Hlavní navigace

ECO-INVESTMENT, a.s.

Firma ECO-INVESTMENT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10225, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 340 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27385574

Sídlo:

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 10. 2005

DIČ:

CZ27385574

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
63 Informační činnosti
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10225, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ECO-INVESTMENT, a.s. od 14. 12. 2005

Obchodní firma

WILDOMAR a.s. do 14. 12. 2005 od 10. 10. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 10. 10. 2005

adresa

náměstí Republiky 1037/3
Praha 11000 od 26. 5. 2016

adresa

Jungmannova 24
Praha 1 11000 do 26. 5. 2016 od 14. 7. 2006

adresa

Roháčova 188/37
Praha 3 13000 do 14. 7. 2006 od 10. 10. 2005

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 5. 1. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 8. 2010

Předmět činnosti

správa a údržba nemovitostí do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

reklamní činnost a marketing do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

realitní činnost do 17. 8. 2010 od 14. 7. 2006

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. do 1. 11. 2016 od 10. 10. 2005

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 12. července 2018 přijala toto usnesení: Řádná valná hromada společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10225 (dále jen Společnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK): (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Milan Fiľo, trvale bytem Na višňovce 1026/11, Ruzyně, 161 00, Praha 6 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 24. května 2018) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesát procent) podíl na hlasov acích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena opisem ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 23. května 2018. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků ú častnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; (2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.357,- Kč (jeden tisíc tř i sta padesát sedm), a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni účinnosti přechodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných p apírů sdělí Hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 ZOK a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Peněžní prostředky ve vý ši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzn ik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní po Dni účinnosti přechodu. od 24. 7. 2018

Společnost ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 27385574, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností ECO-INVEST, a.s., společností založenou dle slovenského práva, se sídlem Bystr ická cesta 1, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČ 36409111, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině v oddílu Sa, vložce 10852/L. Sloučením na společnost ECO-INVESTMENT, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ECO-INVEST, a. s. od 1. 11. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 9. 2014

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu N 97/2013, NZ 87/2013 ze dne 26. 2. 2013: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše základního kapitálu 253,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tři milionů korun českých) peněžitým vkladem o částku 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 340,000.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 87 kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 87,000.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých). Akcie nejsou účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v pla tném znění. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splácen výlučně peněžitými vklady. Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií v souvislosti s tímto konkrétním výše uvedeným zvýšením základního kapitálu budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchod ní společnost ECO-INVEST, a.s., se sídlem Námestie SNP - Obchodná ulica 2 - 6, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 811 08, IČO: 36 409 111, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo: 3875/B. Nově emitované akcie budou upsány na základě Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. Nové akcie upíše jediný akcionář ve Smlouvě o upsání akcií ve lhůtě počínající dnem doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií určenému zájemci, ne však dříve než dnem právní moci zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu obcho dní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. do obchodního rejstříku a končící uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude určenému zájemci oznámen písemně spolu s do ručením návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nových akcií. Upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií, a to podpisem Smlouvy o započtení peněžitých pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. vůči obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. v celkové výši 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) proti pohledávce obchodní společnost i ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií obchodní společností ECO-INVEST, a.s. ve výši 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých). Smlouva o započtení pohledávek podle tohoto rozhodnutí jediného akcionáře bude uz avřena v sídle společnosti, v den podpisu Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení pohledávek bude určenému zájemci předložen zároveň s návrhem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě stanovené výše. Celková výše pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za obchodní společností ECO-INVESTMENT, a.s., jež se započítávají na splacení emisního kurzu upsaných akcií činí ke dni 15.01.2013 - 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třic et šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů). Z celkové výše pohledávek 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů) tvoří jistina 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů) a 0,--Kč (slovy: nula korun českých) tvoří úroky. Existence započítávaných pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za obchodní sp olečností ECO-INVESTMENT, a.s. byla potvrzena ve zprávě auditora - BDO Audit s.r.o. ze dne 14.02.2013. Představenstvo obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) a o možnosti započtení pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za ob chodní společností ECO-INVESTMENT, a.s. na svém zasedání konaném dne 15.01.2013. Vzhledem k zastavenému úročení ke dni 15.01.2013, se celková výše pohledávek nemění a činí 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů), přičemž na splacení emisního kurz u upsaných akcií se započítává částka ve výši Kč 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) a částka ve výši 736.314,91 Kč (slovy: sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů) zůstává i nadále pohle dávkou obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za obchodní společností ECO-INVESTMENT, a.s. Jednotlivé pohledávky, právní titul jejich vzniku, jejich celková výše k dnešnímu dni a rozsah jejich započtení jsou: a) pohledávka v celkové výši 23,000.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 03.07.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 30.06.2 011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, b) pohledávka v celkové výši 6,547.731,91 Kč (slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet jedna korun českých a devadesát jedna haléřů), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 18.09.2008, včetn ě dodatku č. 1 ze dne 10.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 10.09.2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012 (Jedná se o půjčku v původní výši 6,800.000,-- Kč. Tato půjčka byla v rámci započtení pohledávek v roce 2010 částečně uhrazena částkou 252.268, 09 Kč. Zůstatek dlužné částky je tedy ve výši 6,547.731,91 Kč), c) pohledávka v celkové výši 21,000.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 01.10.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 30.09 .2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, d) pohledávka v celkové výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.12.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 18.12.2009, včetně dodatku č. 2 ze dne 20.12.2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, e) pohledávka v celkové výši 1,747.874,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 07.07.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 1 0.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 01.07.2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, f) pohledávka v celkové výši 5,440.709,-- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet tisíc sedm set devět korun českých), jež se započítává částečně, a to ve výši 4,704.394,09 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyři tisíce tři sta devadesát čtyři koruny če ské a devět haléřů) a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.01.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.12.2011 a včetně dodatku č. 2 ze dne 11.12.2012. Účelem zvýšení základního kapitálu je posílení finančních zdrojů společnosti a snížení závazků společnosti. do 11. 11. 2013 od 30. 5. 2013

