Hlavní navigace

FEP,a.s. "v likvidaci"

Firma FEP,a.s. "v likvidaci", akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3994, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 53 430 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26279291

Sídlo:

Návsí 1002, 739 92

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 2. 2002

DIČ:

CZ26279291

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3994, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

FEP,a.s. od 28. 2. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 28. 2. 2002

adresa

1002
Návsí 73992 od 21. 8. 2014

adresa

Havlíčkova 1, čp. 1761
Cheb 35001 do 20. 2. 2008 od 4. 6. 2003

adresa

Moravanské lány 20
Brno 61900 do 4. 6. 2003 od 28. 2. 2002

Předmět podnikání

Truhlářství, podlahářství do 20. 7. 2020 od 21. 8. 2014

Pokrývačství, tesařství do 20. 7. 2020 od 21. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 20. 7. 2020 od 12. 12. 2008

výroba pilařská a impregnace dřeva do 12. 12. 2008 od 28. 2. 2002

velkoobchod do 12. 12. 2008 od 28. 2. 2002

specializovaný maloobchod do 12. 12. 2008 od 28. 2. 2002

zprostředkování obchodu do 12. 12. 2008 od 28. 2. 2002

tesařství do 21. 8. 2014 od 28. 2. 2002

truhlářství do 21. 8. 2014 od 28. 2. 2002

Ostatní skutečnosti

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 Cm 261/2020-8 ze dne 1.12.2020, které nabylo právní moci dne 5.1.2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor Ing. Rudolf Chvál. od 25. 1. 2021

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 21. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 od 21. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 8. 2014

Na společnost FEP, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti FRAXINUS s.r.o. se sídlem Návsí 1002, IČ 648 31 345, a to dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30.6.2010. od 3. 2. 2011

Na společnost FEP, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti FRAXIMUS s.r.o. se sídlem Návsí 1002, IČ 648 31 345, a to dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30.6.2010. do 3. 2. 2011 od 4. 1. 2011

Jediný akcionář rozhodl dne 9.12.2008 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výši 52 000 000,-Kč, slovy: padesát dva milionů korun českých, o částku 1 430 000,-Kč, slovy: jeden milion čtyři sta třicet t isíc korun českých, na novou výši 53 430 000,-Kč, slovy: padesát tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 143, slovy: jedno sto čtyřiceti tří, kusů nových kmenových nekótovaných akcií na jméno v  listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie budou převoditelné na základě předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti, přičemž tento souhlas je platný jen tehdy, je-li udělen alespoň t řemi členy představenstva. Upisování nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. 2. Místem úpisu je sídlo společnosti v Návsí 1002. 3. Veškeré nově vydávané akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, která celý emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem - který tvoří movité věci (silo na piliny, přístřešek pro skladování dřeva, odkorňovací uzel a odkorňovač, rozmítací pila) popsané ve znaleckém posudku zpracovaném společností Znalecky oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, IČ 25599186, č.posudku 4288-166/2008. Znalecký ústav byl pro oce nění výše uvedeného nepeněžitého vkladu ustanoven pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 15.7.2008 pod číslem jednacím 15Nc 4191/2008-8. Hodnota nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byla výše uvedeným znal eckým posudkem stanovena na částku ve výši 1 430 000,-Kč, slovy: jeden milion čtyři sta třicet tisíc korun českých. 4. Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo jako protiplnění vydáno upisovateli 143, slovy: jedno sto čtyřicet tři, kusů nových kmenových nekótovaných akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akice 10 000,-Kč , slovy: deset tisíc koru českých. Akcie budou převoditelné na základě písemného souhlasu představenstva společnosti, přičemž tento souhlas je platný jen tehdy, je-li udělen alespoň třemi členy představenstva. Emisní kurs akcií, které mají být vydány upis ovateli odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 5. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí společnosti CE WOOD, a.s. smlouv y o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií a jejich splacení činí 14 dní od právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 25. 2. 2009 od 20. 1. 2009

