Hlavní navigace

MASPIN a.s. v likvidaci

Firma MASPIN a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7169, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 030 400 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

18189521

Sídlo:

Hakenova 637/11, Poděbrady Poděbrady III, 290 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 12. 1991

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4618 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7169, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MASPIN a.s. od 8. 11. 1998

Obchodní firma

Moravskoslezský potravinářský investiční fond, a.s. do 8. 11. 1998 od 14. 7. 1993

Obchodní firma

Moravskoslezský potravinářský investiční privatizační fond, a.s. do 14. 7. 1993 od 19. 12. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 1991

adresa

Hakenova 637/11
Poděbrady 29001 od 29. 11. 2016

adresa

Hakenova 637
Poděbrady 29001 do 29. 11. 2016 od 4. 10. 2000

adresa

Nerudova 452
Kroměříž do 4. 10. 2000 od 8. 11. 1998

adresa

Náměstí Míru 3287
Kroměříž do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

adresa

Štěchovice 1320
Kroměříž do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

Předmět podnikání

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 2. 1. 2002

Velkoobchod od 2. 1. 2002

Reklamní činnost a marketing od 2. 1. 2002

Zprostředkování obchodu od 2. 1. 2002

Zprostředkování služeb od 2. 1. 2002

zprostředkovatelská činnost do 2. 1. 2002 od 8. 11. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 1. 2002 od 8. 11. 1998

nákupy a prodej cenných papírů, nrmovitostí a movitých věcí, vklady podle smlouvy o tichém společenství, úložky prostředků na zvláštní účet banky do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

shromažďování peněžních prostředků od fyzických a právnický osob vydáváním akcií do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

shromažďování investičních bodů od majitelů investičních kuponů do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

použití svěřených investičních bodů k získání akcií privatizovaných subjektů a vydání vlastních akcií majitelům předaných investičních bodů do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

obhospodařování majetku fondu a další obchodní a investorská činnost s tím související do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

Předmětem podnikání IPF je investování (investiční postup) ve smyslu §17 odst.3 nařízení vlády ČSFR č.383/1991 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů a následně poté: do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

1. Na základě pověření majiteli investičních kuponů nakupovat pro tyto majitele akcie s tím, že tyto akcie spolu s ostat- ními takto nakoupenými akciemi budou použity ke zvýšení základního kapitálu společnosti. do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

- dálepak do ostatních především lukrativních podniků urče ných ke kuponové privatizaci s cílem dosahování co nejlep- ší efektivnosti a zabezpečení dividend pro vlastníky akcií z kuponové privatizace. - formou investic do různých akcií, cenných papírů podniků, event. společností v oblasti výroby, obchodu a služeb včet- ně státních obligací. do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

- investic a majetkové účasti v nově zakládaných perspektiv ních společnostech - přijímání termínových vkladů od fyzických a právnických osob a provádění operace s cennými papíry. do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

3. Způsob nabytí majetku Fondem v procesu kuponové privatizace neposkytuje zcela spolehlivé záruky toho, že bezprostředně po ukončení privatizační vlny ve smyslu nařízení vlády CSFR bude tento majetek v potřebném rozsahu dostatečně likvidní. K tomu, aby se možnost likvidity zvášila, bude IPF investovat své prostředky ve formě kuponů nejméně do deseti podniků urče- ných ke kuponové privatizaci a maximální objem uplatněných akcií u jednoho podniku nepřesáhne 25% objemu akcií podniku. Potřebná míra likvidity bude poté zajišťována zejména obměnou portfolia cenných papírů v majetku Fondu. Rychlost do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

obměny portfolia je podmíněna především stupněm rozvinu- tosti trhu cenných papírů v ČSFR. do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

2. S takto získanými prostředky dále podnikat, a to zejména: - uplatněním investičních kuponů u potravinářského průmyslu a podniků zemědělských služeb nejméně ve výši 70% objemu při preferování regionu Moravy a Slezka ve vazbě na zeměděl ské podniky, které jsou dotátory držitelů investičních kuponů do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

Ostatní skutečnosti

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 4/2019- 9 ze dne 27.2.2019, které nabylo právní moci dnem 26.3.2019, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. od 30. 5. 2019

