Hlavní navigace

Internátní a.s.

Firma Internátní a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16601, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 899 200 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29181216

Sídlo:

Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 9. 2009

DIČ:

CZ29181216

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
55 Ubytování
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16601, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Internátní a.s. od 17. 9. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 17. 9. 2009

adresa

Točitá 1964/34
Praha 14000 od 28. 3. 2013

adresa

Točitá 1964/34
Praha 4 14000 do 28. 3. 2013 od 17. 9. 2010

adresa

nám. T.G.Masaryka 2433
Zlín 76001 do 17. 9. 2010 od 17. 9. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 9. 2009

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 11.09.2018 rozhodla o snížení základního kapitálu o 14 500 800 Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc osm set korun českých) z původní výše 30 400 000 Kč na novou výši základního kapitálu 15 899 200 Kč (slovy: patnáct milionů osm set d evadesát devět tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové vybavenosti, jejíž rozsah je pro potřeby Internátní a.s. nadbytečný, tedy uvolnění prostředků vázaných v základním kapitálu za účelem jejich výplaty akcion ářům. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů a nebude mít negativní vliv na prosperitu Internátní a.s. Základní kapitál Internátní a.s. bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z původní jmenovité hodnoty 100 000 Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 52 300 Kč. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tedy 14 500 800 Kč, bude vyplacena akcionářům Internátní a.s. Lhůta pro výplatu se stanovuje do třiceti dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, o počátku této lhůty uvědomí akcionáře člen představenstva a akcionářům se ukládá sdělit členovi představenstva čísla účtů, na která má být výplata poukázána. Na každou akcii bude vyplacena čá stka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy na každou akcii 47 700 Kč. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty ak cií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat společnost Internátní a.s. sama. Snížením základního kapitálu společnosti nedojde ke změně vzájemných poměrů pod ílů jednotlivých akcionářů. Vedle práva na výplatu části odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií, nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem člena představenstva. Akcionáři předloží své akcie v sídle společnosti k výměně ve lhůtě do třiceti dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, o počátku této lhůty uvědomí akcionáře člen představens tva. do 11. 2. 2019 od 11. 9. 2018

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 9.400.000,-Kč (slovy: devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) z původní výše 21.000.000,- Kč na novou výši 30.400.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 94 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,- Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmeno vými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři obchodní společnosti REXPO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26232774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95601, a budou upsány nepeněžitým vkladem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Stávající oba akcionáři Radek Majc, nar. 15.09.1976, bytem Vizovice, Dubovsko 183E, a Petr Redl, nar. 09.02.1940, bytem Zlín, Kudlov Fabiánka III 557, kteří vlastní každý 105 kusů akcií společnosti, prohlašují, že se vzdávají přednostního práva k úpisu no vých akcií v rozsahu podle svých podílů na základním kapitálu společnosti a žádají, aby toto jejich prohlášení bylo obsahem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví obchodní společnosti REXPO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26232774, a to nově zaměřený pozemek parcela č. 1109/34 o výměře 2.709 m ostatní plocha, vzniklý rozdělením původního pozemku parcela č. 1109/34 o výměře 3.381 m na základě geometrického plánu číslo 7243-220/2011 ze dne 27.02.2012 vypracovaného společností GEOZET s.r.o. se sídlem Otrokovice, Tř. T. Bati 344, PSČ 765 02, IČ 2 8281781, a schváleného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, dne 14.03.2012, č.j. 312/2012, který byl oceněn znalcem jmenovaným k tomuto účelu Městským soudem v Praze Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábřeží 3742, 760 01 Z lín, na základě usnesení č.j.: 2 Nc 5611/2012-7 ze dne 15.10.2012. Jeho znalecký posudek číslo 4065-235/12 ze dne 12. listopadu 2012 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 9.481.500,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 94 kusů nových kmenových a kcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,- Kč. do 28. 3. 2013 od 4. 1. 2013

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) z původní výše 16.000.000,-Kč na novou výši 21.000.000,-Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií a to 50 kusů nových kmenových akcií na majitele v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Petru Redlovi, r.č. 400209/483, bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, PSČ: 760 01 a budou upsány nepeněžitým vkla dem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií e sídlo společnosti. Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví Petra Redla, r.č. 400209/483, bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, PSČ: 760 01, a to pozemek p.č.st. 2624, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v okrese, obci a ka t.území Zlín a zapsaný na LV č. 25463 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, který byl oceněn znalcem jmenovaným k tomuto účelu Krajským soudem v Brně Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábř. 3742, 760 01 Zlín na základě us nesení č.j.: 1Nc 6226/2010-6 ze dne 30.04.2010. Jeho znalecký posudek číslo 3394-95/10 ze dne 19.května 2010 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 5.050.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 50 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. do 11. 3. 2011 od 17. 9. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 899 200 Kč

od 11. 2. 2019

Základní kapitál

vklad 30 400 000 Kč

do 11. 2. 2019 od 28. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 28. 3. 2013 od 11. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 11. 3. 2011 od 17. 9. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 52 300 Kč, počet: 304 od 11. 2. 2019
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 304 do 11. 2. 2019 od 3. 2. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 304 do 3. 2. 2015 od 28. 3. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 210 do 28. 3. 2013 od 11. 3. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 160 do 11. 3. 2011 od 17. 9. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Václav Petrásek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 11. 9. 2018

Klábalka 439, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Václav Petrásek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2018 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 11. 9. 2018

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Michaela Redlová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

Fabiánka III 557, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

Michaela Redlová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 11. 9. 2018

Fabiánka III 557, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

Ing. Miroslav Vyoral

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 23. 1. 2015

Nad Vývozem 5126, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michaela Redlová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 23. 1. 2015

Fabiánka III 557, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

Michaela Pšenčíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 17. 9. 2009

vznik funkce: 17. 9. 2009

nám. Práce 2512, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vyoral

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 17. 9. 2009

Nad Vývozem 5126, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Svatopluk Majc

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 23. 1. 2015

Záhumenní I 328, Zlín, 763 02, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Radek Majc

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 23. 1. 2015

Dubovsko 183, Vizovice, 763 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Redl

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 23. 1. 2015

zánik členství: 11. 7. 2017

Fabiánka III 557, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Majc

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 23. 1. 2015

Dubovsko 183, Vizovice, 763 12, Česká republika

Marek Zedník

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 23. 1. 2015

nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Marek Zedník

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 17. 9. 2009

nám. T.G.Masaryka 1335, Zlín, 760 01, Česká republika

Radek Majc

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2013

vznik členství: 17. 9. 2009

vznik funkce: 17. 9. 2009

Dubovsko 183E, Vizovice, 763 12, Česká republika

Petr Redl

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 23. 1. 2015

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 23. 1. 2015

Fabiánka III 557, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 3. 2. 2015

Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 3. 2. 2015 od 28. 3. 2013

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí sv ůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 28. 3. 2013 od 17. 9. 2009

Další vztahy firmy Internátní a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 9. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 9. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).