Hlavní navigace

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Firma Energetický a průmyslový holding, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21747, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28356250

Sídlo:

Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 8. 2009

DIČ:

CZ28356250

Aktuální kontaktní údaje Energetický a průmyslový holding, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21747, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Energetický a průmyslový holding, a.s. od 10. 8. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 10. 8. 2009

adresa

Pařížská 130/26
Praha 11000 od 8. 7. 2016

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 8. 7. 2016 od 8. 7. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 8. 2015

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 10. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 24. ledna 2020 schválila zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 464.865.040,-- Kč (slovy čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet korun českých) Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 464.865.040 (čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přičemž všechny akcie budou cennými papíry n a jméno (dále společně též jen "Akcie" nebo každá jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen " ZOK"), vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti EP Investment S. r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B184488 (dále též jen "EP Investment S. r.l.") a společnosti EP Investment II S. r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B209810 (dále též jen "EP Investment II S. r.l.") (EP Investment S. r.l. a EP Investment II S. r.l. dále společně též jen "Zájemci") takto: a) společnosti EP Investment S. r.l. bude nabídnuto upsání 246.378.471 (dvě stě čtyřiceti šesti milionů tři sta sedmdesáti osmi tisíc čtyř set sedmdesát jednoho) kusu Akcií, b) společnosti EP Investment II S. r.l. bude nabídnuto upsání 218.486.569 (dvě stě osmnácti milionů čtyř set osmdesáti šesti tisíc pěti set šedesáti devíti) kusů Akcií. 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs Akcií je nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ustanovení § 247 odst. 1 ZOK, neboť Akcie budou upisovány stávajícími akcionáři Společnosti v poměru jimi vlastněných akcií Společnosti. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 1,-- Kč (jedna koruna česká). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0002088317/5800 vedený u společnosti J & T BANKA, a.s. od 29. 1. 2020

Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku ve výši 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých) za těchto podmínek: a) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: a.důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět mi lionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů) vlastních akcií, vydaných na jméno, z čehož je 10.601.307 ks (deset milionů šest set jeden tisíc tři sta sedm kusů) o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých) a 454.927.140 ks (čtyři s ta padesát čtyři milionů devět set dvacet sedm tisíc jedno sto čtyřicet kusů) o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), které nabyla dne 26.1.2017, resp. 24.2.2017, a které nebyly zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií; b.účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny; b) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: a.základní kapitál společnosti se snižuje z částky 5.050.192.800 Kč (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet kor un českých) na částku 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých); celkový počet hlasů ve společnosti se sníží z 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set) hlasů o 1.515.057.840 (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet) hlasů na 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasů po snížení základního kapitálu, b.základní kapitál společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) bude snížen zrušením (zničením) následujících vlastních akcií společnosti o počtu 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů): i.109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 576707001 - 686127844, na hrazených hromadnou listinou číslo HL J 001, ii.109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 1 - 109420844, nahrazený ch hromadnou listinou číslo HL J 003, iii.10.465.680 (deset milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 20621154 - 31086833, nahraz ených hromadnou listinou číslo HL K 005, iv.135.627 (jedno sto třicet pět tisíc šest set dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 34958646 - 35094272, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005, v.144.176.800 (jedno sto čtyřicet čtyři milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc osm set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 144176701 - 288353500, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006, vi.77.908.900 (sedmdesát sedm milionů devět set osm tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série C č. 77908901 - 155817800, nahrazených hromadno u listinou číslo HL K 006, vii.13.999.752 (třináct milionů devět set devadesát devět tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série D č. 14000249 - 28000000, nahr azených hromadnou listinou číslo HL K 006, přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením vlastních akcií, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost zničí 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry o jmenovitých hodnotách uvedených výše, které má ve svém majetku; c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo: a.vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů nahrazené hromadnými listinami s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 jsou vlastními akciemi Společnos ti, s částkou 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastn ího zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let, b.společnost zničí akcie, resp. hromadné listiny s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis. do 19. 9. 2018 od 2. 5. 2018

