Hlavní navigace

GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Firma GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 752, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 112 600 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61858595

Sídlo:

Karlovy Vary

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 9. 1994

DIČ:

CZ61858595

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
73110 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
93110 Provozování sportovních zařízení
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
95220 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 752, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

GARAGE PUPP a.s. od 20. 9. 1994

Obchodní firma

GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. od 10. 9. 1996

Obchodní firma

GOLF Karlovy Vary a.s. do 10. 9. 1996 od 1. 11. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 20. 9. 1994

adresa

Pražská 219
Karlovy Vary od 9. 12. 2008

adresa

Pražská 125
Karlovy Vary do 9. 12. 2008 od 30. 9. 1997

adresa

U Prašné brány 3
Praha 1 do 30. 9. 1997 od 1. 11. 1995

adresa

Václavské nám. 19
Praha 1 do 1. 11. 1995 od 20. 9. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 2. 2016

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu od 13. 2. 2016

poskytování tělovýchovných služeb do 13. 2. 2016 od 9. 10. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 13. 2. 2016 od 9. 10. 2004

úprava porostů a kácení zeleně do 13. 2. 2016 od 12. 1. 2004

zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť do 13. 2. 2016 od 12. 1. 2004

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 13. 2. 2016 od 12. 1. 2004

poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení do 13. 2. 2016 od 12. 1. 2004

zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba do 13. 2. 2016 od 12. 1. 2004

provozování veřejných tělovýchovných škol do 12. 1. 2004 od 7. 6. 1996

půjčovna sportovních potřeb do 9. 10. 2004 od 7. 6. 1996

zprostředkování v oblasti obchodu do 13. 2. 2016 od 7. 6. 1996

průzkum trhu do 13. 2. 2016 od 7. 6. 1996

reklamní činnost do 13. 2. 2016 od 7. 6. 1996

golfový servis /montáž a opravy/ do 13. 2. 2016 od 7. 6. 1996

provozování garáží do 12. 1. 2004 od 20. 9. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 2. 2016 od 20. 9. 1994

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí valné hromady konané dne 5.12.2005 o zvýšení základního kapitálu Důvody, způsob a rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnosti zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti, se základní kapitál Společnosti zvyšuje z 85.000.000,- Kč (osmdesáti pěti milionů korun českých) na 112.600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. o 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem; navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, jmenovitá hodnota nových akcií: upsáno bude 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových nekótovaných kmenových akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále jen nové akcie), bez emisního ážia, bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu a bez veřejné výzvy k upisování akcií; lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kursu nových akcií: BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., se sídlem Ctiradova 1, Praha 4, IČ 445 20 000, registrované Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 (dále jen BCG), jako předem určený zájemce upíše všech 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových akcií ve smlouvě o  upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obch. zák., kterou uzavře se společností. Představenstvo společnosti návrh této smlouvy odešle doporučeným dopisem do sídla předem určeného zájemce do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií. K upsání akcií je předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií. Smlouva o upsání nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Místo pro upsání nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo přede m určeného zájemce, Praha 4, Ctiradova 1; Emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových ak cií s možností započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov společnosti. Na jednu do savadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na 1 (jednu) dosavadní akcii přitom připadá maximálně 1 (jedna) akcie; důvod navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku: přednostní právo akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu se v důležitém zájmu společnosti, kterým je výše uvedené posílení vlastního kapitálu, odvrácení nepříznivé obchodní bi lance kapitálovým posílením jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnost zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví společnosti, vylučuje a všechny akcie budou nabídnuty společnosti BCG, jako žte předem určenému zájemci; pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení: Na budoucí pohledávku Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných předem určeným zájemcem ze smlouvy o upsání akcií bude započtena v plné výši pohledávka předem určeného zájemce vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 12. 6. 2001 ( dvanáctého června roku dvoutisícího prvního) mezi Společností, jakožto dlužníkem, a společností První hotelová a.s., jakožto původním věřitelem, kterou nabyl předem určený zájemce postoupením dle smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 25. 4. 2002 (dvacátého pátého dubna roku dvoutisícího druhého) mezi První hotelovou a s., jakožto postupitelem, a předem určeným zájemcem, jakožto postupníkem, za společností ve výši 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), z toho jistina č iní 22.300.000,- Kč (dvacet dva miliony tři sta tisíc korun českých) a úrok ke dni 31. 10. 2005 (třicátému prvnímu říjnu roku dvoutisícímu pátému) činí 5.300.000,- Kč (pět milionů tři sta tisíc korun českých). Zápočet jiných vzájemných pohledávek na splacení jmenovitých hodnot nově upsaných akcií se nepřipouští. Písemný návrh Dohody o započtení peněžité pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu akcií proti peněžité pohledávk ce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči Společnosti ve shora uvedené výši vyhotoví představenstvo ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude návrh Dohody zaslán dopor učeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Tato Dohoda musí být uzavřena nejpozději do 20 (dvaceti) dnů, ode dne následujícího po doručení návrhu Dohody předem určenému zájemci. Okamžikem uzavření Dohody je až do výše započítané pohledávky resp. v pln é výši splacen emisní kurs jmenovitých hodnot nových akcií upsaných předem určeným zájemcem a současně i základní kapitál společnosti. Dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči BCG, jakožto předem určeného zájemce na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči společno sti, vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. Tím dojde k posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, k zániku pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti resp. k zániku zástavního práva a  k minimalizaci finanční tenze v operativním cash flow. do 21. 2. 2006 od 14. 12. 2005

