Hlavní navigace

M & M reality holding a. s.

Firma M & M reality holding a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14537, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 60 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27487768

Sídlo:

Krakovská 583/9, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 2005

DIČ:

CZ27487768

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

49410 Silniční nákladní doprava
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8299 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14537, Městský soud v Praze

Obchodní firma

M & M reality holding a. s. od 15. 5. 2015

Obchodní firma

M & M reality holding a. s. do 15. 5. 2015 od 28. 12. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 28. 12. 2005

adresa

Krakovská 583/9
Praha 11000 od 5. 9. 2016

adresa

Krakovská 1675/2
Praha 1 11000 do 5. 9. 2016 od 16. 3. 2010

adresa

Skořepka 1058/8
Praha 1 11000 do 16. 3. 2010 od 25. 7. 2008

adresa

Jindřišská 746
Pardubice 53002 do 25. 7. 2008 od 28. 12. 2005

Předmět podnikání

realitní zprostředkování od 2. 7. 2021

provádění veřejných dražeb dobrovolných od 20. 11. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 11. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 11. 2014

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 2. 7. 2021 od 15. 10. 2013

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 20. 11. 2014 od 25. 7. 2008

Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných do 20. 11. 2014 od 25. 7. 2008

Realitní činnost do 20. 11. 2014 od 28. 12. 2005

Správa a údržba nemovitostí do 20. 11. 2014 od 28. 12. 2005

Zprostředkování obchodu a služeb do 20. 11. 2014 od 28. 12. 2005

Reklamní činnost do 20. 11. 2014 od 28. 12. 2005

Ostatní skutečnosti

Zvyšuje se základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, a to podle následujících pravidel: (a) Základní kapitál se zvyšuje o 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých); upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. (b) Upisuje se 3.000 ks listinných zakladatelských akcií č. A 2101 A5100 na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); emisní kurz jedné akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). (c) Vzhledem k tomu, že společnost vydala 3 druhy akcií (zakladatelské, partnerské a prioritní) a základní kapitál se zvyšuje pouze upisováním zakladatelských akcií, určuje se ve smyslu § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, že přednostní právo má nejprve jediný akcionář vlastnící zakladatelské akcie, který je oprávněn upsat všechny akcie, jež mají být vydány na zvýšení základního kapitálu (první kolo upisování). Pokud jediný akcionář vlastnící zakladatelské akcie neupíše všechny zakladatelské akc ie nabízené k upsání na zvýšení základního kapitálu, mají přednostní práva na upisování zakladatelských akcií neupsaných podle věty první vlastníci partnerských a prioritních akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k takové části základního kapitálu , která není představována zakladatelskými akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu (druhé kolo upisování). (d) V souladu s § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se určuje: (i) přednostní právo se vykoná v sídle společnosti nebo na místě konání této valné hromady, a to v prvním upisovacím kole nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne konání valné hromady a ve druhém upisovacím kole nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne skončení prvního upisovacího kola; (ii) jediný akcionář vlastnící zakladatelské akcie může upsat všechny nově vydávané zakladatelské akcie podle písm. (c); (iii) akcionář vlastnící jiné, než zakladatelské akcie, může upsat tolik celých nově vydávaných zakladatelských akcií (kolik zbude po vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím zakladatelské akcie), kolik odpovídá poměru podle písm. (c); tyto údaje oznámí akcionářům představenstvo na základě výsledků prvního upisovacího kola v oznámení o upisování akcií ve druhém kole upisování do 3 (slovy: tří) týdnů od uplynutí lhůty pro upsání akcií v prvém kole upisování; budou-li všechny zakladatelské akcie na bízené k upsání na zvýšení základního kapitálu v prvním kole upisování upsány, oznámí představenstvo akcionářům ve stejné lhůtě, že se druhé upisovací kolo nekoná. (e) Přednostní právo akcionáře, který nevlastní žádné zakladatelské akcie, zaniká v okamžiku, kdy akcionář vlastnící zakladatelské akcie upíše veškeré nově upisované zakladatelské akcie. (f) S ohledem na skutečnost, že zakladatelské akcie vlastní jediný akcionář a s ohledem na ustanovení § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se neuvádí údaje podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. (g) Nedojde-li k upsání všech zakladatelských akcií s využitím přednostního práva, ruší se usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, takže akcie ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích nebudou upisovány. (h) Emisní kurz je upisovatel povinen platit na bankovní účet č. 43-1562940277/0100 ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) měsíců od upsání akcií. (i) Údaje uvedené v § 475 písm. (f) (h), (j) (l) se z povahy věci neuvádí. od 2. 9. 2022

