Hlavní navigace

IMOLA Company a.s.

Firma IMOLA Company a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17207, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 112 422 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29258138

Sídlo:

Jandova 10/3, Praha, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 12. 2010

DIČ:

CZ29258138

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17207, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Formigine Royal a.s. od 13. 12. 2010

Obchodní firma

IMOLA Company a.s. od 13. 5. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 13. 12. 2010

adresa

Jandova 10/3
Praha 19000 od 14. 11. 2019

adresa

Drahobejlova 1019/27
Praha 19000 do 14. 11. 2019 od 21. 1. 2014

adresa

Lisabonská 2394/4
Praha 19000 do 21. 1. 2014 od 13. 5. 2011

adresa

Jiráskova 1150/66
Třebíč 67401 do 13. 5. 2011 od 13. 12. 2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 6. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 13. 12. 2010

Ostatní skutečnosti

Na společnost IMOLA Company a.s., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha, IČ 292 58 138, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17207, přešla v důsledku odštěpení sloučením část jmění rozdělované spol ečnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1097/27, IČ 254 15 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166487, jak je uvedena v Projektu rozdělení. od 13. 9. 2018

Valná hromada dne 28.11.2013 přijala toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.960.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů devět set šedesát tisíc korun českých) - tedy z částky 93 462 000,- Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun český ch) na částku 112.422.000,-Kč (slovy: sto dvanáct miliónů čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devíti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun č eských) a 6 kusů (slovy: šesti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). c) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejso u uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) ObchZ. d) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společnost D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 a to nepeněžitým vkladem specifikovaných pod písme nem h) tohoto rozhodnutí. e) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. f) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrná cti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. g) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. h) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňkem Teuflem, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze 2Nc 5709/2013- 10 a to: - nemovitosti evidované na listu 504 pro k.ú. Újezdeček, Obec Újezdeček, okres Teplice budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/15, budova bez č.p./č.e. (garáž) na pozemku p.č. 671/16, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/1 7, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/20, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/22, pozemek p.č. 671/15 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 605 m2, pozemek p.č. 671/16 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 785 m2, pozemek p. č. 671/17 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 278 m, pozemek p.č. 671/20 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1032 m2, pozemek p.č. 671/21 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 184 m2, pozemek p.č. 671/22 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1031 m2, pozemek p.č. 67 1/15 ostatní plocha o vým. 18117 m2 oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2242/12/13 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabon ská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 vydáno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) a 6 kusů (slovy: šest kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je r oven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost. do 11. 12. 2013 od 3. 12. 2013

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 7.6.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 91.462.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 93.462.000, -Kč (slovy:devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000 ,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč. b)Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Z. c) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány na základě Dohody akcionářů podle § 205 ObchZ - akcionář společností IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 a společností NABASO spol. s r .o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 a to nepeněžitými vklady specifikovaných pod písmenem f) tohoto rozhodnutí. d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti. e) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. f) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií těmito nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňka Teufla,- znalce ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze. - nemovitosti evidované na listu 53 k.ú.a obec Újezdeček, okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st na p.č. 598/2, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 598/3, budova be čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/23, budova bez čpˇč e způsob využití jiná st. na p.č. 671/24, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/29, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/38, p.č. 585/1 ost. pl. o vým. 11897 m2, p.č. 585/2 ost. pl. o vým. 2897 m2, p.č. 585/4 ost. pl. o vým. 79 m2, p.č. 594/2 ost. pl. o vým. 174 m2, p.č. 598/1 ost. pl. o vým. 5639 m2, p.č. 598/2 zast., pl. a nádvoří o vým. 654 m2, p.č. 598/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 152 m2, p.č.599/2 ost. pl. o vým. 339 m2, p.č. 599/7 ost. pl. o vým. 754 m2, p.č. 600/1 trv alý travní porost o vým. 12966 m2, p.č. 601 ost. pl. o vým. 470 m2, p.č. 671/1 ost. pl. o vým, 61452 m2, p.č. 671/14 ost. pl. o vým. 105 m2, p.č. 671/18 zast. pl. a nádvoří o vým. 35 m2, p.č. 671/19 zast. pl. a nádvoří o vým. 68 m2, p.č. 671/23 zast. pl. a nádvoří o vým. 124 m2, p.č. 671/24 zast. pl. a nádvoří o vým. 640 m2, p.č. 671/25 ost. pl. o vým. 256 m2, p.č. 671/26 zast. pl. a nádvoří o vým. 465 m2, p.č. 671/27 zast. pl. a nádvoří o vým. 323 m2, p.č. 671/28 ost. pl. o vým. 52 m2, p.č. 671/29 zast. pl. a nádvoří o vým. 65 m2, p.č. 671/30 ost. pl. o vým. 182 m2, p.č. 671/31 ost. pl. o vým. 393 m2, p.č. 671/32 ost. pl. o vým. 346 m2, p.č. 671/33 ost. pl. o vým. 233 m2, p.č. 671/34 ost. pl. o vým. 113 m2, p.č. 671/35 ost. pl. o vým. 227 m2, p.č. 671/3 6 ost. pl. o vým. 381 m2, p.č. 671/38 zast. pl. a nádvoří o vým. 248 m2, p.č. 671/39 ost. pl. o vým. 570 m2, p.č. 671/40 ost. pl. o vým. 15 m2, p.č. 671/45 ost. pl. o vým. 3351 m2, p.č. 671/49 ost. pl. o vým. 4031 m2, p.č. 671/51 lesní pozemek o vým. 643 m2, p.č. 671/52 lesní pozemek o vým. 1969 m2, p.č. 671/53 lesní pozemek o vým. 159 m2, p.č. 671/54 lesní pozemek o vým. 347 m2, p.č. 671/55 lesní pozemek o vým. 1008 m2, p.č. 671/60 ost.pl. o vým. 24 m2, p.č. 671/109 ost. pl. o vým. 11819 m2, p.č. 671/110 ost. pl. o vým. 172 m2, a nemovitosti evidované na listu 616 k.ú. Dubí-Pozorka,okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 723/3, budova bez čp/če způsob využití prům.obj na p.č. 723/4, p.č. 723/1 ost. pl. o vým. 18996 m2, p.č. 723/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 4215 m2, p.č. 723/4 zast. pl. a nádvoří o vým. 1047 m2, p.č. 723/5 lesní pozemek o vým. 445 m2, p.č. 723/6 lesní pozemek o vým. 201 m2, p.č. 723/7 lesní pozemek o vým. 424 m2, p.č. 723/8 lesní pozemek o vým. 1096 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2203/13/11 a nemovitosti evidované na listu 7375 k.ú. obec a okres Teplice, budova č.p. 422 způsob využití bydlení na p.č. 873/1, p.č. 873/1 zast. pl. a nádvoří o vým. 478 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2204/14/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 vydáno 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. - nemovitosti evidované na listu 7980 k.ú.,obec a okres Teplice ? budova Teplice, č.p. 451 způsob využití bydlení na p.č. 816, p.č. 816 zast. pl a nádvoří o vým. 173 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, čísl o posudku 2205/15/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti NABASO spol. s r.o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 vydáno 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.0 00,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč s tím, že emisní kur s každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. - g) Valná hromada rozhodla, že § 6 stanov se nahrazuje tímto zněním: - § 6 - Základní kapitál a akcie - 1. Základní kapitál společnosti činí 93.462.000,-Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých). - 2. Základní kapitál je rozdělen na 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akci e 40.000,-Kč , 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kme nové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč . - 3. Základní kapitál společnosti splacen z 100%. - 4. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000 Kč připadá jeden hlas. - 5. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. - 6. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jest liže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listů a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo je takové výzvě povinno vyhovět do třiceti dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry ne bo nové hromadné listiny budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. - 7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcii se řídí ustanovením § 177, §182 a § 213d zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). do 23. 6. 2011 od 17. 6. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 422 000 Kč

