Hlavní navigace

Gala Vinařství, a.s.

Firma Gala Vinařství, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5062, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 12 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27748499

Sídlo:

Údolní 388/8, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 9. 2007

DIČ:

CZ27748499

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
11020 Výroba vína z vinných hroznů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5062, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Gala Vinařství, a.s. od 26. 9. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 26. 9. 2007

adresa

Údolní 388/8
Brno 60200 od 21. 10. 2015

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 21. 10. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 6. 2011

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

ubytovací služby do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

výroba nápojů do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

reklamní činnost a marketing do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

činnost zemědělského podnikatele do 21. 6. 2011 od 26. 9. 2007

Předmět činnosti

činnost zemědělského podnikatele do 21. 10. 2015 od 21. 6. 2011

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s., se sídlem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, IČ 277 48 499, se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jeden z dosavadních akcionářů, pan Ing. Jaromír Gala, nar. 7.3.1971, bytem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť veškeré akcie budou upsány předem určeným zájemcem shora uvedeným a jejich emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného z ájemce. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), bude upsáno 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion kor un českých), v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, panem Ing. Jaromírem Galou, nar. 7.3.1971, bytem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů následujících po dni konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla, a to v době mezi 8.00 hod a 16.00 hod. S předem určeným zájemcem bude sepsána písemná smlouva o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií počne běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci doručen nejpozději v den konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhod la. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též zveřejněním na oznamovací desce v sídle společnosti. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Gala Vinařství, a.s. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. Nepeněžitý vklad bude v plné výši splacen v sídle společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, předáním písemného prohlášení o vkladu dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním níže uvedených nemovitostí, které tvo ří předmět nepeněžitého vkladu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, pana Ing. Jaromíra Galy, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, přičemž nepeněžitý vklad musí být v plné výši splacen před podáním návrhu na z ápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, Ing. Jaromíra Galy, nar. 7.3.1971, bytem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, kterým jsou níže uvedené nemovitosti: pozemky v obci a katastrálním území Perná: parc. č. 1079/46, vinice o výměře 7.580 m2, parc. č. 1079/47, vinice o výměře 9.499 m2, parc. č. 1079/48, vinice o výměře 3.201 m2, parc. č. 1079/49, vinice o výměře 1.600 m2, parc. č. 1079/51, vinice o výměře 5. 167 m2, parc. č. 1079/54, vinice o výměře 5.828 m2, parc. č. 1079/69, vinice o výměře 7.654 m2, parc. č. 1079/70, vinice o výměře 3.700 m2, parc. č. 1079/73, vinice o výměře 3.200 m2, zapsané na listu vlastnictví pro obec a katastrální území Perná, okres Břeclav, na listu vlastnictví č. 666 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Mikulov; a dále pozemky v obci a katastrálním území Bavory: parc. č. 1471, ovocný sad o výměře 15.007 m2, parc. č. 1561, orná půda o výměře 2.900 m2, zapsané na listu vlastnictví pro obec a katastrální území Bavory, okres Břeclav, na listu vlastnictví č. 375 u Kat astrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Mikulov; (dále jen "nepeněžitý vklad"). Tento shora popsaný nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu ve smyslu ust. § 204 odst. 3 obch. zák., ve které se uvádí důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodňuje se výše navrhovaného emisního kursu akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je potřeba získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. Nepeněžitý vklad shora popsaný předsta vuje pro společnost základní zdroj pro vytváření zisku. Důvodem pro stanovení výše navrhovaného emisního kursu je zajištění dostatečné hodnoty základního kapitálu společnosti a kapitálových rezerv. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 3955 - 125/11 o hodnotě nepeněžitého vkladu, vyhotoveného obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, Ing. Martine m Hanzelkou, Ph.D., soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, Libhošť 515, PSČ 742 57, dne 8.9.2011. Pan Ing. Martin Hanzelka, Ph.D. byl k ocenění nepeněžitého vkl adu pověřen jako obecně uznávaný nezávislý odborník za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 1.8.2011. Shora popsaný nepeněžitý vklad byl v citovaném znaleckém posudku oceněn částkou 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného výše stanovená podle posudku znalce jako cena obvyklá tak činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě. Valná hromada obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s., se sídlem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, IČ 277 48 499, se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), peněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem předem určeného zájemce, pana Zdeňka Horta, nar. 30.10.1969, bytem Moravany, Hlavní 400/71, PSČ 664 48. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), bude upsáno 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion kor un českých), v listinné podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti Gala Vinařství, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednost ního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to v následujícím rozsahu: pan Zdeněk Hort, nar. 30.10.1969, bytem Moravany, Hlavní 400/71, PSČ 664 48, upíše všech 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů následujících po dni konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla, a to v době mezi 8.00 hod a 16.00 hod. S předem určeným zájemcem bude sepsána písemná smlouva o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií počne běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci doručen nejpozději v den konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhod la. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též zveřejněním na oznamovací desce v sídle společnosti. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Gala Vinařství, a.s. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. Peněžitý vklad bude v plné výši splacen ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení mezi předem určeným zájemcem Zdeňkem Hortem a obchodní společností Gala Vinařství, a.s. jak je uvedeno dále. Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Zdeňka Horta, nar. 30.10.1969, bytem Moravany, Hlavní 400/71, PSČ 664 48, vůči společnosti Gala Vinařství, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení emisního k ursu jím upsaných akcií. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka pana Zdeňka Horta vzniklá z titulu Dohody o převzetí plnění dle § 534 obč. zák. uzavřené dne 10.6.2011 mezi obchodní společností Gala Vinařství, a.s. na straně jedné a panem Zdeňk em Hortem na straně druhé, dle které se pan Zdeněk Hort zavázal splnit závazek obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s. vůči věřiteli, panu Janu Jerie, nar. 12.3.1973, bytem Praha 10, Strašnice, Královická 1612/23, v celkové výši 6.310.000,- Kč (slovy: š est milionů tři sta deset tisíc korun českých) a společnost Gala Vinařství, a.s. se zavázala panu Zdeňku Hortovi dlužnou peněžní částku ve výši 6.310.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta deset tisíc korun českých) uhradit nejpozději do 31.12.2011 (slovy : třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedenáct) způsobem v uvedené listině dohodnutým. Započtení bude provedeno proti celé pohledávce společnosti představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, panem Zdeňkem Hortem, do výše 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Důvodem tohoto započtení je částečné vypořádání existujícího závazku společnosti Gala Vinařství, a.s. vůči akcionáři Zdeňku Hortovi. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností Gala Vinařství, a.s. a panem Zdeňkem Hortem jako upisovatelem. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to v sídle společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00 s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost Gala Vinařství, a.s. upisovateli v sídle společnosti bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, nejpozději v šak do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. do 6. 1. 2012 od 12. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

