Hlavní navigace

HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s.

Firma HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3998, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 157 418 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25051997

Sídlo:

U Sluncové 618/25, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 5. 1996

DIČ:

CZ25051997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47250 Maloobchod s nápoji
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3998, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. od 21. 5. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 21. 5. 1996

adresa

U Sluncové 618/25
Praha 18600 od 30. 10. 2016

adresa

U Sluncové 618
Praha 8 - Karlín 18000 do 30. 10. 2016 od 21. 5. 1996

Předmět podnikání

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 14. 12. 2016

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 14. 12. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 6. 2010

hostinská činnost od 21. 5. 1996

ubytovací služby do 17. 6. 2010 od 21. 5. 1996

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 17. 6. 2010 od 21. 5. 1996

pronájem sportovních zařízení včetně poskytování doplňkových služeb do 17. 6. 2010 od 21. 5. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 6. 2010 od 21. 5. 1996

Ostatní skutečnosti

Dne 10.12.2020 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti o 239.982.000,- Kč, tj. z částky 397.400.000,- Kč na částku 157.418.000,- Kč, a to za účelem úhrady ztráty z hospodaření předmětné společnosti dosažené za období d o 31.10.2020. Základní kapitál byl snížen snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé ze 100 akcií se snížila o 2.399.820,- Kč, to jest z 3.974.000,- Kč na 1.574.180,- Kč. od 11. 12. 2020

Dne 15.5.2019 byl k 35 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.974.000,- Kč (každé), opatřených pořadovými čísly 0044 - 0078, emitovaných společností HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČO: 25051997, se sídlem Praha 8, Karlín, U Slunco vé 618/25, PSČ 186 00 (dále jen "Akcie"), na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ze dne 15.5.2019 uzavřené mezi společností Gilraen & Co, a.s., IČO: 05055041, se sídlem Praha 1, Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00, jako zástavním věřitelem, a společností P&J Asset Group s.r.o., IČO:07173431, se sídlem Praha 4, Lhotka, Durychova 101/66, PSČ 142 00, jako zástavcem, zřízen zákaz zcizení a zatížení Akcií jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřite le. Zákaz zcizení a zatížení Akcií byl zřízen jako věcné právo a byl sjednán na dobu ode dne uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím do 31.5.2034. od 12. 6. 2019

Na společnost HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti ČECHIE B.V.B. spol. s r.o., IČO: 49680439, se sídlem U Sluncové 618/25, Karlín, 186 00 Praha 8. od 4. 10. 2018

Insolvenční správce společnosti STROJEXPORT-VIA, s.r.o., v konkurzu, IČO: 48109941, se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré město, 110 00 Praha 1, JUDr. Josef Cupka, IČO: 14897857, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, zahrnul do majetkové podstaty společnos ti STROJEXPORT-VIA, s.r.o., v konkurzu, dne 20.07.2015 celkem 100% akcií společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA a.s., IČO: 250 51 997, se sídlem U Sluncové 618, Praha 8 - Karlín, PSČ 180 00. Insolvenční správce JUDr Josef Cupka, IČO: 14897857, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, je tak ve společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA a.s., IČO: 250 51 997, se sídlem U Sluncové 618, Praha 8 - Karlín, PSČ 180 00, oprávněn v plném rozsahu vykonávat práva a povinnosti jediného akcionáře. do 3. 8. 2016 od 23. 9. 2015

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.06.2012, č.j. 49Cm 220/2012-89 bylo vydáno předběžné opatření, ze kterého vyplývá, že společnost HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČ 25051997 je povinna zdržet se chování, které by umožnilo osobě, resp. osobám, které p ředloží 4 kusy listinných hromadných akcií společnosti znějících na majitele, s datem 22.05.2007, pořadové číslo 1 - 4, každá o jemnovité hodnotě 99.100.000,- Kč, vykonávat veškerá akcionářská práva spojená s vlastnictvím těchto hromadných akcií, a to až do dby pravomocného rozhodnutí soudu v řízení o žalobě. Usnesení bylo potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu ze dne 15.08.2012, č.j. 9Cmo 351/2012-167. do 9. 8. 2017 od 11. 11. 2013

