Hlavní navigace

Geofundamenta, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

Firma Geofundamenta, a.s. &#34^v likvidaci&#34^, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2993, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 197 700 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26183382

Sídlo:

Poděbradova 1243/7, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 6. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2993, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" od 5. 10. 2010

Obchodní firma

Geofundamenta, a.s. do 5. 10. 2010 od 15. 6. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 15. 6. 2000

adresa

Poděbradova 1243/7
Ostrava 70200 od 5. 11. 2015

adresa

U Zvonařky č.p.1435/9
Praha 2 12000 do 9. 12. 2005 od 27. 3. 2002

adresa

U Zvonařky 9
Praha 2 do 27. 3. 2002 od 15. 6. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 19. 3. 2018 od 4. 6. 2009

pronájem bytových a nebytových prostor (nemovitostí) s poskytováním doplňkových služeb do 4. 6. 2009 od 15. 6. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/1991 Sb. v platném znění, včetně jeho příloh) do 4. 6. 2009 od 15. 6. 2000

realitni kancelář do 4. 6. 2009 od 15. 6. 2000

zprostředkování v oblasti obchodu a služeb do 4. 6. 2009 od 15. 6. 2000

poradenství v investiční výstavbě do 4. 6. 2009 od 15. 6. 2000

ubytovací činnost do 4. 6. 2009 od 15. 6. 2000

Ostatní skutečnosti

Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady dne 15.9.2010 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. od 5. 10. 2010

