Hlavní navigace

Hypoteční banka, a.s.

Firma Hypoteční banka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3511, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 076 336 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

13584324

Sídlo:

Radlická 333/150, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1991

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3511, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. od 18. 7. 2015

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. od 1. 1. 2006

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. do 18. 7. 2015 od 17. 7. 2015

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. do 17. 7. 2015 od 24. 6. 2015

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. do 24. 6. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. do 16. 4. 2015 od 10. 4. 2015

Obchodní firma

Hypoteční banka, a.s. do 10. 4. 2015 od 2. 4. 2015

Obchodní firma

AGROBANKA v Hradci Králové, akciová společnost do 2. 4. 2015 od 10. 1. 1991

Obchodní firma

Českomoravská hypoteční banka, a.s. do 1. 1. 2006 od 30. 7. 1998

Obchodní firma

Českomoravská hypoteční banka, akciová společnost do 30. 7. 1998 od 27. 12. 1994

Obchodní firma

Regiobanka, akciová společnost do 27. 12. 1994 od 1. 9. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 10. 1. 1991

adresa

Radlická 333/150
Praha 15000 od 22. 6. 2017

adresa

Radlická 333/150
Praha 5 15057 do 22. 6. 2017 od 13. 8. 2007

adresa

Budějovická 409/1
Praha 4 14000 do 13. 8. 2007 od 18. 3. 1998

adresa

Senovážné náměstí 23
Praha 1 11121 do 18. 3. 1998 od 13. 6. 1995

adresa

Nerudova 37
Hradec Králové do 13. 6. 1995 od 10. 1. 1991

Předmět podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování v rozsahu platební styk a zúčtování v tuzemsku, f) vydávání a správa platebních prostředků, g) poskytování záruk, h) otvírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), poradens ká činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, k) vydávání hypotečních zástavních listů, l) finanční makléřství, m) výkon funkce depozitáře, n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až p). od 24. 6. 2014

vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona do 24. 6. 2014 od 2. 5. 1996

Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodů, poskytování veškerých bankovních služeb a provozování dalších činností, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách, jakož i povoleními a souhlasy ČNB, pokud jsou pro výkon některých činností nezbytné. do 24. 6. 2014 od 27. 9. 1994

Předmětem podnikání společnosti je provádění bankovních obchodů a služeb podle par.9, odst.2, písm.a/, b/, c/, d/, f/, g/ zák.č. 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách. Tyto služby poskytuje banka zejména organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu, ale i dalším právnickým i fyzickým osobám v tuzemsku ­­ do 27. 9. 1994 od 10. 1. 1991

Rozhodnutím čj. V 96/12-90 ze dne 28.12.1990 bylo Státní bankou československou povoleno založení Agrobanky, a.s. Hradec Králové v rozsahu uvedeném v rozhodnutí. do 27. 9. 1994 od 10. 1. 1991

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 500,-Kč (pět set korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.076.335.500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun čes kých) na novou výši základního kapitálu 5.076.336.000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační čísl o (IČO): 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst . 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) bude činit 2.500.000.000,- Kč (dvě miliardy pět set milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Hypoteční banky, a.s., číslo účtu: 2717662/2100. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. do 20. 10. 2017 od 11. 1. 2016

Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje z dosavadní výše 5 076 335 000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých) o částku 500,- Kč (pět set korun českých) na novou výši 5 076 335 500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun českých), přičemž (i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenová akcie na majitele, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (iii) emisní kurs nové akcie bude 600.000.000,- Kč (šest set miliónů korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 599.999.500,- Kč (pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie), (iv) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (v) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK"), (vi) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 (dále jen "Předem určený zájemce"), (vii) Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě u opsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle HB v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představe nstvem HB, (viii) v případě, že Československá obchodní banka, a. s. neupíše nabídnutou Akcii, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ustanovení § 493 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 263596301/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 24. 6. 2015 od 2. 4. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 6. 2015 od 24. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 4 do 24. 6. 2015 od 24. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 24. 6. 2014 od 29. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 24. 6. 2014 od 29. 4. 2014

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 21.9.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen ?HB?), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set koru n českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 1.600.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set milionů korun českých), s tím že emisní ážio akcie bude 1.599.999.500,- Kč (jedna miliarda pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen ?Akcie?), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ?ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB, (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 254450570/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. do 15. 10. 2012 od 27. 9. 2012

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 17. května 2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 1.004.690.585,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc pět set osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů), s tím že emisní ážio akcie bude 1.004.690.085,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů) (dále jen Akcie), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a. s., upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doruč ení jejího návrhu představenstvem HB, (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 252158824/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. do 13. 6. 2012 od 29. 5. 2012

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.dubna 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 2500,--Kč (dva tisíce pě t se t korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním pěti nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,--Kč (pět set korun českých) každá. (ii) emisní kurz každé akcie bude 500 000 000,--Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že emisní ážio každé akcie bude 499 999 500,--Kč (čtyři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie"). (iii) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen "ObchZ"), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a.s., upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doruče ní jejího návrhu představenstvem HB. (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a.s, neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ. Československá obchodní banka, a.s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 243668750/0300. do 27. 4. 2011 od 18. 4. 2011