od 6. 1. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 1. 2012 od 26. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 19 od 21. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 5 od 21. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 od 21. 10. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 21. 10. 2015 od 6. 1. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 19 do 21. 10. 2015 od 20. 7. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 5 do 21. 10. 2015 od 20. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 7. 2011 od 26. 9. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Zdeněk Hort

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

Hlavní 400/71, Moravany, 664 48, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Alžběta Gala

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 26. 6. 2020

Údolní 388/8, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Jařina

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 31. 7. 2015

Kavčí 1379/5, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Luděk Vrána

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

Mlýnská 227/11, Únětice, 252 62, Česká republika

Mgr. Rudolf Budiš

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2015

Unkovická 514, Žabčice, 664 63, Česká republika

Jan Juřina

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2007

vznik členství: 26. 9. 2007

Neumannova 53, Brno, 602 00, Česká republika

Martin Matula

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 10. 6. 2011

vznik funkce: 26. 9. 2007

zánik funkce: 10. 6. 2011

Brichtova 685/2, Praha 5, 152 00, Česká republika

Zuzana Michnová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 10. 6. 2011

Královická 1612/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jan Jařina

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

Neumannova 53, Brno, 602 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jaromír Gala

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2020

Údolní 388/8, Brno, 602 00, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Hort

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 26. 6. 2020

Hlavní 400/71, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Jaromír Gala

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 26. 6. 2020

vznik funkce: 31. 7. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2020

Údolní 388/8, Brno, 602 00, Česká republika

Zdeněk Hort

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2015

Hlavní 400/71, Moravany, 664 48, Česká republika

Zdeněk Hort

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 8. 2015

vznik členství: 10. 6. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2011

Hlavní 400/71, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Jaromír Gala

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2015

Údolní 388/8, Brno, 602 00, Česká republika

Jan Jerie

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 10. 6. 2011

Královická 1612/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gala

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 9. 2007

vznik funkce: 26. 9. 2007

Kobylí 61, 691 10, Česká republika

Mgr. Alžběta Gala

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 31. 7. 2015

Údolní 388/8, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Za společnost jedná jediný člen představenstva.

od 26. 6. 2020

Za společnost jedná předseda představenstva nebo člen představenstva, s výjimkou následujících právních jednání, při kterých za společnost jednají oba společně: a)uzavření či změna smlouvy o úvěru či jeho zajištění, b)uzavření či změna smlouvy o zatížení nebo převodu nemovité věci, c)uzavření či změna smlouvy, jejíž předmět plnění převyšuje jednorázově nebo kumulativně z opakovaných plnění v průběhu jednoho kalendářního roku částku 50.000,-Kč, d)uzavření či změna smlouvy, jejímž předmětem je udělení jakékoliv licence k ochranným známkám či jiným průmyslovým právům ve vlastnictví společnosti, e)uzavření či změna smlouvy, jejímž předmětem je zajištění závazků třetích osob.

do 26. 6. 2020 od 21. 10. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, s vyjímkou následujících ůkonů, které mohou jmeném společnosti činit pouze všichni členové představenst va společně: - smlouvy o úvěru či zajištění, - smlouvy o zatížení, převodu či prodeji nemovitostí, - smlouvy, jejichž předmět plnění převyšuje jednorázově nebo kumulovaně z opakovaných plnění v průběhu jednoho kalendářního roku částku dvě stě tisíc korun českých, - smlouvy, jejichž předmětem je udělení jakékoliv licence k ochranným známkám ve vlastnictví společnosti, - smlouvy, jejichž předmětem je zajištění závazků třetích osob.

do 21. 10. 2015 od 20. 7. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 20. 7. 2011 od 26. 9. 2007

Další vztahy firmy Gala Vinařství, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 9. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba nápojů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
  • Ubytovací služby
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Reklamní činnost a marketing
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 9. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).