Hlavní navigace

MONETA Money Bank, a.s.

Firma MONETA Money Bank, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5403, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 220 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25672720

Sídlo:

Vyskočilova 1442/1b, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 6. 1998

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 3000 - 3999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
64910 Finanční leasing
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5403, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GE Capital Bank, a.s. od 9. 6. 1998

Obchodní firma

GE Money Bank, a.s. od 17. 1. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 9. 6. 1998

adresa

Vyskočilova 1442/1b
Praha 14000 od 26. 11. 2018

adresa

Vyskočilova 1422/1a
Praha 4 14028 do 26. 11. 2018 od 15. 2. 2012

adresa

Hybernská 18
Praha 1 11000 do 4. 2. 2003 od 9. 6. 1998

Předmět podnikání

poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; doplňkové investiční služby: - podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT. od 23. 11. 2015

vydávání a správa platebních prostředků od 17. 1. 2005

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem od 17. 1. 2005

činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GECB od 17. 1. 2005

poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb tý kajících se přeměn společností nebo převodů podniků do 23. 11. 2015 od 17. 1. 2005

vydávání hypotečních zástavních listů dle zvláštního zákona do 17. 1. 2005 od 4. 2. 2003

přijímání vkladů od veřejnosti od 9. 6. 1998

poskytování úvěrů od 9. 6. 1998

investování do cenných papírů na vlastní účet od 9. 6. 1998

finanční pronájem (finanční leasing) od 9. 6. 1998

platební styk a zúčtování od 9. 6. 1998

poskytování záruk od 9. 6. 1998

otevírání akreditivů od 9. 6. 1998

obstarávání inkasa od 9. 6. 1998

finanční makléřství od 9. 6. 1998

výkon funkce depozitáře od 9. 6. 1998

směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) od 9. 6. 1998

poskytování bankovních informací od 9. 6. 1998

pronájem bezpečnostních schránek od 9. 6. 1998

vydávání platebních prostředků, například platebních karet, cestovních šeků do 17. 1. 2005 od 9. 6. 1998

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami v rozsahu: - obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet - bez omezení - obchodování s devizovými hodnotami na účet klienta - s výjimkou zahraničních cenných papírů a devizových derivátů 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů v rozsahu: - obchodování na vlastní účet - s výjimkou koupě nebo prodeje derivátů na vlastní účet pro jiného 3. s převoditelnými cennými papíry v rozsahu: - obchodování na vlastní účet s výjimkou koupě nebo prodeje cenného papíru na vlastní účet pro jiného do 17. 1. 2005 od 9. 6. 1998

poskytování porad ve věcech podnikání do 17. 1. 2005 od 9. 6. 1998

uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot s výjimkou cenných papírů do 17. 1. 2005 od 9. 6. 1998

Ostatní skutečnosti

Na společnost MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškeré jmění společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8055, jako spo lečnosti zanikající, a to na základě Projektu fúze ze dne 30.6.2020. od 1. 1. 2021

Valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. dne 26.11.2019 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů tak, že (i) základní kapitál se zvyšuje o 9.709.000.000,00 Kč, tj. z dosavadní výše základního kapitálu 511.000.000,00 Kč na novou výši základního kapitálu 10.220.000.000,00 Kč; (ii) základní kapitál se zvýší tak, že o částku ve výši 4.680.800.515,69 Kč bude zvýšen z účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. dle mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019 a o částku ve výši 5.02 8.199.484,31 Kč bude zvýšen z účtu emisního ážia MONETA Money Bank, a.s. dle mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019; (iii) nová výše jmenovité hodnoty kmenové akcie činí 20,00 Kč, což představuje zvýšení o 19,00 Kč z dosavadní výše 1,00 Kč; a (iv) zvýšení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318). od 2. 12. 2019

Jediný akcionář společnosti dne 23.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 510.000.000,-Kč (slovy: pět set deset milionů korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 511.000.000,-Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých). 2.Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následující nové akcie: jeden kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydané jako zaknihovaný cenný papír, dále jen Akcie. 4.Emisní kurs Akcie činí 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcie, tj. částka ve výši 326.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. 5.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. 6.Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnost GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen upis ovatel). 7.Akcie bude upsána na základě Smlouvy o úpisu Akcie uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Akcie). 8.Akcie nebude upisována prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsané Akcie na bankovní účet společnosti číslo: 213217422/0600, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie. 10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsané Akcie (dále jen po hledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení korunového přeplatku ve výši 327.220.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který vznikl dne 19.6.1998 tím, že společnost GE Capital International Holdings Corporation, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Cast le, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen GE Capital International Holdings Corporation), jako jediný akcionář společnosti, uhradila částku 70.000.000 USD (slovy: sedmdesát milionů amerických dolarů) vyjádřenou v měně CZK (koruny české) dle pře počítacího kurzu měn platného ke dni platby částkou 2.327.220.000,-Kč (slovy: dvě miliardy tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na korunový účet společnosti, za účelem splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 2.000.000. 000,-Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), přičemž tato pohledávka byla dne 26.10.2015 převedena na upisovatele společností GE Capital UK Holdings LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19 801, Spojené státy americké, jakožto právním nástupcem společnosti GE Capital International Holdings Corporation (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti). Společnosti GE Money Bank, a.s. byl výše uvedený převod pohledávky upisovatele vůči společ nosti oznámen dne 12.11.2015. 11.Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnost i ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých). 12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti GE Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/ 1a, PSČ 140 28, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie. 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. do 13. 5. 2016 od 23. 11. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 23. 11. 2015 od 12. 9. 2014