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 20.listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.076.328.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta dvacet osm tisíc korun českých) o částku 3.000,-Kč (tři tisíce korun českých) na částku 5.076.331.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři st a třicet jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 6 ks (šesti kusů) nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) každý, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, . emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) činí 1.000.000.000,-Kč (jednu miliardu korun českých), přičemž emisní ážio činí 999.999.500,-Kč (devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) na každou nově upsanou akcii, - akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Hypotečn í banka, a.s., na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, v pracovní dny v době od 10:00 (deseti) hodin do 17:00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemce činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání ackií představenstvem společnosti Hypoteční banka, a.s. - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií a emisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Československé o bchodní banky, a.s., zřízení společností za tímto účelem, č. účtu 233492341/0300.l do 11. 12. 2009 od 27. 11. 2009

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Českomoravská hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přidělené identifikační číslo 13584324 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 3511 (dále jen "společnost") o přechodu všech akcií, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, postupem dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník): 1. Hlavním akcionářem společnosti je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě přesahuje 90%-ní (devadesáti procentní) podíl na základním kap itálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím a) výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.z áří 2005, b) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnosti střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.září 2005, přičemž Česká národní banka schválila seznam akcioná řů uvedených v tomto výpisu dne 5.9.2005 a c) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že ČSOB vlastní 5.260.796 (pět milionů dvě stě šedesát tisíc sedm set devadestá šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ 0008030509, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500,--Kč (pět set korun českých), emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 99,84% (devadesát devět celých a osmdesát čtyři setin procenta) na základním kapitálu společnosti 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398,--Kč (jeden tisíc tři sta devadesát osm korun českých) na jednu zaknihovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,--Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s Obchodním zákoníkem doložena znaleckým posudkem zpracovaným znalcem-společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, které bylo přiděleno identifikační číslo 00553115 (dále jen KPMG), č. 120-13/05, ze dne 17. srpna 2005. Závěr KPMG zní: "Protiplnění stanovené hlavním akcionářem za přechod jedné kmenové akcie ČMHB o jmenovité hodnotě 500,--Kč ve výši 1.398,--Kč považuje KPMG ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku za přiměřené." 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jejich vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu dle tohoto usnesení, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (dále jen Lhůta splatnosti). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pr o svolání valné hromady a v téže lhůtě jej písemně sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů střediskem cenných papírů obsahujících i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního pr áva k akciím společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti pře chodu akcií, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. do 4. 4. 2013 od 19. 3. 2009

Valná hronada společnosti učinila dne 17.12.2007 násladující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pětset miliónů korun českých ) z částky ve výši 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm mili ónů sto sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 4.958.107.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvětset padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých) upsáním nových akcií penežitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv ýšení základního kapitálu až do výše 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku 6.916.214.000,- Kč (slovy: šest miliard devětset š estnáct miliónů dvěstě čtrnáct tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3.000.000 (slovy: tři milióny) kusú kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých ) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 6.916.214 (slovy: šestmiliónů devětset šestnáct tisíc dvěstě čtrnáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnot ě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204 a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práv a je třicátý první den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližš í následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to do výše 3.458.107.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze up isovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaný s využitím přednostního práva činí 1.700,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnos ti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií ve druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, t edy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý sedmý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami p ro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanov ami pro svolání valné hromady s označením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.700,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.500.000.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé splatit na učet č. 218081675/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určen í zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií." do 11. 4. 2008 od 17. 1. 2008

Valná hromada společnosti učinila dne 30.10.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Řádná vlaná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 781.250.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát jedn amilionů dvš stě padesát tisíc korun českých) z částky ve výši 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě milardy šest set třicet čtyři milónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 3.415.988.500,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta patnáct milónů devět set osmdesát osm tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, ž e se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet čtyři miliónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvý šení tedy může činit částku ve výši 5.269.477.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě šedesát devět miliónů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.562.500 (slovy: jeden milión pět set šeedesát dva tisíce pět set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V příp adě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.629.477 (slovy: pět m ilionů dvě stě šedesát devět tisíc čtři sta sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednosntího práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednsotním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na d en pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřjnit a oznmit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do p říslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 2.634.738.500,.- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednosntího práva činí 1.600,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozho dným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednsotního práva. Určití zájemci (atdy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v pomětu 1:1, tedy na jednu akcie v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.000 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představensto oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami p ro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanov ami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.600,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 781.250.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemc i) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. do 25. 1. 2007 od 8. 11. 2006