Záměr společnosti na zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 50 000 000,-- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, upsáním 50, slovy: padesáti, kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s omezenou převoditelností, vázanou na předchozí písemný souhlas představenstva udělený alespoň třemi členy představenstva společnosti s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Místem úpisu akcií je Zlín, Zlínské Paseky 3662. Veškeré nově vydávané akcie budou upsány stávajícími akcionáři, a to společností CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 48533700, a dále stávajícím akcionářem společností FRAXINUS s. r. o., se sídlem Cheb, Havlíčkova 1, č.p.1761, PSČ 350 0 1, IČ 64831345. Oba upisovatelé celý emisní kurs splatí nepeněžitými vklady - hmotným a nehmotným majetkem (nemovitým a movitým majetkem), který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Libora Bučka, Nádražní 1415, 765 02 Otrokovice, p oř.č. 73 - 33/2003 znaleckého deníku. Znalec byl pro účely zpracování posudku ustanoven pravomocným usnesením KS Brno č.j. 50Nc 4038/2002-9 ze dne 28.11.2002 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společností CE WOOD, a.s. pro účely zvýšení zák ladního kapitálu společnosti na částku ve výši 47 862 000,-- Kč, slovy: čtyřicet sedm milionů osm set šedesát dva tisíc korun českých, a hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společností FRAXINUS s.r.o. pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti n a částku ve výši 3 969 000,-- Kč, slovy: tři miliony devět set šedesát devět tisíc korun českých. do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

Valná hromada schvaluje, aby na níže popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - společnosti CE WOOD, a.s. bylo jako protiplnění vydáno 47 ks, slovy: čtyřicet sedm kusů, nových kmenových neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě je dné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s omezenou převoditelností, vázanou na předchozí písemný souhlas představenstva udělený alespoň třemi členy představenstva společnosti a upisovateli - společnosti FRAXINUS s.r.o. byly jako prot iplnění vydány 3ks, slovy: tři kusy, nových kmenových neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s omezenou převoditelností, vázanou na předchozí písemný souhlas p ředstavenstva udělený alespoň třemi členy představenstva společnosti. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí společnostem CE WOOD, a.s. a FRAXINUS s. r.o. návrh smluv o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií a jejich splacení činí 30, slovy: třicet dní od právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozho dnutí do obchodního rejstříku. do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - společnosti CE WOOD a.s. byl níže uvedený nemovitý a movitý majetek (hmotný a nehmotný majetek), který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Libora Bučka, Ná dražní 1415, 765 02 Otrokovice, poř.č. 73 - 33/2003 znaleckého deníku: do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