od 11. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 93 462 000 Kč

do 11. 12. 2013 od 23. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 6. 2011 od 19. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 1. 2011 od 13. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 18 od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 84 od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 1 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 84 do 3. 12. 2013 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 do 3. 12. 2013 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 do 3. 12. 2013 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 3. 12. 2013 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 6. 2011 od 13. 12. 2010

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Stanislav Perman

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2014

Dr. Vrbenského 919/6, Teplice, 415 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Stanislav Perman

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 28. 5. 2014

Dr. Vrbenského 919/6, Teplice, 415 01, Česká republika

Stanislav Perman

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 10. 8. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 27. 4. 2011

Dr. Vrbenského 919/6, Teplice, 415 01, Česká republika

Pavel Pešula

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 28. 5. 2014

Duchcovská 415/88f, Teplice, 415 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lukáš Paťha

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

Modlany 56, 417 13, Česká republika

JUDr. Nicol Bednáříková

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

vznik funkce: 13. 12. 2010

zánik funkce: 26. 4. 2011

Mánesova 697/9, Třebíč, 674 01, Česká republika

Monika Tomášová

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

vznik funkce: 13. 12. 2010

zánik funkce: 26. 4. 2011

Studenec 165, 675 02, Česká republika

Ing. Luděk Horník

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

Radkovice u Hrotovic 56, 675 59, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jménem společnosti jedná za představenstvo jediný člen představenstva samostatně.

od 21. 10. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek společnosti ve všech věcech společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 21. 10. 2014 od 13. 12. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petr Perman

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2014

Dr. Vrbenského 919/6, Teplice, 415 01, Česká republika

Historické vztahy

Veronika Permanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 28. 5. 2014

Dr. Vrbenského 919/6, Teplice, 415 01, Česká republika

Petr Perman

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

Dr. Vrbenského 919/6, Teplice, 415 01, Česká republika

Jiří Drbal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

Jeníkov 52, 417 24, Česká republika

Marie Tomášová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

vznik funkce: 13. 12. 2010

zánik funkce: 26. 4. 2011

Studenec 165, 675 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  BEVES holding a.s.

  Nerudova 209/10, Praha, 118 00

 • člen dozorčí rady

  Manta Commodities SE

  Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • předseda dozorčí rady

  Moate Invest, a.s.

  Příční 118/10, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  Zoilo Trade, SE

  Bulharská 996/20, Praha, 101 00

Martin Bednářík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

Mánesova 697/9, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Moate Invest, a.s.

  Příční 118/10, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Zdeňka Strnadová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

Jiráskova 1150/66, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Moate Invest, a.s.

  Příční 118/10, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Další vztahy firmy IMOLA Company a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 5. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 5. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).