Hlavní navigace

KAVERO Consulting a.s.

Firma KAVERO Consulting a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5528, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 101 090 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25321048

Sídlo:

U Prefy 794/18, Praha, 182 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 12. 1996

DIČ:

CZ25321048

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5528, Městský soud v Praze

Obchodní firma

KAVERO Consulting a.s. od 16. 12. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 16. 12. 1996

adresa

U Prefy 794/18
Praha 18200 od 23. 11. 2016

adresa

U Prefy 18/794
Praha 8 18200 do 23. 11. 2016 od 10. 4. 2000

adresa

Jeseniova 376
Poděbrady 29001 do 10. 4. 2000 od 3. 10. 1997

adresa

V Mezírce l
Třebíč 67401 do 3. 10. 1997 od 16. 12. 1996

Předmět podnikání

daňové poradenství prováděné prostřednictvím daňového poradce Ing. Karla Veselého od 29. 6. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 6. 2010

realitní činnost do 29. 6. 2010 od 21. 3. 2003

správa a údržba nemovitostí do 29. 6. 2010 od 21. 3. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 29. 6. 2010 od 21. 3. 2003

daňové poradenství prováděné prostřednictvím daňového poradce Ing. Karla Veselého do 29. 6. 2010 od 3. 10. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 6. 2010 od 16. 12. 1996

zprostředkovatelská činnost do 29. 6. 2010 od 16. 12. 1996

Předmět činnosti

Stavebnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 29. 6. 2010 od 16. 2. 2005

Ostatní skutečnosti

Valná hromada přijala dne 19.11.2019 následující rozhodnutí: 1.Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Karel Veselý, bytem U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8 (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 405 (čtyři sta pět) kusů kmenových listinných akcií Společnosti, na j méno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá; 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií Společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá, a 40 (čtyřicet) kusů kmenových listinných akci í Společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 93,03 % (devadesát tři celých a tři setiny procenta) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen cca 93,03 % (devadesát tři celých a tři setiny procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář je k dnešnímu dni veden v seznamu akcionářů vedeném Společností a současně při prezentaci na tuto valnou hromadu předložil i příslušné kmenové l istinné akcie Společnosti znějící na jeho jméno, čímž bylo osvědčeno, že splňuje ke dni konání této valné hromady Společnosti požadavky § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy Hlavní m akcionářem. 2.Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích rozhoduje o nuceném přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minor itní akcionáři) na Hlavního akcionáře. K nucenému přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů ve smyslu § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dojde uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnes ení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. 3.Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 18.500,- Kč (osmnáct tisíc pět set korun českých) u jedné listinné kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); ve výši 1.850.000,- Kč (jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) u jedné kmenové listinné akcie Společnosti na jméno o jmeno vité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); a ve výši 730.000,- Kč (sedm set třicet tisíc korun českých) u jedné kmenové listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Přiměřenost navrže né výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 075/1545/2019 ze dne 22.7.2019 (dvacátého druhého července roku dva tisíce devatenáct) vypracovaným Ing. Liborem Zimou, znalcem Krajského soudu v Hradci Králové v oboru ekonomika oceňování nemovitostí a podniků, certifikovaným odhadcem podniků, pracoviště Jana Špáty 329, Jevany, PSČ 281 66; (tento znalecký posudek tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu). Znalec mimo jiné ve svém znaleckém posudku uvedl, že hodnota jmění obchodní společnosti (záv odu) s ohledem na účel ocenění a charakter závodu byla stanovena pomocí dvou metod oceňování ke dni 31.3.2019 (třicátého prvního března roku dva tisíce devatenáct). Na základě analýzy použitelnosti metod v daném případě stanovení hodnoty jmění upřednostňu ji stanovení výsledné hodnoty jmění majetkovou metodou čistých aktiv. Hodnota jmění obchodní společnosti je zjištěna v úrovni hodnoty čistého obchodního majetku, tzv. hodnota netto, bez zohlednění odloženého daňového závazku odložené daně. Hodnota je bez DPH. Tržní hodnota akciového podílu je rovna hodnotě čistého obchodního majetku násobeného procentní výší akciového podílu bez uplatnění srážky za minoritní podíl. Na základě provedené analýzy a propočtů hodnoty obchodní společnosti (závodu), s použitím uvedených metod ocenění, byla stanovena hodnota jmění obchodní společnosti KAVERO Consulting a.s. se sídlem Praha 8 - Ďáblice, U Prefy 794/18, PSČ 182 00, IČ: 253 21 048 pro účel zjištění výše přiměřeného protiplnění menšinovému akcionáři společnosti za akcie společnosti, ke stanovenému datu 31.3.2019 (třicátého prvního března roku dva tisíce devatenáct) zjištěná majetkovou metodou čistých aktiv ve výši 183.929.000,0 0 Kč (jedno sto osmdesát tři milionů devět set dvacet devět tisíc korun českých). Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 18.145,12 Kč (osmnáct t isíc jedno sto čtyřicet pět korun českých a dvanáct haléřů). Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez up latnění srážky za minoritní podíl ve výši 1.814.511,82 Kč (jeden milion osm set čtrnáct tisíc pět set jedenáct korun českých a osmdesát dva haléřů) a je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyř i sta tisíc korun českých) vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 725.804,73 Kč (sedm set dvacet pět tisíc osm set čtyři korun českých a sedmdesát tři haléřů). 4.Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby poskytne Oprávněným osobám příslušné peněžité protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co dojde k předání akcií Minoritních akcionářů Společnosti podle § 387 zákona o obchodních korporacích. Podrobnosti pos tupu při poskytnutí protiplnění uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 (jeden) týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. do 17. 4. 2021 od 22. 11. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 4. 2021 od 18. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 4. 2021 od 18. 7. 2014

