Hlavní navigace

FK DUKLA Praha a.s.

Firma FK DUKLA Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12228, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 111 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27796388

Sídlo:

Na Julisce 28/2, Praha Dejvice, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 4. 2007

DIČ:

CZ27796388

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

731 Reklamní činnosti
931 Sportovní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12228, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FK DUKLA Praha a.s. od 3. 7. 2015

Obchodní firma

FK DUKLA Praha a.s. do 3. 7. 2015 od 24. 4. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 24. 4. 2007

adresa

Na Julisce 28/2
Praha 6 16000 od 2. 11. 2009

adresa

Spojová 538
Praha 16400 do 2. 11. 2009 od 3. 7. 2007

adresa

Masarykova 333/18
Opava 74601 do 3. 7. 2007 od 24. 4. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 11. 2009

zprostředkování obchodu a služeb do 2. 11. 2009 od 24. 4. 2007

organizování sportovních soutěží do 2. 11. 2009 od 24. 4. 2007

reklamní činnost a marketing do 2. 11. 2009 od 24. 4. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 88.400.000,- Kč (slovy osmdesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští, a to upsáním 87 (slovy osmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 14 (slovy čtrnácti) kusů kmenových ak cií společnosti v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.0000,- Kč, jejichž převoditelnost není omezena. b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní d ny od 9.00 do 15.00 hodin, ve lhůtě 3 týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznáme ny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zaslat toto oznámení akcionářům do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části Ostatní skutečnosti toto usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu; c) určuje, že při výkonu přednostního práva akcionáři bude možné upsat nejvýše 2 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nejvýše 1 novou akcii na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a nejvýše 0,4 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) v souladu se stanovami nemají stávající akcionáři přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů v prvním kole; e) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou níže uvedení akcionáři - Ing. Michal Šrámek, dat. nar. 30.09.1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, - Fotbalový klub DUKLA Praha, IČO: 679 84 142, se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, - obchodní společnost CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČO: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, - obchodní společnost SIGUR, a.s., IČO: 251 31 940, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, Brno, 617 00, přičemž počet akcií nabízených jednotlivým z takto určených zájemců bude stanoven představenstvem společnosti, takto: - tyto akcie budou upsány v sídle společnosti adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, - tyto akcie budou upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude shora uvedeným určitým zájemcům sdělen písemným oznámením zaslaným na jejich shora uvedené adresy; f) určuje, že emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.000.000,- Kč, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti j e stanoven částkou 100.000,- Kč, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet č. 107-5787310207/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií, vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určeným zájemcem bude splacen zap očtením pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných určeným zájemcem (blíže specifikováno pod písm. i) a j); h) rozhoduje, že nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a peněžité vklady splaceny ve lhůtách určených pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, bude zvýšení základního kapitálu společno sti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a peněžitými vklady splacených akcií. i) připouští možnost započtení pohledávek níže uvedených určených zájemců, kteří jsou akcionáři společnosti, proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu: - pohledávky akcionáře Ing. Michala Šrámka, nar. 30. 9. 1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, ve výši 800.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 11. 2010 znějící na částku 544.900,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 201 5 znějící na částku 400.000,- Kč; - pohledávky akcionáře Fotbalový klub DUKLA Praha, IČ: 679 84 142., se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, ve výši 1.200.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29. 10. 2014 a Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2015 společně znějící na částku 1.213.534,- Kč; - pohledávky akcionáře CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČ: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, ve výši 40.000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2015 znějící na částku 15.000.000,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 8. 2. 2016 znějící na částku 25.000.000,- Kč; j) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností a určeným zájemcem uvedeným shora pod písm. e) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu t éto lhůty bude určenému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností a určeným zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce vůči společnosti uvedené shora pod písm. i) . V důsledku započtení zanikne pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušná část této pohledávky společnosti, a pohledávka určeného zájemce vyplývající z příslušné smlouvy uvedené shora pod písm. i), resp. příslušná čá st této pohledávky určeného zájemce. do 26. 4. 2016 od 17. 3. 2016

Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s. konaná dne 22.06.2015: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesáti) kusů kmenových akc ií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) určuje, že všechny nové akcie budou upsány dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích; c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích činí devadesát dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); e) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-5787310207/0100, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií. do 3. 7. 2015 od 23. 6. 2015