Valná hromada obchodní společnosti Geofundamenta, a.s. rozhodla dne 23.3.2009 o zvýšení záklaního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Geofundamenta, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00, identifikační číslo 261 83 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2993 (dále t éž jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1,000.000,--Kč, slovy: jeden-milion korun českých na novou výši 197,700.000,--Kč, slovy: stodevadesátsedm-milionů sedmset-tisíc korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 196,700.000,- Kč, slovy: stodevadesátšest-milionů-sedmset-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 1967 ks, slovy: jedentisícdevětsetšedesátsedm kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto-tisíc korun če ských, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). 3. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti se oba akcionáři Společnosti, tj. obchodní společnost Areál Zálesí, a.s. a pan Mgr. Drahoš Lustig, svým prohlášením učiněným na dnešní valné hromadě dne 22.12.2008 před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Areál Zálesí, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 1758/16, PSČ 142 00, identifikační číslo 257 10 974 zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městsk ým soudem v Praze v oddíle B, vložka 5647 (dále též jen "Areál Zálesí, a.s." nebo "předem určený zájemce"). 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti Geofundamenta, a.s. na adrese: Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přiče mž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společn ost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění. 6. Výše úhrnného emisního kursu je rovna součtu jmenovitých hodnot nových akcií a činí 196,700.000,- Kč (slovy: stodevadesátšest-milionů-sedmset-tisíc korun českých). Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. 7. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 8. Společnost Geofundamenta, a.s., jako dlužník, a společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, uzavřely postupně tyto smlouvy o půjčce: - Dne 19.12.1999, slovy: devatenáctého prosince roku tisícdevětsetdevadesátdevět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky cel kem ve výši 40,500.000,- Kč, slovy: čtyřicet-milionů pět set tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úro ku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně úrokové sa zby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 31.12.1999 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jis tině a úrocích částku 52,673.719,10 Kč slovy: padesátdva-milionů-šestsetsedmdesáttři-tisíc-sedmsetdevatenáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 52,673.700,-- Kč slovy: padesátdva-milionů-šestsetsedmdesáttři-tisí c-sedmset korun českých. - Dne 3.3.2000, slovy: třetího března roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 10.3.2000 a k dnešnímu dni byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 4,324.129,80 Kč slovy: č tyři-miliony-třistadvacetčtyři-tisíc-stodvacetdevět korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 4,324.100,-- Kč slovy: čtyři-miliony-třistadvacetčtyři-tisíc-sto korun českých. - Dne 8.3.2000, slovy: osmého března roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,500.000,- Kč, slovy: deset-milionů-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedený ch. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úrok u. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.3.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 13,471.917,10Kč slovy: třináct-milionů-čtyřistasedmdesátjedna-tisíc-devětsetsedmnáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 13,471.900,-- Kč slovy: třináct-milionů-čtyřistasedmdesátjedna-tisíc-devětset korun českýc h. - Dne 19.5.2000, slovy: devatenáctého května roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,164.964 ,20 Kč, slovy: jeden-milion stošedesátčtyři-tisíc-devětsetšedesátčtyři korun českých dvacet haléřů, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včet ně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 24.5.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, či nila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,859.967,22 Kč slovy: jeden-milion-osmsetpadesátdevět-tisíc-devětsetšedesátsedm korun českých dvacetdva haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,859.000,-- Kč slovy: jeden-milion-os msetpadesátdevět-tisíc korun českých. - Dne 12.6.2000, slovy: dvanáctého června roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Násl edně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 14.6.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12,652. 041,10 Kč slovy: dvanáct-milionů-šestsetpadesátdvatisíc-čtyřicetjedna korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12,652.000,-- Kč slovy: dvanáct-milionů-šestsetpadesátdvatisíc korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 9,400.000,- Kč, slovy: devět-milionů čtyřistatisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uveden ých. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úro ku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částk u 11,732.474,80 Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdva-tisíc-čtyřistasedmdesátčtyři korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 11,732.000,-- Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdva-tisíc korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 300.000,- Kč, sl ovy: třista-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byl y k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 14.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 374.268,-- Kč s lovy: třistasedmdesátčtyři-tisíc-dvěstěšedesátosm korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 374.200,-- Kč slovy: třistasedmdesátčtyři-tisíc-dvěstě korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 4,900.