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování skcií určitému zájamci tak, že: 1. Základní kapitál obchodní společnosti KAVERO Consulting a. s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ:182 00, IČ: 25321048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5528, se zvyšuje o částku 53,690.000,-Kč (padesát tři miliony šest set devadesát tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 3 (tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jme novité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 69 (šedesáti devíti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a  nebudou registrovány. Na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě. 4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti KAVERO s. r. o., se sídlem Praha 8 - Ďáblice, U PREFY 16/793, PSČ: 182 00, IČ: 63487004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66956. 5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti KAVERO Consulting, a. s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního re jstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepěněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio. 7. Určuje, že místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti KAVERO Consulting a. s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 8. Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti. 9. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Vysočany, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2690 pro okres Hlavní město Praha, katastrální území Vysočany, obec Praha, a to pozemek parc. č. 1206/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/16 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/18 - ostatní plocha, jin á plocha, pozemek parc. č. 1206/19 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1206/20 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/21 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/22 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/23 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1206/24 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/26 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/27 - ostatní plocha, pozemek parc. č. 1206/28 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/29 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1206/30 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/31 - ostatní ploc ha, pozemek parc. č. 1206/32 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/33 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1206/34 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1206/35 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/36 - za stavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc.č. 1206/37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1206/38 - ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 1206/39 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/40 - ostatní plocha, jin á plocha, pozemek parc. č. 1206/41 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/45 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/46 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/47 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/48 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1207/134 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2131/8 - ostatní plocha, dráha, pozemek parc. č. 2131/9 - ostatní plocha, dráha, pozemek parc. č. 2131/10 - ostatní plocha, dráha, po zemek parc. č. 2131/11 - ostatní plocha, dráha. 10.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2255-153/2004 vypracovaném Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem oboru ekonomika, se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 163, PSČ 250 70, na základě usnesení Městského soudu v Praze, č .j. Nc 4560/2004-3 ze dne 16.9.2004. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem částkou ve výši 53,695.000,- Kč (padesát tři milionu šest set devadesát pět tisíc korun českých). 11. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 5 (pět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 3 (tři) kusy nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1,000.000,- Kč ( jeden milion korun českých), a 69 (šedesát devět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou re gistrovány. do 15. 4. 2005 od 1. 1. 2005