Zvýšení základního jmění: do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 16.12.1999, na které byli přítomni akcionáři, vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 66% základního jmění společnosti, rozhodla z důvodu posílení finanční pozice společnosti o zvýšení základního jmění z hodnoty 4.430.400,- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatřicettisícčtyřistakorunčeských) na hodnotu 10.030.400,- Kč (slovy: desetmilionůtřicettisícčtyřistakorunčeských) zvýšení o 5.600.000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíckorunčeských) úpisem 560 kusů kmenových akcií (slovy: pětsetšedesát) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč vydané v listinné podobě, na majitele, neveřejně obchodovatelné splacené vkladem nominální hodnoty pohledávky, dle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Emisní kurz akcie je 10.000,- Kč. do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Upisovatelem akcií budou: 420 akcií - Ing. Karel Hlaváček, bytem Alšova 1230, 277 11 Neratovice, r.č.: 621219/1040, který 420 kusů upisovaných akcií splatí vkladem do základního jmění společnosti MASPIN a.s. pohledávku vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 26.7.1999, kterou má vkladatel vůči společnosti MASPIN a.s. ve výši 4.200.000,- Kč (slovy: čtyřimilionydvěstětisíckorunčeských). 140 akcií - RNDr. Vlastimil Brandejs, bytem Pivcova 958, Praha 5 Barandov, r.č.: 611109/1492, který 140 kusů upisovaných akcií splatí vkladem do základního jmění společnosti MASPIN a.s. pohledávku vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 28.7.1999, kterou má vkladatel vůči společnosti MASPIN a.s ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských). do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Akcionáři společnosti MASPIN a.s. se při tomto zvýšení základního jmění o 5.600.000,- Kč vzdávají přednostního práva na úpis akcií. do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Akcie, které nebudou upsány, nebudou nabídnuty jinému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Právo na úpis akcií může být vykonáno ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet dva dny po zapsání tohoto rozhodnutí řádné valné hromady do obchodního rejstříku. do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Místem upsání je sídlo společnosti MASPIN a.s., Nerudova 452, 767 01 Kroměříž. do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Vklad upisovatelů je splacen ke dni účinnosti smlouvy o vzájemném započetí pohledávek, k témuž dni pohledávka a její odpovídající dluh zanikají. do 17. 5. 2000 od 21. 2. 2000

Valná hromada konaná dne 7.5.1998 schválila změnu stanov společnosti s účinností od 8.11.1998. od 8. 11. 1998

Usnesením valné hromady ze dne 9.10.1996 byly změněny stanovy společnosti. od 15. 4. 1997

Základní jmění: 4 430 400,-Kč, splaceno do 8. 11. 1998 od 5. 12. 1996

Ostatní skutečnosti: Valná hromada Moravskoslezského potravinářského investičního fondu, a.s. konaná 31.5.1995 rozhodla o záměru snížit základní jmění z 13 552 000,- Kč na 4 065 600,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií z l 000,- Kč na 300,- Kč. od 19. 1. 1996

Právní poměry společnosti se řídí stanovami se změnami a doplňky přijatými valnou hromadou dne 28.5.1993. od 14. 7. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 030 400 Kč

od 17. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 4 430 400 Kč

do 17. 5. 2000 od 8. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 4 430 400 Kč

do 8. 11. 1998 od 5. 12. 1996

Základní kapitál

vklad 4 065 600 Kč

do 5. 12. 1996 od 23. 9. 1996

Základní kapitál

vklad 13 552 000 Kč

do 23. 9. 1996 od 14. 7. 1993

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 14. 7. 1993 od 19. 12. 1991
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 560 od 17. 5. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 30 000 Kč, počet: 100 od 2. 2. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 300 Kč, počet: 4 768 od 2. 2. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 300 Kč, počet: 14 768 do 2. 2. 1999 od 5. 12. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 300 Kč, počet: 13 552 do 5. 12. 1996 od 23. 9. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 552 do 23. 9. 1996 od 14. 7. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 14. 7. 1993 od 19. 12. 1991

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Lumír Zakravač

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2000

Jarohněvice 107, 768 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Stříteský

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2002

vznik funkce: 20. 6. 2002

Novostrašnická 3293/11, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 20. 6. 2000

Hradecká 300/32, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Stříteský

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2002

vznik funkce: 20. 6. 2002

V olšinách 2012/126, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Vladimír Stříteský