Dne 25. 8. 2015 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 4.040.154.240,- Kč ze stávající výše 9.090.347.040,- Kč na částku 5.050.192.800,- Kč, a to zrušením 1.174.476.579 vlastních akcií společnosti, z čehož j e 28.946.239 ks o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 1.145.530.340 kusů o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu, že společnost nabyla vlastní akcie a o jejich jmenovitou hodnotu chce snížit základní kapitál. S částkou odpovídaj ící snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let. do 22. 1. 2016 od 15. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 22. 10. 2015 od 22. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 10. 2015 od 22. 8. 2014

V důsledku přeshraniční fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČ: 283 56 250, jmění zanikající společnosti NIKARA EQUITY LIMITED, se sídlem Akrop oleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: HE 260055. od 31. 3. 2013

Dne 7.8.2012 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o 673.359.040,- Kč, na částku 9.090.347.040,- Kč, upsáním 673.359.040 kusů kmenových l istinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy - jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vyjednávané akcie nebudou kótované. Upisování nad částku 673.329.040,- Kč se nepřipouští. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií čin í 2.272.950.000,- Kč, emisní kurs 1 ks akcie s nominální hodnotou 1 Kč je tak roven 3,38,- Kč (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím us nesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost TIMEWORTH HOLDINGS LTD, se sídlem Spy rou Kyprianou 18, Flat/Office 301, P.C. 1075. Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto k upsání všech 673.359.040 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé z nich. Akcie budou předem určeným zájemcem upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společno stí a předem určeným zájemcem. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, budou kanceláře společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. na adrese Pařížská 26, 110 00 Praha 1 v pracovních dnech od 10:00 do 16:00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem (k uzavření smlouvy o upsání akcií) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost upisovateli bezodkladně po podání návrhu na zá pis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto. Emisní kurs 673.359.040 kusů upsaných akcií v celk ové výši 2.272.950.000,- Kč bude splacen uzavřením dohody o započtení pohledávky společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LTD ve výši 90.000.000 EUR (devedesát milionů euro), při smluveném kurzu 1 EUR = 25,255 Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního k ursu upsaných akcií ve výši 2.272.950.000,- Kč, která bude uzavřena mezi společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LTD a společností. Emisní kurs bude v plné výši splacen do 31.8.2012. do 31. 8. 2012 od 14. 8. 2012

Dne 15. září 2011 valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením se vznikem jedné nástupnické obchodní společnosti a schválila projekt rozdělení společnosti odštěpením ze dne 29. června 2011, na jehož základě došlo k odštěpení části jmění společnosti, specifikované v projektu rozdělení odštěpením a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nově vznikající nástupnickou společnost EP Industry, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 292 94 746. od 30. 9. 2011

Dne 30.6.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), na částku 11.491.004.500, -- Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadevadesátjeden milion čtyři tisíce pětset korun českých), upsáním 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitý mi vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou všichni akcionáři společnosti v rozsahu jak je uvedeno níže. MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. MILEES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. BIQUES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075. Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 28.000.000 (dvacet osm milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti J & T BANKA, a.s., tj. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci (k uzavření smlouvy o upsání akcií) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost bezodkladně po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu společnosti do obchodního rejstříku každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude jednotlivým upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů upsaných akcií v celkové výši 70.000.000,--Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) bude uhrazen jednotlivými upisovateli na účet společno sti číslo 0002089088/5800, vedený u J & T BANKA, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů akcií upsaných jednotlivými akcionáři v rozsahu uvedeným výše bude v plné výši splacen do 30 dnů ode dne úpisu akcií jednotlivými akcionáři tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku s jednotlivými akcionáři. do 19. 8. 2010 od 26. 7. 2010

