Hlavní navigace

Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Firma Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou BXV 320, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 020 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27636674

Sídlo:

Na poříčí 1079/3a, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 8. 1924

Aktuální kontaktní údaje Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

17120 Výroba papíru a lepenky
181 Tisk a činnosti související s tiskem
47540 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
58110 Vydávání knih
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

BXV 320, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze od 5. 8. 1924

Obchodní firma

Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. od 22. 12. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 5. 8. 1924

adresa

Na poříčí 1079/3a
Praha 11000 od 19. 1. 2017

adresa

Matice Školské 106/11
České Budějovice 37007 do 30. 4. 2012 od 22. 12. 2006

adresa

Václavské náměstí 42
Praha II do 22. 12. 2006 od 21. 9. 1926

adresa

Národní 6
Praha II do 21. 9. 1926 od 9. 7. 1926

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 4. 2012

Obchod s přístroji a součástkami sloužícími k mechanickému předvádění hudby, zpěvu, obrazů, výjevů a slovních přednesů, zejména filmem, televisí, gramofonem a pod. od 6. 9. 1940

Účel společnosti počínaje odstavcem 6. jest nyní od 30. 1. 1935

6./Zřízovati a vésti insertní kanceláře pro časopisy a publikace vlastním neb cizím nákladem vydávané, jakož i zřizovati, a vesti informační, turistické a cestovní kanceláře k podpoře a k zvelebení těchto časopisů a publikací. od 30. 1. 1935

7./ Opatřovati, do vlastnictví získávati nemovitosti pro společnost a pronajímati v nich byty a živnostenské provozovny. od 30. 1. 1935

8./ K podpoře a k zvelebování inzerce v časopisech, a v publikacích společností vydávaných získávati ,do vlastnictví neb do komise movitosti, uskladňovati a propůjčovati je neb dále zcizovati. od 30. 1. 1935

vykonávati a opatřovati veškeré práce z odvětví grafického jmenovitě zřídíti a provozovati výrobní a obchodní podniky oboru knihtiskařského, kamenotiskařského, měditiskařského, zinkografii, fotografii, kartografii, tisk not, knihařství, kartonážnictví, vydavatelství, nakladatelství, knihkupectví včetně antikvariátu a obchodu s hudebninami, obrazy, jinými uměleckými díly a starožitostmi, zejména též tisknouti a na vlastní účet vydávati knihy periodické neb neperiodické časopisy a jiné tiskopisy od 23. 12. 1930

společnost ta má zvláště povinnost vydávati poučné spisy ze všech oborů věd k povznesení dělnických a lidových vrstev od 23. 12. 1930

nabývati, vyráběti, prodávati, zpracovávati a zužitkovávati hmoty, potřeby, stroje, nástroje a součástky všeho druhu z oborů sub.3. naznačených neb příbuzných zejména též nabývati, najímati a provozovati závody písmolijecké a závody jakéhokoliv druhu k výrobě papíru a k zpracování dřeva, dřevoviny, celulózy a vedlejších výrobků a odpadových látek, jakož i obchod se všemi s těmito a podobnými výrobky od 23. 12. 1930

zřizovati a vésti závody pro prodej časopisů, neb jiných tiskopisů vlastním neb cizím nákladem vydávaných od 23. 12. 1930

získávati a zužitkovati patenty a patentní práva, licence, ochranné známky, vzorková práva, koncese a živnostenská oprávnění všeho druhu, zakládati a provozovati, kupovati a prodávati, pachtovati a propachtovávati výrobny, živnosti a obchody ve vlastních neb najatých resp. pachtovaných budovách a nemovitostech, zejména výrobny, živnosti a obchody sloužící k zužitkování těchto budov a nemovitostí neb k podpoře i zvelebení časopisů a tiskopisů společností vydávaných od 23. 12. 1930

propůjčovati licence na základě nabytých práv a právních nároků shora uvedených od 23. 12. 1930

komerční neb průmyslová činnost všeho druhu v rámci společenských účelů, jakož i provozování všech společenské účely podporujících obchodu od 23. 12. 1930

zúčastniti se na podnicích shora uvedených ať přímo či nepřímo a přebírati zastoupení takových podniků od 23. 12. 1930

zřizovati pobočky a sklady doma i v cizině od 23. 12. 1930

tuto činnost může společnost vykonávati jen tehdy, dosáhne li potřebných oprávnění a bude-li šetřiti příslušných zákonů a nařízení od 23. 12. 1930

převzíti dnem 1.1.1927 počínaje a provozovati pod vlastní firmou veškeré podniky provozované pod firmou "Spojené grafické ústavy Koppe Bellmann akc. spol." s veškerými aktivy a pasivy k 31.12.1926. do 23. 12. 1930 od 3. 1. 1930

převzíti dnem 1.ledna 1923 počínaje veškeré podniky provozované firmou "Melantrich, družstevní podniky pro grafický průmysl, nakladatelství a knihkupectví v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným" se všemi aktivy a passivy, jak v bilanci k 31.12.1922 vykázáno od 5. 8. 1924

zříditi a provozovati slévárnu písma, tovární knihařství a kartonážnictví jakož i velkoobchod papírem do 23. 12. 1930 od 5. 8. 1924

zejména pak vydávati poučné spisy ze všech oborů věd ku povznesení dělnických a lidových vrstev, kteroužto činnost může společnost vykonávati jen tehdy, dosáhne-li potřebných oprávnění a bude-li šetřiti příslušných zákonů a zařízení do 23. 12. 1930 od 5. 8. 1924