a) věci movité a software Pol.č. inventární číslo Název 1 DM042279 psací stroj CONSUL 2 DM042280 Svařovací trafo 3 DM042281 Kalkulačka CASIO fx 4 DM042282 Pracovní stůl 5 DM042283 Pracovní stůl 6 DM042284 Pracovní stůl 7 DM042285 Pracovní stoly - 2 ks 8 DM042286 plynová svařovací souprava 9 DM042287 ventilátor 10 DM042288 Pilový kotouč SK 300-36Wz 11 DM042289 Bruska uhlová GWS 14-12 12 DM042290 El.psací stroj OPTIMA 13 DM042291 EL chladnička 270 14 DM042292 Psací stroj DARO 15 DM042293 Pilový kotouč 16 DM042294 Nářadí - 9 ks 17 DM042295 Nářadí - 9 ks 18 DM042296 Svařovací souprava 19 DM042297 EL.chladnička CALEX 20 DM042298 EL.chladnička CALEX 21 DM042299 Tiskárna MINOLTA PP6 22 DM042300 Pánská bezp.brašna 23 DM042301 Tiskárna HP Desk 710C 24 DM042302 Bruska DOLMAR 25 DM042303 EL.chladnička CALEX 26 DM042304 Stoly jídelní 27 DM042305 EL.bojler 28 DM042306 EL.vrtačka 29 DM042307 Zkoušečka 710 30 DM042308 Plamen.skříň 31 DM042309 Plamen.skříň 32 DM042310 Plamen.skříň 33 DM042311 Hasící přístroj 34 DM042312 Přístroj MINI UNI 35 DM042313 Stůl pracovní +skluz 6m 36 DM042314 Ampervoltmetr 37 DM042315 Kamna Zoratherm 38 DM042316 Kamna Zora 39 DM042317 Dopravník řetězový příčný DAV2 40 DM042318 Dopravník válečkový 7,2m 41 DM042319 Skluzy-násyp pod omítačku 42 DM042320 Dopravník vibrační 6m 43 DM042321 Váha technická 44 DM042323 Psací stoly - 6 ks 45 DM042324 stolek pod psací stroj 46 DM042325 Nábytková stěna 47 DM042326 Nábytková stěna 48 DM042327 Nábytková stěna 49 DM042328 Nábytková stěna 50 DM042329 Nábytková stěna 51 DM042330 Teplovzdušný radiátor 52 DM042331 Křeslo sil. - 2 ks 53 DM042332 Křeslo rákosové - 2 ks 54 DM042333 Křeslo bílé - 2 ks 55 DM042334 Pracovní stoly oboustranné - 4 ks 56 DM042335 Měnič zemního odporu 57 DM042336 Reproduktory 58 DM042337 El. Vysavač 59 DM042338 Akumulační kamna 60 DM042339 Dopravník pásový 8m 61 DM042340 Siréna 62 DM042341 Šatní skříňky 63 DM042342 El.kamna s termostatem 64 DM042343 Měřící přístroj UNI 21 65 DM042345 Bezpečnostní kufřík 66 DM042346 Kazetová paměť 67 DM042347 Dopravník pásový koryt. 10m 68 DM042348 Šatní skříňky 69 DM042349 Šatní skříňky 70 DM042350 Dopravník pásový koryt. 6m 71 DM042351 Frézovací hlava 540.541 72 DM042352 El.vrtačka B8A 73 DM042353 Svařovací souprava 74 DM042354 Měřící přístroj 75 DM042355 Závitnice JOPOL 76 DM042356 Kalkulačka ANITECH 77 DM042357 Kalkulačka ANITECH 78 DM042358 Kalkulačka ANITECH 79 DM042359 Kalkulačka ANITECH 80 DM042360 Dopravníky pásové 15m, 8m 81 DM042361 Ruční bruska 82 DM042362 Vlhkoměr 83 DM042363 Šatní skříňky 84 DM042365 Firemní tabule 85 DM042366 Páskovačka BO 51 86 DM042368 Míchačka na beton 87 DM042369 Kompresor pojízdný 88 DM042370 Kompresor pistový 89 DM042371 Rozváděč staveništní 90 DM042372 Rozváděč staveništní 91 DM042373 Varný kotel el. 92 DM042374 Sporák el. 93 DM042376 Mraznička GS 110 94 DM042377 Přívěsný vozík 95 DM042378 Stůl pro PC 96 DM042379 Varná konvice 97 DM042380 Páskovačka 98 DM042381 Žebřík 99 DM042382 Popelnice 100 DM042383 Stůl pro PC 101 DM042384 El. Boiler 120l 102 DM042386 Měřící pásmo 103 DM042387 El.radiátor 2kW 104 DM042388 El.radiátor 1,5kW 105 DM042389 Měřící přístroj PU 500 106 DM042390 Měřící přístroj DIGIOHM 20L 107 DM042391 Průměrka 108 DM042392 Páskovačka 109 DM042393 Šatní skříňky 110 DM042394 Telefonní rameno 111 DM042395 Telefonní rameno 112 DM042396 