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2002

vznik funkce: 20. 6. 2002

V olšinách 2012/126, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Lumír Zakravač

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2000

Nerudova 452, Kroměříž, 760 01, Česká republika

Ing. Lumír Zakravač

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2000

Nerudova 452, Kroměříž, 760 01, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 20. 6. 2000

Hradecká 300, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

JUDr. Jiří Kruntorád

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2002

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 20. 6. 2002

zánik funkce: 20. 6. 2002

Mezivrší 33, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Kruntorád

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 2. 1999 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

Mezivrší 33, Praha 4, Česká republika

Ing. Lumír Zakravač

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

Nerudova 452, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ivo Černovský

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

J.Masaryka 1316, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Karel Pánek

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

Vrátkovská 12/2066, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Evžen Rochr

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1998

U Rejdiště 3732, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jan Hašek

místopředseda

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1998

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1998

U Rybníčka 635, Kvasice, Česká republika

ing. Vladimír Šafarčík CSc.

předseda

První vztah: 19. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Za Humny 4, Opava-Kateřinky, Česká republika

Judr. Evžen F O Ch R

místopředseda

První vztah: 19. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

U Rejdiště 3732, Kroměříž, Česká republika

ing. František Horák

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Pavlov 67, Šumperk, Česká republika

ing. Stanislav Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Odbojářů 3305, Kroměříž, Česká republika

ing. Petr Klemšinský

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Podolí u Brna č.311, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost mohou jednat též jiné osoby, a to na základě notářsky ověřené plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a nebo dva členové představenstva.

od 2. 2. 1999

Za společnost je oprávněn samostatně jednat každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden člen představenstva.

do 2. 2. 1999 od 8. 11. 1998

Společnost zastupuje představenstvo buď jako celek, nebo předseda představenstva, nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo dva členové představenstva.

do 8. 11. 1998 od 15. 4. 1997

Podepisování: Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: -nejméně dva členové představenstva nebo -ředitel IPF nebo -prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci.

do 15. 4. 1997 od 19. 12. 1991

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Jiří Netolický

předseda

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2000

Čsl. armády 314, Svratka, 592 02, Česká republika

Jindřich Sodomka

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2016

vznik členství: 20. 6. 2002

Zahradní 288, Proseč, 539 44, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jindřich Sodomka

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik členství: 20. 6. 2002

Záboří 146, Proseč, 539 44, Česká republika

Ing. Jiří Netolický

předseda

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2000

Svratka 314, 592 02, Česká republika

Ing. Jiří Netolický

předseda

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 20. 6. 2000

Svratka 314, 592 02, Česká republika

RNDr. Irena Mertová

členka

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 6. 7. 2014

Hakenova 637, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Gabriela Trmatová

členka

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2002

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 20. 6. 2002

Gorkého 2271, Pardubice, Česká republika

JUDr. Jaroslav Pavlíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 1999 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

Foltýnova 7, Brno, Česká republika

Gabriela Trmatová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 1999 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

Gorkého 2271, Pardubice, Česká republika

Ing. Miloš Vlach

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

Vinařická 34, České Budějovice, 370 06, Česká republika

JUDr. Jaroslav Pavlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

Foltýnova 7, Brno, 635 00, Česká republika

JUDr. Jiří Kruntorád

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

Mezivrší 33, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1998

Břest 278, Česká republika

Ing. Zdeněk Zmeškal

člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1998

Želatovice 7, Česká republika

Zdeněk Zlámal

člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1998

Vrchlického 105, Hulín, Česká republika

Marie Šubertová

První vztah: 14. 7. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Boční 3606, Kroměříž, Česká republika

Jarmila Fochrová

První vztah: 14. 7. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

U Rejdiště 3732, Kroměříž, Česká republika

Ing. Josef Slezák

První vztah: 14. 7. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Huštěnovice 19, Česká republika

Další vztahy firmy MASPIN a.s. v likvidaci

Mixová v.o.s.

První vztah: 30. 5. 2019

Sopotská 630/40, Praha, 181 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • JUDr. Dagmar Mixová

  společník - statutární orgán

  Sopotská 645/70, Praha, 181 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 7. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu
 • Velkoobchod
 • Zprostředkování služeb
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Reklamní činnost a marketing
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 7. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).