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu N 423/ 2010, NZ 396/2010 ze dne 11.11.2010: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 159.000.000,- Kč ( jedno sto padesát devět milionů korun českých ), tedy z výše 94.000.000,- K č ( devadesátčtyři milionů korun českých) na novou výši 253.000.000,- Kč ( dvěstě padesát tři milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kap itál se společnosti se zvyšuje vydáním 159 kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě , o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých). Akcie nejsou kótovány. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich j menovité hodnotě a bude splacen výlučně peněžitými vklady. Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jedniného akcionáře k upsání nových akcií v souvislosti s tímto konkrétním zvýšením základního kapitálu budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ECO-INVEST , a.s., se sídlem Slovenská republika, 811 08 Bratislava, Námestie SNP - Obchodná ulica 2-6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 3875/B. Nově emitované akc ie budou upsány na základě Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů. Nové akcie upíše jediný akcionář ve Smlouvě o upsání akcií ve lhůtě počínající dnem doručení návrhu Smlouvy o ups ání akcií určenému zájemci, ne však dříve než dnem právní moci zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude určenému zájemci oznámen písemně spolu s doručením návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek. Upisovatel je povinen při upsání a kcií splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií, a to podpisem Smlouvy o započtení peněžitých pohledávek společnosti ECO-INVEST , a.s. vůči společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. v celkové výši Kč 159.000.000,- ( slovy: jedno sto padesát devět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií společností ECO-INVEST, a.s. ve výši Kč 159.000.000,- ( slovy: jedno sto padesát devět milionů korun českých). Smlouva o započtení pohledávek podle toho to rozhodnutí jediného akcionáře bude uzavřena v sídle společnosti, v den podpisu Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení pohledávek bude určenému zájemci předložen zároveň s návrhem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě stanovené výše. Celková výše pohledávek společnosti ECO-INVEST, a.s. za společností ECO-INVESTMENT, a.s. jež se započítávají na splacení emisního kurzu upsaných akcií, činí ke dni 31.10.2010 Kč 165.547.731,91 ( slovy: jednostošedesát pět milionů pětsetčtyřicetsedmtisícsedmsettřicet j edna koruna česká a devadesát jeden haléřů), přičemž částka půjčky poskytnuté v eurech byla přepočtena na české koruny kurzem ČNB střed 24,605 ze dne 29.10.2010. Z celkové výše pohledávek Kč tvoří 156.169.022,- ( slovy : jedno sto padesát šest milionů j edno sto šedesát devět tisíc dvacet dvě koruny české) jistina a Kč 9.378.709,91 ( slovy: devět milionů tři sta sedmdesát osm tisíc sedm set devět korun českých a devadesát jeden haléřů) tvoří úroky. Existence pohledávek společnosti ECO-INVEST a.s. za spol ečností ECO-INVESTMENT , a.s. byla potvrzena ve zprávě auditora - společnosti BDO Audit s.r.o. ze dne 8.11.2010. Vzhledem k zastavenému úročení ke dni 31.10.2010, se celková výše pohledávek dále již nemění a činí K4 165.547.731,91 ( slovy : jedno sto šedesát pět milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedmset třicet jedna koruna česká a devadesát jeden haléřů), přičemž na splacení emisního kursu upsaných akcií se započítává částka ve výši Kč 159.000.000,- ( slovy : jedno sto padesát devět milionů korun českých) a částka ve výši Kč 6.547.731, 91 ( slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet jedna kor una česká a devadesát jeden haléřů) zůstává i nadále pohledávkou společnosti ECO - INVEST , a.s. za společností ECO-INVESTMENT, a.s. Jednotlivé pohledávky, právní titul jejich vzniku, jejich celková výše k dnešnímu dni a rozsah jejich započtení jsou : a) pohledávka v celkové výši Kč 5.299.466,32 ( slovy : pět milionů dvě stě devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a třicet dva haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 27.4.2007, b) pohledávka v celkové výši Kč 38.309.353,65 ( slovy : třicet osm milionů tři sta devět tisíc tři sta padesát tři koruny české a šedesát pět haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.05.2007, c) pohledávka v celkové výši Kč 544.925, 73 ( slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíce devět set dvacet pět korun českých a sedmdesát tři haléřů), jejíž jistina ve výši EUR 20.720 ( slovy: dvacet tisíc sedm set dvacet eur) činí po přepočtu na české koruny kur zem ČNB střed 24,605 z 29.10.2010 Kč 509.815,60 ( slovy: pět set devět tisíc osm set patnáct korun českých a šedesát haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.07.2007, d) pohledávka v celkové výši Kč 1.951.886, 93 ( slovy: jeden milion devět set padesát jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a devadesát tři haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.07.2007, e) pohledávka v celkové výši Kč 19.062.328, 46 ( slovy : devatenáct milionů šedesát dva tisíce tři sta dvacet osm korun českých a čtyřicet šest haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 02.08.2007, f) pohledávka v celkové výši Kč 7.729.816, 74 ( slovy : sedm milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 22.11.2007, g)pohledávka v celkové výši Kč 64.352.354,07 ( slovy: šedesát čtyři milionů tři sta padesát dva tisíce tři sta padesát čtyři koruny české a sedm haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15.08.2007, h) pohledávka v celkové výši Kč 7.179.309,59 ( slovy: sedm milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc tři sta devět korun českých a padesát devět haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.01.2008, i) pohledávka v celkové výši Kč 10.539.178,08 ( slovy : deset milionů pět set třicet devět tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých a osm haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 21.02.2008, j) pohledávka v celkové výši Kč 3.779.112, 33 ( slovy : tři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc jedno sto dvanáct korun českých a třicet tři haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 09.05.2008, k) pohledávka v celkové výši Kč 6.800.000,- ( slovy : šest milionů osm set tisíc korun českých), jež se započítává částečně , a to ve výši Kč 252.268,09 ( slovy : dvě stě padesát dva tisíce dvě stě šedesát osm korun českých a devět haléřů) a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 18.09.2008. Účelem zvýšení základního kapitálu je posílení finančních zdrojů společnosti a snížení závazků společnosti. do 5. 1. 2011 od 2. 12. 2010