Průměrka 113 DM042397 Svítilna 114 DM042398 Kamna Zoratherm 115 DM042399 Olejový radiátor SOLAC 116 DM042400 Razítkovací kladívka 117 DM042401 Sněhové řetězy-VZV Desta 118 DM042402 Popelnice 119 DM042403 Varná konvice 120 DM042405 Motorová pila Husqarna 121 DM042406 Kolečko stavební 122 DM042407 Pumpa ruční na oleje 123 DM042408 Signalizační zařízení 124 DM042409 Tabule-Zákaz kouření- 125 DM042410 Fax modem Voice GVC33.6 14.4 126 DM042411 Plechový kryt na kyslík.plyn 127 DM042412 Sponkovačka 128 DM042413 Hřebíkovačka 129 DM042415 Pájka 130 DM042416 Svařečka 131 DM042417 Vrtačka 132 DM042418 Isomet 133 DM042419 Sada klíčů 134 DM042420 Trolejovozík 135 DM042421 Paletový vozík 136 DM042422 Motorová pila Husqarna 137 DM042424 Telefón EUROSET 805 138 DM042425 Kalkulačka CASIO fx 95 139 DM042426 kalkulačka CASIO fx200 140 DM042428 Křovinořez TECH 232 141 DM042429 Nádobí 142 DM042430 Klíče maticové sada 143 DM042431 Klíč nástrčný M27.M32 144 DM042432 Mazací lis 145 DM042433 Brašna montážní s nářadím 146 DM042434 Autokříž 147 DM042435 Sekera dřevorubecká 148 DM042436 Sada klíčů 149 DM042437 Stroj obráběcí dvojúčelový 150 DM042438 Frézka srovnávací 151 DM042440 Dopravník kulatiny 152 DM042441 Rozvaděč hlavní 153 DM042442 Dopravník příčný v pilnici 154 DM042443 Dopravník val.za ram. 155 DM042445 Pásový dopravník na škrabky 156 DM042446 Dopravník válečkový třídící 157 DM042447 Dopravník příčný řetězový 158 DM042448 Dopravník řetězový šikmý 159 DM042449 Měnící stanice trol. 160 DM042450 Trolejová rozvážka 161 DM042451 Pila kotoučová manipulační 162 DM042452 Pila kotoučová manipulační 163 DM042453 Pila kotoučová manipulační 164 DM042454 Bruska automat.ram.pil 165 DM042455 Svářečka 166 DM042456 Bruska nožů ARNE 11 167 DM042457 Kompresor pojízdný 1JSK 755 168 DM042458 Pila na kov ON 253 169 DM042459 Traktor.přívěs FM 58-45 170 DM042460 Traktor.přívěs FM 58-45 171 DM042461 Čerpadlo 125 KDFU 172 DM042462 Bruska BAD 42 173 DM042463 Traktor.přívěs FM 59-95 174 DM042464 Dráha podvěsná k AS 175 DM042465 Traktor. Přívěs FM 59-94 176 DM042466 Traktorový přívěs PR 74-36 177 DM042467 Plnička hřebíků 178 DM042468 Plnička hřebíků 179 DM042469 Hřebíkovačka 180 DM042470 Hřebíkovačka 181 DM042471 Hřebíkovačka 182 DM042472 Hřebíkovačka 183 DM042473 Hřebíkovačka 184 DM042474 Plnička hřebíků 185 DM042475 Plnička hřebíků 186 DM042476 Sponkovačka 187 DM042477 Komprová stanice PKS 50-2 188 DM042478 Hřebíkovačka HOLZ-HER E 3540 189 DM042479 Hřebikovačka HOLZ-HER 190 DM042480 Hřebikovačka HOLZ-HER 191 DM042481 Hřebikovačka Aerosmith 192 DM042482 Frézka spodní 193 DM042483 Stříkačka přiv PPS 8 194 DM042484 Vrtačka sloupová VS 32B 195 DM042486 Počítačové pracoviště 196 DM042487 Počítač PS 486/66 197 DM042488 Počítačová tiskárna 198 DM042489 Kopírka MINOLTA 199 DM042490 Telefonní pobočka -ústředna 200 DM042492 Počítačové pracoviště PENTIUM 201 DM042493 Míchací a šlehací stroj 202 DM042494 Oblouková pila 203 DM042495 Fax CANON T - 31+telefón 204 DM042496 Fax CANON B 150 na běžný pap 205 DM042497 Kancelářské židle otočné-plast 206 DM042498 Kalkulačka CASIO fx 207 DM042499 Sada šroubováků 208 DM042500 Kuchyňské náčiní 209 DM042501 Dveře 210 DM042502 Přitlač.zařízení k rozmítací pile 211 DM042503 Rozvaděč PER 1 s pilířem 212 DM042504 Čerpadlo ponorné GFRF-032 213 DM042505 Zvedák 214 DM042506 Vrtačka příklepová 215 DM042508 