Hlavní navigace

EP Corporate Group, a.s.

Firma EP Corporate Group, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24846, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 64 064 028 600 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

08649197

Sídlo:

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 10. 2019

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24846, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EP Group Investments a.s. od 30. 10. 2019

Právní forma

Akciová společnost od 30. 10. 2019

adresa

Pařížská 130/26
Praha 11000 od 30. 10. 2019

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: i. zprostředkování obchodu a služeb, ii. velkoobchod a maloobchod, iii. pronájem a půjčování věcí movitých, iv. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, v. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, vi. výroba, obchod a služby jinde nezařazené. od 30. 10. 2019

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 15. 4. 2020

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář dne 15. dubna 2020 při výkonu působnosti valné hromady schválil toto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 64.061.788.596,-- Kč (šedesát čtyři miliardy šedesát jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc pět set devadesát šest korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitá lu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 64.061.788.596 (šedesát čtyři miliardy šedesát jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc pět set devadesát šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přičemž všechn y akcie budou cennými papíry na jméno (dále společně též jen "Akcie"). 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti EP Investment S. r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod čí slem B184488 (dále též jen "Zájemce"). Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v půso bnosti valné hromady do obchodního rejstříku. 4.Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 64.061.788.596,-- Kč (šedesát čtyři miliardy šedesát jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc pět set devadesát šest korun českých). 5.Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří 1.642.609.964 (jedna miliarda šest set čtyřicet dva miliony šest set devět tisíc devět set šedesát čtyři) kusy kmenových akcií spo lečnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 283 56 250, spisová značka B 21747 vedená u Městského soudu v Praze, vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česk á) každá, pořadových čísel série D č. 14000001 14000041, série D č. 14000042- 14000058, série D č. 14000059 14000124, série B č. 686127845 2260104600, série B č. 143615552 144176700 a série E č. 1 68071935, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků (dále též jen "Nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií uzavřením smlouvy o vkladu mezi Zájemcem a Společností a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti, kdy na akciích, které tvoří Nepeněžitý vklad, bude vyznačen převodní rubopis na Společnost. Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 64.061.788.596,-- Kč (šedesát čtyři miliardy šedesát jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc pět set devadesát šest korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu provedl znalecký ústav společnost Kreston A&CE Con sulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO 441 19 097, spisová značka C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, znaleckým posudkem č. 3598-18/20 ze dne 12. února 2020, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu stanovena částkou 6 4.061.788.596,-- Kč (šedesát čtyři miliardy šedesát jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc pět set devadesát šest korun českých). Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. do 15. 4. 2020 od 15. 4. 2020

Jediný akcionář společnosti EP Group Investments a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 240.004 Kč (dvě stě čtyřicet tisíc čtyři koruny české) ze současné výše základního kapitálu 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) n a výši 2.240.004 Kč (dva miliony dvě stě čtyřicet tisíc čtyři koruny české) za následujících podmínek: a) upisování nad ani pod tuto částku se nepřipouští; b) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen v penězích; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 240.004 (dvě stě čtyřiceti tisíc čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká), které budou vydány v listinné podobě; d) všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva na úpis a budou upsány jediným akcionářem společnosti uzavřením smlouvy o úpisu akcií dle ustanovení § 479 ZOK; e) emisní kurs každé nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1 Kč (jedna koruna česká) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká) vydanou v listinné podobě; f) upisovací lhůta se stanoví na 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK jedinému akcionáři; g) místem pro upsání akcií je sídlo společnosti EP Group Investments a.s., v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin; h) nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 ZOK; i) upisování nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; j) emisní kurs nových akcií upsaných jediným akcionářem společnosti bude splacen v penězích na bankovní účet číslo 0002337889/5800 vedený u obchodní společnosti J & T BANKA, a.s., IČ: 47115378, lhůta pro splacení emisního kurzu se stanoví na 1 (jeden) měs íc ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK s jediným akcionářem; k) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 1 ( jednoho) měsíce od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených nových akcií. od 10. 1. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 64 064 028 600 Kč

od 15. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 2 240 004 Kč

do 15. 4. 2020 od 10. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 1. 2020 od 30. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 14 300 Kč, počet: 4 480 002 od 15. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 15. 4. 2020 od 15. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 240 004 do 15. 4. 2020 od 10. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 10. 1. 2020 od 30. 10. 2019

Statutární orgán

4 fyzické osoby

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

vznik funkce: 30. 10. 2019

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Mgr. Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek společně předseda představenstva a kterýkoliv další člen představenstva.

od 30. 10. 2019

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Petr Sekanina

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

vznik funkce: 30. 10. 2019

Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Mgr. Tereza Štefunková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Nad Petruskou 2172/2, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Jana Bodnárová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Maiselova 59/5, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Další vztahy firmy EP Corporate Group, a.s.

Akcionáři

EP Investment S. r.l.

Avenue J.F. Kennedy 39, Lucemburské velkovévodství, Luxembourg

od 26. 6. 2020

EP Investment S. r.l.

Avenue J.F. Kennedy 46A, Lucemburské velkovévodství, Luxembourg

do 26. 6. 2020 od 30. 10. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 10. 2019

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 10. 2019

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).