Valná hromada společnosti učinila dne 7.5.2004 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.020.833.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet milionů osm set třicet tři tisíce korun českých) z částky ve výši 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna milia rda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 2.340.049.500,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet milionů čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení ted y může činit částku ve výši 2.638.433.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet osm milionů čtyři sta třicet tři tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2.041.666 (slovy: dva miliony čtyřicet jeden tisíc šest set šedesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 2.638.433 (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc čtyři sta třicet tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního prá va se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 1.319.216.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.200,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovit é hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stan ovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.200,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.020.833.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje Představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Českomoravské hypoteční banky, a. s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (přede m určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií." do 1. 9. 2004 od 2. 6. 2004

Valná hromada společnosti učinila dne 11.3.2003 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 390.438.000,-Kč ( slovy: tři sta devadesát milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) z částky ve výši 664.186.500,-Kč ( slovy: šest set šedesár čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 1.054.624.500,-Kč ( slovy: jedna miliarda padesát čtyři milionů šest set dvacet čtyři tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 664.186.500,-Kč ( slovy: šest set šedesát čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korun českých) Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 1.328.373.000,- Kč ( slovy: jedna miliarda tři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát tři tisíc korun českých). do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 780.876 ( slovy: sedm set osmdesát tisíc osm set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč ( slovy: pět set korun českých )každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 1.328.373 ( slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc tři sta sedmdesát tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 664.186.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 750,- Kč. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a.s. k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 750,- Kč. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 390.438.000,- Kč. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Českomoravské hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. do 13. 8. 2003 od 23. 4. 2003

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu z částky 1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku 664.186.500,-Kč, přičemž do 17. 7. 2002 od 17. 4. 2002

a/ Důvod snížení základního kapitálu - úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodní zákoníku. do 17. 7. 2002 od 17. 4. 2002

b/ Rozsah snížení základního kapitálu - z částky 1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku 664.186.500,-Kč . Sníženým základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta ve výši 652.599.518,29 Kč, zbývající část v rámci rozsahu snížení ve výši 11.586.981,71 Kč bude převedena do rezervního fondu. do 17. 7. 2002 od 17. 4. 2002

c/ Způsob snížení základního kapitálu - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 1.328.373 ks zaknihovaných akcií na majitele, a to z jmenovité hodnoty akcie ve výši 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu akcie ve výši 500,- Kč, ve smyslu § 213a odst. 1)a 3) obchodního zákoníku. do 17. 7. 2002 od 17. 4. 2002

Na základě zmocnění valné hromady ze dne 24.6.1999 rozhodlo představenstvo dne 8.12.1999 o zvýšení základního jmění: 1. Zvýšení základního jmění: o 200,000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.328,373.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad částku 200,000.000,- Kč se připouští až do výše 300,000.000,- Kč, tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 1.428,373.000,- Kč. 2. Druh vydávaných akcií: Kmenové akcie. 3. Forma vydávaných akcií: Na majitele. 4. Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii. 5. Emisní kurz vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii. 6. Podoba vydávaných akcií: Zaknihovaná. 7. Počet vydávaných akcií: 200.000 až 300.000 kusů. 8. Úpis akcií: Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech: a) V prvním kole bude umožněno využití přednostního práva pro stávající akcionáře v poměru 1 : 1 (1 nová akcie na 1 stávající). První kolo začíná následující den po dni zveřejnění a trvá po dobu čtrnácti dnů. Dnem zveřejnění se rozumí den zveřejnění v Obchodním věstníku. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsaných v prvním kole na účet č. 1103116/2100 vedený u ČMHB, a.s., nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis v prvním kole. b) Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splaceny akcie v hodnotě méně než 200,000.000,- Kč. V druhém kole, které začíná šestnáctým dnem po dni zveřejnění, bude možno upsání akcií neupsaných v prvním kole po dobu čtrnácti dnů stávajícím akcionářům v poměru 1 : 1 až do maximální výše 300,000.000,- Kč (viz bod 1) dle časového zápisu do listiny upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole na účet č. 1103116/2100 vedený u ČMHB, a.s., nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis ve druhém kole. Po ukončení prvního a druhého kola budou výsledky úpisu pro oprávněné akcionáře k dispozici v sídle ČMHB, a.s. 9. Neplatnost úpisu akcií: V případě překročení maximální přípustné výše zvýšení základního jmění (viz bod 1), tj. upsání a splacení akcií v celkové hodnotě vyšší než 300,000.000,- Kč, bude úpis akcií neplatný a ke zvýšení základního jmění nedojde. Společnost je povinna vrátit přijaté finanční prostředky upisovatelům v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 obchodního zákoníku na účet jimi určený. 10. Důvod zvýšení základního jmění: Posílení kapitálové přiměřenosti. 11. Forma splacení: Peněžní vklad. 12. Místo a čas: V sídle ČMHB, a.s., Praha 4, Budějovická 409/1 v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod. 13. Rozhodnutý den pro uplatnění přednostního práva: Den po zveřejnění v Obchodním věstníku. do 12. 4. 2000 od 28. 12. 1999

