Hlavní navigace

ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Firma ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19148, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

01790765

Sídlo:

Türkova 2319/5b, Praha, 149 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 7. 2013

DIČ:

CZ01790765

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6430 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19148, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. od 25. 2. 2015

Obchodní firma

SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. do 25. 2. 2015 od 8. 1. 2015

Obchodní firma

SAS Capital Hedge Derivative, investiční fond, a.s. do 8. 1. 2015 od 28. 5. 2014

Obchodní firma

SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a.s. do 28. 5. 2014 od 4. 7. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 4. 7. 2013

adresa

Türkova 2319/5b
Praha 4 14900 od 4. 7. 2013

adresa

Türkova 2319/5b
Praha 14900 od 4. 7. 2013

Předmět podnikání

shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných pen ěžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku od 8. 1. 2015

kolektivní investování do 8. 1. 2015 od 4. 7. 2013

Ostatní skutečnosti

Dne 25. května 2017 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti se snižuje o 29 000 000,00 Kč (dvacet devět milionů korun českých) z 31 000 000,-- Kč (třiceti jednoho miliónu korun českých) na 2 000 000,-- Kč (dva milióny korun českých); částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty. od 25. 5. 2017

Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami. od 25. 2. 2015

Valná hromada dne 13.5.2014 formou notářského zápisu přijala tato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a následném spojení akcií. (A) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých) ze současné výše 8.000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) na částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milión k orun českých) a to z části co do výše 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) z vlastních zdrojů společnosti a co do výše 20.830.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set třicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií p odle § 474 zákona o obchodních korporacích, jak je uvedeno níže. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na (žádném) evropském regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje takto: (i)Co do výše 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) se základní kapitál společnosti zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti vykázaných jako zisk (vlastní kapitál) v řádné účetní závěrce za rok 2013 sestavené ke dni 31. 12.2013 předsedou představenstva společnosti dne 28.4.2014, která byla bez výhrad ověřena dne 28.4.2014 auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. v souladu s § 497 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích, a schválena valnou hromadou společnosti v p ředchozím bodu jednání valné hromady, a to výlučně peněžitými vklady. Částka 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti, bude rozdělena na 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno č ísel 21 až 30, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) na akcii. Zvýšení jmenovité hodnoty stávajících akcií se neprovede. Emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) činí 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku budou nové akcie co do součtu jmenovitých hodnot 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sed mdesát tisíc korun českých) bezplatně rozděleny mezi stávající akcionáře, v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií § 499 zákona o obchodních korporacích takto: - Akcionáři Ing. Radku Švecovi společnost předá 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísel 21 až 28, tj. 80% nových akcií vydávaných podle § 495 až 500 zákona o obchodních korporacích o celkové jmenovité hodnotě 1.736.000,- Kč, -Akcionáři Ing. Petru Šmídovi společnost předá 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísla 29, tj. 10% nových akcií vydávaných podle § 495 až 500 zákona o obchodních korporacích o celkové jmenovité hodnotě 217.000,- Kč. -Akcionáři Ing. Pavlu Muchovi společnost předá 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct korun českých) čísla 30, tj. 10% nových akcií vydávaných podle § 495 až 500 zákona o obc hodních korporacích o celkové jmenovité hodnotě 217.000,- Kč, (ii)Co do výše 20.830.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set třicet tisíc korun českých) se základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích, a to výlučně peněžitými vklady. Částka 20.830.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set třicet tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích, bude rozdělena na 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií v lis tinné podobě znějících na jméno čísel 31 až 40, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) na akcii. Akcie nebudou přijaty k obchodování na (žádném) evropském regulovaném trhu. Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) činí 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust . § 479 zákona o obchodních korporacích. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, budou všechny nově emitované akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti o jmenovité hodnotě každé ve výši 2.083.000,- Kč nabídnuty k upsání v s ídle společnosti bez veřejné nabídky vybraným zájemcům, kterými se určují: Ing. Radek Švec, dat. nar. 7. června 1968, bytem Lanškroun, Lidická 859, Žichlínské Předměstí, PSČ 563 01, Ing. Petr Šmída, dat. nar. 2. února 1963, bytem Praha 7, Holešovice, Letohradská 1212/38, PSČ 170 00, Ing. Pavel Mucha, dat. nar. 2. dubna 1974, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Ke dráze 422/4, PSČ 109 00 a kteří upíší své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku takto: -Akcionář Ing. Radek Švec upíše 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísel 31 až 38, tj. 80% nově upisovaných akcií o celkové jmenovit é hodnotě 16.664.000,- Kč, -Akcionář Ing. Petr Šmída upíše 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 39, tj. 10% nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.0 83.000,- Kč, -Akcionář Ing. Pavel Mucha upíše 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 40, tj. 10% nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 .083.000,- Kč. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií vybraným zájemcům bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisování nových akcií však může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií peněžitými vklady co do výše 100% emisního kurzu nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nově upisovaných akcií se splácí bankovní účet společnosti číslo 5362262/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (B) Pod odkládací podmínkou zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dle výše přijatého rozhodnutí se akcie společnosti spojují takto: (i) 16 (slovy: šestnáct) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec čísel 1 až 14, 19 a 20 každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísel 21 až 28 a 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísel 31 až 38 se spojuje do 8 (slovy: osm) kusů akcií na jméno Ing. Radek Švec v listinné podobě čísel 1až 8 každé o jmenovité hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). (ii) 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií na jméno Ing. Petr Šmída čísel 15 a 16 každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísla 29 a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 39 se spojují do jedné akcie na jméno Ing. Petr Šmída v listinné podobě čísla 9 o jmen. hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). (iii) 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií na jméno Ing. Pavel Mucha čísel 17 a 18 každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísla 30 a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 40 se spojují do jedné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha v listinné podobě čísel 10 o jmenovité hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) do 28. 5. 2014 od 28. 5. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 25. 5. 2017