Ostatní skutečnosti

Zapisuje se: Dne 24. června 2009 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Určení hlavního akcionáře: NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČ: 40229726, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmys l a nakladatelství v Praze a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Všechny ostatní akcie, tj. 25 000 ks kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč s pořadovými čísly od 1 do 25 000 a 5000 ks kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladat elství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč s pořadovými čísly od 25 001 do 30 000 přecházejí v souladu s ustanoven ím § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČ: 40229726, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000, která je hlavním akcionářem společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., poskytne ostatním akcionářům společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., jejichž akcie přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na společ nost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč p rotiplnění ve výši 65,17 Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1268-12/2009 zpracovaným dne 27. března 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 16200, IČ: 44266154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v l istinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč a kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, P SČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., předloží společnosti Melantrich, akciová spo lečnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti ve středu anebo v pátek vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod. Obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., poskytne ostatním akcionářům společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a n akladatelství v Praze a.s., jejichž akcie přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co dosavadní akcionář předloží společnosti Melantrich, ak ciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., způsobem stanoveným v tomto rozhodnutí akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., obchodník s cenný mi papíry, a to společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111 (Platinium), PSČ 61600, IČ: 63907020, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. do 18. 1. 2010 od 22. 7. 2009

Usnesení valné hromady ze dne 24. 5. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. o 98,010.000,- Kč (devadesát osm milionů deset tisíc korun českých), tj. z částky 2,010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun čes kých) na částku 100,020.000,- Kč (sto milionů dvacet tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 30 000 (třicet tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 3 267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 3 267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Způsob upsání akcií: Úpis veškerých nových akcií proběhne ve 2 (dvou) kolech. V prvním kole budou veškeré nové akcie nabídnuty akcionářům společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. V druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, nabídnuty k úpisu určitému zájemci. A/ Upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny nové akcie budou nabídnuty akcionářům Společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Každý akcionář Společnosti má ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění pře dnostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Místo pro upisování akcií: Místo pro vykonání přednostního práva je zasedací místnost č. 3 v prvním patře Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 9-11 hod. a od 13-15 hod. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem Společnosti zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 51 3/1991 Sb. v platném znění. Informace o přednostním právu akcionářů a počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude představenstvem Společnosti zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům Společnosti způsobem pro svolání valné hromady Společnosti, tj. akcionářům vlastnícím akcie na majitele zveřejněním v Haló novinách a Obchodním věstníku, akcionářům vlastnícím akcie na jméno písemným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla (bydliště) akcionářů, zapsanou v seznamu akcionářů. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem akcionářů. Každý akcionář Společnosti je oprávněn na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 67,- Kč (šedesát sedm korun českých) upsat s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, 1 (jeden) k us nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 3.267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Emisní kurs veškerých nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva akcionářů je 3.267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých) á 1 (jeden) kus akcie. B/ Upisování akcií předem určeným zájemcem: Všechny nové akcie Společnosti, které nud¨budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, budou po uplynutí lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva nabídnuty k úpisu předem u rčenému zájemci, kterým je: NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 402 29 726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 42328. Místo pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je zasedací místnost č. 3 v prvním patře Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 9-11 hod. a od 13-15 hod. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem Společnosti doručen předem určenému z ájemci návrh smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem, vyhotovený v souladu s § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeným zájemcem. Emisní kurs veškerých nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je 3.267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých) á 1 (jeden) kus akcie. Předem určený zájemce je povinen splatit nejméně 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných nových akcií Společnosti na zvláštní účet č. 1002101096/0400 zřízený ve smyslu § 204 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, vedený u Živnostenské banky, a to ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od okamžiku, kdy předem určený zájemce upsal jednotlivé nové akcie Společnosti, jinak je jeho upsání jednotlivých nových akcií Společnosti neúčinné. do 28. 6. 2007 od 29. 5. 2007

Výměrem ministerstva vnitra ze dne 5.9.1953 zn. II/3- 191.1-3/9-1953 byl prozatímní správce František Hracha odvolán a vymazuje se. od 16. 9. 1953