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par.25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelskou smlouvou ze dne 28.9.1990 jednorázově. od 10. 1. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 076 336 000 Kč

od 11. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 5 076 335 500 Kč

do 11. 1. 2016 od 2. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 5 076 335 000 Kč

do 2. 4. 2015 od 29. 4. 2014

Základní kapitál

vklad 5 076 335 000 Kč

do 29. 4. 2014 od 6. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 5 076 334 500 Kč

do 6. 3. 2014 od 15. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 5 076 334 000 Kč

do 15. 10. 2012 od 13. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 5 076 333 500 Kč

do 13. 6. 2012 od 27. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 5 076 331 000 Kč

do 27. 4. 2011 od 11. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 5 076 328 000 Kč

do 11. 12. 2009 od 11. 4. 2008

Základní kapitál

vklad 3 458 107 000 Kč

do 11. 4. 2008 od 25. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 2 634 738 500 Kč

do 25. 1. 2007 od 1. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 1 319 216 500 Kč

do 1. 9. 2004 od 13. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 664 186 500 Kč

do 13. 8. 2003 od 17. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 1 328 373 000 Kč

do 17. 7. 2002 od 12. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 1 128 373 000 Kč

do 12. 4. 2000 od 30. 12. 1996

Základní kapitál

vklad 728 373 000 Kč

do 30. 12. 1996 od 2. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 508 373 000 Kč

do 2. 5. 1996 od 27. 12. 1994

Základní kapitál

vklad 338 373 000 Kč

do 27. 12. 1994 od 21. 4. 1994

Základní kapitál

vklad 258 373 000 Kč

do 21. 4. 1994 od 17. 8. 1993

Základní kapitál

vklad 178 373 000 Kč

do 17. 8. 1993 od 5. 5. 1993

Základní kapitál

vklad 127 293 000 Kč

do 5. 5. 1993 od 1. 9. 1992

Základní kapitál

vklad 87 000 000 Kč

do 1. 9. 1992 od 9. 6. 1992

Základní kapitál

vklad 74 400 000 Kč

do 9. 6. 1992 od 5. 5. 1992

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

do 5. 5. 1992 od 10. 1. 1991
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 672 od 11. 1. 2016
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 671 do 11. 1. 2016 od 2. 4. 2015
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 670 do 2. 4. 2015 od 6. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 669 do 6. 3. 2014 od 15. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 668 do 15. 10. 2012 od 13. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 667 do 13. 6. 2012 od 27. 4. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 662 do 27. 4. 2011 od 11. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 10 152 656 do 11. 12. 2009 od 11. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 6 916 214 do 11. 4. 2008 od 25. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 5 269 477 do 25. 1. 2007 od 1. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 2 638 433 do 1. 9. 2004 od 13. 8. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 1 328 373 do 13. 8. 2003 od 17. 7. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 328 373 do 17. 7. 2002 od 12. 4. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 128 373 do 12. 4. 2000 od 30. 12. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 230 193 do 30. 12. 1996 od 2. 5. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 901 do 30. 12. 1996 od 27. 12. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 170 000 do 30. 12. 1996 od 27. 12. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 427 do 27. 12. 1994 od 21. 4. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 474 do 27. 12. 1994 od 21. 4. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 600 do 30. 12. 1996 od 21. 4. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 800 do 21. 4. 1994 od 17. 8. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 901 do 21. 4. 1994 od 5. 5. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 368 do 30. 12. 1996 od 5. 5. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 427 do 5. 5. 1993 od 1. 9. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 193 do 2. 5. 1996 od 1. 9. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 5. 5. 1993 od 9. 6. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 600 do 5. 5. 1993 od 9. 6. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 120 000 Kč, počet: 620 do 30. 12. 1996 od 9. 6. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 120 000 Kč, počet: 620 do 9. 6. 1992 od 5. 5. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 620 do 9. 6. 1992 od 10. 1. 1991

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Richard Podpiera

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 30. 9. 2020

Xaveriova 1947/58, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hutla

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Vévoda

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Radka Pecková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2019 - Poslední vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 8. 2020

Na Výsluní 1348, Kamenice, 251 68, Česká republika

Marcela Suchánková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2019 - Poslední vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 12. 4. 2018

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2019

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marcela Suchánková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2019

vznik členství: 12. 4. 2018

zánik funkce: 4. 2. 2019

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Sadil

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2019

vznik členství: 4. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 2. 10. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2018

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Sadil

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 4. 5. 2017

vznik funkce: 4. 5. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Sadil

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 4. 5. 2017

vznik funkce: 4. 5. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Vašek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2018

vznik členství: 9. 11. 2016

zánik členství: 12. 4. 2018

dat. nar. 9. ledna 1977 do 14. 6. 2018 od 19. 12. 2016

Nad Lávkou 834, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Vašek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2018

vznik členství: 9. 11. 2016

zánik členství: 12. 4. 2018

dat. nar. 9. ledna 1977 do 14. 6. 2018 od 19. 12. 2016

Nad Lávkou 834, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Ditz

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 3. 5. 2017

vznik funkce: 9. 4. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Ditz

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 3. 5. 2017

vznik funkce: 9. 4. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 19. 11. 2014