Digitalní multimetr 90003000 216 DM042628 Páskovač BO-51 217 DM042632 Sněhové řetězy 218 DM042636 Elektrický ohřívač vody 219 DM042637 Průtokový ohřívač vody 220 DM042638 Nabíjecí přístroj LG-20 221 IM016658 Počítač PENTIUM II 300 222 IM016661 Rámovka G 710 RP 1 223 IM016662 Rámovka G 710 RP2 224 IM016663 Odsávání bednárny 225 IM016664 Motorová elinstalace v pilnici 226 IM016665 Pila řetězová manipulační 227 IM016668 V-vozík DVHM 3222 TN 228 IM016669 Pila kotoučová rozřezávací 229 IM016670 Dopravník výřezů příčný 230 IM016671 Dráha jeřábu MB 110 B 231 IM016672 Jeřáb skládkový 232 IM016673 Pila kotoučová omítací 233 IM016674 Dopravník středicí 525 D 234 IM016675 Par.kotel VSD 1000 235 IM016676 Dopravníkové zařízení omítací 236 IM016677 Adjustační stanice SPRINGER 237 IM016678 AS plošina zved. nakl. 238 IM016679 Řídící systém tříd. AS 239 IM016681 Vázací automat CYKLOP 240 IM016683 Rámovkový vozík RVD 241 IM016685 Transformátor třífázový 400 KVA 242 IM016686 Pěchovací a egalizační stroj 243 IM016687 Pila pasová Forestor 900 4 244 IM016688 Čtyřstranná frézka FWP225U 245 IM016689 Mot.elinst.závodu 246 IM016690 Počítač HIG.AT 286 247 IM016691 Dopravník válečkový k omít. rám. 248 IM016692 T raktor URSUS C 385 249 IM016694 Separátor k omítací pile 250 IM016696 Bruska na vlčí zub LS 251 IM016697 Dopravník přísunový 4m 252 IM016698 Trolejový vozík 253 IM016700 Frézka tloušťkovací 254 IM016701 Pily kotoučové manipulační 255 IM016702 Hřebíkovačka 256 IM016703 Válcovačka pilových listů 257 IM016704 Změkčovací fitr 258 IM016705 Přen.poč.NOTEBOOK TWIHNE 259 IM016706 Manipulační linka Bajler Zembrod 260 IM016707 Vozík transportní kolejový k manipulační lince 261 IM016708 PC ESTEC Pentium II mon.17 262 IM016709 Počítač PC ESTEC monitor 17 263 IM016710 Tiskárna EPSON 264 IM016711 Odkorňovací uzel 265 IM016778 Kabina na DV 50 AK 266 IM016779 Počítač ESTEC PIIC 566 267 IM016780 Počítač Celeron 600 268 IM016781 Odkorňovač 269 IM016796 Fréza FRHW C 4000 270 IM016797 Tiskárna HP Laser Jet 1100 271 IM016798 Počítač Office Pro 3000 272 IM016831 Hydraulické nastavitelné vidle 273 IM016835 Sekačka SDO 700 274 IM017052 Zkracovací pila 275 IM016659 programové vybavení MZDY 276 IM016660 programové zařízení ŠVARC 277 IM016953 Škoda Felicia combi 1,6 FMP 04 -62 278 IM017854 VZV Desta DV 50A 279 IM016706 Manipulační linka Bajler Zembrod 280 IM017976 Pásový dopravník 281 IM017977 Pásová pila 282 IM017978 Zásobní dopravník 283 IM017979 Pásový dopravník 284 IM017980 Otočný jeřáb OSEJ 10 285 IM017981 Ostřička pil. Pasu 286 IM017982 Nůžky na pil. Pasu 287 IM017983 Páječka pil. Pasu 288 IM017984 Válcovací automat 289 IM017985 Pěchovací automat 290 IM017986 Vysokofrekvenční zařízení 291 DM041577 kompresor 292 DM043006 Pila řetězová 293 DM043010 Elektrická pila 294 DM043011 Ventilátor 295 DM043012 Nízkozdvižný vozík 296 DM043013 Páskovač PP-12 297 DM043014 Pila hop 298 DM043194 Elektrická řetězová pila 299 IM015248 PC AC OFFICE V.C. DA 101434 300 IM015614 Přívěs traktor FM 48 34 301 IM015644 KT FM 33 92 302 IM015753 Okružní pila CANALI 7840 303 IM015996 Hoblovka na dřevo 304 IM016015 Ostřička pilových kotoučů 305 IM016066 Vysokozdvižný vozík 2 74 306 IM016194 Rozmítací pila 307 IM016208 Odsávání 308 IM016265 Úhlová pila UP 600 L6 309 IM016808 Monitor 15- Hyundai V560 do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

