Hlavní navigace

EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.

Firma EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7374, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 53 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26484919

Sídlo:

Na dlouhém lánu 508/41, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 10. 2001

DIČ:

CZ26484919

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7374, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. od 1. 4. 2015

Obchodní firma

EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. do 1. 4. 2015 od 17. 10. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 17. 10. 2001

adresa

Na dlouhém Lánu 508/41
Praha 6 16000 od 9. 7. 2007

adresa

Blanická 10/718
Praha 2 12000 do 9. 7. 2007 od 17. 10. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 1. 2015

zprostředkování obchodu do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

velkoobchod do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

specializovaný maloobchod do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

realitní činnost do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

správa a údržba nemovitostí do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jměn í na stávající nástupnickou společnost, a to METRENIA, a.s., IČO: 28206096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00. od 1. 5. 2015

Mimořádná valná hromada konaná 8.10.2008 rozhodlatakto: a/ schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.000.000.- Kč ( slovy: osm milionů korun českých) na 53.000.000.- Kč (slovy: padesát tři milonů korun českých), tedy o částku 45.000.000.- Kč ( slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b/rozhodla o tom, že upsáno bude 450 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, c/ na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva akcionářů schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií s tím, že akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALIANC E LTD. a souhlasí se započtením pohledávky EURO CAPITAL ALIANCE LTD. vůči společnosti EURO CAPITAL ALIANCE a.s., vzniklé ze smlouvy o půjčce a smlouvy o přistoupení k závazku, d/bere na vědomí potvrzení auditora společnosti AUDIT OBCE, s.r.o., č. osvědčení KAČR č. 431, auditor Jan Svoboda, č. osvědčení KAČR č. 433 o existenci pohledávky ze dne 2.9.2008, e/ schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti EURO CAPITAL ALIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, M3J 2G6, Kanada a to formou dohody o upsání akcií, jej íž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst.4 ObchZ., f/ stanoví, že akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že lhůta pro úpis začíná dne 9.10.2008 a trvá 30 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemno u výzvou spolu s předáním smlouvy u úpisu akcií,g/ předem určený zájemce splatí celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního orejstříku, h/ schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, - dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splácení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. do 10. 12. 2008 od 19. 11. 2008

Mimořádná valná hromada konaná dne 20.3.2007 rozhodla takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o celkovou částku 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nep řipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemc i, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků vůči tomuto věřiteli, c) bere na vědomí potvrzení auditora o existenci závazku ze dne 24.1.2007 vydaného Janem Svobodou, KAČR č. 433, d) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada, IČ: 1464917, a to formou návrh u smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. e) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 21.3.2007 a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 2003 odst. 4 obchodního zákoníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií. f) emisní kurs nově vydaných akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 100. 000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, a příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovo u jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. g) předem určený zájemce splatí 100% emisního kurzu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku h) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD za společností ve výši 6.000.000,- Kč s příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společno sti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALLIANCE LTD, i) schvaluje pravidla o uzavření smlouvy o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií - dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií do 19. 11. 2008 od 23. 5. 2007

Mimořádná valná hromada konaná dne 7.2.2003 rozhodla takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o částku 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií,když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, c) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada identifikační číslo společnosti v provincii Ontario: 1464917, a to formou předání návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4, d) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 19.2.2003 a trvá 14 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. e) emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou akcií, a emisním ážiem připadajícím na všechny akcie v částce, která bude vypočítána ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří listina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč a její příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení, a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií, to vše děleno počtem těchto akcií. f) předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady, g) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce, tj. společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD. za společností ve výši 6.000.000,- Kč a jejího příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem, tj. společností EURO CAPITAL ALLINCE LTD. h) schvaluje pravidla pro uzavření Dohody o započtení: - Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií, - Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií, a jejíž účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. do 23. 5. 2007 od 9. 4. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 53 000 000 Kč

od 10. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 10. 12. 2008 od 9. 7. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 7. 2007 od 17. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 530 od 30. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 530 do 30. 1. 2015 od 10. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 10. 12. 2008 od 9. 7. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 9. 7. 2007 od 17. 10. 2001

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Jan Šrubař

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 1. 9. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  CSS, a.s.

  Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, 400 01

 • Člen dozorčí rady

  EPISPOL, a.s.

  Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 • člen dozorčí rady

  STZ Development, a.s.

  Žukovova 100/27, Ústí nad Labem, 400 03

 • předseda dozorčí rady

  CHS Epi, a.s.

  Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, 400 01

 • jednatel

  CCL TOUR AND TRADE,spol.s r.o.