Vyhláškou ministra informací a osvěty čís. 1076 ú.l. II. č. 105/1950 byl podnik znárodněn a majetková podstata začleněna do firmy: Svoboda, tiskařské závody, národní podnik v Praze. od 3. 8. 1950

Výměrem ministerstva vnitra z 26.2.1948 čj. 3995/14-26/2-48- III/1 byl podle čl. 2 a 3 org. zák. č. 125/27 Sb. jmenován dalším prozatímním správcem JUDr. Václav Hulínský, ředitel Praha XVII V břízkách 350/11 a to s týmiž právy a povinnostmi jako již zapsaný prozatímní správce František Hracha. od 1. 3. 1948

Výměrem ministerstva vnitra z 24/2.1948 č.j. 3995/39-24/2- 48-III/1 jmenován podle čl. 2 a 3 org. zák. č. 125/27 Sb. František Hracha typograf, Praha XVI. V zálomu č. 1957 prozatímním správcem veškerých podniků a závodů společnosti. Tento prozatímní správce přejímá až do dalšího opatření veškerá práva statutárních orgánů společnosti a osob oprávněných firmu zastupovati a za ni znamenati. od 25. 2. 1948

Kolektivní prokura Ing. Jaroslava Simonidesa byla udělena pouze pro hlavní závod. od 25. 11. 1942

V Moravské Ostravě byl zřízen odštěpný závod s firmou téhož znění. od 3. 10. 1940

Akcie byly plně splaceny od 6. 9. 1940

Společnost zakládá se nyní na změněných stanovách, které byly usneseny valnými hromadami akcionářů dne 5. února a 20. června 1940, jakož i zmocněnou správní radou, dne 30. července 1940, a schváleny ministerstvem vnitra výnosem ze dne 26. srpna 1940, č. 26.269/1940-15. od 6. 9. 1940

Představenstvem jest správní rada skládající se nejméně z 9 a nejvíce z 15 členů. Z těchto volí valná hromada 9; ostatní mohou býti kooptováni. od 6. 9. 1940

Vyhlášky společnosti se uveřejňují v Úředním listě Protektorátu Čechy a Morava. Ostatní změny týkají se označení tuzemské měny a vnitřních poměrů společnosti. od 6. 9. 1940

Řádná valná hromada akcionářů ze dne 20. června 1940 se usnesla na zvýšení akciového kapitálu z K 12,000.000,- o dalších 18,000.000,- K, tudíž na K 30,000.000,- přeúčtováním částky k 11,650.246,63 z všeobecného reservního fondu, K 1,495.280,- z kapitálového reservního fondu, K 1,448.867,- z reservy ex 1938, K 3,405.606,37 z fondu zdaněných odpisů. Celkem K 18,000.000,- na účet akciového kapitálu a to tím způsobem, že dosavadních 25.000 kusů akcií na jméno znějících a plně splacených po 400,- K nom., jakož i 5.000 kusů akcií, majiteli od 8. 8. 1940

znějících a plně splacených rovněž po K 400,- nom. bude nakolkováno na 1.000,- K nominale a to s účinností od 1. ledna 1940, jak se na tom usnesly mimořádná valná hromada z 5. února 1940 a řádná valná hromada akcionářů ze dne 20. června 1940. Toto usnesení bylo schváleno ministerstvem vnitra výnosem ze dne 17. července 1940, č.j. 21557/1940-15. od 8. 8. 1940

V Žilině byl zřízen odštěpný závod s firmou téhož znění ( též v 5 dalších zapsaných jazycích) do 11. 1. 1954 od 18. 10. 1937

Zřízen byl v Brně odštěpný závod s firmou český : " Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze , filiálka v Brně " ( též německy, francouzky, polsky, srbochorvatsky a rusky). od 12. 8. 1936

Dosavadní body 7 až 11 předmětu podniku mění se nyní na 9 až 13. od 30. 1. 1935

Valná hromada akciové společnosti " Melantrich akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze" se usnesla ve valné hromadě akcionářů konané 6.června 1934na zvýšení akciového kapitálu z 6.000.000 Kč na 12 000.000 Kč použitím částky 6.000.000 Kč ze stabilisačního fondu zřízeného na podkladě východiskové bilance ku dni 1.ledna 1930,sestavené podle zákona ze dne 15.června 1927 č.78 Sb.z a n tím způsobem, že dosavadních 25.000 kusů akcií na jméno znějících a plně splacených po 200Kč od 30. 1. 1935

Ministerstvo vnitra schválilo v dohodě s ministerstvy financí a obchodu výnosem ze dne 15.ledna 1935 č.j.2471/1935 /15 změnu stanov v§§4 a 7 na níž se usnesly valná hromada akcionářů dne 6. června 1934 a zmocněná správní rada dne 10 ledna 1935 a podle nichž . a.) v § 7 uvedených akciový kapitál. od 30. 1. 1935

