Hlavní navigace

Elektrárna Tisová, a.s.

Firma Elektrárna Tisová, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1683, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 639 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29160189

Sídlo:

Březová 2, 356 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 8. 2012

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
353 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1683, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Elektrárna Tisová, a.s. od 23. 8. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 23. 8. 2012

adresa

2
Březová 35601 od 18. 6. 2014

Předmět podnikání

Rozvod tepelné energie od 12. 1. 2017

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 1. 2016

Vodoinstalatérství, topenářství od 19. 10. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 19. 10. 2015

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 10. 2015

Výroba elektřiny od 19. 10. 2015

Obchod s elektřinou od 19. 10. 2015

Výroba tepelné energie od 19. 10. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 18. 6. 2014 od 23. 8. 2012

Ostatní skutečnosti

Pachtovní smlouva uzavřená dne 24. 10. 2016 mezi společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, identifikační číslo: 291 60 189, jako pachtýřem, a společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01 , identifikační číslo: 273 09 941, na základě které propachtovatel přenechal pachtýři k dočasnému užívání část svého závodu tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku a zahrnující horkovod Habartov, zanikla uply nutím doby, na kterou byla sjednána, tedy dnem 30. 6. 2018. od 17. 7. 2018

Na základě smlouvy o koupi části závodu, která byla uzavřena dne 24. 10. 2016 mezi společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, identifikační číslo: 291 60 189, jako kupujícím, a společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říč any, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, identifikační číslo: 273 09 941, jako prodávajícím, a která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2018, převedl prodávající na kupujícího vlastnické právo k části svého obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku ve s myslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku a zahrnující horkovod Habartov, který zásobuje tepelnou energií obce Citice, Bukovany a město Habartov, včetně souvisejících věcí nemovitých, věcných břemen a smluvních vztahů. od 17. 7. 2018

Na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 24. 10. 2016 byla s účinností ode dne 1. 11. 2016 společnosti Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, identifikační číslo: 291 60 189, jako pachtři, přenechána k dočasnému užívání část závodu propachtovatele, společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, identifikační číslo: 273 09 941, tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku a zahrnující horkovod Habartov. od 12. 1. 2017

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, jako rozdělovanou společností, společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Ti sová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, jako nástupnickou společností, a společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602, IČO 278 04 721, jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn , rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na nástupnické společnosti Elektrárna Tisová, a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o. od 1. 1. 2016

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ, a. s.), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Tisová, a.s., v půs obnosti valné hromady společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), učinila dne 9. června 2015 rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s. tak, že: 1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s., z původní výše 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 619.000.000,-- Kč (slovy: šest set devatenáct milionů korun českých) na celkovou novou výši 639.000 .000,-- Kč (slovy: šest set třicet devět milionů korun českých) za těchto podmínek: a)základní kapitál společnosti Elektrárna Tisová, a.s., bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí obchodního závodu společnosti ČEZ, a. s. organizační jednotka Elektrárna Tisová (dále jen Nepeněžitým vkladem), který je sam ostatnou organizační složkou a byl detailně popsán a oceněn v souladu s ustanovením § 478 odst. 1 ZOK ve spojení s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti Elektrárna Tisová, a.s., ze seznamu znalců vedeného po dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306; znalec ve svém znaleckém posudku č. 656 /20/2015 ze dne 28. dubna 2015 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že cena Nepeněžitého vkladu k 31. prosinci 2014 činila 619.299.000,-- Kč (slovy: šest set devatenáct milionů dvě stě devadesát devět tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 619 ks (slovy: šesti set devatenácti kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a em isním kurzu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít neomezenou převoditelnost (dále jen Akcie); c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s. jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna Nepeněžitým vkladem; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaný ch Akcií činí 619.000.000,-- Kč (slovy: šest set devatenáct milionů korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodn otou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Tisová, a.s.; d)ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných Akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdíl u; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Tisová, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději d o 31. prosince 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g)Nepeněžitý vklad bude vnesen účinností smlouvy o vkladu části obchodního závodu Elektrárna Tisová s úředně ověřenými podpisy uzavřenou v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen vnést Nepeněžitý vklad nejpozd ěji do 31. prosince 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie; 2.uděluje, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, souhlas ke vkladu části obchodního závodu ČEZ, a. s., představovanou organizační jednotkou Elektrárna Tisová, do společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a to formou zvýšení jejího základního kapi tálu; do 9. 10. 2015 od 9. 6. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 21. 8. 2015 od 18. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 21. 8. 2015 od 18. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 6. 2014 od 5. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 639 000 000 Kč

od 9. 10. 2015

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 9. 10. 2015 od 23. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 639 od 20. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 639 do 20. 10. 2015 od 9. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 9. 10. 2015 od 18. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 18. 6. 2014 od 23. 8. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Homola

Předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Horská 73, Jenišov, 360 01, Česká republika

Ing. Marcel Friml

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2019

Těšovice 99, 356 01, Česká republika

Ing. Rudolf Francisko

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 3. 1. 2017

Černý vrch 415, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miroslav Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2019

zánik funkce: 30. 9. 2020

Slunečná 372, Březová, 356 01, Česká republika

Ing. Miroslav Strnad

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 11. 2019

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 1. 8. 2019

Slunečná 372, Březová, 356 01, Česká republika

Ing. Marcel Friml

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 11. 2019

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 1. 10. 2019

Těšovice 99, 356 01, Česká republika

Ing. Dana Kaslová

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 2. 1. 2017

Lipová 1745, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Dana Kaslová

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 2. 1. 2017

Lipová 1745, Kadaň, 432 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 30. 9. 2015

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Strnad

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 3. 8. 2015

Slunečná 372, Březová, 356 01, Česká republika

Mgr. Dita Svatošová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 23. 8. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2015

Tyršova 551/3, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Petr Kreissl

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 21. 8. 2015

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 23. 8. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2015

Vyhlídka 1804, Jirkov, 431 11, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2015

vznik členství: 23. 8. 2012

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Dita Svatošová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2015

vznik členství: 23. 8. 2012

vznik funkce: 23. 8. 2012

Tyršova 551/3, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Petr Kreissl

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 23. 8. 2012

vznik funkce: 23. 8. 2012

Vyhlídka 1804, Jirkov, 431 11, Česká republika

Za společnost jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 18. 6. 2014

1. Jménem Společnosti jednají ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. 2. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen představenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu př edstavenstvem písemně pověřen.

do 18. 6. 2014 od 23. 8. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

David Najvar

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Purkyňova 472, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Pöpperl Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 3. 1. 2017

vznik funkce: 3. 1. 2017

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Mertl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 3. 1. 2017

vznik funkce: 3. 1. 2017

Koželužská 149, Hroznětín, 362 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Homola

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

Horská 73, Jenišov, 360 01, Česká republika

Ing. Jana Loučková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

Bystřická 1646, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 2. 1. 2017

Uhelná 719/5, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 2. 1. 2017

Uhelná 719/5, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 5. 3. 2014

zánik funkce: 2. 1. 2017

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 5. 3. 2014

zánik funkce: 2. 1. 2017

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jana Loučková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

Bystřická 1646, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 14. 4. 2015

Uhelná 719/5, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2014

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jana Loučková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

Bystřická 1646, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Diviš

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 5. 3. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2015

Polská 1751/56, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Martina Strossová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 23. 11. 2013

Pražská 1524/9, Praha 15, 102 00, Česká republika

Ing. Petr Sedlák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 23. 11. 2013

vznik funkce: 23. 8. 2012

zánik funkce: 23. 11. 2013

Ejpovická 121, Kyšice, 330 01, Česká republika

Ing. Tomáš Dzik

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 23. 8. 2012

zánik členství: 23. 11. 2013

vznik funkce: 23. 8. 2012

zánik funkce: 23. 11. 2013

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztahy firmy Elektrárna Tisová, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

První vztah: 12. 1. 2017

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Francisko Ph.D.

  člen představenstva

  Purkyňova 525, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • David Najvar

  místopředseda představenstva

  Purkyňova 472, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Rokos MBA

  Předseda dozorčí rady

  V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

 • JUDr. Pavel Tomek

  1. místopředseda dozorčí rady

  Nádražní 308, Žlutice, 364 52, Česká republika

 • Ing. Zbyšek Klapka MBA

  Předseda představenstva

  Václava Kučery 2291/8, Cheb, 350 02, Česká republika

 • Ing. Jiří Pöpperl Ph.D.

  Člen představenstva

  Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • Jan Smolka

  2. místopředseda dozorčí rady

  Chodov 112, 357 35, Česká republika

ČEZ, a. s.

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Akcionáři

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ: 26348349

Staré náměstí 69, Česká republika, Sokolov, 356 01

od 12. 1. 2017

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 12. 1. 2017 od 23. 8. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 8. 2012

Živnosti

Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 10. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 8. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).