Dne 8.1.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o 389.544.500,--Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých), na částku 11.421.004.500,-- Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadvacetjeden milion čtyři tisíce pět set korun českých ), upsáním 389.544.500 (třistaosmdesát devět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů kmenových listinných akcií n a jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 389.544.5 00,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých) se nepřipouští. Dne 8.1.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset korun českých), na částku 11.421.004.500.?Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadvacetjeden milion čtyři tisíce pětset korun čeckých ), upsáním 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesát devět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů kmenových listinných akcií na jméno , o jmeno vité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých) se nepřipouští. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou všichni akcionáři společnosti v rozsahu jak je uvedeno níže. MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 77. 908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. MILEES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 77.908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koru na česká) každé z nich. BIQUES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr bude nabídnuto k upsání 77.908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna korun a česká) každé z nich. TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075.Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 155.817.800 (slovy: jednostopadesát pět milionů osmsetsedmnáct tisíc osmset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti J & T BANKA, a.s., tj. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci ( k uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost bezodkladně po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 389.544.500 (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů upsaných akcií v celkové výši 389.544.500,-- Kč ( slovy : třistaosmdesátdevět milionů pěts etčtyřicetčtyři tisíc pětset korun českých) bude uhrazen na účet společnosti číslo 0002089088/5800, vedený u J & T BANKA, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 389.544.500 ( třistaosmdesátde vět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů akcií upsaných jednotlivými akcionáři v rozsahu uvedeným výše bude v plné výši splaceno 30 dnů ode dne úpisu akcií jednotlivými akcionáři tj.ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5 obch odního zákoníku s jednotlivými akcionáři. do 12. 3. 2010 od 8. 2. 2010

Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 8. září 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu této společnosti z částky 8 248 461 000,- Kč (osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých) n a částku 11 031 460 000,- Kč (jedenáct miliard třicet jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých). Ke zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dojde prostřednictvím upsání 2 782 999 000 (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1 ,- Kč (jedna koruna česká), které budou vydány jako hromadná listina. Emisní kurs každé upisované akcie činí 1,- Kč (jedna koruna česká). Upisování akcií nad částku 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět t isíc korun českých) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dále schválil zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navr hovaného emisního kursu akcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: (a) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti ROLLEON a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 278 67 412, jejichž hodnota ve výši 121 031 000,- Kč (sto dvacet jeden milion třicet jeden tisíc korun českých) byla v soulad u s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce, A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1273-63/09 ze dne 3. července 2009); (b) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 274 11 991, jejichž hodnota ve výši 1 290 771 000,- Kč (jedna miliarda dvě stě devadesát milionů sedm set sedmdesá t jeden tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1276-66/09 ze d ne 3. července 2009); (c) 10 041 782 (deset milionů čtyřicet jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ: 603 00, Česká republika, IČ: 002 11 281, jejichž hodnota ve výši 140 311 000,- Kč (sto čtyřicet milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znal ecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1331-121/09 ze dne 3. září 2009); (d) 2 000 (dva tisíce) kusů (100 %) akcií společnosti ESTABAMER LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 205 480, jejichž hodnota ve výši 214 886 000,- Kč (dvě stě čtrnáct mil ionů osm set osmdesát šest tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1272-62/09 ze dne 3. července 2009); (e) 1 600 (jeden tisíc šest set) kusů (80 %) akcií společnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 210 238, jejichž hodnota ve výši 460 000 000,- Kč (čtyři sta šedesát milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facilit y Transactions, a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1804-85/2009 ze dne 3. září 2009); (f) 800 (osm set) kusů (80 %) akcií společnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Kypr, reg. č.: HE 129 660, jejichž hodnota ve výši 556 000 000,- Kč (pět set padesát šest milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facility Transactions , a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1803-84/2009 ze dne 3. září 2009). Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. všech 2 782 999 000 (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč ( jedna koruna česká). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósia, Kypr, reg. č.: HE 238 444. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 30 (třicet) dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen doručením návrhu smlouvy o úpisu uvedenému, předem určenému, zájem ci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování ak cií bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. stanovil lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, která uplyne 60 (šedesátý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bylo určeno sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodl, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfolia účastí držených společností Energetický a průmyslový holding, a.s. o podíly ve společnostech, jež představují předmět nepeněžitého vkladu, což umožní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. naplňovat plánované cíle. do 9. 10. 2009 od 6. 10. 2009

Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 8. září 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu této společnosti z částky 8 248 461 000,- Kč (osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých) n a částku 11 031 460 000,- Kč (jedenáct miliard třicet jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých). Ke zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dojde prostřednictvím upsání 27 829 990 (dvacet sedm milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (je dno sto korun českých), které budou vydány jako hromadná listina. Emisní kurs každé upisované akcie činí 100,- Kč (jedno sto korun českých). Upisování akcií nad částku 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dále schválil zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navr hovaného emisního kursu akcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: (a) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti ROLLEON a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 278 67 412, jejichž hodnota ve výši 121 031 000,- Kč (sto dvacet jeden milion třicet jeden tisíc korun českých) byla v soulad u s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce, A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1273-63/09 ze dne 3. července 2009); (b) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 274 11 991, jejichž hodnota ve výši 1 290 771 000,- Kč (jedna miliarda dvě stě devadesát milionů sedm set sedmdesá t jeden tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1276-66/09 ze d ne 3. července 2009); (c) 10 041 782 (deset milionů čtyřicet jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ: 603 00, Česká republika, IČ: 002 11 281, jejichž hodnota ve výši 140 311 000,- Kč (sto čtyřicet milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znal ecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1331-121/09 ze dne 3. září 2009); (d) 2 000 (dva tisíce) kusů (100 %) akcií společnosti ESTABAMER LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 205 480, jejichž hodnota ve výši 214 886 000,- Kč (dvě stě čtrnáct mil ionů osm set osmdesát šest tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1272-62/09 ze dne 3. července 2009); (e) 1 600 (jeden tisíc šest set) kusů (80 %) akcií společnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 210 238, jejichž hodnota ve výši 460 000 000,- Kč (čtyři sta šedesát milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facilit y Transactions, a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1804-85/2009 ze dne 3. září 2009); (f) 800 (osm set) kusů (80 %) akcií společnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Kypr, reg. č.: HE 129 660, jejichž hodnota ve výši 556 000 000,- Kč (pět set padesát šest milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facility Transactions , a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1803-84/2009 ze dne 3. září 2009). Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. všech 27 829 990 (dvacet sedm milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósia, Kypr, reg. č.: HE 238 444. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 14 (čtrnáct) dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen doručením návrhu smlouvy o úpisu uvedenému, předem určenému, záje mci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování a kcií bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. d o obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. stanovil lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, která uplyne 14. (čtrnáctý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bylo určeno sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodl, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfolia účastí držených společností Energetický a průmyslový holding, a.s. o podíly ve společnostech, jež představují předmět nepeněžitého vkladu, což umožní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. naplňovat plánované cíle. do 6. 10. 2009 od 14. 9. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 000 Kč

od 29. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 3 535 134 960 Kč

do 29. 1. 2020 od 19. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 5 050 192 800 Kč

do 19. 9. 2018 od 22. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 9 090 347 040 Kč

do 22. 1. 2016 od 31. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 8 416 988 000 Kč

do 31. 8. 2012 od 30. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 11 491 004 500 Kč

do 30. 9. 2011 od 19. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 11 421 004 500 Kč

do 19. 8. 2010 od 12. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 11 031 460 000 Kč

do 12. 3. 2010 od 9. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 8 248 461 000 Kč

do 9. 10. 2009 od 10. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč od 29. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 18 344 932 do 29. 1. 2020 od 19. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 700 641 760 do 29. 1. 2020 od 19. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 28 946 239 do 19. 9. 2018 od 22. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 19. 9. 2018 od 22. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 22. 1. 2016 od 31. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 31. 8. 2012 od 30. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 57 892 478 do 22. 1. 2016 od 30. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 30. 9. 2011 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 19. 8. 2010 od 12. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 12. 3. 2010 od 9. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 82 484 610 do 30. 9. 2011 od 10. 8. 2009

