Hlavní navigace

HSBC Bank plc - pobočka Praha

Firma HSBC Bank plc - pobočka Praha, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, vznikla dne 24. 2. 1997. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 20030, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

65997212

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Praha, 110 00

Právní forma:

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Datum vzniku:

24. 2. 1997

DIČ:

CZ65997212

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 20030, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HSBC Bank plc - pobočka Praha od 13. 9. 1999

Obchodní firma

Midland Bank plc - pobočka Praha do 13. 9. 1999 od 24. 2. 1997

Obchodní firma

Middland Bank plc - pobočka Praha do 24. 2. 1997 od 24. 2. 1997

Právní forma

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby od 24. 2. 1997

adresa

Millenium Plaza, V Celnici
Praha 1 11721 od 5. 4. 2000

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 11000 od 5. 2. 2014

adresa

Millenium Plaza, V Celnici 10
Praha 1 11721 do 5. 2. 2014 od 5. 4. 2000

adresa

Ovocný trh
Praha 1 do 5. 4. 2000 od 24. 2. 1997

adresa

Ovocný trh 8
Praha 1 do 5. 4. 2000 od 24. 2. 1997

Předmět podnikání

vydávání a správa platebních prostředků od 25. 9. 2004

obchodování na vlastní účet nebo účet klienta 1. s nástroji peněžního trhu 2. s peněžními prostředky v cizích měnách 3. v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí ( options) včetně kursových a úrokových obchodů 4. s převoditelnými cennými papíry od 25. 9. 2004

účast na vydání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb od 25. 9. 2004

poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků od 25. 9. 2004

peněžní makléřství od 25. 9. 2004

uložení a správa cenných papírů od 25. 9. 2004

úschova cenností od 25. 9. 2004

výkon funkce depozitáře od 25. 9. 2004

přijímání vkladů od veřejnosti od 24. 2. 1997

poskytování úvěrů od 24. 2. 1997

investování do cenných papírů na vlastní účet od 24. 2. 1997

platební styk a zúčtování od 24. 2. 1997

poskytování záruk od 24. 2. 1997

otvírání akreditivů od 24. 2. 1997

obstarávání inkasa od 24. 2. 1997

finanční makléřství od 24. 2. 1997

poskytování porad ve věcech podnikání od 24. 2. 1997

obhospodaařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) od 24. 2. 1997

poskytování bankovních informací od 24. 2. 1997

pronájem bezpečnostních schránek od 24. 2. 1997

vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků do 25. 9. 2004 od 24. 2. 1997

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry do 25. 9. 2004 od 24. 2. 1997

účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb do 25. 9. 2004 od 24. 2. 1997

uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot do 25. 9. 2004 od 24. 2. 1997

výkon funkce dopozitáře investičního fondu do 25. 9. 2004 od 24. 2. 1997

směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) do 25. 9. 2004 od 24. 2. 1997

Ostatní skutečnosti

Údaje ke zřizovateli: -Zapsána v Registru společnosti pro Anglii a Wales pod Reg.č.14259 od 13. 11. 2001

Zřizovatel se řídí právem platným na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska od 13. 11. 2001