Kooptace členů správní rady. Františka Haška, Jaroslava Šaldy a Josefa Voseckého byla ve schůzi správní rady společnosti dne 26. května 1930 znovu usněsena. od 28. 4. 1931

Akcie byly plně splaceny přínosem firmy "Spojené grafické ústavy Koppe Bellmann akc.spol." se sídlem Praha Smíchov čp. 557 následkem jejího splynutí s firmou "Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze". od 3. 1. 1930

Valná hromada akcionářů ze dne 13.2.1928 a zmocněná správní rada ze dne 11.9.1928 usnesli se na změně §§ 4,7,9,37,40,43, 44 a 45 stanov, kteréžto usnesení bylo schváleno výnosem ministerstva vnitra. D á l e k n i h a z n e h o d n o c e n a !! od 3. 1. 1930

Zapisuje se výnosem ministerstva vnitra ze dne 10.8.1928 čj. 46.189/1928/17 schválené valnou hromadou ze dne 15.2.1928 vzhledem k fuzi s akciovou společností "Spojené grafické ústavy Koppe Bellmann akc.spol." usnesené zamýšlené zvýšení akciové jistiny: 1.z dosavadních 4.000.000,-Kč o další 1.000.000,-Kč, tudíž na 5.000.000,-Kč vydáním nových 5.000 kusů plně splacených, majiteli znějících akcií po 200,-Kč nom. jakož i další 2.z dosavadních 4.000.000,-Kč vzhledem k usnesené fuzi se "Spojenými grafickými ústavy Koppe Bellmann akc.spol." od 22. 2. 1929

na 5.000.000,-Kč zvýšené o další 1.000.000,-Kč, tudíž na 6.000.000,-Kč vydáním dalších 5.000 kusů akcií po 200,-Kč nom. na jméno znějících a plně i hotově splacených. od 22. 2. 1929

Společnost zakládá se nyní též na stanovách změněných co do § 7, na kteréžto změně se usnesla valná hromada akcionářů ze dne 27.10.1926 a podle níž akciová listina společnosti zvýšena byla o další 2.000.000,-Kč, takže činí nyní, jak vedle v rubr. 6 a 7 uvedeno. Tato změna byla schválena výnosem ministerstva vnitra ze dne 5.10.1927č.63.106/1927-17 od 25. 11. 1927

Zapisuje se zamýšlené zvýšení akciového kapitálu ze 2.000.000,-Kč na 4.000.000,-Kč vydáním 10.000 akcií na jméno znějících a úplně splacených ve jmenovité hodnotě po 200,-Kč, na němž se usnesla valná hromada společnosti dne 27.10.1926, a které bylo schváleno výnosem ministerstva vnitra ze dne 18.3.1927 č. 16547/1927-17. od 10. 5. 1927

Základní jmění firmy bylo plně splaceno. od 5. 8. 1924

Akciový kapitál opatřen způsobem v § 7 stanov blíže naznačeným. od 5. 8. 1924

Tato akciová společnost zakládá se na povolující listině ministerstva vnitra v Praze ve shodě s ministerstvy obchodu a financí ze dne 20.5.1924 č. 36.368/1924/17, na stanovách tímže výnosem schválených a na ustavujícím aktu ze dne 16.6.1924 č. 4530. od 5. 8. 1924

Doba trvání společnosti není časově omezena. od 5. 8. 1924

Představenstvo společnosti: představenstvem ve smyslu článku 227 a nás.obch.z. jest správní rada, skládající se nejvýše z 15 členů, z nich volí 12 valná hromada, ostatní mohou být kooptováni. od 5. 8. 1924

Vyhlášky: vyhlášky společnosti vydává správní rada a uveřujňují se v Úředním listě Československé republiky a v Českém Slově. od 5. 8. 1924

Název: Německy - Melantrich, Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag. od 5. 8. 1924

Francouzsky - Melantrich, Societe Anonyme de ĺindustrie graphigne et librairie a Prague. od 5. 8. 1924

Polsky - Melantrich, towarzystwo akcyjne przemyslu graficznego i wydawnictvo w Pradze. od 5. 8. 1924

Srbochorvatsky - Melantrich, akcionársko društvo za grafičku industriju i nakladništvo a Pragu od 5. 8. 1924

Rusky - Melantrich, akcioněrnoe obšestvo grafičeskoj promyšlenosti izgatělstvo v Prage. od 5. 8. 1924

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 020 000 Kč

od 19. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 100 020 000 Kč

do 19. 11. 2007 od 28. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 2 010 000 Kč

do 28. 6. 2007 od 22. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 22. 1. 2007 od 6. 9. 1940

