Hlavní navigace

EMULZ a.s.

Firma EMULZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10991, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 252 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26830400

Sídlo:

Štefánikova 18/25, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 3. 2004

DIČ:

CZ26830400

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

2059 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
46750 Velkoobchod s chemickými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
78 Činnosti související se zaměstnáním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10991, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EMULZ a.s. od 22. 3. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 22. 3. 2004

adresa

Štefánikova 18/25
Praha 5 15000 od 22. 6. 2006

adresa

Nádražní 545/166
Ostrava 70200 do 22. 6. 2006 od 22. 3. 2004

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2009

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 25. 11. 2009

zprostředkování zaměstnání českým občanům na území České republiky od 5. 11. 2007

zprostředkování zaměstnání občanům států Evropské unie a cizincům na území České republiky od 5. 11. 2007

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 29. 4. 2004

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutogenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 25. 11. 2009 od 29. 4. 2004

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 25. 11. 2009 od 22. 3. 2004

velkoobchod do 25. 11. 2009 od 22. 3. 2004

Ostatní skutečnosti

Dne 6. února 2006 učinil jediný akcionář společnosti EMULZ a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti EMULZ a.s., takto: do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 250.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 250 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ust. § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku do notářského zápisu. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

4. Upsání všech 250 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 92 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČ 26 8 30 400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B., číslo vložky 980, (dále též jen "Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s." nebo "určitý zájemce"), b) upsání 158 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Karlu Krištofovi, r.č. 48 01 25 /092, bytem Chodová Planá 204,(dále též jen "Ing. Karel Krištof" nebo "určitý zájemce"). do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EMULZ a.s. v Ostravě, Přívoz, Nádražní 545/166, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EMULZ a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií . Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-Kč. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

9. Celý emisní kurs upsaných akcií jsou určití zájemci povinni splatit peněžitými vklady ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 277836650267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a .s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií upsaných určitým zájemcem společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EMULZ a.s. ve výši 92.000.000,-Kč za určitým zájemce m společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část peněžité pohledávky společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. za společností EMULZ a.s. ve výši 92.000.000,-Kč z titul u úplaty za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. února 2006 mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., na straně jedné jako postupitelem, a společností EMULZ a.s., na straně druhé jako postupníkem, ohl edně pohledávky za společností LUKR a.s., se sídlem Pohraniční stráže 192, 348 13 Chodová Planá, IČ 252 30 280, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785, z titulu smlouvy o půjčce reg. číslo SP/2/2004 uzavřené d ne 8. dubna 2004 ve výši 92.358.904,-Kč. Připouští se možnost, aby část emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem Ing. Karlem Krištofem byla splacena započtením pohledávek tak, že proti části pohledávky společnosti EMULZ a.s. za určitým zájemcem Ing. Karlem Krištofem z titulu splacení upsan ého emisního kursu akcií ve výši 157.641.096,-Kč byla započtena peněžitá pohledávka Ing. Karla Krištofa za společností EMULZ a.s. ve výši 157.641.096,-Kč z titulu kupní ceny ze smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 3. února 2006 mezi Ing. Karlem K rištofem, na straně jedné jako převodcem, a společností EMULZ a.s., na straně druhé jako nabyvatelem, ohledně převodu 250 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč emitovaných v listinné podobě společností IMPERIO REGERE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 110 00, IČ 259 20 049, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6228. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EMULZ a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splácení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 20. 3. 2006 od 21. 2. 2006

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti EMULZ a.s. o zvýšení základního kapitálu do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické si tuace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může vklad využít k svému podnikání. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

b) Základní kapitál obchodní společnosti EMULZ a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 8,000.000,-Kč, slovy: osmmilionů korun českých, ze stávajících 2,000.000,- Kč, slovy: dvoumilionů korun českých, na výši 10,000.000,- Kč, slovy: desetmili onů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 80 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě, do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

d) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci - jedinému akcionáři : Tomáši Kusákovi, rodné číslo 650907/1492, bytem Slovanská 13/1226, Havířov - Město a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podl e § 204 odst. 5 ObchZ. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

e) Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Nádražní 545/166, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 a lhůta k upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akci onáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli písemně zásilkou doručenou jemu osobně nebo do jeho vlastních rukou na adresu jeho bydliště výše uvedenou. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

f) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

g) Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 277836650267/0100. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

h) Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

j) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu sp olečnosti do obchodního rejstříku. do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 252 000 000 Kč

od 20. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 3. 2006 od 22. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 28. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 250 od 28. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 250 do 28. 7. 2010 od 20. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 28. 7. 2010 od 22. 3. 2004