Předmět podnikání zřizovatele: - provozovat v kterékoliv části světa bankovnoctví všeho druhu a provozovat vše, co s tím souvisí, nebo co by se mohlo kdykoliv a všude, kde bude společnost podnikat, obvykle provozovat jako součást bankovnictví či obchodování penězi nebo cennými papíry všeho druhu, v souvislosti s ním, přispívat či usnadňovat nebo činit ziskovým provozování bankovnictví a obchodování penězi nebo cennými papíry -provádět finanční obchody a finanční operace všeho druhu -ujímat se funkce zplnomocněnce, konkursního správce, pokladníka, registrátora nebo tajemníka a ujímat se veškerých svěřenství - podnikat jako investiční a holdingová společnost a nybývat a držet, prodávat, zatěžovat hypotékou, vyměňovat, obchodovat, odprodávat, vydávat, ukládat a upisovat akcie, dluhopisy, neumořitelné dluhopisy, směnky, dlužní úpisy, obligace a cenné papíry vytvořené nebo obchodovatelné v kterékoliv části světa - jednat jako manažeři, kontroloři a organizátoři celých nebo částí podniků, ředitelé společností, zástupci pro řízení, poradci pro řízení, obchodní, finanční a techničtí poradci a poskytovat sekretářské, administrativní, technické a obchodní služby všeho druhu -řídit, koordinovat, financnovat, dotovat a jinak pomáhat jakékoliv společnosti, část jejíhož akciového kapitálu je v držení HSBC BANK PLC, uzavírat dohody o dělení zisků nebo ztrát, spojování podílů, společných podnicích, recipročních koncesní nebo spolupráci, o dobrovolných platbách, prostřednictvím subvencí či jinak a jakákoliv jiná ujednání, která mohou být žádoucí, pokud jde o podnikání nebo operace shora zmíněné společnosti -zřizovat trusty za účelem vydávání prioritních či speciálních akcií, nebo akcií s odloženou dividendou, cenných papírů, certifikátů či jiných dokladů založených na akciích nebo jiných aktivech vyhrazených pro účely takového trustu, a vypořádávat a regulovat takové trusty a vydávat, držet a odprodávat takové prioritní a jiné speciální akcie, či akcie s odloženou dividendou, cenné papíry, certifikáty nebo doklady -kupovat, pronajímat či jinak nabývat pozemky a majetek s právem držby a zvelebovat a realizovat pozemky a majetek HSBC BANK PLC, nebo jakékoliv jiné pozemky či majetek -spravovat majetek všeho druhu a jednat jako zástupci a zabývat se všemi druhy agenturního podnikání a jednat za a zastupovat a zaměstnávat jako zástupce jakoukoli společnost nebo osobu se sídlem či bydlištěm doma nebo v zahraničí -zřizovat a udržovat pobočky a agentury v kterékoli části světa -kupovat, převzít opce, najmout nebo vyměnit či jinak nabýt pro jakoukoli pozůstalost či podíl jakýkoliv nemovitý či movitý majetek, podniky, práva nebo privilegia, jejichž nabytí se zdá nutné nebo výhodné pro zájmy HSBC BANK PLC, nebo přímo či nepřímo je podporující -prodávat, vyměňovat, zatěžovat hypotékou, rozvíjet, pronajímat za nájemné, honorář nebo podíl na zisku či jinak, zlepšovat, řídit realizovat, udělovat opce, licence, služebnosti nebo jiná práva na podnik, majetek, aktiva, práva a svršky HSBC BANK PLC, či jejich část, a jakýmkoliv jiným způsobem s nimi obchodovat a disponovat -vypůjčit si či obstarat peníze způsobem, který HSBC BANK PLC bude považovat za vhodný, zejména vydáním dluhopisů nebo neumořitelných dluhopisů (trvalých či jiných) a zajistit vrácení peněz vypůjčených, obstaraných či dlužných hypotékou, břemenem nebo zástavním právem na veškerý nebo jakýkoliv majetek či aktiva HSBC BANK PLC (jak současná tak budoucí)včetně nesplaceného kapitálu, a také podobnou hypotékou, břemenem či zástavním právem zajistit a zaručit, aby HSBC BANK PLC či jakákoliv jiná osoba či společnost splnila jakékoliv závazky, přijaté HSBC BANK PLC popřípadě jinou osobou nebo společností -zřídit a udržovat, nebo zařídit zřízení a udržování nepříspěvkových či příspěvkových penzijních či důchodových fondů a udělovat či zařídit udělování penzí, subvencí, dávek, odstupného, požitků, prémií nebo výhod ředitelům, bývalým ředitelům činovníků, bývalým činovníkům, zaměstnancům, bývalým zaměstnancům HSBC BANK PLC, nebo jakékoliv jiné společnosti, která je dceřinou společností HSBC BANK PLC, nebo společně podniká s HSBC BANK PLC, nebo s jakoukoliv dceřinou společností, nebo podniků nabytého HSBC BANK PLC, nebo kterékoliv osobě, na jejímž blahu HSBC BANK PLC nebo kterákoliv jiná taková společnost shora zmíněná má nebo měla zájem, a manželkám, vdovám, rodinám, rodinným příslušníkům a osobním zástupcům takových osob, a přispívat na pojištění takových osobám shora zmíněným a zřizovat a podporovat, či pomáhat při zřizování a podporování sdružení, institucí, klubů, stavebních spořitelen, fondů, trustů a zařízení, které budou těmto osobám ku prospěchu -přispívat penězi nebo je zaručovat pro jakýkoliv účel, o kterém lze předpokládat, že bude, přímo nebo nepřímo, podporovat cíle HSBC BANK PLC, nebo zájmy jejích členů, nebo