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

do 6. 9. 1940 od 30. 1. 1935

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 30. 1. 1935 od 3. 1. 1930

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 3. 1. 1930 od 25. 11. 1927

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 11. 1927 od 5. 8. 1924
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 Kč, počet: 30 000 od 13. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 267 Kč, počet: 30 000 od 28. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 Kč, počet: 25 000 do 13. 12. 2014 od 28. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 67 Kč, počet: 5 000 do 13. 12. 2014 od 28. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 Kč, počet: 25 000 do 28. 6. 2007 od 22. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 67 Kč, počet: 5 000 do 28. 6. 2007 od 22. 1. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 25 000 do 22. 1. 2007 od 6. 9. 1940
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 do 22. 1. 2007 od 6. 9. 1940
Akcie na jméno, hodnota: 400 Kč, počet: 25 000 do 6. 9. 1940 od 30. 1. 1935
Akcie na majitele, hodnota: 400 Kč, počet: 5 000 do 6. 9. 1940 od 30. 1. 1935
Akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 25 000 do 30. 1. 1935 od 3. 1. 1930
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 5 000 do 30. 1. 1935 od 3. 1. 1930
Akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 20 000 do 3. 1. 1930 od 25. 11. 1927
Akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 25. 11. 1927 od 5. 8. 1924

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Emil Buřič

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Emil Buřič

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2019

vznik členství: 30. 10. 2014

zánik členství: 30. 10. 2019

vznik funkce: 13. 12. 2014

zánik funkce: 30. 10. 2019

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Ing. Emil Buřič

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 30. 10. 2014

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Ivana Hejcmanová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 5. 1. 2012

zánik funkce: 24. 10. 2016

Mariánskolázeňská 304/11, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Hruška

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 5. 1. 2012

zánik funkce: 24. 10. 2016

Na Petřinách 1897/29, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Emil Buřič

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 30. 10. 2009

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Zdeněk Hruška

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 5. 1. 2012

vznik funkce: 29. 11. 2006

zánik funkce: 5. 1. 2012

Na Petřinách 1897/29, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Petr David

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 30. 10. 2009

Za kovárnou 422/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ivana Hejcmanová

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 5. 1. 2012

vznik funkce: 29. 11. 2006

zánik funkce: 5. 1. 2012

Mariánskolázeňská 304/11, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. František Šimák

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 29. 11. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2005

zánik funkce: 29. 11. 2006

Šindlovy Dvory 134, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Mgr. Andrea Stachová

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 29. 11. 2006

Dědinská 896/9, Praha 6, 161 00, Česká republika

JUDr. Martin Radvan LL.M.

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 29. 11. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2005

