Hlavní navigace

HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.

Firma HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2224, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 106 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192402

Sídlo:

Jungmannova 32/25, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 11. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65120 Neživotní pojištění
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2224, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. od 11. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 11. 11. 1993

adresa

Jungmannova 32/25
Praha 1 11525 od 5. 4. 1996

adresa

Husova 241/7
Praha 1 do 5. 4. 1996 od 11. 11. 1993

Předmět podnikání

1. Pojišťovací činnost dle § 7 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve spojení s ust. § 137 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o po jišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví") - v rozsahu pojistných odvětví 1 a),b),c); 8 a),b),c),d),f); 9; 13 a),c),d) a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví. od 30. 6. 2014

2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve spojení s ust. § 137 odst . 1 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního a penzijního připojištění. do 4. 1. 2017 od 30. 6. 2014

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. - v rozsahu pojistných odvětví 1 a,)b,)c); 8a),b),c),d),f); 9,13 a), c), d), a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 30. 6. 2014 od 24. 8. 2004

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. - v rozsahu pojistných odvětví 1 a,)b,)c); 8a),b),c),d),f); 9,13 a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 24. 8. 2004 od 10. 6. 2003

2. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění do 30. 6. 2014 od 10. 6. 2003

a/pojišťovací činnost (§ 7 odst.1 zákona o pojišťovnictví), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

b/zajišťovací činnost (§ 7 odst.2 zákona o pojišťovnictví), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

c/zábrannou činnost (§ 7 odst.4 zákona o pojišťovnictví), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

1/ pojištění movitých a nemovitých věcí pro případ jejich poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod ( pojištění majetku), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

2/ pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození nebo smrti anebo pro případ jiné pojistné události následkem úrazu ( úrazové pojištění osob), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

3/ pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na movité či nemovité věci a pojištění odpovědnosti za jinou majetkovou škodu( pojištění odpovědnosti za škodu). do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

d/činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, (§ 7 odstavec 3 zákona o pojišťovnictví), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

e/uzavirání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění v její prospěch (§ 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví), do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

a to podle schválených všeobecných podmínek pro neživotní pojištění, které zahrnuje tato pojišťovací odvětví : do 10. 6. 2003 od 11. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 4. 1. 2017 od 3. 12. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 4. 1. 2017 od 3. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 3. 12. 2014 od 30. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 3. 12. 2014 od 30. 6. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne 8.10.2010 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Částka o níž má být základní kapitál společnosti z v ý š e n je: 16,000.000,- Kč, tj. slovy: šestnáct miliónů korun českých, tedy z dosavadní výše 90,000.000,- Kč, tj. slovy : devadesát milionů korun českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 1 06,000.000,- Kč, tj. slovy : jedno sto šest milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno celkem 16.000 kusů ( šestnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a b udou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí 150 ( jedno sto padesát) dnů a začne běžet následující den po účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo spole čnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením , zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akci í je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu 43-4666010297/0100. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit do 60 ( šedesáti) pracovních dnů od upsání akcií. do 26. 10. 2011 od 11. 11. 2010

Valná hromada společnosti konaná dne 6.5.2009 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je: 21,455.000,- Kč , tj. slovy dvacet jedna milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše 68,545.000,- Kč, tj. slovy : šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc koru n českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 90,000.000,- Kč tj. slovy devadesát milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno celkem 21.455 kusů ( dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě a v emisním kursu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých ). Všechny nově emitované a kcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kursem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zby tečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Upisovatel je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený vedený u Komerční banky, a.s Praha 1, číslo účtu 43-4666010297/0100. Emisní kurs je povinnen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od up sání akcií. do 17. 9. 2009 od 25. 6. 2009

Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto: 1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 13,400.000,- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc korun českých na celkovou výši základního jmění 39,000.000,- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akc ií nad částku navrhovaného základního jmění 2. počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií počet: 13.400 ks jmenovitá hodnota: 1000,- Kč / 1 akcii druh : kmenové forma : na jméno podoba: zaknihované obchodovatelné - neobchodovatelné 3. vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku 4. všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100% ( 1.000,- K4 za akcii), lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmě ní do obchodního rejstříku , počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno slo žením na účet společnosti č. 195381020277/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 1 6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady 7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše v eškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas 8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele do 25. 6. 2009 od 19. 6. 2009

Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.června 2005 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je : 8,545.000,- Kč, (tj. slovy: osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 60,000.000,- Kč ,( tj. slovy: šedesát milionů korun českých), na novou celkovou výši z ákladního kapitálu 68,545.000,- Kč, (tj. slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2) Bude upsáno celkem 8.545 kusů ( osm tisíc pět set čtyřicet pět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudo u registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. 3) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25.Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uved ených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. 4) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51 číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky , a.s. : 19- 5568940487/0100. Emisní kurz je p ovinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. do 19. 6. 2009 od 16. 8. 2005

Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.2003 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: o částku 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáct milionů korun českých) na novou celkovou výši základního kapitálu 60.000.000,- Kč ( slovy: šedesát milionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněži tými vklady. Bude upsáno 14000 kusů ( čtrnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stáv ajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcií 1.000,- Kč. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady a to písemným oznámením zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uve dených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky účet číslo: 510136470247/0100, pro platební styk z jiné banky účet číslo : 51-0136470247/0100. Emisní kurs je povinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. do 19. 6. 2009 od 20. 10. 2003

Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. září 2001 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: do 19. 6. 2009 od 19. 12. 2001

částka o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah splacení: 6,100.000 Kč (slovy: šestmilionů jednosto tisíc korun českých) na celkovou výši 46,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšestmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, ani započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. do 19. 6. 2009 od 19. 12. 2001

Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií Počet: 6.100 Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ustan. § 205 obchodního zákoníku s emisním kursem, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. do 19. 6. 2009 od 19. 12. 2001

Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií Místo: Praha 1, Jungmannova 32/25 Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem, stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 1.000,- Kč do 19. 6. 2009 od 19. 12. 2001

Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 30% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 27-7699590287/0100 do deseti pracovních dnů od upsání akcií, dalších 45% - celkem 75% emisního kursu upsaných akcií musí být na uvedený účet připsán nejpozději do šesti měsíců od upsání akcií a zbývající část emisního kursu upsaných akcií pak musí být na uvedený účet připsán nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 6. 2009 od 19. 12. 2001

Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto : 1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno : 13,400.000,-- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc korun českých na celkovou výši základního jmění 39,900.000,-- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění 2.počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií počet : 13.400 ks jmenovitá hodnota : 1000,- Kč/ 1 akcii druh : kmenové forma : na jméno podoba : zaknihované obchodovatelné - neobchodovatelné 3.vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku 4.Všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100 % (1.000,- Kč za akcii),lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno složením na účet společnosti č. 195381020277/0100, vedený u Komerční banky a..s.,pobočka Praha 1. 6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady 7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše veškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas 8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele do 19. 6. 2009 od 21. 2. 2001

Valná hromada společnosti dne 25.4.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 10000000,-Kč na celkovou výši 26500000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšené základní jmění bude rozděleno na 10000 ks kmenových, listinných akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč znějících na jméno. Akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, s emisním kursem 100% a lhůtou ke splacení šedesáti dnů od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na běžný účet společnosti u Komerční banky Praha 1. do 19. 6. 2009 od 25. 7. 1997