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony-devětset korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. T yto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.9.2000 a k dnešnímu dni byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 5,323.675,12 Kč slovy: pět-milionů-třistadvacettři-tisíc-šestsetsedmdesátpět korun českých dvanáct haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 5,323.600,-- Kč slovy: pět-milionů-třistadvacettři-tisíc-šestset korun českých. - Dne 14.9.2000, slovy: čtrnáctého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10.000,- Kč, s lovy: deset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byl y k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12.473,70 Kč sl ovy: dvanáct-tisíc-čtyřistasedmdesáttři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12.400,-- Kč slovy: dvanáct-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 17.9.2000, slovy: sedmnáctého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 19.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 62.330,-- Kč slovy: šedesátdva-tisíc-třistatřicet korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 62.300,-- Kč slovy: šedesátdva-tisíc-třista korun českých. - Dne 24.1.2001, slovy: dvacátéhočtvrtého ledna roku dvatisícejedna, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1 0.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 31.1.2001 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12.209,-- Kč slovy: dvanáct-tisíc-dvěstědevět korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12.200,-- Kč sl ovy: dvanáct-tisíc-dvěstě korun českých. - Dne 6.6.2002, slovy: šestého června roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 205.000 EUR, slovy: dvěstěpěttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní pros tředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 12.6.2002 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 256.095,80 EUR, slovy : dvěstěpadesátšesttisícdevadesátpět euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 6,456.175,10 Kč, slovy: šest-milionů-čtyřistapadesátšest-tisíc-stosedmdesát- pět korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 6,456.100,-- Kč, slovy: šest-milionů-čtyřistapadesátšest-tisíc-sto korun českých. - Dne 10.6.2002, slovy: desátého června roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,250.000,- Kč, slovy: dva-miliony-dvěstěpadesát-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlou vě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.6.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úro cích částku 2,810.807,80 Kč slovy: dva-miliony-osmsetdeset-tisíc-osmsetsedm korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,810.800,-- Kč slovy: dva-miliony-osmsetdeset-tisíc-osmset korun českých. - Dne 5.9.2002, slovy: pátého září roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.9.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 11,739.835 ,60 Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdevět-tisíc-osmsettřicetpět korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 11,739.800,-- Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdevět-tisíc-osmset korun českých. - Dne 16.9.2002, slovy: šestnáctého září roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000.000, - Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a ve výši 30.000 EUR, slovy: třicettisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnuté ho úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 1.10.2002 a dne 18.9.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm , činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,172.602,70 Kč slovy: jedenmilion-stosedmdesátdva-tisíc-šestsetdva korun českých sedmdesát haléřů, a částku 35.216,60 EUR, slovy: třicetpěttisícdvěstěšestnáct euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 887.810,40 Kč, slovy: osm-set-osmdesát-sedm-tisíc osmsetdeset korun českých čtyřicet haléřů. Celková výše pohledávky z výše uvedeného titulu tedy činí 2 ,060.413,10 Kč, slovy: dva-miliony-šedesát-tisíc-čtyřistatřináct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,060.000,-- Kč, slovy: dva-miliony-šedesát-tisíc korun českých. - Dne 4.12.2002, slovy: čtvrtého prosince roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 280.000 E UR, slovy: dvěstěosmdesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.12.2002 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 326.732,10 EUR, slovy: třistadvacetšesttisícsedmsettřicetdva euro deset centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 8,236.916,20 Kč, slovy: osmmilionůdvěstětřicetšesttisícdevětsetšes tnáct korun českých dvacet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 8,236.000,-- Kč, slovy: osmmilionůdvěstětřicetšesttisíc korun českých. - Dne 5.12.2002, slovy: pátého prosince roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,700.000,- Kč, slovy: dva-miliony-sedmset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uve dených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.12.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,093,805,60 Kč slovy: třimiliony-devadesáttři-tisíc-osmsetpět korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,093.800,-- Kč slovy: třimiliony-devadesáttři-tisíc-osmset korun českých. - Dne 10.3.2003, slovy: desátého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 6,500.000,- Kč, slovy: šest-milionů-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uve dených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 12.3.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích č ástku 7,417.354,70 Kč slovy: sedm-milionů-čtyřistasedmnáct-tisíc-třistapadesátčtyři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 7,417.000,-- Kč slovy: sedm-milionů-čtyřistasedmnáct-tisíc korun českých. - Dne 12.3.2003, slovy: dvanáctého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 60.000 EU R, slovy: šedesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněnžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní pr ostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.3.2003 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 67.211,40 EUR, slov y: šedesátsedmtisícdvěstějedenáct euro čtyřicet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,694.399,30 Kč, slovy: jeden-milion-šestsetdevadesátčtyři-tisíc-třistadevadesá tdevět korun českých třicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,694.300,-- Kč, slovy: jeden-milion-šestsetdevadesátčtyři-tisíc-třista korun. - Dne 18.3.2003, slovy: osmnáctého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,500.000 ,- Kč, slovy: tři-miliony-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uv edených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 19.3.