Jediný akcionář společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., vykonávající dle ust. § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl takto: zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, J ungmannova 24, PSČ 110 00, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10225, z částky 2.000.000,- Kč ( slovy : dva miliony korun českých) o částku 92.000.000,- Kč ( slovy : devadesátdva milionů korun č eských) na částku 94.000.000,- Kč ( slovy: devadesátčtyři miliony korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 92 ( slovy : devadesátdva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000 Kč. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 92.000.000,- Kč ( slovy: devadesátdva milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších prostor k vlastní činnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři, společnosti ECO-INVEST, a.s., se sídlem Slovenská republika, Námestie SNP, Obchodná ulica 2-6, Bratislava 811 08, IČ: 36409111, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo 3875/B. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. 8) Upisovatel, společnost ECO-INVEST, a.s., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou.7) Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sí dlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 ( čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 ( deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného ak cionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen částečně peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře ECO-INVEST, a.s. ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českých) za společností ECO-INVESTMENT, a.s. prot i pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy: padesátosm milionů korun českých), a čátečně nepeněžitým vkladem ve výši 34.000.000,- Kč ( slovy: třicetčtyři milionů korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milonů korun českých) započtením peněžitých pohledávek jedi ného akcionáře ECO-INVEST, a.s. ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českých) za společností ECO-INVESTMENT, a.s. proti pohledávce společnosti ECO_INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : pa desátosm milionů korun českých). Ke dni 28.2.2007 ( slovy : dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) existuje závazek společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. vůči společnosti ECO-INVEST, a.s. z titulu přijatých půjček v českých korunách a v eurech. K 28.2.2007 ( slovy: dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) činí výše závazku v eurech celkem 1.427.880,03 EUR ( slovy : jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc osmset osmdesát eur a 0,03 eurocent), z toho 1.418.951,50 EUR ( slovy : jeden milion čtyři sta osmnáct tisíc devět set padesát jedno euro a padesát eurocentů) tvoří jistina a 8.928,53 EUR ( slovy : osm tisíc devět set dvacet osm eura a padesáttři eurocentů) tvoří úroky. Výše závazku k 28.2.2007 ( slovy : dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) v českých koruná ch činí 18.040.194,92 Kč ( slovy : osmnáct milionů čtyřicet tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české a devadesát dva haléře), z toho 17.820.738,- Kč ( slovy : sedmnáct milionů osm set dvacet tisíc sedmset třicet osm korun českých) tvoří jistina a 21 9.456,92 Kč ( slovy : dvěstě devatenáct tisíc čtyřista padesát šest korun českých a devadesát dva haléře) tvoří úroky. Závazek společnosti ECO-INVESTMENT,a.s. vůči společnosti ECO-INVEST, a.s. vznikl z titulu přijatých půjček v českých korunách a eurech na základě následujících smluv: Smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.2.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 3.500.000,- Kč ( slovy : tři miliony pět set tisíc korun českých) s úrokem 3% p.a. ( slovy : tři procenta roč ně) od 9.2.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.3.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 12.451,50 EUR ( slovy : dvanáct tisíc čtyři sta padesát jedno Euro a padesát eurocentů) s úrokem 2% p.a. ( s lovy : dvě procenta ročně) od 3.4.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.3.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 67.637,- Kč ( slovy : šedesát sedm tisíc šest set třicet sedm korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : d vě procenta ročně) od 3.4.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.4.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.711.983,- Kč ( slovy : jeden milion sedm set jedenáct tisíc devět set osmdesát tři koruny české) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 19.4.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.4.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 7.500,- Kč ( slovy : sedm tisíc pět set Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy: dvě procenta ročně) od 19.4.2006 a ž do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.6.