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jan Abt

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2006

Líšnice 17, 252 10, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Abt

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2006

Líšnice 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Abt

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2006

Líšnice 17, Česká republika

Bc. Luboš Krištof

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 24. 9. 2008

zánik členství: 26. 10. 2012

zánik funkce: 26. 10. 2012

Fučíkova 700, Planá, 348 15, Česká republika

Ing. Karel Krištof

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 6. 2. 2006

zánik členství: 26. 10. 2012

vznik funkce: 6. 2. 2006

zánik funkce: 26. 10. 2012

Slovany 472, Chodová Planá, 348 13, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Abt

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2006

Líšnice 17, Česká republika

Ing. Josef Vohlídal

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2008

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 23. 9. 2008

Dyleňská 702, Mariánské Lázně, Česká republika

Jan Abt

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

vznik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2006

Sdružení 1309/29, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Krištof

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2008

vznik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 6. 2. 2006

Chodová Planá 204, 348 13, Česká republika

Jan Abt

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 22. 6. 2006

vznik členství: 6. 2. 2006

Sdružení 1309/29, Praha 4, 140 00, Česká republika

Robert Krajczy

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2007

vznik členství: 2. 12. 2004

zánik členství: 15. 2. 2007

U Stanoviště 56, Dolní Lutyně, Česká republika

Jaroslav Neuwirth

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 22. 3. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2006

M. Pujmanové 1075/17, Ostrava, Česká republika

Ing. Andrea Papadopulosová

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 6. 2. 2006

vznik funkce: 22. 3. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2006

Vodárenská 604, Ostrava, Česká republika

Marek Soldán

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 1. 1. 2005

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 2. 12. 2004

Budovatelů 12, Krnov, Česká republika

Jednání: Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstv a.

od 30. 11. 2012

Jednání: Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.

do 30. 11. 2012 od 22. 6. 2006

Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.

do 22. 6. 2006 od 1. 1. 2005

Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda a místopředseda představenstva samostatně.

do 1. 1. 2005 od 22. 3. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Josef Vohlídal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2016

vznik členství: 24. 9. 2008

Dyleňská 702/6, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Abramovič

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 15. 7. 2010

Na Hanspaulce 820/36, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Bohumil Kokeš

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 15. 2. 2007

Travná 1295, Praha, 198 00, Česká republika

Historické vztahy

Petr Abramovič

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 15. 7. 2010

Na Hanspaulce 820/36, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Vohlídal

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2016

vznik členství: 24. 9. 2008

Dyleňská 702/6, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Bc. Luboš Krištof

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2008

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 23. 9. 2008

Fučíkova 701, Planá, Česká republika

Bohumil Kokeš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 15. 2. 2007

Travná 1295, Praha 9, Česká republika

JUDr. Pavel Tomek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 15. 7. 2010

Nádražní 308, Žlutice, 364 52, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Milan Kašuba

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 2. 3. 2007

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 15. 2. 2007

Želivského 1338/3, Havířov, 736 01, Česká republika

David Pohanka

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 6. 2. 2006

Sládečkova 10, Ostrava, Česká republika

Dana Plešívková

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 6. 2. 2006

Erbenova 1412/26, Karviná, Česká republika

Milan Kašuba

předseda

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 22. 3. 2004

vznik funkce: 22. 3. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2006

Želivského 1338/3, Havířov, Česká republika

Další vztahy firmy EMULZ a.s.

2 fyzické osoby

Mgr. Emil Fischer

První vztah: 16. 2. 2016

Podolská 90/5, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková

Předběžný insolvenční správce

První vztah: 25. 10. 2010

Révová 3242/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Emil Fischer

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

Podolská 90/5, Praha, 147 00, Česká republika

Jan Abt

První vztah: 20. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

Líšnice 17, 252 10, Česká republika

Akcionáři

EXCELLENT WIDE INDUSTRIAL LIMITED

OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, Harbour Road, Čínská lidová republika, Hong Kong, Wan Chai, SUITE 1703, 17TH FLOOR

od 8. 10. 2012

EXCELLENT WIDE INDURSTRIAL LIMITED

OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, Harbour Road, Čínská lidová republika, Hong Kong, Wan Chai, SUITE 1703, 17TH FLOOR

do 8. 10. 2012 od 8. 10. 2012

Jan Abt

Česká republika, Líšnice, 252 10

do 10. 8. 2010 od 20. 7. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 3. 2004

Živnosti

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 3. 2004
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 3. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 3. 2004

Insolvenční rejstřík

EMULZ a.s.

spisová značka: INS 10894/2010

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-04-16 08:36:07.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).