Akciova společnost byla založena jednorázově.Stanovy společnosti byly přijaty dnem 14.7.1993 do 19. 6. 2009 od 11. 11. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 106 000 000 Kč

od 11. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 11. 7. 2011 od 17. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 68 545 000 Kč

do 17. 9. 2009 od 5. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 5. 11. 2005 od 27. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 46 000 000 Kč

do 27. 2. 2004 od 25. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 39 900 000 Kč

do 25. 3. 2002 od 3. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 26 500 000 Kč

do 3. 9. 2001 od 29. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 16 500 000 Kč

do 29. 12. 1998 od 5. 4. 1996

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 5. 4. 1996 od 11. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 100 Kč, počet: 15 000 od 3. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 89 500 od 3. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 89 500 do 3. 12. 2014 od 11. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 73 500 do 11. 7. 2011 od 17. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 52 045 do 17. 9. 2009 od 5. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 43 500 do 5. 11. 2005 od 24. 8. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 43 500 do 24. 8. 2004 od 27. 2. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 29 500 do 27. 2. 2004 od 25. 3. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 400 do 25. 3. 2002 od 6. 3. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 400 do 6. 3. 2002 od 3. 9. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 3. 9. 2001 od 29. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 100 Kč, počet: 15 000 do 3. 12. 2014 od 5. 4. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 000 do 5. 4. 1996 od 11. 11. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Santler

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2021

vznik členství: 26. 10. 2016

Na Pankráci 404/30a, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Radim Jauker

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

K sídlišti 1166/25, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Sládeček

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

Malá Trávnická 1659/40, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Santler

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 3. 2021

vznik členství: 26. 10. 2016

Kolmá 682, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Josef Vlášek

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 26. 10. 2016

Libřice 3, 503 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kraus

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 7. 2. 2016

zánik funkce: 26. 10. 2016

Nádražní 197, Třebívlice, 411 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kraus

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 7. 2. 2016

zánik funkce: 26. 10. 2016

Nádražní 197, Třebívlice, 411 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Josef Vlášek

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 26. 10. 2016

Libřice 3, 503 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Vlášek

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 13. 10. 2015

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 13. 10. 2015

Libřice 3, 503 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Zumrová MBA

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 18. 10. 2012

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 18. 10. 2012

zánik funkce: 26. 10. 2016

Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Lenka Zumrová MBA

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 18. 10. 2012

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 18. 10. 2012

zánik funkce: 26. 10. 2016

Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Petr Černík

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 26. 10. 2016

Lesní 1417/15, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Černík

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 26. 10. 2016

Lesní 1417/15, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kostečka Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2014

Želeč 117, 391 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jiří Vaněk

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2014

Žihobce 108, 342 01, Česká republika

Ing. Lenka Zumrová

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2012 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 18. 10. 2012

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 18. 10. 2012

zánik funkce: 3. 12. 2014

Bratří Hlaviců, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Petr Černík

člen představenstva

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 13. 12. 2011

vznik funkce: 13. 12. 2011

Lesní 15, Cheb, 350 02, Česká republika

JUDr. Jiří Kšica

člen představenstva

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 6. 2016

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 13. 12. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

Černovice 137, 679 75, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Jiří Kšica

člen představenstva

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 6. 2016

vznik členství: 13. 12. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 13. 12. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

Černovice 137, 679 75, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kraus

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 13. 10. 2015

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 13. 10. 2015

17.listopadu 2070, Louny, 440 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kraus

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2011

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 7. 2. 2011

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 7. 2. 2011

17.listopadu 2070, Louny, 440 00, Česká republika

Ing. Josef Vlášek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 3. 12. 2014

zánik funkce: 3. 12. 2014

Libřice 3, 503 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kraus

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 17. 1. 2006

zánik členství: 17. 1. 2011

vznik funkce: 19. 11. 2010

zánik funkce: 17. 1. 2011

17.listopadu 2070, Louny, 440 00, Česká republika

JUDr. Jan Kovařík

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 14. 10. 2009

zánik členství: 7. 2. 2011

Vrchlického sad 6, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Jiří Vaněk

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik funkce: 14. 10. 2009

Sušice 108, 342 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kostečka Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 14. 10. 2009

Želeč 117, 391 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Stibůrek

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 12. 11. 2008

zánik členství: 11. 6. 2012

vznik funkce: 12. 11. 2008

zánik funkce: 11. 6. 2012

Habrova 1, Praha 1, 130 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kraus

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 17. 1. 2006

vznik funkce: 17. 1. 2008

17.listopadu 2070, Louny, 440 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kraus