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 975.298,- Kč ( slovy : devět set sedmdesát pět tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 14.6.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.6.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 3.000,- EUR ( slovy : tři tisíce Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 14.6.2006 až do s placení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.6.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 7.500,- EUR ( slovy : sedm tisíc pět set euro) úrok 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 14.6.2006 až d o splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.7.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 5.500,- EUR ( slovy : pět tisíc pět set Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně ) od 25.7.2006 až do splacení půjčky , poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.9.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 21.000,- EUR ( slovy : dvacet jeden tisíc Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 12.9.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.9.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 3.057.000,- Kč ( slovy : tři miliony padesát sedm tisíc korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procen ta ročně ) od 12.9.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.10.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.400.000,- Kč ( slovy : jeden milion čtyřista tisíc korun českých) s úrokem 1,5% p.a. ( slovy: jedna celá pět desetin procenta ročně ) od 5.10.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka , Smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.10.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.341.000,- EUR ( slovy : jeden milion tři sta čtyřicet jeden tisíc euro) s úrokem 1,5 p.a. ( slovy: jedna celá pět desetin procenta ročně) od 5.10.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.11.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 718.000,- Kč ( slovy : sedm set osmnáct tisíc korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně ) od 23.11.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.11.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 4.377.197,- Kč ( slovy : čtyři miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc jedno sto devadesát sedm korun českýc h) s úrokem 1,5 % p.a. ( slovy : jedna celá pět desetin procenta ročně) od 22.11.2006 až do splacení půjčky , poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.1.2007 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 21.500,- EUR ( slovy : dvacet jedna tisíc Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy: dvě procenta ročně ) od 5.1.2007 a ž do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka , Smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.1.2007 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 913.623,- Kč ( slovy : devětsettřináctšestsetdvacet tři koruny české) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procent a ročně ročně) od 5.1.2007 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.1.2007 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy : jeden milion korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 15.1 .2007 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Celková výše pohledávek vyplývajících ze shora uvedených smluv je v eurech a českých korunách ke dni 28.2.2007 ( slovy : dvacátéhoosméhoúnorarokudvatisícesedm) 1.427.830,03 EUR ( slovy : jeden milion čtyřista dvacet sedm tisíc osmset osmdesát eur a 0,03 eurocent), z toho 1.418.951,50 EUR ( slovy : jeden milion čtyři sta osmnáct tisíc devět set padesát jedno euro a padesát eurocentu) tvoří jistina a 8.928,53 EUR ( slovy : osm tisíc devět set dvacet osm eura a padesáttři eurocentu) tvoří úroky. Výše závazk u k 28.2.2007 ( slovy : dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) v čekých korunách činí 18.040.194,- 92 Kč ( slovy : osmnáct milionů čtyřicet tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české a devadesát dva haléře), z toho 17.820.738,- Kč ( slovy : s edmnáct milionů osm set dvacet tisíc sedmset třicet osm korun českých) tvoří jistina a 219.456,92 Kč ( slovy : dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a devadesát dva haléře) tvoří úroky. Jediný akcionář v působnosti valné hromady udělil v souladu s §59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře ECO-INVEST, a.s. ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českýc h) za společností ECO-INVESTMENT, a.s. jak jsou uvedeny výše proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT , a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 58.000.000,-Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českých). Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky společnosti ECO-INVEST, a.s. za společností ECO-INVESTMENT, a.s. proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu akcií byla ověřena nezávislím auditorem - společností TACOMA Auditing s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 , IČ: 256 39 471, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , v oddíle C, vložka 117 328. Číslo osvědčení 284 . Zpráva nezávislého auditora tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu , zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem tvoří přílohu č.5 tohoto notářského zápisu. K započtení se stanoví nová pravidla Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami společností ECO-INVEST, a.s. a společností ECO-INVESTMENT a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavře na před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu no vě upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou sp olečnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ním zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. Společnost ECO-INVEST, a.s. se sídlem Slovenská republika, Námestie SNP, Obchodná ulica 2-6, Bratislava, 811 08, IČ: 36409111, zapsaná v Obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I , Oddiel. Sa, vložka číslo 3875/B jako předem určený zájemce upíše a sp latí 58 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč. Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. Upisovatel, společnost ECO-INVEST, a.s., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 ods. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 14 ( čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 ( deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akci onáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu v částce 34.000.000,- Kč ( slovy : třicetčtyřimilionů korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti ECO-INVEST, a.s., tvoří: A) Pozemky zapsané na listu vlastnictví číslo 2269 pro katastrální území 728071 Lhotka, obec 554782 Praha v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. parcela číslo 65, výměra 13028 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela číslo 66, výměra 920 m2 , ostatní plocha, neplodná půda, parcela číslo 67, výměra 8520 m2, vodníplocha, vodní nádrž umělá, parcela číslo 140/ 83, výměra 4925 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela číslo 140/102, výměra 78 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parcela číslo 140/114, výměra 85 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/115, výměra 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/133, výměra 471 m2,zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/134, výměra 129 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/135, výměra 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří. B) Budovy zapsané na listu vlastnictví číslo 2269 pro katatstrální území 728071 Lhotka, obec 554782 Praha v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. budova bez čísla popisného / čísla evidenčního postavená na parcele číslo140/133 ( občanská vybavenost), budova bez čísla popisného / čísla evidenčního postavená na parcele číslo 140/134 ( občanská vybavenost), budova bez čísla popisného / čísla evidenčního postavená na parcele číslo140/135 ( občanská vybavenost. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném znalcem Ing. Vlastimilem Outlým, znalcem pro základní obory stavebnictví, odvětví stavby obytné a ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti a použité zboží jmenovaným u snesením Městského soudu v Praze ze dne 19.1.2007 pod čj. 2Nc 4035/2007-6, které nabylo právní moci dne 14.2.2007. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 34.000.000,-Kč ( slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). Znalecký posudek v četně usnesení o ustanovení uznalce tvoří přílohu č.6 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu částkou 34.000.000,- Kč ( slovy : třicetčtyřimilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je zlepšení ekonomické situace a ú četních stavů. Zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem tvoří přílohu č.7 tohoto notářského zápisu. Společnost ECO-INVEST, a.s., se sídlem Slovenská republika, Námestie SNP, Obchodná ulica 2-6, Bratislava 811 08, IČ: 364091 11, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo 3875/B jako předem určený zájemce upíše a splatí 34 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, které splatí výše popsaný m nepeněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ: 110 00. Společnost ECO-INVEST, a.s. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 ( čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 ( deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcio náře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstave c 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitost í je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. do 18. 4. 2007 od 20. 3. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 340 000 000 Kč