b) nemovitosti zapsané na LV č. 3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, okres Frýdek-Místek IM016625 - Pilnice - budova postavená na p.č. 51 IM016626 - Kuchyň, jídelna, sklad potravin - budova postavená na p.č. 53 IM016627 - Budova vrátnice, sklad olejů - budova na p.č. 54/2 IM016628 - Garáže - budova na p.č. 54/4 IM016629 - Elektrorozvodna - budova na p.č. 54/5 IM016631 - Hala adjustační stanice - budova na p.č. 93/3 IM016632 - Zpevněné plochy u adjustační stanice na p.č. 93/1 IM016633 - Hoblárna a kancelář - budova na p.č. 93/2 Hoblárna Skladovací hala IM016634 - Sociální objekt - budova na p.č. 93/5 IM016635 - Parovod k sušárně na p.č. 93/1 IM016636 - Zásobník na piliny na p.č. 93/1 IM016637 - Kotelna, komín postavené na p.č. 52 Kotelna Komín IM016638 - Skladové plochy, kulatina, štěpky na p.č. 93/1 IM016639 - Sklad řeziva na p.č. 93/1 IM016640 - Vlečka ČD svršek na p.č. 54/1 IM016641 - Požární zbrojnice na p.č. 54/1 IM016642 - Expedice - budova na p.č. 93/8 IM016643 - Buňka soc. zařízení vrátnice na p.č. 54/2 IM016644 - Soc. zařízení UNIMO buňky na p.č. 93/5 IM016645 - Kolejiště posuvny na p.č. 54/1 IM016646 - Budova administrativní - budova na p.č. 54/3 IM016647 - Oplocení skladu řeziva na p. č. 93/1 IM016648 - Oplocení skladu kulatiny na p. č. 54/1 IM016649 - Studna pro kotelnu na p.č. 54/1 IM016650 - Studna ve skladě řeziva na p.č. 93/1 IM016651 - Silo na piliny u pilnice - budova na p.č. 93/9 IM016652 - Napájecí kabelové rozvody na p.č. 93/1 IM016653 - Motor. elektroinstalace rampy na p.č. 93/1 IM016654 - Elektroinstalace v kulatině na p.č. 54/1 IM016655 - Cesty v závodě na p.č. 54/1 IM016656 - Cesta do skladu řeziva na p.č. 55 IM016657 - Venkovní osvětlení na p.č. 54/1 IM016838 - Opěrná zeď na štěpky na p.č. 54/1 Opěrná zeď Oplocení IM016684 - Předsušárna řeziva - budova na p. č. 93/6 IM016706 - manipulační linka na p. č. 54/6 Nedokončená klimatizační hala IM016712 - pozemek p.č. 51, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016713 - pozemek p.č. 53, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016714 - pozemek p.č. 54/2, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016715 - pozemek p.č. 54/3, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016716 - pozemek p.č. 54/4, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016717 - pozemek p.č. 54/5, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016718 - pozemek p.č. 54/6, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016720 - pozemek p.č. 93/2, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016721 - pozemek p.č. 93/3, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016722 - pozemek p.č. 93/5, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016723 - pozemek p.č. 93/6, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016724 - pozemek p.č. 93/8, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016725 - pozemek p.č. 93/9, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016726 - pozemek p.č. 52, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016727 - pozemek p.č. 54/1, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016728 - pozemek p.č. 55, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016729 - pozemek p.č. 58, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016730 - pozemek p.č. 93/1, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016731 - pozemek p.č. 116, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016732 - pozemek p.č. 156, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016733 - pozemek p.č. 5146/3, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016734 - pozemek p.č. 1393/3, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016735 - pozemek p.č. 119/5, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016736 - pozemek p.č. 119/3, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016737 - pozemek p.č. 119/2, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016738 - pozemek p.č. 30/3. , zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí, IM016739 - pozemek p.č. 1393/1, zapsaný na LV č.3153 pro obec Návsí, k.ú. Návsí Sociální zařízení a kanceláře na pozemku p.č.676/2, zapsané na LV č.1245 pro obec Dobrá, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek. Provozní hala na pozemku p.č.676/2, zapsaná na LV č.1245 pro obec Dobrá, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek. Pozemek p.č.676/2, zapsaný na LV č.1245 pro obec Dobrá, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek. do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - společnosti FRAXINUS s.r.o. byl níže uvedený nemovitý a movitý majetek (hmotný a nehmotný majetek), který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Libora Bučka, Nádražní 1415, 765 02 Otrokovice, poř.č. 40 - 13/2002 znaleckého deníku: do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