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že: - Základní kapitál obchodní společnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, IČ: 25321048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5528, se zvyšuje o částku 17,000.000,- Kč (sedmnáct milionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. - Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 17 (sedmnácti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milión korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. Na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. - Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti KAVERO s.r.o., se sídlem Praha 8-Ďáblice, U Prefy 16/793, PSČ: 182 00, IČ: 63487004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 66956. - Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin. do 16,00 hodin. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatel. - Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. - Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio. - Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin. do 16,00 hodin. - Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti. - Předmětem nepeněžitého vkladu jsou budova č.p. 136 na pozemku parc.č. 306 - zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, s příslušností budovy k části obce Záběhlice (Praha 10), a pozemek parc.č. 306 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně jejich součástí a příslušenství, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1895 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro katastrální území Záběhlice, obec Praha, a pozemek parc.č. 307 - zahrada, pozemek parc.č. 308 - zahrada, pozemek parc.č. 309 - zahrada, pozemek parc.č. 310 - zahrada, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, včetně jejich součástí a příslušenství, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3384 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro katastrální území Záběhlice, obec Praha. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1889-184/2002 vypracovaném ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem oboru ekonomika, se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 163, PSČ 250 70, vypracovaném na základě usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4388/2002-3 ze dne 7.10.2002. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem částkou ve výši 17,386.560,- Kč (sedmnáct milionů tři sta osmdesát šest tisíc pět set šedesát korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 17 (sedmnáct) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. do 3. 6. 2003 od 21. 3. 2003

Společnost předložila stanovy ve znění ze dne 15.1.2003. do 18. 7. 2014 od 21. 3. 2003

1. Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 15.400.000,- Kč (patnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) upsáním akcií nepeněžitými vklady. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity, jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stablity hospodářské a ekonomické situace společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15 (patnácti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, a 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korun českých), která bude vydány v listinné podobě a nebude registrována. Na každých 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) j menovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. 4. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to Milanu Ošmerovi, r.č. 670311/0799, bytem Horní Vilémovice 17, PSČ 657 06. 5. Určuje se, že místem pro upsání akcií bez využití přednostního právaje sídlo společnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 do 16,00 hod. 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do čtyř týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem, uvedeným v § 204 odst.5 obchod.zák., tedy smlouvou o upsání akcie, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchod.zák. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být splacen do 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného práhlášení dle ust.§ 60 odst.1 obchod.zák. společnosti. 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia, emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané v atastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno-město, pro k.ú. Lesná , obec Brno na listu vlatnictví 1194, a to objekt občanské vybavenosti (prodejna koberců a administrativní budova) čp.822 na pozemku parc.č.202/57 - zastavěná plocha, nádvoří, pozemek parc.č.202/57- zastavěná plocha, nádvoří, pozemek parc.č.202/58-ostatní plochy, pozemek parc.č.202/59-ostatní plochy, pozemek parc.č.202/60-ostatní plochy, pozemek parc.č.202/61 -ostatní plochy, pozemek č.202/62 - ostatní plochy, pozemek parc.č. 202/63-ostatní plochy, včetně jejich součástí a příslušentsví tak, jak jsou popsány ve společném znaleckém posudku č.12/2001 a 69/2001 znaleckém posudku CENY+ODHADY Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Kvítkova 4703, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 2/97-OOD, a Ing.Antonína Hubíka-SLAVELA, znalecký ústav, se sídlem SLavičín, Osvobození 285, PSČ 763 21, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 134/97-OOD, vypracovaném v souladu s usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4005/2001-19 ze dne 22.6.2001. Předmět vkladu byl oceněn výše uvedeným společným posudkem znalců částkou ve výši 15.410.000,- Kč (patnáctmilionůčtyřistadesettisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 15 (patnáct) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, a jedna kmenová akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korun českých), která bude vydána v listinné podobě a nebude registrována. do 23. 8. 2002 od 28. 3. 2002