od 24. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 253 000 000 Kč

do 24. 7. 2013 od 5. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 94 000 000 Kč

do 5. 1. 2011 od 18. 4. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 4. 2007 od 10. 10. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 357 Kč, počet: 117 od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 339 841 od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 231 Kč, počet: 1 od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 338 do 1. 11. 2016 od 24. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 251 do 24. 7. 2013 od 5. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 92 do 5. 1. 2011 od 18. 4. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 1. 11. 2016 od 8. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 8. 9. 2006 od 10. 10. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Richard Žigmund MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Palackého 54/16, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

JUDr. Andrej Farkaš

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Rusovská cesta 3903/56, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Bc. Jana Sedláková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Zadunajská cesta 8, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Historické vztahy

JUDr. Andrej Farkaš

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2017 - Poslední vztah: 17. 5. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Račianská 1509/31, Bratislava - Nové mesto, 831 02, Slovenská republika

Ing. Subhi Brož PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2020

Dědinova 1983/6, Praha, 148 00, Česká republika

JUDr. Andrej Farkaš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Račianská 1509/31, Bratislava - Nové mesto, 831 02, Slovenská republika

JUDr. Andrej Farkaš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Račianská 1509/31, Bratislava - Nové mesto, 831 02, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2015

zánik funkce: 1. 11. 2016

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 30. 11. 2010

zánik funkce: 30. 11. 2015

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2015

zánik funkce: 1. 11. 2016

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

JUDr. Andrej Farkaš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2016

Dopravná, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

JUDr. Andrej Farkaš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2016

Dopravná, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Ing. Miloslav Čurilla