Specifikace majetku: lisovací stěna HESS s příslušenstvím Popis majetku: hydraulická lisovací stěna, 6 m dlouhá, s pneumatickými bočními přítlaky pro lepení okenních a dveřních profilů s 6m pneumatickým podávacím zařízením do lepičky, oboustranná válcová lepička a 6 m podávací příhradový pásový dopravník Druh: dřevoobráběcí stroj Rok výroby: 1990 Výrobní číslo: SO 1990/72371 Skutečné opotřebení: zařízení je v dobrém stavu a nejeví vizuálně známky opotřebení celé zařízení je po generální opravě Specifikace majetku: lisovací stěna HESS bez příslušenství Popis majetku: hydraulická lisovací stěna, 6 m dlouhá, s ručními bočními přítlaky pro lepení okenních a dveřních profilů Druh: dřevoobráběcí stroj Skutečné opotřebení: zařízení je v dobrém stavu a nejeví vizuálně známky opotřebení celé zařízení je po generální opravě Specifikace majetku: Rozmítací pila RIO 31 (R 120) Popis majetku: Ocelolitinová konstrukce rámu stroje zajišťuje klidný a spolehlivý chod stroje a přesnost řezu. Podávací válce a jejich přítlak zajišťují správné vedení materiálu při řezu. Rychlost podávky je měnitelná pomocí frekvenčního měniče. Druh: dřevoobráběcí stroj Datum zařazení: listopad 99 Skutečné opotřebení: stav velmi dobrý, nejeví známky opotřebení, celé zařízení je po generální opravě Specifikace majetku: Ocelový náboj na rozmítací pilu Popis majetku: sestava pro upínání pilových kotoučů s vedením a hnací řemenicí Druh: součást dřevoobráběcího stroje Datum zařazení: 2000 Skutečné opotřebení: stav velmi dobrý, nejeví známky opotřebení Specifikace majetku: Rám pod rozmítací pilu s odsávacím košem Popis majetku: rámová konstrukce umožňující odsávání spodem Druh: součást dřevoobráběcího stroje Datum zařazení: 1999 Skutečné opotřebení: stav velmi dobrý, nejeví známky opotřebení Specifikace majetku: Zkracovací pila Popis majetku: kotoučová pila na kyvném ramenu Druh: dřevoobráběcí stroj Datum zařazení: 1999 Skutečné opotřebení: stav dobrý a odpovídá době používání Specifikace majetku: Vykracovací pila Popis majetku: kotoučová pila na kyvném ramenu Druh: dřevoobráběcí stroj Datum zařazení: 1997 Skutečné opotřebení: stav dobrý a odpovídá době používání Specifikace majetku: Motorová pila Stihl 064 Popis majetku: lišta 50cm s kolečkem, obsah 84,9cm3 Druh: dřevoobráběcí stroj Datum zařazení: listopad 01 Skutečné opotřebení: stav je velmi dobrý, pila nebyla používána Specifikace majetku: Laser diodový Popis majetku: zaměřovací laser Druh: doplněk dřevoobráběcího stroje Datum zařazení: 2000 Skutečné opotřebení: stav velmi dobrý, nejeví známky opotřebení Specifikace majetku: Laser diodový Popis majetku: zaměřovací laser Druh: doplněk dřevoobráběcího stroje Datum zařazení: 2000 Skutečné opotřebení: stav velmi dobrý, nejeví známky opotřebení Specifikace majetku: Odsávací zařízení Popis majetku: mobilní odsávací zařízení Druh: doplněk dřevoobráběcího stroje Datum zařazení: 2000 Skutečné opotřebení: stav dobrý, odpovídá době používání Specifikace majetku: Válečkový dopravník - 4 ks Popis majetku: rámová konstrukce osazená kovovými válečky sloužící k přesunu materiálu Druh: manipulační zařízení Datum zařazení: 1997 Skutečné opotřebení: stav dobrý, odpovídá pětiletému používání Specifikace majetku: Paletový vozík Popis majetku: ruční paletový manipulační vozík Výrobce: Kovo Cheb Druh: manipulační zařízení Datum zařazení: 2000 Skutečné opotřebení: uspokojivý, jeví známky značného opotřebení Specifikace majetku: Kopírka Minolta Popis majetku: jednostanný kopírovací stroj Druh: kancelářský stroj Datum zařazení: 2000 Skutečné opotřebení: stav dobrý, odpovídá době používání a počtu kopií Specifikace majetku: Škoda Felicia GLX Popis majetku: obsah 1300 ccm základní typ Druh: osobní automobil Datum zařazení: 1999 Skutečné opotřebení: stav dobrý a odpovídá počtu najetých kilometrů, vozidlo udržováno Stav tachometru: 121 982 km Mimořádná výbava: autorádio BLAUPUNKT, mechanické zabezpečovací zařízení Konstrukt SPZ: CHJ 10 - 42 STK: do 10/2003 do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 53 430 000 Kč