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,919.050,70 Kč slovy: tři-miliony-devětsetdevatenáct-tisíc-padesát korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,919.000,-- Kč slovy: tři-miliony-devětsetdevatenáct-tisíc korun českých. - Dne 9.6.2003, slovy: devátého června roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 70 .000 EUR, slovy: sedmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto p eněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 17.6.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 78.026,6 0 EUR, slovy: sedmdesátosmtisícdvacetšest euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,967.050,50 Kč, slovy: jeden-milion-devětsetšedesátsedm-tisíc-padesát k orun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,967.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-devětsetšedesátsedm-tisíc korun českých. - Dne 16.6.2003, slovy: šestnáctého června roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 9,000.0 00,- Kč, slovy: devět-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 17.6.2003 a k dnešnímu byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,069.630,50 Kč sl ovy: tři-miliony-šedesátdevět-tisíc-šestsettřicet korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,069.600,-- Kč slovy: tři-miliony-šedesátdevět-tisíc-šestset korun českých. - Dne 30.4.2003, slovy: třicátého dubna roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 1 0.000 EUR, slovy: deset-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peně žní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 7.5.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 11.170,20 EU R, slovy: jedenácttisícstosedmdesát euro dvacet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 281.600,70 Kč, slovy: dvěstěosmdesátjednatisícšestset českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 281.600,-- Kč, slovy: dvěstěosmdesátjednatisícšestset korun českých. - Dne 9.9.2003, slovy: devátého září roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 70.0 00 EUR, slovy: sedmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.9.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 75.106,80 EUR, slovy: sedmdesátpěttisícstošest euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,893.442,40 Kč, slovy: jeden-milion-osmset-devadesáttři-tisíc-čtyřistačtyři cetdva korun českých čtyřicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,893.400,-- Kč, slovy: jeden-milion-osmsetdevadesáttři-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.9.2003, slovy: patnáctého září roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.9.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,072.9 15,10 Kč slovy: jeden-milion-sedmdesátdva-tisíc-devětsetpatnáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,072.000,-- Kč slovy: jeden-milion-sedmdesátdva-tisíc korun českých- - Dne 15.12.2003, slovy: patnáctého prosince roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000. 000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněnžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.12.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,069.424,70 Kč slovy: jeden-milion-šedesátdevět-tisíc-čtyřistadvacetčtyři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,069.400,-- Kč slovy: jeden-milion-šedesátdevět-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.12.2003, slovy: patnáctého prosince roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 130.00 0 EUR, slovy: stotřicettisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.12.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 139.035,20 EUR, slovy: stotřicetdevěttisíctřicetpět euro dvacet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 3,505.077,30 Kč, slovy: tři-miliony-pětsetpět-tisíc-sedmdesátsedm korun če ských třicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,505.000,-- Kč, slovy: tři-miliony-pětsetpět-tisíc korun českých. - Dne 12.3.2004, slovy: dvanáctého března roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 8,000.0 00,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Ty to peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.3.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 8,527.498,60 Kč slovy: osm-milionů-pětsetdvacetsedm-tisíc-čtyřistadevadesátosm korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 8 ,527.400,-- Kč slovy: osm-milionů-pětsetdvacetsedm-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.3.2004, slovy: patnáctého března roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve vý ši 80.000 EUR, slovy: osmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Ty to peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.3.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 85.2 77,80 EUR, slovy: osmdesátpěttisícdvěstěsedmdesátsedm euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 2,149.853,30Kč, slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícosmse tpadesáttři korun českých dvacet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,149.800,-- Kč, slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícosmset korun českých. - Dne 28.4.2004, slovy: dvacátéhoosmého dubna roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem v e výši 15.000 EUR, slovy: patnáct-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 30.4.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1 5.963,70 EUR, slovy: patnácttisícdevětsetšedesáttři euro sedmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 402.444,80 Kč, slovy: čtyřistadva-tisíc-čtyřistačtyřicetčtyř i korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 402.000,-- Kč, slovy: čtyřistadva-tisíc korun českých. - Dne 10.6.2004, slovy: desátého června roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,000.000 ,- Kč, slovy: tři-miliony korun českých, a ve výši 150.000 EUR, slovy: stopadesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně doho dnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.6.