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 17. 1. 2008

vznik funkce: 17. 1. 2008

Peruc 125, 439 07, Česká republika

Ing. Antonín Stibůrek

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2003

zánik členství: 11. 11. 2008

Habrova 1, Praha 1, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Palas

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 19. 11. 2010

vznik funkce: 10. 7. 2006

zánik funkce: 19. 11. 2010

Mikulášská 27, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Josef Vlášek

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 7. 2. 2011

Libřice 3, 503 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kraus

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2006

Peruc 125, 439 07, Česká republika

Ing. Jaroslav Palas

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik funkce: 17. 5. 2006

Mikulášská 27, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Václav Velek

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 1. 11. 2005

zánik členství: 5. 4. 2007

Školní 112, Kájov, 382 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jan Kovařík

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

vznik členství: 4. 10. 2004

zánik členství: 4. 10. 2009

Vrchlického sad 6, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Josef Rosol

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 4. 10. 2004

zánik členství: 17. 1. 2008

Tachovská Huť 17, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Ing. Rudolf Novák

Člen

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 11. 11. 2003

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 17. 5. 2006

Jižní 1966, Hranice I - Město, 753 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Ludvík

Člen

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 11. 11. 2003

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 17. 5. 2006

Smetanova 493, Šťáhlavy, 332 03, Česká republika

Ing. Rudolf Novák

Člen

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 11. 11. 2003

Bezručova 329, Hranice, 753 01, Česká republika

Ing. Jan Kupka

Místopředseda

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 19. 4. 2005

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 19. 4. 2005

Lipová 122, Všenory, 252 31, Česká republika

Prof.Ing. Josef Hromas CSc.

Člen

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 11. 11. 2003

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 17. 5. 2006

Jugoslávská 109/a, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Antonín Stibůrek

Předseda

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 10. 7. 2006

Habrová 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Ludvík

člen

První vztah: 21. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2003

Smetanova 493, Šťáhlavy, Česká republika

Ing. Antonín Stibůrek

předseda

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik funkce: 11. 11. 2003

Habrova 1, Praha 3, Česká republika

Ing. Jan Kupka

místopředseda

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik funkce: 20. 1. 2003

Lipová 122, Všenory, Česká republika

Ing. Rudolf Novák

člen

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2003

Bezručova 329, Hranice, Česká republika

Prof.Ing. Josef Hromas CSc.

člen

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2003

Jugoslávská 109/a, Brno, Česká republika

Vladimír Broukal

člen

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 21. 4. 1999

Světice 51, Česká republika

Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vy tištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny.

od 30. 6. 2014

Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisováná za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předsed a představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.

do 26. 10. 2011 od 26. 10. 2011

Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předsed a představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.

do 30. 6. 2014 od 26. 10. 2011

Jednání a podepisování Jménem pojišťovny ve vvšech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny

do 26. 10. 2011 od 11. 11. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

JUDr. Petr Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 22. 5. 2018

Kodaňská 798/36, Praha, 101 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Rostislav Moučka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

Přibyslavice 19, 664 83, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Hraběta

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 25. 4. 2018

zánik členství: 22. 2. 2021

Na Roudné 233/187a, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Petr Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2018 - Poslední vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

Kodaňská 798/36, Praha, 101 00, Česká republika

JUDr. Petr Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2018 - Poslední vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

Kodaňská 798/36, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Vladimír Nechutný

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

zánik členství: 25. 4. 2018

vznik funkce: 29. 11. 2016

zánik funkce: 25. 4. 2018

Gerská 1237/14, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Nechutný

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

zánik členství: 25. 4. 2018

vznik funkce: 29. 11. 2016

zánik funkce: 25. 4. 2018

Gerská 1237/14, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Petr Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

Slezská 482/125, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  CL Group s.r.o.

  Kodaňská 798/36, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

 • jednatel

  HDLC s.r.o.

  Myslíkova 283/28, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

JUDr. Petr Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2018

vznik členství: 29. 11. 2016

Slezská 482/125, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  CL Group s.r.o.