zánik funkce: 29. 11. 2006

Na Pískách 8/2583, Praha 6, 160 00, Česká republika

Josef Langr

člen správní rady

První vztah: 23. 12. 1946 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

poslanec - kooptovaný do 22. 12. 2006 od 23. 12. 1946

Mrkosova 13, Brno-Židenice, Česká republika

Josef Novotný

člen správní rady

První vztah: 25. 7. 1945 - Poslední vztah: 23. 12. 1946

ředitel - kooptován do 23. 12. 1946 od 25. 7. 1945

Jiráskova 30, Praha XIX, Česká republika

Dr. Jan Jína

člen správní rady

První vztah: 25. 7. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

zplnomoc. ministr - kooptován do 22. 12. 2006 od 25. 7. 1945

Pekařovo nábř. 7, Praha XVI, Česká republika

Doc.Dr.Ing. Emanuel Šlechta

člen správní rady

První vztah: 25. 7. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

kooptován do 22. 12. 2006 od 25. 7. 1945

Karlovo nám. 34, Praha II, Česká republika

Dr. Prokop Drtina

člen správní rady

První vztah: 13. 6. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

hotel Alcron - kooptován do 22. 12. 2006 od 13. 6. 1945

Štěpánská ul. 40, Praha II, Česká republika

Dr. Hubert Ripka

člen správní rady

První vztah: 13. 6. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

ministr zahr. obchodu - kooptován do 22. 12. 2006 od 13. 6. 1945

Vlašská ul., Praha III, Česká republika

Dr. Gustav Loubal

člen správní rady

První vztah: 13. 6. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

profesor - kooptován do 22. 12. 2006 od 13. 6. 1945

Božetěchova 66, Brno - Král. Pole, Česká republika

JUDr. Vladimír Šolc

člen správní rady

První vztah: 13. 6. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

advokát - kooptován do 22. 12. 2006 od 13. 6. 1945

Jihovýchodní čp. 958, Praha - Spořilov, Česká republika

Josef David

člen správní rady

První vztah: 30. 5. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

místopředseda vlády - kooptován do 22. 12. 2006 od 30. 5. 1945

Spálená 18, Praha II, Česká republika

Františka Zeminová

člen správní rady

První vztah: 30. 5. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

poslankyně - kooptována do 22. 12. 2006 od 30. 5. 1945

Na Folimance 13, Praha XIV, Česká republika

Dr. Petr Zenkl

člen správní rady

První vztah: 30. 5. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

ředitel a býv. primátor - kooptován do 22. 12. 2006 od 30. 5. 1945

Čechova 11, Praha XIX, Česká republika

Jan Hájek

člen správní rady

První vztah: 30. 5. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

odb. přednosta min. zahraničních věcí - kooptován do 22. 12. 2006 od 30. 5. 1945

Na Andělce 28, Praha - Střešovice, Česká republika

Julius Fürth

člen správní rady

První vztah: 30. 5. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

ředitel - kooptován do 22. 12. 2006 od 30. 5. 1945

Štěpánská ul. 40, Praha II, Česká republika

Vladimír Tichota

člen správní rady

První vztah: 30. 5. 1945 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

adjunkt ČSD - kooptován do 22. 12. 2006 od 30. 5. 1945

Malá Šternberkova 2, Praha VII, Česká republika

Karl Nowotny

člen správní rady

První vztah: 7. 4. 1942 - Poslední vztah: 28. 5. 1945

vrchní ředitel - kooptovaný do 28. 5. 1945 od 7. 4. 1942

Příkopy č. 33, Praha I, Česká republika

Alois Schweder

člen správní rady

První vztah: 7. 4. 1942 - Poslední vztah: 28. 5. 1945

ředitel v Praze - kooptovaný do 28. 5. 1945 od 7. 4. 1942

Veverkova tř. 1, Praha VII, Česká republika

JUDr. Břetislav Mikan

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 1940 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

nyní kooptovaný do 30. 5. 1945 od 23. 10. 1940

Malá Šternberkova 4, Praha VII, Česká republika

František Čeněk Bohuslav

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 1940 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

dříve kooptovaný nyní volený do 30. 5. 1945 od 23. 10. 1940

Václavské nám. 68, Praha II, Česká republika

Jindřich Kugler

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 1940 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

vrchní ředitel do 30. 5. 1945 od 23. 10. 1940

Gluckovy sady 1418, Praha XIX, Česká republika

Miloslav Šeplavý

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 1940 - Poslední vztah: 22. 10. 1942

nyní kooptovaný do 22. 10. 1942 od 23. 10. 1940

Benešovská 979, Praha XII, Česká republika

František Hašek

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 1940 - Poslední vztah: 22. 10. 1942

dříve kooptovaný nyní volený do 22. 10. 1942 od 23. 10. 1940

Beethovenova 9, Praha II, Česká republika

Hynek Konečný

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 6. 9. 1945

komerční rada v Brně do 6. 9. 1945 od 26. 7. 1940

Giskrova 33, Brno, Česká republika

Břetislav Mikan

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 23. 10. 1940

odbor. rada do 23. 10. 1940 od 26. 7. 1940

Malá Šternberkova 4, Praha VII, Česká republika

František Hašek

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 23. 10. 1940

Beethovenova 9, Praha II, Česká republika

Miloslav Šeplavý

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 23. 10. 1940

ředitelský rada Zemské banky do 23. 10. 1940 od 26. 7. 1940

Benešovská 1979, Praha XII, Česká republika

Ferdinand Menger

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

generální ředitel Městské spořitelny Pražské do 22. 12. 2006 od 26. 7. 1940

Trojanova 12, Praha II, Česká republika

Ladislav Plíčka

člen správní rady

První vztah: 25. 8. 1939 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

ředitel Hypoteční banky České do 30. 5. 1945 od 25. 8. 1939

Pod Hájem čp. 1542, Praha XVI-Smíchov, Česká republika

Jaroslav Šalda

člen správní rady

První vztah: 25. 8. 1939 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

vrchní ředitel do 30. 5. 1945 od 25. 8. 1939

Světlá ulice čp. 1882, Praha XVI-Smíchov, Česká republika

Karel Titěra

kooptovaný člen správní rady

První vztah: 25. 8. 1939 - Poslední vztah: 1. 10. 1941

byl valnou hromadou zvolen správním radou do 1. 10. 1941 od 25. 8. 1939

Jindřich Kugler

člen správní rady

První vztah: 25. 8. 1939 - Poslední vztah: 23. 10. 1940

vrchní ředitel do 23. 10. 1940 od 25. 8. 1939

Na Cvičišti čp. 1418, Praha XIX-Dejvice, Česká republika

Karel Titěra

zámečník

První vztah: 23. 8. 1937 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

kooptovaný člen správní rady do 22. 12. 2006 od 23. 8. 1937

Mrazovka 1173, Praha XVI - Smíchov, Česká republika

František Čeněk Bohuslav

kavárník

První vztah: 9. 4. 1937 - Poslední vztah: 23. 10. 1940

kooptovaný člen správní rady do 23. 10. 1940 od 9. 4. 1937

Václavské náměstí 68, Praha II, Česká republika

Jaroslav Šalda

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 1936 - Poslední vztah: 12. 6. 1939