kterýkolivnárodní, charitativní, dobročinný, veřejný, všeobecný nebo užitečný cíl - provádět kroky a iniciovat řízení, nebo s jejich prováděním a iniciováním souhlasit, (včetně přijímání závazků, peněžních či jiných), které se považují za nejlepší k podpoře a udržení dobrého jména HSBC BANK PLC, nebo k získání, udržení, obnovení a ospravedlnění důvěryx veřejnosti, nebo k odvrácení či minimalizování finančních dopadů, které by HSBC BANK PLC, které by HSBC BANK PLC mohly ovlivnit -zaplatit za majetek nebo práva nabytá HSBC BANK PLC, buď v hotovosti či akciemi ať již s prioritními nebo odloženými právy, pokud jde o dividendy či splácení kapitálu nebo jinak, nebo s cennými papíry, které má HSBC BANK PLC právo vydat, nebo částečně jedním způsobem a částečně druhým, obecně za podmínek, k teré HSBC BANK PLC určí -odměnit jakoukoliv osobu nebo společnost za prokázané služby, nebo za služby, které mají být prokázané za uplatnění akcií, dluhopisů, neumořitelných dluhopisů či jiných cenných papírů HSBC BANK PLC, za propagaci HSBC BANK PLC nebo za vedení jejího podnikání -přijímat platby za majetek nebo práva, prodaná nebo obchodovaná HSBC BANK PLC, buď v hotovosti, na splátky či jinak, nebo za akcie jakékoliv jiné společnosti, s odloženými či prioritními právy, či bez nich, pokud jde o dividendy nebo splácení kapitálu či jinak, nebo prostřednictvím hypotéky, dluhopisu nebo neumořitelného dluhopisu jakékoliv společnosti, nebo částečně jedním a částečně druhým způsobem, a to obecně za podmínek, které určí HSBC BANK PLC, a držet, obchodovat či disponovat s úplatou takto získanou -investovat prostředky HSBC BANK PLC do investic a cenných papírů (včetně pozemků jakékoliv držby kdekoliv na světě) a obchodovat s nimi, a to takovým způsobem, který bude čas od času považován za výhodný, a odprodávat a měnit tyto investice a cenné papíry -uzavřít dohodu s jakoukoliv vládou nebo jiným orgánem, nejvyšším, obecním, místním nebo jiným, a získat od takové vlády nebo orgánu všechna práva, koncese a výhody, které se budou zdát podporovat cíle HSBC BANK PLC, či kterýkoliv z nich, a žádat o a propagovat jakoukoliv výsadní listinu, parlamentní zákon, licenci, nařízení nebo koncesi pro účely HSBC BANK PLC, nebo za účelem rozšíření či změny cílů a pravomocí HSBC BANK PLC -sdružovat se nebo vstoupit do společenství nebo jiného ujednání za účelem podílů na zisku, spojení podílů, spolupráce, společného podniku, recipročních koncesí či jinak, s jakoukoliv společností nebo osobou podnikající či hodlající podnikat v oblasti, ve které je HSBC BANK PLC oprávněna podnikat, nebo podniku či transakce, které bude možno realizovat tak, aby přímo či nepřímo byla ku prospěchu HSBC BANK PLC a zúčastnit se na řízení, dozoru nebo kontrole takového podniku, a za tím účelem jmenovat a odměňovat ředitele, účetní, poradce, odborníky a zástupce -propagovat jakoukoliv jinou společnost či společnosti za účelem nabytí nebo převzetí veškerého nebo části majetku, práv a závazků HSBC BANK PLC, nebo pro jakýkoliv jiný účel, o kterém lze předpokládat, že bude HSBC BANK PLC, přímo nebo nepřímo, ku prospěchu -hledat a zajistit možnosti k uplatnění kapitálu v kterékoliv části světa a v souvislosti s tím zaměstnat odborníky, kteří by prošetřili a zjistili podmínky, vyhlídky, hodnotu, povahu a okolnosti jakýkoliv obchodních koncernů a podniků a obecně i aktiv, koncesí, majetku nebo práv -zajistit registraci HSBC BANK PLC podle zákonů jakéhokoliv státu mimo Anglii -kupovat či jinak nabývat a provozovat celý nebo část podniku, majetku a veškeré nebo část pohledávek kterékoliv společnosti nebo osoby zabývající se podnikáním, které je HSBC BANK PLC oprávněna provádět, nebo mající majetek vhodný pro účely HSBC BANK PLC -sjednávat a uzavírat dohody se zaměstnanci HSBC BANK PLC, či jejich jménem, o dělení zisku za podmínek, které se zdají být výhodnými -přispívat obchodním sdružením nebo fondům za účelem ochrany, obhajoby nebo prospěchu osob nebo společností zabývajících se podobným podnikáním jako HSBC BANK PLC -rozdělit meni členy HSBC BANK PLC stejným dílem majetek HSBC BANK PLC -zabývat se jakýmikoliv jinými či podnikáním, které podle názoru správní rady by s výhodou mohly být prováděny HSBC BANK PLC v souvislosti s kterýmkoliv shora zmíněným podnikáním, nebo s všeobecným podnikání HSBC BANK PLC, či jim napomáhat, nebo které by mohly, přímo nebo nepřímo, zvýšit hodnotu majetku HSBC BANK PLC, nebo jaj učinit ziskovým, resp.přispět k jejím cílům -udělta vše nebo cokoliv, co bylo shora zmíněno, kdekoliv na světě, buď jako příkazci, zástupci, správci, dodavatelé nebo jinak, a to buď sami či ve spojení s jinými, nebo prostřednictvím zástupců, subdodavatelů, správců nebo jiných -udělat veškeré jiné věci, které lze považovat za související či napomáhající dosažení shora uvedených cílů, či některého z nich od 13. 11. 2001

