Hlavní navigace

J-Invest a.s. v likvidaci

Firma J-Invest a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2962, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61860590

Sídlo:

Petrohradská 387/18, Praha, 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 1. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
95110 Opravy počítačů a periferních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2962, Městský soud v Praze

Obchodní firma

J-Invest a.s. od 4. 4. 1996

Obchodní firma

Investia a.s. do 4. 4. 1996 od 18. 1. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 18. 1. 1995

adresa

Petrohradská 18
Praha 10 od 19. 10. 2002

adresa

Na Poříčí 25
Praha 1 do 19. 10. 2002 od 2. 3. 2000

adresa

Klimentská 1
Praha 1 11000 do 2. 3. 2000 od 4. 4. 1996

adresa

Libická 7
Praha 3 13000 do 4. 4. 1996 od 18. 1. 1995

Předmět podnikání

technicko-administrativní zpracování údajů pro teletext do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

instalace a opravy elektronických zaříní do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

poskytovní software do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

automatizované zpracování dat do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

ekonomické a organizační poradenství do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

vedení účetnictví do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

administrativní práce do 10. 9. 2013 od 2. 3. 2000

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 10. 9. 2013 od 18. 1. 1995

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. do 10. 9. 2013 od 18. 1. 1995

Ostatní skutečnosti

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 415/2015-4 ze dne 25.8.2015, které nabylo právní moci dne 25.6.2015 se zrušuje společnost a nařizuje se její likvidace, a to ke dni právní moci rozhodnutí o jejím zrušení. od 20. 11. 2015

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 5.000.000,- Kč na částku 7.000.000,- Kč peněžitými vklady, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zvýšení její konkurenceschopnosti a finanční st ability. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním 500 nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jej ich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností splacení emisního kurzu akcií peněžitými vklady. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že v důležitém zájmu společnosti nevyužívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti a rozhoduje, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to Ing. Radku Cestrovi, r.č. 720224/0551, bytem Praha 5, Volutova 2523/14, prof. Vladimíru Klabanovi, CSc., r.č. 420315/163, bytem Brno, Břenkova 3, Mgr. Augustinu Galiovi, r.č.570107/0100, bytem Praha 5, Pod Žvahovem 778/21a, Ing. Karlu Vej molovi, r.č. 490303/195, bytem Mníšek pod Brdy, Nová 824 a Jaroslavu Sukovi, r.č. 590606/1216, bytem Oldřichov 103. Jediný akcionář prohlašuje, že bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení jeho přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu. Jediný akcionář rozhoduje o tom, že předem určený zájemce Ing. Radek Cestr upíše emisní kurs 50 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, prof. Vladimír Klaban, CSc., upíše emisní kurs 60 ks listinných akcií na majitele o jmenovité h odnotě 10.000,- Kč za kus, Mgr. Augustin Galia upíše emisní kurs 270 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, Ing. Karel Vejmola upíše emisní kurs 50 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus a J aroslav Suk upíše emisní kurs 70 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností, která tyto smlouvy zpracuje. Každá smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpi sy na ní musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost každému předem určenému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář rozhoduje, že emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci bude splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku peněžitými vklady, a to na zvláštní účet společnosti č. 108624720/0300, v.s 830020, a to nejpozd ěji do 15. 5. 2008. od 9. 4. 2008

Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění společnosti z dosavadní hodnoty 1.000.000,- Kč o částku 1.000.000,- Kč na konečnou hodnotu 2.000.000,- Kč. Důvodem zvýšení je potřeba změny záporného vlastního jmění společnosti na kladné, aby nebyla omezena možnost jejího dalšího rozvoje. Po docílení kladného vlastního jmění s plánovanými podnikatelskými aktivitami společnosti bude zaručena dlouhodobá stabilita společnosti. Upisování na uvedené zvýšení se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů v poměru jejich stávajících podílů na základním jmění. Upisováno bude 100 ks nových akcií listinné podoby znějích na majitele, přičemž každá nová akcie bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurz se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši odpovídající jmenovité hodnotě upsaných akcií, takže za každou novou akcii upisovatel zaplatí 10.000,- Kč. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech s tím, že v prvním kole mají právo upisovat dosavadní akcionáři v mezích svého přednostního práva. Každý akcionář má právo upsat jednu novou akcii na jednu akcii dosavadní. Právo přednostního úpisu se uplatní podle poměru akcií v držení upisovatele k rozhodnému dni, kterým je prvý den prvého kola upisování. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty upisovatelům z prvního kola, a to v poměru, ve kterém již upsali. Přednotní úpis nových akcií dosavadními akcionáři ( první kolo ) bude zahájen první pracovní den druhého týdne po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a potrvá dva týdny. Úpis ve druhém kole bude zahájen následující pracovní den po skončení prvního kola úpisu a potrvá dva dny. Místem úpisu je v obou kolech kancelář sekretariátu předsedy představenstva společnosti v novém sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Poříčí 25. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií v hotovosti v den úpisu do pokladny v sídle společnosti nebo v případě bezhotovostní platby poukázáním na účet společnosti č. 27603-001/2700, vedený na jméno společnosi v Bank Austria Creditanstalt (CR), a.s., tak, aby čáska odpovídající emisnímu kurzu upisovaných akcií byla odepsána z účtu upisovatele nejpozději v den úpisu. Tuto skutečnost je nutno prokázat při úpisu dokladem o odepsání příslušné částky z účtu upisovatele u peněžního ústavu. do 27. 2. 2002 od 2. 3. 2000