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Marek Ditz

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 9. 4. 2015

U Císařské cesty 188, Praha 10, 103 00, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2018

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2018

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 19. 11. 2014

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

Utěšilova 1078/13, Praha 9, 190 14, Česká republika

Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2015 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 19. 11. 2014

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Oldřich Bartoň

člen

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

zánik funkce: 11. 3. 2015

Slunečná 202, Nupaky, 251 01, Česká republika

Nik Vincke

člen

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 23. 4. 2014

Nebušická 868, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Tomáš Jirgl

člen

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2014

vznik členství: 5. 3. 2014

zánik členství: 28. 9. 2014

Donínská 1764, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Petr Hutla

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 13. 1. 2010

zánik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 25. 2. 2010

zánik funkce: 11. 3. 2015

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Jarolím PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 2. 2014

Nad Cementárnou 341/14, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 10. 4. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Jiří Vévoda

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2013

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Martin Brabenec DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2012 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 15. 3. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Kostomlatská 684/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Martin Veškrna

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2012 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Litevská 2575, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Martin Jarolím PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2013

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 2. 2014

Nad Cementárnou 14, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Hutla

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 13. 1. 2010

vznik funkce: 25. 2. 2010

Na Vrších 1490, Praha 10, 100 00, Česká republika

Koen Wilmots

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 26. 2. 2010

zánik členství: 31. 12. 2012

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Philippe Moreels

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 15. 11. 2009

vznik členství: 13. 8. 2008

zánik členství: 15. 11. 2009

vznik funkce: 13. 8. 2008

zánik funkce: 15. 11. 2009

Pařížská 10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. David Borges

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 6. 5. 2009

zánik členství: 14. 2. 2014

V Cihelně 650/16, Praha 10, 103 00, Česká republika

Philippe Moreels

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 13. 8. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2008

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 13. 8. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2008

V souladu s čl. 23 odst. 8 Stanov byl stávající člen dozorčí rady řádně kooptován. do 18. 6. 2009 od 4. 2. 2009

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ladislav Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik členství: 16. 11. 2005

zánik členství: 25. 2. 2010

K lesu 345/14, Praha 4, 142 00, Česká republika

Philippe Moreels

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 13. 8. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2008

V souladu s čl. 23 odst. 8 Stanov byl stávající člen dozorčí rady řádně kooptován. do 4. 2. 2009 od 1. 1. 2009

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Martin Brabenec DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 4. 2012

vznik členství: 7. 3. 2007

zánik členství: 7. 3. 2012

Kostomlatská 684/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Václav Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 4. 2012

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 25. 4. 2012

Ježkova 2, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Martin Jarolím PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 22. 9. 2006

zánik členství: 23. 9. 2011

Nad Cementárnou 14, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ladislav Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 16. 11. 2005

Cílkova 639/24, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mgr. Petr Jaroš

člen

První vztah: 20. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 30. 4. 2009

Hulická 1089, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaromír Sladkovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2006

vznik členství: 24. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2006

Litvínovská 519, Praha 9, Česká republika

Philippe Moreels

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2005 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 13. 8. 2003

zánik členství: 13. 8. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2003

zánik funkce: 13. 8. 2008

Zochova 16, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Martin Buchar

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 12. 8. 2003

zánik členství: 23. 3. 2004

Pláničkova 13, Praha 6, Česká republika

Carl Rossey

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 1. 8. 2002

zánik členství: 12. 8. 2003

vznik funkce: 1. 6. 2003

zánik funkce: 12. 8. 2003

Ke Strži 650, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Nosál

člen

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 17. 2. 2006

vznik členství: 29. 1. 2003

zánik členství: 15. 11. 2005

Štúrova 1701/55, Praha 4, Česká republika

Carl Rossey

místopředseda

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 2. 8. 2002

vznik funkce: 8. 4. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2003

Ke Strži 650, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura MBA

Předseda

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 8. 5. 2002

zánik členství: 30. 5. 2003

vznik funkce: 21. 5. 2002

zánik funkce: 30. 5. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Mgr. Petr Jaroš

člen

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 20. 10. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2000

zánik funkce: 27. 6. 2005

Hulická 1089, Praha 9, Česká republika

Dr. Dirk Adolf Hinze

Člen

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 8. 5. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2002

Na Klaudiánce 551/18, Praha 4, Česká republika

Jiří Vilím

člen

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 6. 2007

vznik členství: 14. 1. 2002

zánik členství: 14. 1. 2007

Stankovského 1583, Čelákovice, Česká republika

Mgr. Andrea Ambrůzová

člen

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 6. 2007

vznik členství: 2. 1. 2002

zánik členství: 2. 1. 2007

Štěpská 949/B, Vizovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Černý

místopředseda

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2000

zánik funkce: 28. 1. 2003

K Vodojemu 14, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Vyhnálek

předseda

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 2. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2002

Tůmova 10, Brno 16, Česká republika

Ing. Milka Richterová

člen

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 2. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2002

Na Výsledku II. 2, Praha 4, Česká republika

Mgr. Petr Jaroš

člen

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 2. 2003

Čížovská 1264, Praha 9, Česká republika

Doc.Ing. František Pavelka CSc.