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 160 (slovy sto šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, upsáním 40 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 100 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, a to takto: a.místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, b.lhůta pro vykonání přednostního práva jsou tři týdny od doručení oznámení pro vykonání přednostního práva c.způsob oznámení bude realizován formou doporučeného dopisu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů d.počet nových akcií, které lze upsat na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě, a to na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč 10 (sl ovy deset) kusů. e.s využitím přednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, budou to kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Připouští se upisování nových akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a neupsané akcie již nebudou s využitím přednostního práva upisovány; v takovém případě bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o akcie, které nebyly upsá ny akcionáři s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti pouze o částku skutečně upsaných akcií. Emisní kurz nových akcií bude splacen na účet č. 35-9001860257/0100 vedený u Komerčn í banky. Při upisování nových akcií se připouští možnost započtení následujících pohledávek akcionářů proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Pohledávka akcionáře pana Ing. Michala Šrámka, nar. dne 30.9.1965, bydliště Lukášova 5, 130 00 Praha 3, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26.3.2014 na částku 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) se započítává na splace ní emisního kurzu částkou 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. Pohledávka akcionáře pana Michala Prokeše, nar. dne 29.8.1972, bydliště U Brány 2, 789 85 Mohelnice, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1.1.2014 na částku 2.000.000,- Kč (slovy dva milióny korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.400.000,- Kč (slovy jeden milión čtyři sta korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. Pohledávka akcionáře pana Martina Lafka, nar. dne 4.3.1973, bydliště Sámova 1182/21, Vršovice, 101 00 Praha 10, vzniklá na základě Dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.6.2014 na postupovanou částku 1.800.000,- Kč (slovy jeden milion osm set tis íc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.600.000,- Kč (slovy jeden milión šest set tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. do 23. 6. 2015 od 11. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 8. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 111 200 000 Kč

od 26. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 44 200 000 Kč

do 26. 4. 2016 od 3. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 19 200 000 Kč

do 3. 7. 2015 od 11. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 9. 2014 od 12. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 8. 2014 od 24. 4. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 416 od 26. 4. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 66 od 26. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 406 do 26. 4. 2016 od 3. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 44 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 70 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 156 do 3. 7. 2015 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 16 do 11. 9. 2014 od 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 10 do 11. 9. 2014 od 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 18 do 17. 2. 2012 od 10. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 do 11. 9. 2014 od 10. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 10. 9. 2008 od 24. 4. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Šrámek

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2020

vznik členství: 2. 10. 2020

vznik funkce: 2. 10. 2020

Jugoslávská 2/5, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Kos

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2020

vznik členství: 2. 7. 2019

Brechtova 825/22, Praha, 149 00, Česká republika

Bohumil Paukner

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 26. 6. 2018

Benkova 1690/42, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jiří Kos

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2019 - Poslední vztah: 13. 6. 2020

vznik členství: 2. 7. 2019

5. května 687, Blovice, 336 01, Česká republika

Pavel Vandas

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 28. 5. 2019

zánik členství: 3. 8. 2020

Na poříčí 1934/38, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Šrámek

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2018 - Poslední vztah: 27. 6. 2019

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 28. 5. 2019

Lukášova 311/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Vandas

Člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 19. 3. 2018

zánik členství: 19. 7. 2018

Na poříčí 1934/38, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Peter Hlinka

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 1. 2017

Stubenbastei 10/13, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Peter Hlinka

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 1. 2017

Stubenbastei 10/13, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Michal Prokeš

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 7. 8. 2012

zánik členství: 11. 7. 2016

U Brány 916/2, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Prokeš

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 7. 8. 2012

zánik členství: 11. 7. 2016

U Brány 916/2, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bohumil Paukner

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2018

Benkova 1690/42, Praha, 149 00, Česká republika

Bohumil Paukner

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2018

Benkova 1690/42, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Dvořák

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 19. 7. 2018

Na příkopech 100, Bystré, 569 92, Česká republika

Ing. Jan Dvořák

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 19. 7. 2018

Na příkopech 100, Bystré, 569 92, Česká republika

Gűnter Bittengel

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2019

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 28. 5. 2019

Ke Studánkám 814, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Šrámek

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 8. 3. 2016

Lukášova 311/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Šrámek

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 8. 3. 2016

Lukášova 311/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Svatava Albrechtová

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 22. 6. 2015

V Uličce 1476, Hostivice, 253 01, Česká republika

Radek Chrastil

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 28. 11. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

Povltavská 158/26, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Michal Šrámek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2015

Lukášova 311/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bohumil Paukner