od 25. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 25. 2. 2009 od 12. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 1. 2004 od 15. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 12. 2003 od 28. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 343 od 21. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 343 do 21. 8. 2014 od 25. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 52 do 25. 2. 2009 od 12. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 12. 1. 2004 od 4. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 4. 6. 2003 od 28. 2. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Rudolf Chval

předseda správní rady

První vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 6. 8. 2014

vznik funkce: 6. 8. 2014

Návsí 390, 739 92, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Brandejs

člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 6. 8. 2014

Dolní Dobrouč 51, 561 02, Česká republika

Ing. Antonín Hotový

člen správní rady

První vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 6. 8. 2014

Žampach 77, 564 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Rudolf Chval

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 6. 8. 2014

Návsí 390, 739 92, Česká republika

Marek Brandejs

člen správní rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 6. 8. 2014

Písečná 55, 561 70, Česká republika

Ing. Rudolf Chval

předseda správní rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 6. 8. 2014

vznik funkce: 6. 8. 2014

Návsí 357, 739 92, Česká republika

Ing. Rudolf Chval

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik funkce: 6. 8. 2014

Návsí 357, 739 92, Česká republika

Ing. Antonín Hotový

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2014

Žampach 77, 564 01, Česká republika

Ing. Rudolf Chval

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2014

Návsí 357, 739 92, Česká republika

Ing. Rudolf Chval

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2014

Návsí 390, 739 92, Česká republika

Ing. Antonín Hotový

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2014

Žampach 77, 564 01, Česká republika

Ludmila Orságová

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

Nový Hrozenkov 793, 756 04, Česká republika

Ing. Radek Kříž

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

Písečná 29, 561 70, Česká republika

Ing. Rudolf Chval

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

vznik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 1. 10. 2008

Tylova 1807/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Martin Černý

místopředseda

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 9. 11. 2004

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 9. 11. 2004

zánik funkce: 1. 10. 2008

Lešenská 633, Zlín, 763 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Rudolf Chval

člen

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2002

Tylova 1807/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Marek Brandejs

předseda

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 1. 10. 2008

Písečná u Žamberka 55, 561 70, Česká republika

Martin Černý

místopředseda

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 9. 11. 2004

vznik funkce: 9. 11. 2004

Mladcová 302, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Ivan Doubrava

člen

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2002

K Vodojemu 4321/2, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Chval

člen

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 28. 2. 2002

Gustava Noska 7, Cheb, 350 02, Česká republika

Marek Brandejs

předseda

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 28. 2. 2002

Dolní Dobrouč 558, 561 02, Česká republika

Ing. František Černý

místopředseda

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 9. 11. 2004

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 9. 11. 2004

Mladcová 302, Zlín, 760 01, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel jako její statutární orgán ve všech záležitostech společnosti samostatně.

do 1. 1. 2021 od 21. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují společně dva členové představenstva a to předseda a místopředseda představenstva.

do 21. 8. 2014 od 28. 2. 2002

Dozorčí rada

Historické vztahy

Emilie Lipowská

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 19. 11. 2008

zánik členství: 19. 2. 2014

Bukovec 320, 739 85, Česká republika

Ladislav Byrtus

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2014

Mosty u Jablunkova 637, 739 98, Česká republika

Regina Hrubá

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2014

Návsí 662, 739 92, Česká republika

Ing. Antonín Hotový

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 1. 10. 2008

Husitská 1, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Ing. Jiří Maléř

místopředseda

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 1. 10. 2008

Lhota u Vsetína 100, 755 01, Česká republika

Ludmila Orságová

členka

První vztah: 4. 6. 2003 - Poslední vztah: 7. 1. 2009

vznik členství: 15. 4. 2003

zánik členství: 15. 4. 2008

Nový Hrozenkov 793, 756 04, Česká republika

Ing. Jiří Maléř

místopředseda

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 28. 2. 2002

Jarní Zahrada 575, Kryry, 439 81, Česká republika

František Musil

předseda

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2004

Dyleňská 50, Cheb, 350 02, Česká republika

Antonín Hotový

člen

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 6. 2003

vznik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 28. 2. 2002

Husitská 1, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Další vztahy firmy FEP,a.s. "v likvidaci"

4 fyzické osoby

Ing. Rudolf Chval

První vztah: 25. 1. 2021

Návsí 390, 739 92, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Rudolf Chval

předseda správní rady

První vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 6. 8. 2014

vznik funkce: 6. 8. 2014

Návsí 390, 739 92, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Brandejs

člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 6. 8. 2014

Dolní Dobrouč 51, 561 02, Česká republika

Ing. Antonín Hotový

člen správní rady

První vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 6. 8. 2014

Žampach 77, 564 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Marek Brandejs

člen správní rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 6. 8. 2014

Písečná 55, 561 70, Česká republika

Ing. Rudolf Chval

předseda správní rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 6. 8. 2014

vznik funkce: 6. 8. 2014

Návsí 357, 739 92, Česká republika

Akcionáři

FRAXINUS s.r.o., IČ: 64831345

Česká republika, Návsí, 739 92

do 17. 2. 2011 od 7. 1. 2009

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).