  Na dlouhém lánu 508/41, Praha Vokovice, 160 00

Zdeněk Pařízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 2. 10. 2014

Ciolkovského 849/5, Praha 6, 161 00, Česká republika

Historické vztahy

Miloslav Mišner

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2019 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 2. 10. 2017

zánik členství: 1. 9. 2019

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Miroslav Kimminich

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 27. 1. 2017

Jílovská 1153/47, Praha, 142 00, Česká republika

Miroslav Kimminich

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 27. 1. 2017

Jílovská 1153/47, Praha, 142 00, Česká republika

Miloslav Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 2. 10. 2014

Dubrovnická 1057/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Miloslav Mišner

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 11. 2019

vznik členství: 2. 10. 2014

zánik členství: 2. 10. 2017

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Miloslav Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 2. 10. 2014

zánik členství: 1. 9. 2015

Dubrovnická 1057/2, Praha, 150 00, Česká republika

Zdeněk Pařízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 2. 10. 2014

zánik členství: 27. 1. 2017

vznik funkce: 2. 10. 2014

zánik funkce: 27. 1. 2017

Ciolkovského 849/5, Praha, 161 00, Česká republika

Zdeněk Pařízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 17. 10. 2011

zánik funkce: 2. 10. 2014

Ciolkovského 849/5, Praha 6, 161 00, Česká republika

Zdeněk Pařízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 17. 10. 2011

vznik funkce: 17. 10. 2011

Ciolkovského 860/12, Praha 6, 161 00, Česká republika

Zdeněk Pařízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 17. 10. 2011

vznik funkce: 17. 10. 2011

Ciolkovského 860/12, Praha 6, 161 00, Česká republika

Miloslav Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 2. 10. 2014

Dubrovnická 1057/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Miloslav Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2007

zánik členství: 17. 8. 2010

Dubrovnická 1057/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Miloslav Mišner

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 2. 10. 2014

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Miloslav Mišner

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2007

zánik členství: 17. 8. 2010

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Miloslav Mišner

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 20. 3. 2007

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Dr. Zdeněk Pařízek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 10. 2001

vznik funkce: 17. 10. 2001

Ciolkovského 860, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dr. Miloslav Urban CSc

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 10. 2001

vznik funkce: 17. 10. 2001

Dobronická 2/1057, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Zrotal

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 17. 10. 2001

zánik členství: 20. 3. 2007

vznik funkce: 17. 10. 2001

zánik funkce: 20. 3. 2007

Ve Struhách 19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Zdeněk Pařízek

Předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 1. 9. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

Ciolkovského 849/5, Praha, 161 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2019 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 15. 1. 2019

zánik členství: 1. 9. 2019

vznik funkce: 15. 1. 2019

zánik funkce: 1. 9. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Antonín Král

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2014

Vitošská 3412/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 11. 2019

vznik členství: 17. 1. 2014

zánik členství: 15. 1. 2019

vznik funkce: 17. 1. 2014

zánik funkce: 15. 1. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Antonín Král

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2014

zánik členství: 1. 9. 2015

Vitošská 3412/5, Praha, 143 00, Česká republika

Miroslav Kimminich

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2014

zánik členství: 1. 9. 2015

Jílovská 1153/47, Praha, 142 00, Česká republika

Miroslav Kimminich

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2014

Jílovská 1153/47, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 10. 2010

zánik členství: 17. 1. 2014

vznik funkce: 17. 10. 2010

zánik funkce: 17. 1. 2014

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Miroslav Kimminich

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 10. 2010

zánik členství: 17. 1. 2014

Jílovská 1153/47, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2007

zánik členství: 17. 10. 2010

vznik funkce: 17. 7. 2007

zánik funkce: 17. 10. 2010

Kunice 46, 251 64, Česká republika

Miroslav Kimminich

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2007

zánik členství: 17. 10. 2010

Jílovská 1153/47, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 10. 5. 2004

zánik členství: 17. 7. 2007

vznik funkce: 10. 5. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2007

Kunice 46, 251 64, Česká republika

Antonín Král

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2007

zánik členství: 17. 10. 2010

Vitošská 3412/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Antonín Král

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 7. 2007

zánik členství: 17. 10. 2010

Vitošská 3412/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Antonín Král

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 10. 2001

zánik členství: 10. 5. 2004

vznik funkce: 17. 10. 2001

zánik funkce: 10. 5. 2004

Vitošská 3412, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kimminich

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 10. 2001

zánik členství: 10. 5. 2004

vznik funkce: 17. 10. 2001

zánik funkce: 10. 5. 2004

Jílovská 1153, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jan Šrubař

Předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 10. 2001

zánik členství: 10. 5. 2004

vznik funkce: 17. 10. 2001

zánik funkce: 10. 5. 2004

Plzeňská 113/155, Praha 5, 150 00, Česká republika

Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně.

od 30. 1. 2015

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.

do 30. 1. 2015 od 17. 10. 2001

Další vztahy firmy EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 10. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 10. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).