Mimořádná valná hromada společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., identifikační číslo 250 51 997, konaná dne 28. července 2010 a rozhodla ve smyslu § 183i a násl. obch. zák. o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností na hlavního akcionář e, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím, j ejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem je Ing. Luděk Vinš, r.č. 620107/0931, bytem Praha 10, Rektorská 234/40, který vlastní akcie společnosti znějící na majitele vydané dne 22.5.1997 pod poř. č. 1-4 o jmenovité hodnotě každé Kč 99,100.000,--, s nimiž je spojeno 3.964 hlasů; souhrnná hodnota těchto akcií činí 99,74% základního kapitálu a jsou s nimi spojena hlasovací práva ve stejné výši. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením listinných akcií ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavníh o akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 110.200,-- (slovy jednostodesettisícdvěsta korun českých) za každou akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- (slovy jednostotisíc korun českých). Přiměřenost v ýše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 1435-35/2010 ze dne 15.6.2010 vypracovaným společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, identifikační číslo 442 66 154. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do 20 pracovních ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je odevzdají do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Podmínkou pro výplatu protiplnění je osobní od evzdání akcií v sídle banky Československá obchodní banka, a.s., identifikační číslo 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back Office podílových fondů a výplat, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 ve lhůtě nebo v dodatečné lhůtě. Při osobním předání je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, popř. cestovní pas, v případě právnických osob též výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické osoby jednat za právnickou o sobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jmén em, na plné moci úředně ověřen. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a.s., identifikační číslo 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, pobočka Václavské náměstí 32, Praha 1 (dále jen „banka“). Protiplnění bud e vypláceno oprávněné osobě bezhotovostním převodem na účet, který za tímto účelem oprávněná osoba bance sdělí. Neodevzdá-li oprávněná osoba své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obch. zák. požadovat výplatu protiplnění. Banka vyplatí protiplnění u listinn ých akcií znějících na majitele tomu, kdo byl vlastníkem vykoupených akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva (původní vlastník), ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak banka poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení banky o tom, že předal bance přede dnem konání mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. do 3. 8. 2016 od 11. 7. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 157 418 000 Kč

od 11. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 397 400 000 Kč

do 11. 12. 2020 od 17. 12. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 17. 12. 1996 od 21. 5. 1996
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 574 180 Kč, počet: 100 od 11. 12. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 974 000 Kč, počet: 100 do 11. 12. 2020 od 2. 1. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 87 428 000 Kč, počet: 1 do 2. 1. 2017 od 19. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 309 972 000 Kč, počet: 1 do 2. 1. 2017 od 19. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 973 do 19. 12. 2016 od 14. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 72 000 Kč, počet: 1 do 19. 12. 2016 od 14. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 28 000 Kč, počet: 1 do 19. 12. 2016 od 14. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 974 do 14. 12. 2016 od 8. 10. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 974 do 8. 10. 2013 od 17. 12. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 17. 12. 1996 od 21. 5. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Adéla Jungrová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 8. 12. 2016

vznik funkce: 8. 12. 2016

Platanová 835, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martina Vinšová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Petra Cicalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Livornská 424, Praha, 109 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Pavla Činátlová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

zánik členství: 8. 12. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

zánik funkce: 8. 12. 2016

Voskovcova 1075/41, Praha, 152 00, Česká republika

JUDr. Pavla Činátlová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

zánik členství: 8. 12. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

zánik funkce: 8. 12. 2016

Voskovcova 1075/41, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Jiří Halml

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 24. 8. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2016

Máchova 916, Rakovník, 269 01, Česká republika

Mgr. Jiří Halml

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 24. 8. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2016

Máchova 916, Rakovník, 269 01, Česká republika

Luigi Basco Perucchini

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 24. 8. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2016

U Transformátoru 388, Senohraby, 251 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Pavel Vepřek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2016

Podjavorinské 1596/2, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Pavel Vepřek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2016

Podjavorinské 1596/2, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Luigi Basco Perucchini

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 24. 8. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2016

U Transformátoru 388, Senohraby, 251 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martina Vinšová

člen

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 30. 9. 2013

zánik členství: 24. 8. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2013

zánik funkce: 24. 8. 2015

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Květoslava Vinšová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 24. 8. 2015

zánik funkce: 24. 8. 2015

Třebešovská 2163/84, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 31. 7. 2010

zánik funkce: 2. 5. 2012

Rektorská 40, Praha 10, 101 00, Česká republika

Lenka Vinšová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 24. 8. 2015

zánik funkce: 24. 8. 2015

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Luděk Vinš

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 5. 4. 2011

Třebešovská 2163/84, Praha 9, 190 00, Česká republika

Luděk Vinš

člen

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2010

vznik členství: 10. 6. 2010

Rektorská 40, Praha 10, 101 00, Česká republika

Luděk Vinš

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

vznik členství: 2. 2. 2004

Praha 9 2163/84, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

vznik členství: 2. 2. 2004

zánik členství: 10. 6. 2010

Podbělohorská 2129/24B, Praha 5, Česká republika

Ing. Ladislav Došek

člen

První vztah: 14. 11. 2002 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 2. 2. 2004