Člen

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 10. 7. 2002

zánik funkce: 30. 9. 2001

Sládkovičova 1306/11, Praha 4-Krč, Česká republika

prof. Ing. Miroslav Tuček CSc.

Místopředseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Peluškova 1396, Praha 14-Kyje, Česká republika

prof. RCDr.Ing. Václav Hoffmann CSc.

Předseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Černokostelecká 91, Praha 10, Česká republika

prof. Ing. Miroslav Tuček CSc.

člen

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Vodičkova 32, Praha 1, Česká republika

ing. Helena Jenšová

předseda

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

K Botiči 8, Praha 10, Česká republika

prof. RCDr.Ing. Václav Hoffmann CSc.

místopředseda

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Černokostelecká 91, Praha 10, Česká republika

JUDr. Jaroslava Paulyová

Člen

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Petrská 1/1426, Praha 1, Česká republika

ing. Jiří Tesař CSc.

Člen

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Arbesovo nám. 10, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Člen

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 18. 10. 2002

zánik členství: 31. 12. 2001

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Ing. Jiří Černý

Člen

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Třemošnice 312, Třemošnice, Česká republika

ing. Jiří Tesař CSc.

Člen

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Arbesovo nám. 10, Praha 5, Česká republika

JUDr. Jaroslava Paulyová

Člen

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Petrská 1/1426, Praha 1, Česká republika

Ing. Jan Rumpela

Člen

První vztah: 21. 4. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Sokolovská 1118, Rychnov n.Kn., Česká republika

Václav Osladil

Člen

První vztah: 21. 4. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Okružní 238, Černošice n.L., Česká republika

Dana Richterová

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Prokopa Holého 1440, Čelákovice, Česká republika

Ing. Jiří Slezák

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Vachkova 829, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Zdeňka Deyssigová

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Selicharova 1310, Hradec Králové, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ladislav Neuhäuser

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Erbenova 708/47, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Héléne Goessaert

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vlastimil Nigrin

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

vznik funkce: 15. 2. 2019

Nádvorní 309/6, Praha, 171 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda sboru jednatelů

  SousedeCZ s.r.o.

  Drahobejlova 2433/12, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Jiří Feix

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 24. 5. 2017

vznik funkce: 24. 5. 2017

Vřesová 681/17, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vlastimil Nigrin

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2019

vznik členství: 14. 2. 2014

zánik členství: 14. 2. 2019

vznik funkce: 12. 4. 2016

zánik funkce: 14. 2. 2019

Nádvorní 309/6, Praha, 171 00, Česká republika

Vladimír Vojtíšek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2017 - Poslední vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 20. 9. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

Lichoceves 125, 252 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SousedeCZ s.r.o.

  Drahobejlova 2433/12, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Michaela Lhotková

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 22. 3. 2017

zánik členství: 30. 6. 2017

Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michaela Lhotková

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 22. 3. 2017

zánik členství: 30. 6. 2017

Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Sadil

Předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Sadil

Předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Nigrin

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 30. 12. 2017

vznik členství: 14. 2. 2014

vznik funkce: 12. 4. 2016

Kadaňská 842/28, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Nigrin

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 30. 12. 2017

vznik členství: 14. 2. 2014

vznik funkce: 12. 4. 2016

Kadaňská 842/28, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Nigrin

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 30. 12. 2017

vznik členství: 14. 2. 2014

vznik funkce: 12. 4. 2016

Kadaňská 842/28, Praha, 184 00, Česká republika

Tomáš Magyar

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 28. 2. 2017

Liesková 22, Rimavská Sobota, Slovenská republika

Tomáš Magyar

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 28. 2. 2017

Liesková 22, Rimavská Sobota, Slovenská republika

Ing. Jan Sadil

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 1. 9. 2016

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Sadil

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 1. 9. 2016

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Sadil

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2011

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Hlaváč

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2016

vznik členství: 18. 1. 2015

zánik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 15. 4. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2015

V Pořadí 384, Třebotov, 252 26, Česká republika

Ing. Vlastimil Nigrin

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 14. 2. 2014

Kadaňská 842/28, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Nigrin

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 14. 2. 2014

Kadaňská 842/28, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Nigrin

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 14. 2. 2014

Kadaňská 842/28, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Jan Sadil

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2011

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Hlaváč

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 17. 1. 2010

zánik členství: 17. 1. 2015

vznik funkce: 17. 1. 2010

zánik funkce: 17. 1. 2015

V Pořadí 384, Třebotov, 252 26, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hlaváč

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2011

vznik členství: 17. 1. 2010

vznik funkce: 17. 1. 2010

Voskovcova 1130/30, Praha 5, Česká republika

Ing. Martin Vašek

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 1. 2013

Nad Lávkou 834, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Vlastimil Nigrin

