Hlavní navigace

KARO INVEST a.s.

Firma KARO INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23542, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 298 978 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07205571

Sídlo:

Rohanské nábřeží 642/35, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 6. 2018

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23542, Městský soud v Praze

Obchodní firma

KARO INVEST a.s. od 12. 6. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 12. 6. 2018

adresa

Rohanské nábřeží 642/35
Praha 18600 od 12. 6. 2018

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 6. 2018

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhodla dne 9.10.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK , o částku nejvýše 298.000,- Kč (dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 3.002.000,- Kč (tři miliony dva tisíce korun českých), a to upsáním nejvýše 298.000 (dvě stě devadesát osm tisíc) kusů nových kusových kmenových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry n a jméno (dále jen Nové akcie), představující peněžitý vklad, přičemž: - se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; -není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; -Určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 43,- Kč (čtyřicet tři korun českých) do 50,- Kč (padesát korun českých) za 1 (jednu) Novou akcii. -Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen 1 (jeden) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 298.000 (dvě stě devadesát osm tisíc) hlasů, celkem tedy 3.300.000 (tři miliony tři sta tisíc) hlasů; Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - Emisní kurs Nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 5 (pět) pracovních dnů od konce lhůt y pro úpis Nových akcií s využitím přednostního práva. -Emisní kurs Nových akcií upisovaných ve druhém kole bez využití přednostního práva prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. bude splacen na účet číslo 1000000048/9515, v edený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií; -Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. -Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcioná ř, se v souladu s ust. čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenst va o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedený m bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. -Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti KARO INVEST a.s. na adrese Praha 8 Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00. -Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 298 .000 (dvě stě devadesát osm tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. -Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením §485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. -Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohled ně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. - Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; - doba upisování akcií dle ustanovení § 476 písm. b) ZOK začíná dne 01.11.2020 (prvního listopadu roku dva tisíce dvacet) a končí dnem 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet). - Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 ( dále jen BCPP) s tím, že upisování bude probíhat následovně: a)Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU START Veřejná nabídka vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vyda nými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen CDCP) , vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby; b)úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP; c) účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; d) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu Nových akcií; - nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání Nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zv yšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií. -Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. od 9. 11. 2020

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhodla dne 2.10.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK , o částku nejvýše 1.328.000,- Kč (jeden milion tři sta dvacet osm tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 2.002.000,- Kč (dva miliony dva tisíce korun českých), a to upsáním nejvýše 1.328.000 (jeden milion tři sta dvacet osm tisíc) kusů nových kusových kmenových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako za knihované cenné papíry na jméno (dále jen Nové akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - - se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; -není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; - Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se ho stávající akcionáři Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali; Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcio nářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům; - Nové akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -Určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 40,- Kč (čtyřicet korun českých) do 50,- Kč (padesát korun českých) za jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro každou j ednu akcii ze všech 1.328.000 (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc) kusů nových kmenových akcií; -Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 1.328.000 (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc) hlasů, celkem tedy 3.330.000 (tři miliony tři sta třicet tisíc) hlasů; Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - emisní kurs Nových akcií bude splacen na účet č. 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií; - doba upisování akcií dle ustanovení § 476 písm. b) ZOK začíná dne 7.10.2019 (sedmého října roku dva tisíce devatenáct) a končí dne 10.12. 2019 (desátého prosince roku dva tisíce devatenáct). - Nové akcie budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen BCPP) s tím, že upisování bude p robíhat následovně: a) Nové akcie budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU START Veřejná nabídka vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papí rů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen CDCP) , vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby; b)úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP; c) účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; d) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu Nových akcií; - nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání Nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zv yšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií. od 2. 10. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 298 978 Kč

od 16. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 3 002 000 Kč

do 16. 12. 2020 od 24. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 2 002 000 Kč

do 24. 10. 2019 od 12. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 296 978 od 16. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 000 000 od 24. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 002 000 od 26. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 182 000 Kč, počet: 11 do 26. 8. 2019 od 12. 6. 2018

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jiří Zemánek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2019

Opletalova 3129/27, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jakub Hemerka MSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2018 - Poslední vztah: 26. 8. 2019

vznik členství: 12. 6. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2018

Václava Špály 4060/10, Prostějov, 796 04, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jakub Hemerka MSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2019

Václava Špály 4060/10, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Klvaňa

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2018

Bojasova 1244/5, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 26. 8. 2019

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.

do 26. 8. 2019 od 12. 6. 2018

Další vztahy firmy KARO INVEST a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).