Základní kapitál: GBP 1.150.000.000 od 13. 11. 2001

Jménem organizační složky jedná a podepisuje vedoucí organizační složky samostatně v plném rozsahu. Vedoucí organizační složky podepisuje písemnosti jménem společnosti tak, že k obchodnímu jménu organizační složky, napsanému nebo vytišztěnému, připojí svůj podpis. od 24. 2. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Richard John Keery

První vztah: 22. 3. 2018

Na viničních horách 1830/14, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Michael Hordley

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

Na viničních horách 1830/14, Praha, 160 00, Česká republika

Mark Winterflood

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

Pod Vyhlídkou 13, Praha 6, 162 00, Česká republika

Adrianus Johannes Martinus Van Den Berkmortel

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

Boulevard St. Michel 87, Paříž, 750 05, Francouzská republika

Guy Anthony Hamilton

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

Rooseveltova 166/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

František Kopřiva

První vztah: 5. 4. 2000 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

Ke Smíchovu 1076/8, Praha 5, Česká republika

František Kopřiva

První vztah: 16. 7. 1997 - Poslední vztah: 5. 4. 2000

Renoirova 649, Praha 5, Česká republika

Joseph Antony Divis, Nar. 13.8.1954

První vztah: 24. 2. 1997 - Poslední vztah: 16. 7. 1997

Vostrého 5, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy HSBC Bank plc - pobočka Praha

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).