Valná hromada společnosti svým rozhdoutím dne 11.8.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti KAVERO Consulting a.s. z důvodů rozsáhlých investic do společnosti, upsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. obchod. zák.z částky 6.000.000,- Kč o částku 9.000.000,- Kč na částku 15.000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsánín nových 9 ks akcií na majitele, v listinné podobě, neveřejně obchodovatelných, o jmenovité hodnotě 1 ks kacie 1.000.000,- Kč. Válná hromada se jednomyslně usnesla, že v důsležitém zájmu společnosti se v plném rozsahu vylučuje přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií a všech 9 akcií bude upsáno takto : 3 ks akcií upiše jediný akcionář Ing. Karel Veselý, bytem Hejtmanská 634, Praha 9-Kyje, r.č. 671005/2041, 1 ks akcií bude nabídnut Ing. Lence Veselé, bytem Krajinova 78, Třebíč, r.č. 675810/1944 5 ks akcií bude nabídnuto Miroslavu Šmahelovi, bytem Knínice 22, PSČ 588 56 Telč, r.č. 500529/086. Místo pro upisování akcií : sídlo společnosti - Jeseniova 376, Poděbrady, lhůta pro upisování akcií je 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí o zvýšení základního jmění bude zapsaáno do obchodního rejstříku. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na majitele v listinné podobě bude činit 1.000.000,- Kč. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií následovně : 1) jedniný stávající akcionář Ing. karel Veselý , bytem Hejtmanská 634, Praha 9-Kyje, r.č. 671005/2041 je povinen splatit emisní kurz 3 ks akcií ve formě nepeněžitého vkladu v nemovitostech : a) domovní díl "A", který je tvořen I.N.P. objektu čp. 88, od dílu "C" je horizontálně oddělen v horní úrovni stropní konstrukce nad I.N.P., pozemek p.č. st. 244/1 o výměře 143m2 zast. plocha, vše zapsáno na LV č. 197 pro obec Třebíč a k.ú. Podkláštěří, jak jsou tyto nemovitosti popsány a oceněny ve znaleckých posudcích č. 1380/83/1998 z 30.4.1998, zpracovaném znalcem Ing. Karlem Macálkem, Karajinova 21, Třebíč a č. 98/98 z 10.6.1998, zpracovaném znalcem Ing. Ivo Lexou, Modřínova 316, Třebíč. Na základní jmění společnosti byl nepeněžitý vklad oceněn dle výše uvedených znaleckých posudků, a to ve výši 1.000.000,- Kč, b) - objekt k bydlení čp. 1001, Nové dvory - pozemek p.č. st. 5913 o vým. 113 m2 zast. pl., - pozemek p.č. 1745/229 o výměře 252 m2 orná půda, vše zapsánona LV č. 6482 pro obec a k.ú. Třebíč, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckých posudcích: a) č. 1378/82/1998 z 29.4.1998, zpracovaném znalcem Ing. Karlem Macálkou, Krajinova 21, Třebíč, b) č. 88/98 z 3.6.1998, zpracovaném znalcem Ing. Ivo Lexou, Modřínova 316, Třebíč. Na základní jmění společnosti byl nepeněžitý vklad oceněn dle výše uvedených znaleckých posudků, a to ve výši 2.000.000,- Kč 2. zájemci jsou povinni splatit emisní kurz akcií na účet společnosti u KB a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 197665110257/0100 takto : a) 30% emisního kurzu akcií v den upsání akcií, b) 70% emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 27. 6. 2000 od 20. 5. 1999

Oddíl B, vložka 2159 se u z a v í r á . Společnost KAVER Consulting a.s., se sídlem Poděbrady, Jeseniova 376 bude nadále vedena v oddílu B vložka 5528 Krajského obchodního soudu v Praze. do 17. 4. 2021 od 30. 10. 1998

KAVERO Consulting a.s. se sídlem Poděbrady, Jeseniova 376, PSČ 290 01, IČ 25 32 10 48 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem do oddílu B 5528. do 17. 4. 2021 od 1. 9. 1998