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 25. 5. 2017 od 28. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 28. 5. 2014 od 4. 7. 2013
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 10 od 1. 1. 2021
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 1. 1. 2021 od 25. 2. 2015
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 25. 2. 2015 od 8. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 100 000 Kč, počet: 10 do 8. 1. 2015 od 29. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 217 000 Kč, počet: 10 do 29. 7. 2014 od 28. 5. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 083 000 Kč, počet: 10 do 29. 7. 2014 od 28. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 20 do 29. 7. 2014 od 4. 7. 2013

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Iva Nováková

předseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Pražská 180/77, Bílina, 418 01, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Bartłomiej Ziębiński

člen správní rady

První vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 13. 1. 2020

Szczęśliwicka 54/345, Varšava, Polská republika

Historické vztahy

Ing. Petr Šmída

předseda správní rady

První vztah: 18. 2. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 13. 1. 2020

zánik funkce: 30. 9. 2020

Letohradská 1212/38, Praha, 170 00, Česká republika

Petr Šmída

člen správní rady

První vztah: 16. 12. 2019 - Poslední vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik funkce: 13. 1. 2020

Letohradská 1212/38, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Radovan Nesrsta

člen správní rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 13. 1. 2020

U přejezdu 445/4, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 27. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2019

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2019

zánik funkce: 31. 5. 2019

Dvorská 987, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Valdemar Walach

člen správní rady

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 25. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

Bystřice 1285, 739 95, Česká republika

Iva Nováková

statutární ředitel

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2020

Pražská 180/77, Bílina, 418 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radovan Nesrsta

člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

U přejezdu 445/4, Praha, 109 00, Česká republika

Tomáš Obrtač

člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 25. 7. 2016

Balbínova 408/24, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Švec

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik funkce: 8. 1. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Švec

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik funkce: 8. 1. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

vznik členství: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Švec

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

vznik funkce: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Suldovský

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Horní Čermná 337, 561 56, Česká republika

Lukáš Hrdlička

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Platanová 1019, Jesenice, 252 42, Česká republika

Petr Šmída

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 4. 7. 2013

zánik členství: 8. 1. 2015

Letohradská 1212/38, Praha 7, 170 00, Česká republika

Pavel Mucha

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 4. 7. 2013

zánik členství: 8. 1. 2015

Ke Dráze 422/4, Praha 10, 109 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radek Švec

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 4. 7. 2013

zánik členství: 8. 1. 2015

vznik funkce: 4. 7. 2013

zánik funkce: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Společnost zastupuje předseda správní rady.

od 1. 1. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 8. 1. 2015

Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 8. 1. 2015 od 4. 7. 2013

Dozorčí rada

Historické vztahy

Radovan Nesrsta

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 4. 7. 2013

zánik členství: 8. 1. 2015

vznik funkce: 4. 7. 2013

zánik funkce: 8. 1. 2015

U Přejezdu 445/4, Praha 10, 109 00, Česká republika

Lukáš Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 4. 7. 2013

zánik členství: 8. 1. 2015

Platanová 1019, Jesenice, 252 42, Česká republika

Pavel Suldovský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 4. 7. 2013

zánik členství: 8. 1. 2015

Horní Čermná 337, 561 56, Česká republika

Další vztahy firmy ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

3 fyzické osoby

Bartłomiej Ziębiński

člen správní rady

První vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 13. 1. 2020

Szczęśliwicka 54/345, Varšava, Polská republika

Ing. Petr Šmída

předseda správní rady

První vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 13. 1. 2020

Letohradská 1212/38, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Valdemar Walach

člen správní rady

První vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 25. 7. 2016

Bystřice 1285, 739 95, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Šmída

člen správní rady

První vztah: 16. 12. 2019 - Poslední vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik funkce: 13. 1. 2020

Letohradská 1212/38, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Radovan Nesrsta

člen správní rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 13. 1. 2020

U přejezdu 445/4, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 27. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2019

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2019

zánik funkce: 31. 5. 2019

Dvorská 987, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Radovan Nesrsta

člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

U přejezdu 445/4, Praha, 109 00, Česká republika

Radovan Nesrsta

člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

U přejezdu 445/4, Praha, 109 00, Česká republika

Tomáš Obrtač

člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 25. 7. 2016

Balbínova 408/24, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Tomáš Obrtač

člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 25. 7. 2016

Balbínova 408/24, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Suldovský

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Horní Čermná 337, 561 56, Česká republika

Radek Švec

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

vznik členství: 8. 1. 2015

Lidická 859, Lanškroun, 563 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Suldovský

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Horní Čermná 337, 561 56, Česká republika

Lukáš Hrdlička

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Platanová 1019, Jesenice, 252 42, Česká republika

Lukáš Hrdlička

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Platanová 1019, Jesenice, 252 42, Česká republika

ENERN Capital a.s.

První vztah: 4. 1. 2017

Türkova 2319/5b, Praha, 149 00

Další vztah k tomuto subjektu

  • Pavel Mucha

    předseda správní rady

    Žitavská 231, Praha, 103 00, Česká republika

Akcionáři

ENERN Capital a.s., IČ: 05337186

Türkova 2319/5b, Česká republika, Praha, 149 00

od 4. 1. 2017

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).