Smlouvou o zákazu dispozic s akciemi společnosti M & M reality holding a. s. ze dne 9.12.2020, která byla uzavřena mezi společností Arca Investments, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, Slovenská republika, identifikační číslo: 35 975 041 (Povinný) a panem Petrem Morcinkem, datum narození 4.11.1970, bydliště Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1769/28 (Oprávněný), Povinný zřídil ve prospěch Oprávněného zákaz dispozic k těmto akciím společnosti M & M reality holding a.s.: 200 kusů zakl adatelských akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, s pořadovými čísly A-1901 až A-2100. Povinný se zavázal, že bez předchozího písemného souhlasu Oprávněného: (a) nezřídí ve prospěch jakékoliv třetí osoby zástavní právo k Akciím (zákaz zastavení); (b) jinak nezatíží Akcie (zákaz zatížení); ani (c) nezcizí Akcie (zákaz zcizení) (společně Zákaz dispozic). Zákaz dispozic byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Oprávněného, a to v co nejširším rozsahu dovoleném právními předpi sy, a byl zřízen na dobu do 9.6.2022. do 16. 12. 2021 od 9. 12. 2020

Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28.10.2019 přešlo na nástupnickou společnost M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 274 87 768 veškeré jmění společnosti Fly service care a.s., se sídlem Nádražní 5 35/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 27 895, která byla jako zanikající společnost v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze byl stanoven den 1.1.2019. od 13. 12. 2019

Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 11.10.2016 přešlo na nástupnickou společnost M & M reality holding a.s. , IČ 27487768 veškeré jmění společnosti ZMJ investment group s.r.o., IČ 25414682, která jako zanikající společnost v důsledku fúze zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze sloučením byl stanoven den 1.1.2016. od 8. 12. 2016

1)Valná hromada rozhodla rozhodla o zvýšení základní kapitálu společnosti M & M reality holding a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých), na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). 2)Zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 2800 (dva tisíce osm set) kusů nových listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích. Práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost vydala již dříve. 3)Nové vydané akcie budou v celém rozsahu upsány předem určeným zájemcem panem Petrem Morcinkem, nar. 4. 11. 1970, bytem Českobratrská 28, Ostrava, PSČ 702 00. Místem pro úpis akcií je kancelář vedení společnosti v Ostravě, Nádražní 535/15, a musí být up sány nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu ve veřejném rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo předem určenému zájemci nejpozději do jednoho měsíce od konání této valn é hromady. Upsání akcií jinou osobou se nepřipouští. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu akcií na účet společnosti, č. účtu 107-6446640237/0100 u banky Komerční banky, a.s. 4)Nepřipouští se upisování nad nebo pod navrhovanou částku. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií, neboť se tohoto práva vzdali. 5)Jestliže akcie nebudou ve lhůtě určené valnou hromadou upsány, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. do 23. 2. 2016 od 21. 9. 2015

Usnesení valné hromady společnosti M & M reality holding a.s. o zvýšení základního kapitálu a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,--Kč (osmnáct milionů korun českých), tedy na částku 20.000.000,--Kč (dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 1800 kusů nových listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) , c) nové vydané akcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, v kanceláři vedení společnosti v Pardubicích, náměstí Republiky 2686, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním této informace na internetových stránkách společnosti www.mmreality.cz. d) na jednu dosavadní akcii je možné upsat devět nových akcií a upisovat lze pouze celé akcie, e) akcie upisované s využitím přednostního práva jsou kmenové, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), v listinné podobě a emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, f) zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům, kterými jsou určeni Milan Zavadil, MBA, narozený 30.10.1975, bytem Pardubice, Pernerova 737, Ing. Miroslav Jonáš, narozený 20.8.1976, bytem Pardubice, Varšavs ká 214 a Petr Morcinek, narozený 4.11.1970, bytem Ostrava, Českobratrská 28, g) místem pro úpis akcií nabídnutých určeným zájemcům shora je kancelář vedení společnosti v Pardubicích, náměstí Republiky 2686, a musí být upsány nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva, počátek lhůty bude sdělen určeným zájemcům elektronickou poštou a současně s tím i zaslán návrh smlouvy o upsání akcii, přičemž emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě, h) upisovatelé jsou povinni splatit část emisního kursu akcií ve výši 30% ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu akcií, zbývající část potom nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem, a to na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s. pod číslem 10 7-6419810237/0100. do 21. 8. 2015 od 2. 1. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