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila vý še dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,187,154,20 Kč slovy: tři-miliony-stoosmdesátsedm-tisíc-stopadesátčtyři korun českých dvacet haléřů, a částku 159.366,60 EUR, slovy: stopadeátdevěttisíctřistašedesátšest euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 4,017.631,90 Kč, slovy: čtyřimilionysedmnácttisícšestsettřicetjedna korun českých devadesát haléřů. Celková výše pohledávky z výše uvedeného titulu tedy činí 7,204.786,10 Kč, slovy: sedm-milionů-dvěstěčtyři-tisíc-sedmsetosmdesátšest korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 7,204.000,-- Kč, slovy: sedm-milionů-dvěstěčtyři-tisíc korun českých. - Dne 10.9.2004, slovy: desátého září roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedm-milionů korun českých, a ve výši 80.000 EUR, slovy: osmdesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnut ého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Dne 20.9.2004, slovy: dvacátého září roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, pe něžní prostředky celkem ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úro ku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty v českých korunách dne 14.9.2004 a v eurech dne 15.9.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listo padu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 8,706,444,60 Kč slovy: osmmilionůsedmset-šesttisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých šedesát haléřů, a částku 87.079,-- EUR, slovy: osmdesátsedmtisícsedmdesátdevět euro, což č iní při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 2,195.261,50 Kč, slovy: dvamilionystodevadesátpěttisíc-dvěstěšedesátjedna korun českých padesát haléřů. Celková výše pohledávky z výše uved eného titulu tedy činí 10,901.706,10 Kč, slovy: deset-milionů-devětsetjeden-tisíc-sedmsetšest korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 10,901.700,-- Kč, slovy: deset-milionů-devětsetjeden-tisíc-sedmset kkorkorukorun č eských. - Dne 19.10.2004, slovy: devatenáctého října roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jakověřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 100.0 00,- Kč, slovy: sto-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 21.10.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 108.6 34,80 Kč slovy: stoosm-tisíc-šestsettřicetčtyři korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 108.000,-- Kč slovy: stoosm-tisíc korun českých. - Dne 25.3.2005, slovy: dvacátéhopátého března roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,00 0.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 29.3.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1 ,064.342,50 Kč slovy: jeden-milion-šedesátčtyři-tisíc-třistačtyřicetdva korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,064.000,-- Kč slovy: jeden-milion-šedesátčtyři-tisíc korun českých. - Dne 25.6.2005, slovy: dvacátéhopátého června roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 40.000 EUR, slovy: čtyřicet-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 30.6.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 4 4.106,30 EUR, slovy: čtyřicetčtyřitisícstošest euro třicet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,111.919,80 Kč slovy: jedenmilionstojedenácttisícděvětsetdevatenáct korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,111.900,-- slovy: jedenmilionstojedenácttisícděvětset korun českých. - Dne 10.9.2005, slovy: desátého září roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 400.000,- Kč, slovy: čtyřistatisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.9.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 413.474,50 Kč slovy: čtyřistatřináct-tisíc-čtyřistasedmdesátčtyři korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 413.000,-- Kč slovy: čtyřistatřináct-tisíc korun českých. - Dne 23.3.2006, slovy: dvacátéhotřetího března roku dvatisícešest, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 50 0.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 23.3.2006 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 5 74.061,70 Kč slovy: pětsetsedmdesátčtyři-tisíc-šedesátjedna korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 574.000,-- Kč slovy: pětsetsedmdesátčtyři-tisíc korun českých. - Dne 24.7.2006, slovy: dvacátéhočtvrtého července roku dvatisícešest, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 750.000,- Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 27.7.2006 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocí ch částku 785.222,70 Kč slovy: sedmsetosmdesátpět-tisíc-dvěstědvacetdva korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 785.000,-- Kč slovy: sedmsetosmdesátpět-tisíc korun českých. - Dne 14.6.2007, slovy: čtrnáctého června roku dvatisícesedm, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 750.000, - Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedenýc h. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.6.2007 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 771.907,60 Kč slovy: sedmsetsedmdesátjeden-tisíc-devětsetsedm korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 677.000,-- Kč slovy: šestsetsedmdesátsedm-tisíc korun českých. Na základě výše uvedených skutečností tak vznikla obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, pohledávka vůči Společnosti Geofundamenta, a.s., jako dlužníku, ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíce osm, celkem ve výši 162, 003.373,44 Kč, slovy: stošedesátdva-milionů-tři-tisíce-třistasedmdesáttři korun českých čtyřicetčtyřihaléřů, a 1,380.384,10 EUR, slovy: jeden-milion-třistaosmdesát-tisíc-třistaosmdesátčtyři eur deset centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět ko run českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 34.799.483,10 Kč slovy: třicetčtyři-milionů-sedmsetdevadesátdevět-tisíc-čtyřistaosmdesáttři korun českých deset haléřů. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části výše uvedené pohledávky obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřitele, pohledávka vůči Společnosti Geofundamenta, a.s., jako dlužníku, a to v částce celkem 196,700.000,-- Kč, slovy: stodevadesát šet-milionů sedmset-tisíc korun českých, proti závazku předem určeného zájemce obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. 9. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedené pohledávky, v částce ve výši 196,700.000,- Kč, slovy: stodevadesátšest-milionů sedmset-tisíc korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započ tení pohledávek činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu je ho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. do 17. 6. 2009 od 20. 4. 2009