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2009 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 13. 2. 2009

zánik členství: 13. 2. 2014

Kadaňská 842/28, Praha 8, 184 00, Česká republika

ing. Jan Sadil

předseda

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 1. 9. 2011

Pod Strašnickou vinicí 40, Praha 10, Česká republika

Mgr. Tomáš Brouček

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2005 - Poslední vztah: 14. 1. 2009

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

V Aleji 1124, Rudná, Česká republika

Ing. Petr Hlaváč

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 1. 2010

vznik členství: 17. 1. 2005

vznik funkce: 17. 1. 2005

Voskovcova 1130/30, Praha 5, Česká republika

Ing. Rudolf Kostka

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 5. 3. 2005

vznik členství: 5. 2. 2004

zánik členství: 31. 12. 2004

Hausmannova 3012, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Ondruška

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 5. 3. 2005

vznik členství: 5. 2. 2004

zánik členství: 31. 12. 2004

Líšnice 155, Česká republika

ing. Jan Sadil

předseda

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2006

vznik členství: 1. 9. 2001

zánik členství: 31. 8. 2006

vznik funkce: 17. 12. 2003

zánik funkce: 31. 8. 2006

Pod Strašnickou vinicí 40, Praha 10, Česká republika

ing. Jan Sadil

člen

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik členství: 1. 9. 2001

Pod Strašnickou vinicí 40, Praha 10, Česká republika

ing. Jan Sadil

člen

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

vznik členství: 31. 8. 2001

Pod Strašnickou vinicí 40, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Bureš

člen

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 31. 8. 2001

Malá 540, Liberec XXV-Vesec, Česká republika

Ing. Petr Ondruška

místopředseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 4. 2. 1999

zánik členství: 4. 2. 2004

Líšnice 155, Česká republika

Ing. Jan Bureš

člen

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Malá 540, Liberec XXXV-Vestec, Česká republika

Ing. Josef Malíř

místopředseda

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Všestary 32, Česká republika

Ing. Petr Ondruška

člen

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Dominova 2469, Praha 5, Česká republika

Ing. Rudolf Kostka

člen

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 4. 2. 1999

zánik členství: 4. 2. 2004

Hausmannova 3012, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Votrubec

předseda

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik členství: 25. 6. 1998

zánik členství: 16. 12. 2003

zánik funkce: 16. 12. 2003

Synkovská 1289/11, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Votrubec

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1998 - Poslední vztah: 30. 3. 1999

Synkovská 1289/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Libor Procházka

člen-předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 30. 3. 1999

Hostivařská 33, Praha 10, 102 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Fárek CSc.

Předseda

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 3. 7. 1998

Farní 19, Praha 6, Česká republika

ing. Helena Jenšová

Členka

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 30. 3. 1999

K Botiči 8, Praha 10, Česká republika

ing. Pavel Ševčík

Místopředseda

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 30. 3. 1999

Suchý vršek 2122/33, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Ing. Alfréd Šebek

člen

První vztah: 30. 12. 1996 - Poslední vztah: 3. 7. 1998

Na Slavíkově 19/253, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

Místopředseda

První vztah: 8. 7. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Brdičkova 1913/17, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

Místopředseda

První vztah: 21. 5. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 1996

Radimovská 1417, Praha 4, Česká republika

Ing. Helena Jenšová

Členka

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

K Botiči 8, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

Místopředseda

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 5. 1996

Brdičkova 1913/17, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

Místopředseda

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Radimovická 1417, Praha 4, Česká republika

Ing. Otakar Jurečka

člen

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 30. 12. 1996

Komerční 14, Ostrava 2, Česká republika

Ing. Helena Jenšová

Členka

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Koněvova 115, Praha 3, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

Člen

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Suchého 548, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Otakar Jurečka

Místopředseda

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Komerční 14, Ostrava 2, Česká republika

Ing. Jan Štěrba

Místopředseda

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Rezlerova 287, Praha 10, Česká republika

doc.ing. Jiří Fárek CSc.

Předseda

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Farní 19, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Malíř

Člen

První vztah: 21. 4. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Všestary 32, Všestary, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

1. místopředseda

První vztah: 21. 4. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Suchého 548, Hradec Králové 11, Česká republika

Ing. Vladimír Černil

předseda

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Skorotice 207, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. František Pospíšil

Místopředseda

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 21. 4. 1994

Dobrovského 745, Hradec Králové 2, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 21. 4. 1994

Suchého 548, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Pavel Tykač

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Jungmannova 432, Čelákovice, Česká republika

Josef Hypský

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Na kotli 1173, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Helikar

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Nad Stadionem 1320, Nové Město n. Metují, Česká republika

Ing. Vladimír Kykal

Člen

První vztah: 8. 2. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Hradecká 412, Hradec Králové, Česká republika

Josef Hypský

Člen

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Na kotli 1173, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Helikar

Člen

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Nad stadionem 1320, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Jaroslav Herčík