od 2. 9. 2022

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 2. 9. 2022 od 23. 2. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 2. 2016 od 28. 12. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 100 od 5. 9. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 od 5. 9. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 od 5. 9. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 100 do 5. 9. 2022 od 2. 9. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 30. 1. 2020 od 30. 1. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 100 do 2. 9. 2022 od 30. 1. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 5. 9. 2022 od 30. 1. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 5. 9. 2022 od 30. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 30. 1. 2020 od 23. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 23. 2. 2016 od 21. 9. 2015
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 200 do 21. 9. 2015 od 15. 5. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 15. 5. 2015 od 28. 12. 2005

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Dalibor Machala

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2022

vznik členství: 2. 9. 2022

Zvěstov 20, 257 06, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Hendrik Meyer

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2022

vznik členství: 2. 9. 2022

Nad Hercovkou 1782/12, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Machala

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2022 - Poslední vztah: 5. 9. 2022

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik funkce: 2. 9. 2022

Zvěstov 20, 257 06, Česká republika

Dalibor Machala

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2022

vznik členství: 4. 11. 2014

Na Valentince 647/13, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Zavadil

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 4. 11. 2014

vznik funkce: 18. 1. 2010

zánik funkce: 4. 11. 2014

Okružní 162, Spojil, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Dolanský

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 13. 8. 2011

zánik členství: 25. 7. 2012

Labský Palouk 495, Pardubice, 530 09, Česká republika

Kateřina Cejpová

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 4. 11. 2014

Dubinská 755, Pardubice, 530 12, Česká republika

Richard Hofer

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 25. 7. 2012

Masná 1847/9, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Milan Zavadil

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 18. 1. 2010

vznik funkce: 18. 1. 2010

Pernerova 737, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Jonáš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 18. 1. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 18. 1. 2010

Varšavská 214, Pardubice, 530 09, Česká republika

Miroslav Jonáš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 18. 1. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 18. 1. 2010

Varšavská 214, Pardubice, 530 09, Česká republika

Kateřina Kocánková

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 17. 2. 2011

vznik členství: 18. 1. 2010

Pichlova 2651, Pardubice, 530 02, Česká republika

Richard Hofer

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 17. 2. 2011

vznik členství: 18. 1. 2010

Klimkovická 55/28, Ostrava, 708 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Mašín

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 10. 2011

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 13. 8. 2011

Čajkovského 913/52, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Milan Zavadil

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 18. 1. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 18. 1. 2010

Pernerova 737, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Svoboda

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 25. 7. 2012

Čs. armády 2197, Pardubice, 530 02, Česká republika

Milan Zavadil

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

vznik funkce: 28. 12. 2005

Pernerova 737, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Jonáš

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

vznik funkce: 28. 12. 2005

Varšavská 214, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ivana Temelová

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 18. 1. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 18. 1. 2010

Fibichova 1592, Karviná, 736 06, Česká republika

Za společnost jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně.

od 5. 9. 2022

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně jediný člen představenstva.

do 5. 9. 2022 od 30. 1. 2020

Způsob jednání představenstva: Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva.

do 30. 1. 2020 od 15. 5. 2015

Způsob jednání představenstva: Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 15. 5. 2015 od 28. 12. 2005

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Zdeněk Václavek

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2022

Pohádková 607, Zlín, 763 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Rosenbaum

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2022

vznik členství: 2. 9. 2022

Jakubská 647/2, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Štěpnička

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2018 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 26. 3. 2018

Radenín 118, 391 20, Česká republika

Tomáš Štěpnička

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2018 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 26. 3. 2018

Radenín 118, 391 20, Česká republika

Petr Motyka

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 26. 3. 2018

Sousedská 344/44, Ostrava, 717 00, Česká republika

Zdeněk Václavek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2022

vznik členství: 29. 8. 2016

vznik funkce: 30. 8. 2016

zánik funkce: 2. 9. 2022

Fryštácká 219, Zlín, 763 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  REVAZ s.r.o.