Úmysl zvýšení základního jmění ve smyslu § 23 odstavec 4: do 6. 9. 2000 od 31. 5. 2000

Zcela splacené základní jmění společnosti se z důvodu dosažení dalšího ekonomického rozvoje společnosti zvyšuje z 5.000.000,- Kč (slovy: z pěti miliónů korun českých) o 60.000.000,- Kč (slovy: o šedesát miliónů korun českých) na 65.000.000,- Kč (slovy: na šedesát pět miliónů korun českých) bez emisního ážia, upsáním 6.000 (slovy šest tisíc) kusů nových veřejně neobchodo- vatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) s připuštěním možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění, a to maximálně o dalších 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na celkových 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět miliónů korun českých), tj. o dalších 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydávané akcie. do 6. 9. 2000 od 31. 5. 2000

Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii přitom připadá nejméně 12 akcií. Takto upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč bez emisního ážia. do 6. 9. 2000 od 31. 5. 2000

Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do tří dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využití přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, na účet společnosti, a to ve výši 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií bude splacena nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 6. 9. 2000 od 31. 5. 2000

Obchodní společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Pražská 125, IČ: 61858595 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a vložka č. 2741 v oddílu B s e u z a v í r á . Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka 752. od 2. 10. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 600 000 Kč

od 21. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 85 000 000 Kč

do 21. 2. 2006 od 6. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 6. 9. 2000 od 1. 11. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 11. 1995 od 20. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 260 od 24. 11. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 260 do 24. 11. 2017 od 13. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 260 do 13. 2. 2016 od 22. 7. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 260 do 22. 7. 2008 od 21. 2. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 500 do 21. 2. 2006 od 6. 9. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 6. 9. 2000 od 1. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 1. 11. 1995 od 20. 9. 1994

Statutární orgán

5 fyzických osob

Vlastimil Argman

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 22. 11. 2017

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Barbora Okénková

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 22. 11. 2017

Václava Trojana 1483/1, Praha, 104 00, Česká republika

Vlastimil Argman

Předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milan Heidler

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Masná 698/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vlastimil Argman

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 9. 12. 2013

vznik funkce: 10. 12. 2013

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Heidler

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2016 - Poslední vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

zánik členství: 22. 11. 2017

Masná 698/17, Praha, 110 00, Česká republika

Vlastimil Argman

Předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2016 - Poslední vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

zánik funkce: 22. 11. 2017

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

JUDr. Zdenka Pokorná

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2013

Fráni Šrámka 1918/36, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Vlastimil Argman

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2013

vznik funkce: 10. 12. 2013

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 18. 8. 2010

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Vlastimil Argman

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 9. 12. 2013

vznik funkce: 1. 9. 2009

zánik funkce: 9. 12. 2013

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2010 - Poslední vztah: 22. 5. 2014

vznik členství: 18. 8. 2010

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

Libor Černý

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 9. 12. 2013

Bryksova 945/25, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vlastimil Argman

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 22. 5. 2014

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 9. 12. 2013

vznik funkce: 1. 9. 2009

zánik funkce: 9. 12. 2013

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Vlastimil Argman

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 31. 8. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 31. 8. 2009

Slovanská 124, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 18. 8. 2010

U Letenského sadu 6, Praha, Česká republika

Libor Černý

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 31. 8. 2009

Bryksova 945/25, Praha, Česká republika

Ing. Václav Lupínek

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

Lesní 23, Karlovy Vary, Česká republika

Libor Černý

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

Dygrýnova 814/12, Praha 9, Česká republika

Vlastimil Argman

Předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 25. 6. 2008

vznik funkce: 8. 8. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2008

Slovanská 124, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Karel Mařík

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

J. Mařáka 175, Karlovy Vary - Olšová Vrata, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

Ing. Oldřich Rutar

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

Rezlerova 303, Praha 10, Česká republika

Ing. Karel Mařík

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

J. Mařáka 175, Karlovy Vary - Olšová Vrata, Česká republika

Ing. Karel Mařík

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 13. 6. 2001

Revoluční 148, Olšová Vrata, Česká republika

Mgr. Petr Masák

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik členství: 12. 12. 2002

Stará Kysibelská 33, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Oldřich Rutar