Okrouhlá 14, Brno, 625 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 14. 11. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

člen

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

Rektorská 40, Praha 10, 101 00, Česká republika

Václav Toman

člen

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

zánik členství: 2. 2. 2004

28.pluku 22, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2001

Nad Výšinkou 2646/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

člen

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Rektorská 40, Praha 10, 101 00, Česká republika

Václav Toman

člen

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

28.pluku 22, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Nad Výšinkou 2646/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Martin Sadílek

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Štěpánská 643/39, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Lenka Vinšová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  LEMAINVEST s.r.o.

  Václavské náměstí 802/56, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Milan Šedivý

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Pražská 140, Votice, 259 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Martin Sadílek

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 30. 10. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Štěpánská 643/39, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Martin Sadílek

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 30. 10. 2016

vznik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2016

Štěpánská 643/39, Praha, 110 00, Česká republika

Jiří Langmajer

Předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 22. 4. 2016

zánik funkce: 15. 7. 2016

Bradského 1169, Rakovník, 269 01, Česká republika

Jiří Langmajer

Předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

zánik členství: 15. 7. 2016

vznik funkce: 22. 4. 2016

zánik funkce: 15. 7. 2016

Bradského 1169, Rakovník, 269 01, Česká republika

Václav Vízelka

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 25. 8. 2015

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 22. 4. 2016

Mošnova 2653/31, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Vízelka

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 25. 8. 2015

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 22. 4. 2016

Mošnova 2653/31, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ján Bulla

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 25. 8. 2015

vznik funkce: 10. 6. 2010

zánik funkce: 25. 8. 2015

náměstí Bořislavka 2028/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ján Bulla

Předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2010

náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Irini Sedláčková

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 25. 8. 2015

zánik funkce: 25. 8. 2015

Vybíralova 971/11, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ján Bulla

Předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2010

Bořislavka 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Irini Sedláčková

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2013

vznik členství: 10. 6. 2010

Vybíralova 971, Praha 9, 190 00, Česká republika

Pavel Svoboda

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 25. 8. 2015

zánik funkce: 25. 8. 2015

Zelenohorská 503/23, Praha 8, Česká republika

Pavel Svoboda

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

vznik členství: 2. 2. 2004

Zelenohorská 503/23, Praha 8, Česká republika

Miloslav Rott

člen

První vztah: 19. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

zánik členství: 2. 2. 2004

Římská 39/1240, Praha 2, 121 00, Česká republika

Ing. Ján Bulla

Předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

Bořislavka 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Václav Vízelka

Člen představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2010

Mošnova 2653/31, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pavlíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1998

Augustinova 14/2064, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pavlíček

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Augustinova 14/2064, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Ján Bulla

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Bořislavka 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Václav Vízelka

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Mošnova 2653/31, Praha 5, 150 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně, s výjimkou právních jednání s hodnotou předmětu plnění do částky 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) včetně nebo jednání, jehož hodnotu předmětu nelze určit, kdy společnost zastupují s polečně místopředseda představenstva a jakýkoliv další člen představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Při právních jednáních ve věci zcizení či zatížení jakéhokoliv podílu v jakékoliv obchodní korporaci nebo ke zcizení či zatížení jakékoliv nemovité v ěci společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně, a to bez ohledu na hodnotu předmětu plnění stanovenou v předchozí větě.

od 3. 3. 2021

Společnost zastupují vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.

do 3. 3. 2021 od 3. 8. 2016

Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.

do 3. 8. 2016 od 23. 6. 2010

Způsob jednání za společnost : Společnost zastupuje vůči všem třetím osobám v celém rozsahu samostatně každý člen představenstva, oprávnění posepisovat za společnost přísluší vždy dvěma členům představenstva.

do 23. 6. 2010 od 21. 5. 1996

Další vztahy firmy HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s.

Historické vztahy

Martin Vinš

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Vinš

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Luděk Vinš

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luděk Vinš

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luděk Vinš

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Martin Vinš

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Martin Vinš

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Akcionáři

LUDĚK VINŠ

Rektorská 234/40, Česká republika, Praha, 108 00

do 17. 8. 2016 od 27. 11. 2015

LUDĚK VINŠ

Rektorská 234/40, Česká republika, Praha, 108 00

do 27. 11. 2015 od 8. 10. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 5. 1996

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 10. 2013
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 5. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 5. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).