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Pavel Horský

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 6. 10. 2014

Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Ing. Jan Špringl

Člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 6. 10. 2014

Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Marek Spurný

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2014

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 32 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Špringl

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 6. 10. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 6. 10. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Horský

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 6. 10. 2014

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Horský

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 6. 10. 2014

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2014

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2014

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Pavel Horský

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 8. 10. 2009

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 8. 10. 2009

zánik funkce: 6. 10. 2014

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 14. 7. 2014

zánik členství: 6. 10. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 14. 7. 2014

Pod kapličkou 2846/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 6. 10. 2014

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 17. 7. 2012

zánik členství: 6. 10. 2014

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2012

Otiskova 2836/20, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 8. 10. 2009

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 8. 10. 2009

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Marek Janča

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 17. 7. 2012

Plachty 12B, Brno, 634 00, Česká republika

Mgr. Marek Janča

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 10. 8. 2009

zánik členství: 7. 10. 2009

Plachty 12B, Brno, 634 00, Česká republika

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupuje navenek předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

od 22. 8. 2014

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buďto samostatně předseda představenstva nebo společně předseda a člen představenstva.

do 22. 8. 2014 od 10. 11. 2009

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.

do 10. 11. 2009 od 10. 8. 2009

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Petr Sekanina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2017

vznik členství: 3. 4. 2017

vznik funkce: 3. 4. 2017

Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Mgr. Tereza Štefunková

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2017

vznik členství: 3. 4. 2017

Nad Petruskou 2172/2, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

Budovatelská 12, 82108 Bratislava, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2017

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 3. 4. 2017

vznik funkce: 14. 7. 2014

zánik funkce: 3. 4. 2017

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2017

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 3. 4. 2017

vznik funkce: 14. 7. 2014

zánik funkce: 3. 4. 2017

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 6. 2017

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 3. 4. 2017

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 6. 2017

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 3. 4. 2017

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 14. 7. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 14. 7. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

Nad akáty 1600/17, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 14. 7. 2014

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

Nad akáty 1600/17, Praha 4, 148 00, Česká republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2015

vznik členství: 7. 10. 2009

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Bartoníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 8. 10. 2009

zánik funkce: 20. 6. 2014

Vězeňská 859/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 8. 10. 2009

Vězeňská 859/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Štefunko

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 6. 1. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Mgr. Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 25. 3. 2013

vznik členství: 7. 10. 2009

Trieda SNP 490/51, Košice, 040 11, Slovenská republika

Mgr. Jiří Šmejc

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 2. 2011

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 6. 1. 2011

Na Viničních horách 1164/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 5. 2011

vznik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 8. 10. 2009

Slepá II/458, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing. Robert Ševela Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 20. 6. 2014

Jasanová 104, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  BONAK a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

 • člen představenstva

  Mall Group a.s.

  U garáží 1611/1, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • člen představenstva

  ITIS Holding a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Mgr. Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Martina Wimmerová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 10. 8. 2009

zánik členství: 7. 10. 2009

Bělohorská 1643/90, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Miloš Badida

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 10. 8. 2009

zánik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 10. 8. 2009

zánik funkce: 7. 10. 2009

Trieda SNP 490/51, Košice, 040 11, Slovenská republika

Ing. Kristína Bašistová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 10. 8. 2009

zánik členství: 7. 10. 2009

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztahy firmy Energetický a průmyslový holding, a.s.

Akcionáři

KHASOMIA LIMITED, reg.č. HE 238546

Kyperská republika

do 10. 11. 2009 od 10. 8. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 8. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 8. 2015
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).