  Turgeněvova 1322/26A, Ostrava Radvanice, 716 00

Mgr. Michal Pitucha

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 6. 2019

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 30. 8. 2016

zánik funkce: 7. 5. 2019

Horní 826, Třinec, 739 61, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Štěpnička

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 1. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

Krásná vyhlídka 313, Tábor, 390 01, Česká republika

Tomáš Štěpnička

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 1. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

Krásná vyhlídka 313, Tábor, 390 01, Česká republika

Petr Motyka

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 26. 3. 2018

Sousedská 344/44, Ostrava, 717 00, Česká republika

Josef Dolanský

První vztah: 20. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 26. 5. 2016

Sobětuchy 266, 537 01, Česká republika

Josef Dolanský

První vztah: 20. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 26. 5. 2016

Sobětuchy 266, 537 01, Česká republika

David Mrózek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 26. 3. 2018

Habrová 383, Třinec, 739 61, Česká republika

David Mrózek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 26. 3. 2018

Habrová 383, Třinec, 739 61, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 4. 11. 2014

Čs. armády 2197, Pardubice V, 530 02, Česká republika

Josef Dolanský

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

Labský Palouk 495, Pardubice II, 530 09, Česká republika

Bc. Eva Zavoralová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 13. 8. 2011

zánik členství: 25. 7. 2012

K Polabinám 1893, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Martina Čejková Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 13. 8. 2011

zánik členství: 25. 7. 2012

Pod Vinicí 369, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Pavel Ludvík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 13. 8. 2011

zánik členství: 25. 7. 2012

Trboušany 77, 664 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Ludvík

První vztah: 6. 10. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2011

vznik členství: 13. 8. 2011

Trboušany 77, 664 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Motyka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 18. 4. 2015

vznik funkce: 18. 1. 2010

zánik funkce: 18. 4. 2015

Sousedská 344/44, Ostrava, 717 00, Česká republika

Tomáš Milský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 10. 2011

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 13. 8. 2011

Javornická 1581, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Josef Pelc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 18. 4. 2015

vznik funkce: 18. 1. 2010

zánik funkce: 18. 4. 2015

Vitíněves 17, 506 01, Česká republika

Josef Pelc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 18. 4. 2015

vznik funkce: 18. 1. 2010

zánik funkce: 18. 4. 2015

Vitíněves 17, 506 01, Česká republika

Andrea Nekolová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 10. 2011

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 13. 8. 2011

Polní 810, Liberec, 460 01, Česká republika

Josef Dolanský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 10. 2011

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 13. 8. 2011

Palackého třída 2418, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Motyka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 18. 4. 2015

vznik funkce: 18. 1. 2010

zánik funkce: 18. 4. 2015

Sousedská 344/44, Ostrava, 717 00, Česká republika

Patrik Krempaský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 25. 11. 2013

Moskevská 1073/5, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Zámečník

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 25. 11. 2013

Pod Zámečkem 385/118, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Michal Möhwald

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 25. 11. 2013

Černý Důl 243, 543 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Štěpnička

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 18. 4. 2015

Dolní 1739/7, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Tomáš Štěpnička

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 18. 1. 2010

zánik členství: 18. 4. 2015

Dolní 1739/7, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Josef Dolanský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

vznik funkce: 28. 12. 2005

Sopřeč 101, 533 16 Vápno, Česká republika

Ondřej Mašín

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2007

Labská kotlina 1133, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Richard Hofer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2007

Pavlouskova 4442/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2007

Čs. armády 2197, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jiří Jelínek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2007

Marešova 12, Brno, 602 00, Česká republika

Josef Pelc

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2007

Vitíněves 17, 506 01, Česká republika

Další vztahy firmy M & M reality holding a. s.

Historické vztahy

Petr Morcínek

První vztah: 12. 10. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2020

Českobratrská 1769/28, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Akcionáři

PETR MORCINEK

Českobratrská 1769/28, Česká republika, Ostrava, 702 00

do 14. 8. 2020 od 12. 10. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 12. 2005

Živnosti

Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 5. 2020
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 10. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 12. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).