Společnost Geofundamenta, a.s., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9 je právním nástupcem obchodní společnosti Geofundamenta s.r.o., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9, IČO: 63666600, která byla zapsána v obchodním rejstříku v oddíle C, vložce 37374. od 15. 6. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 197 700 000 Kč

od 17. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 17. 6. 2009 od 15. 6. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 977 od 17. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 17. 6. 2009 od 15. 6. 2000

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jan Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2005

Lázeňská 1274/17, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 1. 2005

Netlucká 11/2, Praha, 107 00, Česká republika

Historické vztahy

Jan Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2006 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2005

Lázeňská 17, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Česká republika

Karel Strnad

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2006 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 21. 11. 2009

Andělova 1757/14, Praha 4, 143 00, Česká republika

Václav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 1. 2005

Boloňská 304, Praha 10, Česká republika

Václav Černý

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2006

zánik členství: 23. 1. 2005

Boloňská 304, Praha 10, Česká republika

Jan Bláha

předseda

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2006

zánik členství: 23. 1. 2005

zánik funkce: 23. 1. 2005

Lázeňská 17, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Česká republika

Hana Skopalová

člen

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 9. 12. 2005

zánik členství: 15. 6. 2004

zánik funkce: 15. 6. 2004

Radopská 3147, Praha 4, Česká republika

Mgr. Vladimíra Pokorná

člen

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Topolová 2151, Nymburk, Česká republika

Ing. Luděk Šlegr

člen

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Polská 24, Praha 2, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Roman Janko

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2005

Bezvěrov 2, 330 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivona Dobiášová

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2003

vznik členství: 21. 10. 2002

Nad Mlýnským potokem 508, Praha 10, Česká republika

Historické vztahy

Roman Janko

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2006 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2005

Zlatá 8, Praha-východ, 250 83, Česká republika

Pavel Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 9. 12. 2005

vznik členství: 21. 10. 2002

zánik členství: 22. 7. 2005

zánik funkce: 22. 7. 2005

Bojčenkova 1100, Praha 9, Česká republika

Martina Kopová

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 9. 12. 2005

vznik členství: 21. 10. 2002

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 21. 10. 2002

zánik funkce: 22. 7. 2005

Nad Mlýnským potokem 510, Praha 10, Česká republika

Jiří Jirsa

člen

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

vznik členství: 5. 10. 2001

zánik členství: 21. 10. 2002

Družstevní 460, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Michael Dub

člen

První vztah: 11. 9. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

zánik členství: 21. 10. 2002

Dejvická 8, Praha 6, Česká republika

Mgr. Drahoš Lustig

předseda

První vztah: 24. 7. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

zánik členství: 21. 10. 2002

zánik funkce: 21. 10. 2002

Moravanů 2153/37, Praha 6, Česká republika

Mgr. Lukáš Semerák

člen

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

Varenská 34, Ostrava 1, Česká republika

Ondřej Krumnikl

člen

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 12. 7. 2001

Eden 1000, Rychvald, Česká republika

Mgr. Luboš Lustig

člen

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 24. 7. 2000

Moravanů 2153/37, Praha 6, Česká republika

Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu prostřednictvím předsedy představenstva.

od 9. 12. 2005

Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu prostřednictvím předsedy představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 9. 12. 2005 od 15. 6. 2000

Další vztahy firmy Geofundamenta, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

2 fyzické osoby

Mgr. Jakub Vyroubal

První vztah: 16. 2. 2018

Ahepjukova 2799/33, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Jakub Vyroubal

První vztah: 22. 1. 2014

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jakub Vyroubal

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Mgr. Jakub Vyroubal

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2014

B. Martinů 718, Ostrava, 708 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 11. 2000

Živnosti

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).