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Rezlerova 303, Praha 10, Česká republika

Libor Černý

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Dygrýnova 814/12, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

Vlastimil Argman

Předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik členství: 8. 8. 2003

zánik funkce: 8. 8. 2003

Slovanská 124, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Radovan Květ

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Krátká 14, Praha 10, Česká republika

ing. Jiří Milský

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Člen představenstva: Ing Pavel Pěkný Ostrovská 7, Karlovy Vary do 1. 11. 1995 od 1. 11. 1995

U hřiště 264/10, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Jiří Milský

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

U hřiště 264/10, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Alexandr Nikolajevič Rebjonok

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Pražská 8, Karlovy Vary, Česká republika

Vlastimil Argman

Předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Slovanská 124, Karlovy Vary, Česká republika

Vlastimil Lepík

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Zámecký vrch 1, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Jan Souček

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Trojanova 5, Praha 2, Česká republika

Ing Wolfgang Háma

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Vítězná 27, Karlovy Vary, Česká republika

Judr Martina Machková

Předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Sladovnická 9, Karlovy Vary, Česká republika

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, s výjimkou případů, kdy plnění z právního jednání nebo závazek z právního jednání vyplývající přesahuje v každém jednotlivém případě částku 200.000,- Kč (dvě s tě tisíc korun českých) bez DPH, kdy Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 13. 2. 2016

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, jinak všichni členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné.

do 13. 2. 2016 od 31. 5. 2000

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněný nebo předseda představenstva a jeden z členů představenstva. Podepisování se prování tak, že osoba nebo osoby pověřené připojí svůj (svoje) podpis (podpisy) k vytištěnému nebo jiným způsobem vyznačenému názvu společnosti.

do 31. 5. 2000 od 1. 11. 1995

Způsob jednání za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgánys zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem súpolečnosti tak, že k napsanému nebo vytištěné- mu jménu společnosti připojí příslušná osoba svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

do 1. 11. 1995 od 20. 9. 1994

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Karel Mařík

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 22. 11. 2017

vznik funkce: 22. 11. 2017

J. Mařáka 175, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Julek Tegel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Ivan Brambaški

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Vrchlického 1751, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lucie Krýslová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 9. 12. 2013

Sadov 146, 360 01, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 18. 8. 2010

Majakovského 630/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Mařík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2010

vznik členství: 18. 8. 2010

J. Mařáka 175, Karlovy Vary, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Julek Tegel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2016 - Poslední vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

zánik členství: 22. 11. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2015

zánik funkce: 22. 11. 2017

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Lucie Krýslová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2013

Sadov 146, 360 01, Česká republika

Lucie Hloušková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 9. 12. 2013

Sadov 146, 360 01, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 18. 8. 2010

Majakovského 630/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Karel Mařík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2010 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 18. 8. 2010

J. Mařáka 175, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2010 - Poslední vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 18. 8. 2010

Majakovského 630/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Lucie Hloušková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 9. 12. 2013

U Kulturního domu 350, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Ing. Jiří Šmejc

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 31. 8. 2009

Andělská Hora 176, 364 71, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 13. 11. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 18. 8. 2010

Hybešova 167/18, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 16. 6. 2005

Úvalská 22, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Karel Mařík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 18. 8. 2010

J. Mařáka 175, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jiří Šmejc

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 16. 6. 2005

Fibichova 769, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jiří Šmejc

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

Fibichova 769, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

Úvalská 22, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Radek Zamrzla

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2005

vznik členství: 15. 3. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

Severní 867, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Alena Halířová

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Úvalská 22, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jiří Šmejc

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Fibichova 769, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Radek Zamrzla

člen

První vztah: 31. 5. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Severní 867, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Bohumil Procházka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Česká 154, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Radek Zamrzla

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Severní 867, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Ivan Zach

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 2000

Švermova 579, Slaný, Česká republika

Ivana Bartošková

Předseda

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Pila 144, Kolová, Česká republika

Ing Václav Svoboda

Člen

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Ostrovská 9, Karlovy Vary, Česká republika

Ing Manfred Líbal

Místopředseda

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Italská 6, Karlovy Vary, Česká republika

Další vztahy firmy GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 9. 1994

Živnosti

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 9. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování pozemkových úprav
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 9. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).