Člen

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Na kotli 1176, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Pešek

Člen

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Pod zámečkem 1055, Hradec Králové 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Míl

Člen

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Dr. Paula, Pražské předměstí 714, Jaroměř, Česká republika

Ing. Soňa Kašparová

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Falťanova 574, Praha 4, Česká republika

Ing. Vítězslav Bačkovský

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 5. 5. 1992

Řestoky 1457, okr.Chrudim, Česká republika

Ing. Václav Kubín

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 5. 5. 1993

V bytovkách 664, Králíky, Česká republika

Ing. Vladimír Kykal

druhý místopředseda

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Hradecká 412, Hradec Králové 11, Česká republika

Ing. Vladislav Nosek

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Nové Dvory 15, okr.Semily, Česká republika

Václav Moník

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Železničářská 682, Jičín, Česká republika

Ing. František Pospíšil

první místopředseda

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Dobrovského 745, Hradec Králové 2, Česká republika

Ing. Zdeněk Beneš

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Selicharova 1309, Hradec Králové 6, Česká republika

Ing. Josef Matyáš

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Smidary 301,okr.Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Slezák

předseda

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 8. 2. 1994

Vachkova 829, Hradec Králové 2, Česká republika

Jan Uhlíř

První vztah: 10. 1. 1991 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Dobruška 233,okr.Rychnov n.Kn., Česká republika

Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně ve všech záležitostech. Právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva společně.

od 24. 6. 2014

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Hypoteční banka, a.s." připojí své podpisy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva.

do 24. 6. 2014 od 11. 1. 2006

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisový m a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Českomoravská hypoteční banka, a.s." připojí své podpsiy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva.

do 11. 1. 2006 od 24. 11. 2004

Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni,

do 24. 11. 2004 od 30. 12. 1996

Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, c) nebo zaměstnanci v souladu s podpisovým řádem společnosti

do 30. 12. 1996 od 2. 5. 1996

Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda či místopředseda představenstva, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení zaměstnanci v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu k jakýmkoli právním úkonům k nimž dochází při podnikatelské činnosti společnosti. Prokuru lze udělit jen písemně a musí být přitom výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Udělení i odvolání prokury se zapíše v obchodním rejstříku. Prokuru lze udělit i několika osobám společnosti. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva, b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, c) nebo zaměstnanci v souladu s podpisovým řádem společnosti

do 2. 5. 1996 od 27. 9. 1994

Společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda nebo místopředseda předseda samostatně, popř. dva jeho členové na základě zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti dané organizačním řádem a prokurista, je-li ustaven.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy nejméně dvě osoby: - všichni členové představenstva jako celek - nebo předseda či místopředseda a další člen představenstva - nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni - nebo generální ředitel, popř. jeho podřízení pracovníci v souladu s podpisovým řádem společnosti a další oprávněná osoba - nebo prokurista a další oprávěná osoba Pracovníci banky jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. Zastupovat banku mohou i jiné osoby, které jsou k tomu písemně zmocněny speciální plnou mocí.

do 27. 9. 1994 od 8. 2. 1994

Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo, a to buď jako celek nebo předseda představenstva, místopředseda, popřípadě dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - jeden nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli pověřeni

do 8. 2. 1994 od 10. 1. 1991

Další vztahy firmy Hypoteční banka, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha, 150 00

Dalších 15 vztahů k tomuto subjektu

 • Héléne Goessaert

  člen představenstva

  Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Zdeněk Tůma

  předseda dozorčí rady

  Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ladislava Spielbergerová

  člen dozorčí rady

  Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

 • Štěpán Stránský

  člen dozorčí rady

  Neužilova 1495/2, Praha, 156 00, Česká republika

 • Christine Van Rijsseghem

  člen dozorčí rady

  Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

 • Franky Depickere

  člen dozorčí rady

  Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

 • Willy Kiekense

  člen dozorčí rady

  Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgické království

 • John Arthur Hollows

  předseda představenstva

  Souběžná I 665/47, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Petr Knapp

  člen představenstva

  Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Marcela Suchánková

  člen představenstva

  Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

 • Jan Sadil

  člen představenstva

  Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

 • Marc Wittemans

  člen dozorčí rady

  Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

 • Willem Hueting

  člen dozorčí rady

  Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 26. 4. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha, 150 00

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 26. 4. 2011

Radlická 333/150, Praha, 150 00

Akcionáři

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

od 31. 7. 2013

Československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

do 31. 7. 2013 od 26. 4. 2011

československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

do 26. 4. 2011 od 18. 6. 2009

Insolvenční rejstřík

Hypoteční banka, a.s.

spisová značka: INS 1155/2014

stav řízení: pravomocně skončená věc

poslední záznam: 2020-01-22 09:43:59.000000

Hypoteční banka, a. s.

spisová značka: INS 23489/2012

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2019-09-18 15:00:29.000000

Hypoteční banka, a.s.

spisová značka: INS 4085/2014

stav řízení:

poslední záznam: 2017-07-12 14:57:12.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).