Základní jmění: 6,000.000 Kč, splaceno. do 27. 6. 2000 od 16. 12. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 101 090 000 Kč

od 15. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 47 400 000 Kč

do 15. 4. 2005 od 3. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 30 400 000 Kč

do 3. 6. 2003 od 23. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 23. 8. 2002 od 27. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 27. 6. 2000 od 16. 12. 1996
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 669 od 30. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 44 od 30. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 5 od 30. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 1 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 669 do 30. 9. 2014 od 15. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 44 do 30. 9. 2014 od 15. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 5 do 30. 9. 2014 od 15. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 1 do 30. 9. 2014 od 15. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 41 do 15. 4. 2005 od 3. 6. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 24 do 3. 6. 2003 od 23. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 400 000 Kč, počet: 1 do 15. 4. 2005 od 23. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 23. 8. 2002 od 27. 6. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 15. 4. 2005 od 27. 6. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 27. 6. 2000 od 20. 5. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 20. 5. 1999 od 16. 12. 1996

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ondřej Veselý

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Veselý

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

ing. Lenka Veselá

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 17. 2. 2020

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 7. 2. 2020

zánik funkce: 7. 2. 2020

U Prefy 794/18, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Lenka Veselá

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ondřej Veselý

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ondřej Veselý

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Karel Veselý

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 21. 8. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Veselá

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Miroslava Pešlová

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 19. 10. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 19. 10. 2005

U Víta 904, Jemnice, 675 31, Česká republika

Milan Ošmera

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 19. 10. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 19. 10. 2005

zánik funkce: 14. 6. 2010

Horní Vilémovice 17, 675 07, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Veselá

předsedkyně představenstva

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 16. 12. 1996

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 16. 12. 1996

zánik funkce: 14. 6. 2010

U Prefy 794/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Martin Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

zánik členství: 19. 10. 2005

vznik funkce: 15. 11. 2000

zánik funkce: 19. 10. 2005

Hejtmanská 634/31, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vladimír Lacko

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

zánik členství: 19. 10. 2005

vznik funkce: 15. 11. 2000

zánik funkce: 19. 10. 2005

Pionýrů 48, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Miloš Bazala

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Novodvorská 1041, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Lenka Veselá

předsedkyně představenstva

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Krajinova 78, Třebíč, Česká republika

Květoslava Veselá

členka představenstva

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Markvartice 74, Česká republika

Ing. Karel Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Krajinova 78, Třebíč, Česká republika

Za společnost jedná ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 18. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 18. 7. 2014 od 29. 12. 2001

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují dva členové představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 29. 12. 2001 od 16. 12. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Zikmund

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2010

Jinolická 861, Praha, 190 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milan Zikmund

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2010

Jinolická 861, Praha, 190 12, Česká republika

Milan Zikmund

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2010

Jinolická 861, Praha, 190 12, Česká republika

Miroslava Pešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 14. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2014

Penkova 634, Jemnice, 675 31, Česká republika

Milan Zikmund

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 14. 6. 2010

Jinolická 861, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Zdeněk Martin

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

Bačkov 42, 582 91, Česká republika

Anna Ošmerová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 19. 10. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 19. 10. 2005

Horní Vilémovice 17, 675 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jitka Tabášková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 19. 10. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 19. 10. 2005

Bezručova 33/668, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Martin

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 15. 11. 2000

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 19. 10. 2005

zánik funkce: 14. 6. 2010

Bačkov 42, 582 91, Česká republika

Daniela Lacková

předsedkyně

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 15. 11. 2000

zánik členství: 19. 10. 2005

vznik funkce: 15. 11. 2000

zánik funkce: 19. 10. 2005

Pionýrů 48, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Martin

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik funkce: 15. 11. 2000

Bačkov 45, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Tomáš Lacko

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 15. 11. 2000

zánik členství: 19. 10. 2005

vznik funkce: 15. 11. 2000

zánik funkce: 19. 10. 2005

Pionýrů 48, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Jana Vitamvásová

členka

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Dělnické náměstí 832, Třebíč, Česká republika

Ilona Bazalová

členka

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Novodvorská 1038/14, Třebíč, Česká republika

JUDr. Alena Mráziková

předsedkyně

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Švabinského 1239/18, Třebíč, Česká republika

Další vztahy firmy KAVERO Consulting a.s.

1 fyzická osoba

Ing Karel Veselý

První vztah: 17. 2. 2020

U Prefy 794/18, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Akcionáři

Ing KAREL VESELÝ

U Prefy 794/18, Česká republika, Praha, 182 00

od 17. 2. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 12. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona
  • Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 12. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).