Světlá 1882, Praha Smíchov, Česká republika

Václav Klofáč

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 1936 - Poslední vztah: 26. 7. 1940

je místopředseda senátu do 26. 7. 1940 od 12. 8. 1936

Na Šafránce 22, Královské Vinohrady, Česká republika

JUDr. Antonín Klouda

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 1936 - Poslední vztah: 25. 8. 1939

č.p.17, v Lysolajích, Česká republika

Ferdinand Menger

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 1936 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

Komornická 15, Praha - Dejvice, Česká republika

Josef Malý

člen správní rady

První vztah: 30. 7. 1934 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

adjunkt českosloveských státních drah v Praze VII do 30. 5. 1945 od 30. 7. 1934

Prokopova 129, Praha VII, Česká republika

Dr. Miroslav Klinger

člen správní rady

První vztah: 8. 5. 1934 - Poslední vztah: 6. 5. 1940

kooptovaný člen správní rady a vrchní odborový rada M.N.O v Praze XIV Nuslích do 6. 5. 1940 od 8. 5. 1934

Palackého náměstí 585, Praha XIV, Česká republika

Jaroslav Šalda

člen správní rady

První vztah: 28. 4. 1931 - Poslední vztah: 12. 8. 1936

dříve volený nyní kooptovaný do 12. 8. 1936 od 28. 4. 1931

Švedská 1882, Praha XVI Smíchov, Česká republika

Ferdinand Menger

člen správní rady

První vztah: 28. 4. 1931 - Poslední vztah: 30. 5. 1945

nyní náměstek vrchního ředitele Městské spořitelny Pražské, nyní v Praze XIX, Bubenči, Schnellova ulice 28. do 30. 5. 1945 od 28. 4. 1931

Trojanova 12, Praha II, Česká republika

Josef Vosecký

člen správní rady

První vztah: 28. 4. 1931 - Poslední vztah: 7. 8. 1939

dříve volený nyní kooptovaný do 7. 8. 1939 od 28. 4. 1931

Dittrichova 9, Praha II, Česká republika

Bohuslav Procházka

člen správní rady

První vztah: 28. 4. 1931 - Poslední vztah: 8. 5. 1934

dříve kooptovaný nyní zvolen do 8. 5. 1934 od 28. 4. 1931

Plynární 1031, Praha VII, Česká republika

František Hašek

člen správní rady

První vztah: 26. 10. 1928 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

kooptovaný člen do 22. 12. 2006 od 26. 10. 1928

Pětidomí 247, Praha - Bubeneč, Česká republika

Josef Skřivan

člen správní rady

První vztah: 26. 10. 1928 - Poslední vztah: 26. 7. 1940

Janovského 987, Praha VII, Česká republika

Ferdinand Menger

člen správní rady

První vztah: 26. 10. 1928 - Poslední vztah: 12. 8. 1936

dříve kooptovaný nyní zvolen do 12. 8. 1936 od 26. 10. 1928

Trojanova 12, Praha II, Česká republika

JUDr. Antonín Klouda

člen správní rady

První vztah: 14. 10. 1927 - Poslední vztah: 12. 8. 1936

není uvedena, Česká republika

Jaroslav Šalda

člen správní rady

První vztah: 14. 10. 1927 - Poslední vztah: 28. 4. 1931

dříve volený nyní kooptovaný do 28. 4. 1931 od 14. 10. 1927

Blanická 26, Praha XII, Česká republika

Ferdinand Menger

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 1926 - Poslední vztah: 28. 4. 1931

dříve volený nyní kooptovaný do 28. 4. 1931 od 9. 7. 1926

Trojanova 12, Praha II, Česká republika

Bohuslav Procházka

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 1926 - Poslední vztah: 28. 4. 1931

dříve volený nyní kooptovaný do 28. 4. 1931 od 9. 7. 1926

Plynární 1031, Praha VII, Česká republika

Jiří Stříbrný

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 1926 - Poslední vztah: 14. 10. 1927

Ovenecká 1, Praha VII, Česká republika

Václav Klofáč

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 1926 - Poslední vztah: 12. 8. 1936

Na Šafránce 22, Královské Vinohrady, Česká republika

Josef Vosecký

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 1926 - Poslední vztah: 28. 4. 1931

dříve volený nyní kooptovaný do 28. 4. 1931 od 9. 7. 1926

Jirečkova 5, Praha VII, Česká republika

Dr. Emil Franke

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 1926 - Poslední vztah: 28. 1. 1930