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2013

Benkova 1690/42, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Tetzeli

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 7. 8. 2012

zánik členství: 30. 5. 2013

Vápencová 569/13, Praha 4, 147 00, Česká republika

Michal Prokeš

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 7. 8. 2012

vznik funkce: 7. 8. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2015

U Brány 916/2, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Šrámek

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 8. 3. 2011

vznik funkce: 8. 3. 2011

Lukášova 311/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

Marcel Chládek

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

zánik členství: 24. 1. 2012

vznik funkce: 3. 9. 2009

nábř. T.G. Masaryka 1516, Rakovník II., 269 01, Česká republika

Martin Lafek

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2012

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 7. 8. 2012

vznik funkce: 4. 7. 2008

zánik funkce: 7. 8. 2012

Sámova 1182/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Petr Voženílek

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2012

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 7. 8. 2012

Chodská 1141/23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Chrastil

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

Povltavská 158/26, Praha 8, 182 00, Česká republika

Pavel Brzák

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 7. 2008

Na Dlouhém lánu 295/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marek Lukáš

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 7. 2008

vznik funkce: 24. 4. 2007

zánik funkce: 4. 7. 2008

Na Dionysce 1758/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Josef Hájek

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 7. 2008

Gudrichova 1570/30, Opava, 746 01, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

od 23. 6. 2015

Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

do 23. 6. 2015 od 12. 8. 2014

Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

do 12. 8. 2014 od 21. 3. 2011

J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.

do 21. 3. 2011 od 24. 4. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Dvořák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 25. 7. 2018

Svatošových 1018/13, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Blažek

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 20. 7. 2018

Hekrova 851/6, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Štandera

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 20. 7. 2018

Mexická 692/2, Praha, 101 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Dvořák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2018 - Poslední vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 25. 7. 2018

Na příkopech 100, Bystré, 569 92, Česká republika

Jiří Blažek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 29. 11. 2013

zánik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 15. 3. 2016

zánik funkce: 20. 7. 2018

Hekrova 851/6, Praha, 149 00, Česká republika

Peter Král

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 20. 7. 2018

Jilmová 1396/41, Praha, 130 00, Česká republika

Peter Král

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 20. 7. 2018

Jilmová 1396/41, Praha, 130 00, Česká republika

ing. Helena Bílková

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 15. 3. 2016

zánik funkce: 20. 7. 2018

Vaníčkova 2211, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Blažek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 29. 11. 2013

zánik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 15. 3. 2016

zánik funkce: 20. 7. 2018

Hekrova 851/6, Praha, 149 00, Česká republika

ing. Helena Bílková

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2018

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 15. 3. 2016

zánik funkce: 20. 7. 2018

Vaníčkova 2211, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Helena Bílková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 4. 2016

vznik členství: 29. 7. 2014

Vaníčkova 2211, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Blažek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 4. 2016

vznik členství: 29. 11. 2013

vznik funkce: 12. 12. 2013

zánik funkce: 15. 3. 2016

Hekrova 851/6, Praha, 149 00, Česká republika

Pavel Pavlátka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 4. 2016

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 15. 3. 2016

vznik funkce: 12. 12. 2013

zánik funkce: 15. 3. 2016

Husova 459, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Svatava Albrechtová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 28. 11. 2013

zánik členství: 28. 7. 2014

V Uličce 1476, Hostivice, 253 01, Česká republika

Svatava Albrechtová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 28. 7. 2014

V Uličce 1476, Hostivice, 253 01, Česká republika

Pavel Pavlátka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 27. 6. 2013

Husova 459, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Jindřich Rajchl

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 28. 11. 2013

vznik funkce: 4. 7. 2008

zánik funkce: 28. 11. 2013

Mužíkova 1252/32, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Petr Maňák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 24. 1. 2012

zánik členství: 27. 6. 2013

Votická 2244/1, Praha 3, Česká republika

Patrik Tomšů

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 24. 1. 2012

vznik funkce: 8. 3. 2011

Sadová 1854, Hostivice, 253 01, Česká republika

Miloslav Jícha

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 4. 7. 2008

Českolipská 392/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Svatava Albrechtová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 28. 7. 2014

V Uličce 1476, Hostivice, 253 01, Česká republika

JUDr. Jindřich Rajchl

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 28. 11. 2013

vznik funkce: 4. 7. 2008

zánik funkce: 28. 11. 2013

Mužíkova 1252, Hradec Králové 8, 500 08, Česká republika

Pavel Nečásek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 7. 2008

vznik funkce: 24. 4. 2007

zánik funkce: 4. 7. 2008

Arabská 569/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Radek Zavřel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 7. 2008

Nové Náměstí 1257/9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 7. 2008

Hekrova 851/6, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztahy firmy FK DUKLA Praha a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 4. 2007

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 11. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 4. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).