  Kodaňská 798/36, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

 • jednatel

  HDLC s.r.o.

  Myslíkova 283/28, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

Ing. Roman Urbanec Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

Vyšší Brod 75, 382 73, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Roman Urbanec Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

Vyšší Brod 75, 382 73, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Roman Urbanec

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 13. 10. 2015

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 13. 10. 2015

Vyšší Brod 75, 382 73, Česká republika

Ing. Michal Zubíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2012

zánik funkce: 29. 11. 2016

Ratiboř 39, 756 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Zubíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2012

zánik funkce: 29. 11. 2016

Ratiboř 39, 756 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Václav Plachý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 13. 2. 2014

zánik funkce: 29. 11. 2016

Mahulenina 1473/19, Praha, 162 00, Česká republika

JUDr. Václav Plachý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 13. 2. 2014

zánik funkce: 29. 11. 2016

Mahulenina 1473/19, Praha, 162 00, Česká republika

Vlastislav Lexa

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2014

Chlum u Třeboně 147, 378 04, Česká republika

Ing. Vladimír Zelina

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2014

Tečovice 314, 763 02, Česká republika

Ing. Michal Zubíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 8. 6. 6012

zánik funkce: 3. 12. 2014

Ratiboř 39, 756 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Václav Plachý

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 11. 6. 2012

vznik funkce: 13. 2. 2014

Mahulenina 1473/19, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Václav Plachý

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 11. 6. 2012

Mahulenina 19, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Michal Zubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 11. 6. 2012

Ratiboř 39, 756 21, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Roman Urbanec PhD

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 12. 2014

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 3. 12. 2014

zánik funkce: 3. 12. 2014

Vyšší Brod 75, 382 73, Česká republika

Ing. Lenka Zumrová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 12. 9. 2011

Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01, Česká republika

Vlastislav Lexa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 14. 10. 2009

Hamr 147, Chlum u Třeboně, 378 04, Česká republika

Ing Vladimír Zelina

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 14. 10. 2009

Tečovice 314, Zlín, 763 02, Česká republika

Ing. Iva Dvořáková

Předseda

První vztah: 9. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 12. 11. 2008

zánik členství: 12. 2. 2014

vznik funkce: 12. 11. 2008

zánik funkce: 12. 2. 2014

Suchý vršek 2099/49, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Gregorovič

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 7. 2. 2011

Zlín 75, 763 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Zumrová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 7. 2. 2011

Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Roman Urbanec PhD

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 7. 2. 2011

Vyšší Brod 75, 382 73, Česká republika

Ing Vladimír Zelina

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

vznik členství: 4. 10. 2004

zánik členství: 4. 10. 2009

Tečovice 314, Zlín, 763 02, Česká republika

Vlastislav Lexa

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

vznik členství: 4. 10. 2004

zánik členství: 1. 10. 2009

Hamr 147, Chlum u Třeboně, 378 04, Česká republika

Ing. Václav Kůs

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 4. 10. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2006

Čejetice 103, Strakonice, 386 01, Česká republika

MVDr. Vojtěch Grézl

Člen

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 11. 11. 2003

zánik funkce: 17. 5. 2006

Lužní 529, Litovel, 784 01, Česká republika

Dana Soukupová

Člen

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 11. 11. 2003

zánik funkce: 17. 5. 2006

Koněvova 148, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Iva Dvořáková

Předseda

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 9. 1. 2009

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 11. 11. 2008

Suchý vršek 2099/49, Praha 5, 158 00, Česká republika

JUDr.Ing. Vladimír Čechura

předseda

První vztah: 21. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik funkce: 25. 8. 2003

Jasná 24, Praha 4, Česká republika

JUDr.Ing. Vladimír Čechura

člen

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 21. 4. 1999

Jasná 24, Praha 4, Česká republika

Dana Soukupová

člen

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2003

Koněvova 148, Praha 3, Česká republika

MVDr. Vojtěch Grézl

člen

První vztah: 11. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2003

Lužní 529, Litovel, Česká republika

Další vztahy firmy HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).