Splaceno 100 % základního jmění do 27. 2. 2002 od 4. 4. 1996

Splaceno 30 % základního jmění tj. 300.000,-Kč. do 4. 4. 1996 od 18. 1. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 27. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 2. 2002 od 18. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 27. 2. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 27. 2. 2002 od 18. 1. 1995

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Elen Mahdalíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2006

Jarníkova 1893/19, Praha, 148 00, Česká republika

Hana Segeťová

člen

První vztah: 23. 9. 2005

vznik členství: 20. 6. 2005

Bulharská 742/7, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Zdeněk Rusek

člen

První vztah: 23. 11. 2018 - Poslední vztah: 27. 7. 2020

vznik členství: 20. 6. 2005

zánik členství: 4. 7. 2020

Rektorská 577/5, Praha, 108 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Rusek

člen

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 20. 6. 2005

U družstva Ideál 1115/17, Praha, 140 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Rusek

člen

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 20. 6. 2005

U družstva Ideál 1115/17, Praha, 140 00, Česká republika

Elen Mahdalíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 2. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2006

Jarníkova 1893, Praha 4, 148 00, Česká republika

Elen Mahdalíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 2. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2006

Jarníkova 1893, Praha 4, 148 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Rusek

člen

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2005

Kafkova 594/37, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Rusek

člen

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2005

Kafkova 594/37, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ludmila Karlachová

člen

První vztah: 20. 8. 2003 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

zánik členství: 20. 6. 2005

vznik funkce: 16. 7. 2003

Revoluční 25, Praha 1, Česká republika

Ludmila Karlachová

člen

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2003

vznik funkce: 15. 7. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Revoluční 25, Praha 1, Česká republika

Ing. Lumír Hubka

člen

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

zánik členství: 20. 6. 2005

vznik funkce: 11. 6. 2002

Lidická 1654, Slaný, Česká republika

Ludmila Karlachová

člen

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Revoluční 21, Praha 1, Česká republika

Ing. Milan Mertel

předseda

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

vznik funkce: 11. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2006

Brechtova 780, Praha 4, Česká republika

RNDr. Eva Otenšlégrová

člen

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

K Zahrádkám 17, Praha 5, Česká republika

Mgr. Pavel Rybín

člen

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

Česákova 424/6, Praha 8, Česká republika

Libuše Mládková

člen

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

Lohniského 902, Praha 5, Česká republika

ing. Monika Hálová

člen

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Cvikovská 377/3, Praha 9, Česká republika

ing. Petr Probst

člen

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Ke Džbánu 5, Praha 6, Česká republika

ing. Zuzana Havlíková

člen

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Na Šumavě 6, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Martina Horáková

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2015

vznik členství: 26. 6. 2006

Pod Lesem 282, Nižbor, 267 05, Česká republika

Historické vztahy

Martina Horáková

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 22. 11. 2015

vznik členství: 26. 6. 2006

Nižbor 282, 267 05, Česká republika

Michaela Kutinová

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2012

vznik členství: 20. 6. 2005

zánik členství: 20. 6. 2009

vznik funkce: 20. 6. 2005

zánik funkce: 20. 6. 2009

Chrustenice 85, 267 12, Česká republika

Václav Studený

člen

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2005

zánik členství: 20. 6. 2010

Skuteckého 1381/12, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. František Blanař CSc.

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 3. 6. 2004

zánik funkce: 20. 6. 2005

Hradební 5, Praha 1, 110 00, Česká republika

RNDr. Dagmar Novotná

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2002 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

vznik funkce: 11. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2006

Táborská 67, Karlovy Vary 4, Česká republika

JUDr. Zdeněk Rusek

člen

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

zánik členství: 20. 6. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2001

Kafkova 594/37, Praha 6, Česká republika

Ing. František Blanař

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 1. 9. 2004

vznik funkce: 2. 5. 2000

zánik funkce: 2. 5. 2004

Hradební 5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Mgr. Miroslav Pelech

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 10. 2002

vznik funkce: 2. 3. 2000

zánik funkce: 11. 6. 2002

Děčínská 3224, Kladno, Česká republika

Ing. František Blanař

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Skřivanská 5, Praha 10, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

vznik funkce: 2. 3. 2000

zánik funkce: 2. 5. 2000

K Zahrádkám 17, Praha 5, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

K Zahrádkám 17, Praha 5, Česká republika

Emil Mládek

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

Lohniského 902, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Matějček

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

Herbenova 30, Praha 10, Česká republika

Luděk Šír

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Libická 7, Praha 3, Česká republika

RNDr. Pavel Kumpán

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Komunardů 55, Praha 7, Česká republika

ing. Ivo Hospodka

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Jezerní 10, Praha 5, Česká republika

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo libovolní dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 2. 3. 2000

Zastupování a podepisování: Akciovou společnost zastupují členové představenstva jednotlivě. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyštěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva.

do 2. 3. 2000 od 18. 1. 1995

Další vztahy firmy J-Invest a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Ing Tomáš Poláček

První vztah: 20. 11. 2015

Na Hradbách 2632/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martina Horáková

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

Pod Lesem 282, Nižbor, 267 05, Česká republika

Michaela Kutinová

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 3. 2012

Chrustenice 85, 267 12, Česká republika

Akcionáři

Michaela Kutinová

Česká republika, Chrustenice, 267 12

do 20. 3. 2012 od 21. 9. 2006

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).