 7. 2011

zánik funkce: 15. 6. 2015

Mnichovská 41, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Marie Pajdarová

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 28. 5. 2010

Mnichovská 41, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 28. 7. 2011

zánik funkce: 15. 6. 2015

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 28. 7. 2011

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 1. 12. 1998

zánik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 27. 2. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2010

Vranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik funkce: 27. 2. 2003

Uranovská 244, Poběžovice, 345 22, Česká republika

ing. Josef Halavič

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 7. 6. 2000

zánik členství: 28. 7. 2011

vznik funkce: 27. 2. 2003

zánik funkce: 28. 7. 2011

Vranovská 238, Poběžovice, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik funkce: 27. 2. 2003

Zahradní 83, Poběžovice, Česká republika

ing. Marie Pajdarová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 1. 12. 1998

zánik členství: 28. 5. 2010

Mnichovská 41, Poběžovice, Česká republika

Jan Veber

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

zánik členství: 31. 8. 2011

Hostouň 190, Česká republika

ing. Miroslav Vondryska

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 28. 9. 2004

zánik členství: 9. 2. 2004

Újezd Svatého Kříže 19, Česká republika

ing. Josef Halavič

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 7. 6. 2003

zánik funkce: 27. 2. 2003

Vranovská 238, Poběžovice, Česká republika

ing. Václav Cozl

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Kunešova 508, Domažlice, Česká republika

Petr Urban

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Poběžovice 79, Česká republika

Josef Hynek

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Augustinova 21, Poběžovice, Česká republika

Milan Bláha

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Zahradní 112, Poběžovice, Česká republika

ing. Marie Pajdarová

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 6. 2003

zánik funkce: 27. 2. 2003

Mnichovská 41, Poběžovice, Česká republika

Ing. Jaroslava Rollová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 6. 2003

Zahradní 83, Poběžovice, Česká republika

Jan Veber

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Hostouň 190, Česká republika

a) Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoliv člen představenstva. b) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí člen představenstva jednající za společnost svůj podpis.

od 31. 7. 2015

Způsob jednání: a) zastupování - jednat za společnost je oprávněn předseda, místopředseda a každý člen představenstva samostatně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda, místopředseda či jednající člen představenstva samostatně

do 31. 7. 2015 od 17. 4. 2004

Způsob jednání: a) zastupování - jednat za společnost je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně

do 17. 4. 2004 od 23. 8. 2001

Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně

do 23. 8. 2001 od 1. 12. 1998

Další vztahy firmy Druhá Poběžovická, a.s.

2 fyzické osoby

Petr Pekár

První vztah: 12. 10. 2015

Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. od 12. 10. 2015

Mutěnín 123, 345 25, Česká republika

Ing. Josef Halavič

První vztah: 23. 7. 2015

Prokurista je oprávněn zcizovat nemovitosti azatěžovat je. od 23. 7. 2015

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Halavič

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 5. 2019

Prokurista je oprávněn zcizovat nemovitosti azatěžovat je. do 2. 5. 2019 od 23. 7. 2015

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Josef Halavič

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

Prokurista je oprávněn zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 23. 7. 2015 od 27. 10. 2011

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

AGRO Poběžovice s.r.o.

První vztah: 1. 11. 2018

Vranovská 142, Poběžovice, 345 22

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

AGRO Poběžovice s.r.o., IČ: 05141702

Vranovská 142, Česká republika, Poběžovice, 345 22

od 1. 11. 2018

Poběžovická, a. s., IČ: 63506149

Vranovská 142, Česká republika, Poběžovice, 345 22

do 1. 11. 2018 od 13. 12. 2017

Poběžovická, a.s.

Vranovská, Česká republika, Poběžovice

do 7. 9. 2000 od 1. 12. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 1. 1999

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 10. 2015
Vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 2. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 1. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 1. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).