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2016

Bažantia, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Ing. Miloslav Čurilla

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2016

Bažantia, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Peter Veselovský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 7. 11. 2012

zánik funkce: 7. 11. 2012

Liptovská Lúžna 1202, 034 72, Slovenská republika

Jana Sedláková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 7. 11. 2012

zánik funkce: 7. 11. 2012

Zadunajská cesta 8, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. Ivan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 1. 7. 2011

Kubánské nám. 1316/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Peter Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 30. 6. 2010

Na doline 106/14, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2010

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2010

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

Ing. Daniel Krchňavý

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 6. 2011

Lichardová 3, Slovenská Ĺupča, 976 13, Slovenská republika

Ing. Ľubomír Klinka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2009

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 24. 4. 2009

Š.Moyzesa 1568/31, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika

Jana Bartošová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 30. 11. 2005

Hrubého 699, Uničov, 783 91, Česká republika

Petr Malivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 30. 11. 2005

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Petra Matoušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 30. 11. 2005

vznik funkce: 10. 10. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2005

Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

 • předseda představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

Ing. Miroslav Vajs

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Haškova 6663/85, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

 • člen představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

Ing. Miloslav Čurilla

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Bažantia 16454/4, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Fil´O

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 30. 11. 2015

nám. SNP 7127/2, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2019 - Poslední vztah: 12. 6. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2019 - Poslední vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2017 - Poslední vztah: 17. 5. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Milan Fil´O

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2015

zánik funkce: 1. 11. 2016

nám. SNP 7127/2, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing. Milan Fil´O

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2015

zánik funkce: 1. 11. 2016

nám. SNP 7127/2, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing.Vladimír Ševčík

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 24. 10. 2013

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2013

zánik funkce: 1. 11. 2016

Laziny 597/5, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika

Ing.Vladimír Ševčík

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 24. 10. 2013

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2013

zánik funkce: 1. 11. 2016

Laziny 597/5, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2010

Námestie SNP 7127/2, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 30. 11. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2010

Námestie SNP 7127/2, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2016

Dědinova 1983/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 7. 11. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2016

Dědinova 1983/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Miloslav Čurilla

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 7. 11. 2012

zánik funkce: 7. 11. 2012

Trieda SNP 60, Košice, 040 00, Slovenská republika

Ing. Miloslav Čurila

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2005

Trieda SNP 60, Košice, 040 00, Slovenská republika

Ing. Peter Hlaváč

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 23. 10. 2013

zánik funkce: 23. 10. 2013

Na doline 106/14, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 30. 11. 2005

vznik funkce: 30. 11. 2005

Poštová 528/9, Rozhanovce, 044 42, Slovenská republika

Ing. Milan Čurila

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2005

Trieda SNP 60, Košice, 040 00, Slovenská republika

Mgr. Alexander Mackanič

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

Gaštanová 5/29, Žilina, 010 01, Slovenská republika

Ing. Zuzana Herichová

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 30. 11. 2005

Koněvova 188, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za Společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.

od 1. 11. 2016

Jménem společnosti je oprávněn jednat a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo kterýkoliv z členů představenstva spolu s předsedou představenstva tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční p odpis.

do 1. 11. 2016 od 8. 9. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 8. 9. 2006 od 14. 12. 2005

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 14. 12. 2005 od 10. 10. 2005

Další vztahy firmy ECO-INVESTMENT, a.s.

Akcionáři

ECO-INVEST, a.s.

Námestie SNP - Obchodná ulica, Slovenská republika, Bratislava, 811 08

do 1. 11. 2016 od 1. 12. 2009

ECO-INVEST, a.s.

Bystrická cesta, Slovenská republika, Ružomberok, 034 01

do 1. 12. 2009 od 14. 7. 2006

ECO-INVEST,a.s.

Bystrická cesta, Slovenská republika, Ružomberok, 034 01

do 14. 7. 2006 od 14. 12. 2005

NORDIC VICTORY s.r.o., IČ: 27135403

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 14. 12. 2005 od 10. 10. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 6. 2006

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 11. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 6. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).