Bubeneč 553, Bubeneč, Česká republika

Josef Verner

člen správní rady

První vztah: 11. 9. 1925 - Poslední vztah: 26. 10. 1928

Čechova 285, Nové Vysočany, Česká republika

Emil Špatný

člen správní rady

První vztah: 16. 6. 1925 - Poslední vztah: 23. 8. 1937

Lužická 14, Královské Vinohrady, Česká republika

Bohuslav Procházka

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 9. 7. 1926

Plynární 1031, Praha VII, Česká republika

Ferdinand Menger

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 9. 7. 1926

Trojanova 12, Praha II, Česká republika

Jiří Pichl

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 26. 7. 1940

Máchova 8, Královské Vinohrady, Česká republika

Antonín Šolc

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 14. 10. 1927

Oldřichova 596, Nusle - Údolí, Česká republika

Alois Simonides

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 26. 10. 1928

Jáma 8, Praha II, Česká republika

František Chudý

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 8. 5. 1934

Heydukova 897, Praha VIII, Česká republika

Jan Peštal

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 8. 5. 1934

Březinka 14, Smíchov, Česká republika

Ladislav Pěnička

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 18. 10. 1937

Poděbradova 222, Vysočany, Česká republika

Josef Maier

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 22. 10. 1942

Oldřichova 383, Nusle - Údolí, Česká republika

Josef Vosecký

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 9. 7. 1926

Jirečkova 5, Praha VII, Česká republika

Jaroslav Šalda

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 1924 - Poslední vztah: 16. 10. 1925

Sokolská 68, Praha, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 31. 10. 2016

Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda a místopředseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 31. 10. 2016 od 22. 12. 2006

Znamenání firmy: Děje se tím způsobem, že pod znění firmy kýmkoli psané neb vytištěné připojí souborně své vlastnoruční podpisy buď dva členové správní rady, neb jeden člen správní rady a jeden prokurista, tento vždy s dodatkem prokuru označujícím.

do 22. 12. 2006 od 5. 8. 1924

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Zdeněk Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 24. 10. 2016

Na Petřinách 1897/29, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 24. 10. 2016

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

JUDr. Martin Radvan LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 24. 10. 2016

Na pískách 2583/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Babulík

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 11. 1. 2012

zánik funkce: 24. 10. 2016

Nad Spáleným mlýnem 634/8, Praha 6, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Martin Radvan LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 5. 1. 2012

Na Pískách 8/2583, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Babulík

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 5. 1. 2012

vznik funkce: 29. 11. 2006

zánik funkce: 5. 1. 2012

Nad Spáleným mlýnem 634/8, Praha 6 - Suchdol, 165 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 5. 1. 2012

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. František Janda

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 29. 11. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2005

Milady Horákové 86, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Pavel Končel

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 29. 11. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2005

zánik funkce: 29. 11. 2006

Šťáhlavy 610, Plzeň - jih, 332 03, Česká republika

Mgr. Ondřej Kmoch

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 29. 11. 2006

Konečná 1577, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další vztahy firmy Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Simonides

První vztah: 22. 10. 1942 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

náměstek ředitele - kolektivní prokurista do 22. 12. 2006 od 22. 10. 1942

Přemyslovská 40, Praha XI, Česká republika

Josef Havel

První vztah: 23. 10. 1940 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

kolektivní prokura pro hlavní závod do 22. 12. 2006 od 23. 10. 1940

Ranková 18, Praha III, Česká republika

JUDr. Jaroslav Šalda

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 10. 10. 1945

kolektivní prokura udělená pro hlavní závod do 10. 10. 1945 od 26. 7. 1940

Sušická 1829, Praha XIX, Česká republika

Josef Vitásek

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 22. 10. 1942

kolektivní prokura udělená pro hlavní závod do 22. 10. 1942 od 26. 7. 1940

Jindřišská ul. č. 7, Praha 2, Česká republika

Josef Havel

První vztah: 26. 7. 1940 - Poslední vztah: 23. 10. 1940

kolektivní prokura pro hlavní závod do 23. 10. 1940 od 26. 7. 1940

Lužická 18, Praha III, Česká republika

GES ASSET HOLDING, a.s.

První vztah: 19. 1. 2017

Na poříčí 1079/3a, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Petra Marschallová

  člen představenstva

  Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

 • Miloslava Marschallová

  člen dozorčí rady

  Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

 • Ing. Ivan Zach

  předseda představenstva

  Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Radka Zachová

  člen představenstva

  Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

 • Anna Zachová

  předseda dozorčí rady

  U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. František Zach

  člen dozorčí rady

  U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Akcionáři

GES ASSET HOLDING, a.s., IČ: 26427044

Na Poříčí, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 19. 1. 2017

MELANTRICH REAL a.s. v likvidaci, IČ: 27889157

Na Poříčí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 19. 1. 2017 od 16. 11. 2016

MELANTRICH REAL a.s., IČ: 27889157

Na Poříčí 1079/3a, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 16. 11. 2016 od 9. 3. 2012

NEW AGE INVESTMENT,s.r.o., IČ: 40229726

Dlouhá, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 9. 3. 2012 od 18. 1. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 2. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Realitní činnost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 2. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).