U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 289 97 140, jako zanikající společnosti. Na ob chodní společnost GE Money Bank, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 256 72 720, přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money, s.r.o., a to v důsledku vnitrostá tní fúze sloučením. od 30. 9. 2010

Společnost GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, jediný akcionář Společnosti, učinila dne 19.6.1998 ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti: Základní jmění Společnosti se zvyšuje z hodnoty 500 000 000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých) o částku 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na hodnotu 510 000 000 Kč (slovy: pětsetdeset milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti. Částka, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti, je rozdělena na 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč za akcii (dále jen "Akcie"). Přednostní právo společnosti GECIH na upisování Akcií podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku je vyloučeno v plném rozsahu z důvodu, kterým je počáteční posílení finančních zdrojů Společnosti, s tím, že veškeré Akcie budou nabídnuty k upsání České národní bance. Emisní kurs každé z Akcií společnosti činí 1 971 750 000 Kč. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti ve lhůtě, která počíná běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí společnosti GECIH do obchodního rejstříku, a bude činit tři pracovní dny ode dne jejího počátku. Celková výše emisního kursu Akcií bude splacena peněžitým vkladem České národní banky na účet č. 962188-884/0600 vedený Společností, a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všech Akcií Českou národní bankou, a činí tři pracovní dny ode dne jejího počátku. do 25. 3. 2003 od 1. 7. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 220 000 000 Kč

od 2. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 511 000 000 Kč

do 2. 12. 2019 od 23. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 510 000 000 Kč

do 23. 11. 2015 od 25. 3. 2003

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 25. 3. 2003 od 9. 6. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 Kč, počet: 511 000 000 od 2. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 511 000 000 do 2. 12. 2019 od 11. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 511 do 11. 4. 2016 od 23. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 510 do 23. 11. 2015 od 25. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 500 do 25. 3. 2003 od 9. 6. 1998

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Clare Ronald Clarke

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2021

vznik členství: 2. 9. 2020

Clare Ronald Clarke byl s účinností ke dni 22.4.2020 rozhodnutím dozorčí rady zvolen náhradním členem dozorčí rady, a to na období do konání další příslušné valné hromady. Funkce náhradního člena tedy zanikla dnem 2.9.2020. od 23. 3. 2021

Ztracená 1393, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ReDefine s.r.o.

  Ztracená 1393, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Stará Boleslav, 250 01

Denis Arthur Hall

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2021

vznik členství: 2. 9. 2020

Denis Arthur Hall byl s účinností ke dni 22.4.2020 rozhodnutím dozorčí rady zvolen náhradním členem dozorčí rady, a to na období do konání další příslušné valné hromady. Funkce náhradního člena tedy zanikla dnem 2.9.2020. od 23. 3. 2021

6 Barrington Park Gardens, Chalfont St Giles, Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Michal Petrman

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2021

vznik členství: 2. 9. 2020

Michal Petrman byl s účinností ke dni 22.4.2020 rozhodnutím dozorčí rady zvolen náhradním členem dozorčí rady, a to na období do konání další příslušné valné hromady. Funkce náhradního člena tedy zanikla dnem 2.9.2020. od 23. 3. 2021

Královny Žofie 1694/21, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  INCELA s.r.o.

  Královny Žofie 1694/21, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

František Vencl

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2020

vznik členství: 5. 2. 2020

vznik funkce: 5. 2. 2020

Nad koupadly 18/3, Praha, 142 00, Česká republika

Jiří Huml

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2019

vznik členství: 21. 1. 2019

Pardubická 1230, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Aleš Sloupenský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2019

vznik členství: 21. 1. 2019

Slunečná 2038/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Gabriel Eichler

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 26. 10. 2017

vznik funkce: 2. 8. 2018

Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pardubický

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2017

vznik členství: 26. 10. 2017

vznik funkce: 26. 10. 2017

Na lhotech 1441/26, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  KASKÁDY APARTMENTS a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Nová Invalidovna, a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FINEP Troja a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  FINEP Poštovní a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

 • Kollar Invest s.r.o.

  Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  FINEP Hloubětín a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  PROSEK Development, a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FINEP Real a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  TPK Real a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FLams a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  EYSCHA a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FINEP Holešovice a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  F.R.C., a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  FINEP Prosek bytová 10 k.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda představenstva

  FINEP KOMERČNÍ a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  NATURE CITY a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  FINEP HOLDING, SE

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  ERDEX a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  INGRAS a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Pensum a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  FINEP Zlíchov a.s.

  Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

Ing. Miroslav Singer PhD.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 24. 4. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

Eliášova 550/44, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Klára Sokolová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 21. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Dr. Bartůňka 1118, Chrudim, 537 01, Česká republika

Gabriel Eichler

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2017 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 26. 10. 2017

vznik funkce: 26. 10. 2017

Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha, 120 00, Česká republika

Gabriel Eichler

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2017 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 26. 10. 2017

vznik funkce: 26. 10. 2017

Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha, 120 00, Česká republika

Maria Luisa Cicognani

předseda

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 24. 4. 2017

zánik členství: 1. 8. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2017

zánik funkce: 1. 8. 2018

3 Abbots Court, Thackeray Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Maria Luisa Cicognani

předseda

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 24. 4. 2017

zánik členství: 1. 8. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2017

zánik funkce: 1. 8. 2018

3 Abbots Court, Thackeray Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Richard Alan Laxer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 23. 4. 2017

vznik funkce: 21. 4. 2016

zánik funkce: 23. 4. 2017

48 Marlborough Place, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Richard Alan Laxer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 23. 4. 2017

vznik funkce: 21. 4. 2016

zánik funkce: 23. 4. 2017

48 Marlborough Place, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Michal Petrman

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2021

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 21. 4. 2020

Královny Žofie 1694/21, Praha, 148 00, Česká republika

Denis Arthur Hall

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2021

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 21. 4. 2020

6 Barrington Park Gardens, Chalfont St Giles, Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Clare Ronald Clarke

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2021

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 21. 4. 2020

Ztracená 1393, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Christopher Michael Chambers

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 20. 5. 2017

vznik funkce: 21. 4. 2016

zánik funkce: 20. 5. 2017

1 Napier Avenue, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christopher Michael Chambers

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 21. 4. 2016

zánik členství: 20. 5. 2017

vznik funkce: 21. 4. 2016

zánik funkce: 20. 5. 2017

1 Napier Avenue, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Andrew Charles Bull

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 19. 8. 2014

zánik členství: 21. 4. 2016

Thelland, Shere Road, West Horsley, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Andrew Charles Bull

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 19. 8. 2014

zánik členství: 21. 4. 2016

Thelland, Shere Road, West Horsley, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Todd Lamar Smith

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 21. 4. 2016

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2016

4 Queens Grove, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Todd Lamar Smith

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 21. 4. 2016

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2016

4 Queens Grove, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Paul David Hurd

člen

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 6. 12. 2013

zánik členství: 21. 4. 2016

Little Brook Cottage, Bells Farm Road, Kent, Tonbridge, Hadlow, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Paul David Hurd

člen

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 6. 12. 2013

zánik členství: 21. 4. 2016

Little Brook Cottage, Bells Farm Road, Kent, Tonbridge, Hadlow, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Aleš Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 11. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

zánik funkce: 20. 6. 2014

Neherovská 1924/28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Iva Hamouzová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2012 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 14. 2. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

Boženy Němcové 1157/9, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Pavel Zídek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2010 - Poslední vztah: 26. 4. 2012

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 18. 12. 2011

Markušova 1631/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Robert Charles Green

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 13. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2013

Ridgefield, Powderhorn Drive 12, CT 06877, Spojené státy americké

Peter Morris Franklin

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 10. 7. 2008

zánik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 29. 10. 2008

zánik funkce: 28. 4. 2009

London, Pembridge Villas 62a, SW11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Peter Morris Franklin

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 10. 7. 2008

London, Pembridge Villas 62a, SW11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Aleš Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2013

vznik členství: 10. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2012

Neherovská 28, Praha 6, 160 00, Česká republika

James Desmond O´Shea

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 10. 7. 2008

vznik funkce: 20. 12. 2007

zánik funkce: 10. 7. 2008

"Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath, Irsko

Ing. Pavel Zídek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2010

vznik členství: 29. 11. 2005

zánik členství: 29. 11. 2009

vznik funkce: 29. 11. 2005

zánik funkce: 29. 11. 2009

Markušova 1631/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Susan Elizabeth Crichton

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 10. 6. 2008

vznik funkce: 22. 6. 2004

zánik funkce: 10. 6. 2008

The Pheasantries, Ley Hill, Chesham, Buckinghamshire, HP5 3QR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Thomas Alan Szlosek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 3. 2005

vznik členství: 24. 3. 2004

zánik členství: 17. 5. 2004

vznik funkce: 24. 3. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2004

6 Blackwoods, Blackwoods Lane, Portmarnock, Co. Dublin, Irsko

James Desmond O´Shea

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 3. 2008

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 29. 10. 2007

vznik funkce: 29. 10. 2003

zánik funkce: 29. 10. 2007

"Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath, Irsko

Pavel Zídek

člen

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 29. 11. 2001

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 29. 11. 2001

zánik funkce: 28. 11. 2005

Markušova 1631/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Prof. Jan Švejnar

člen

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 29. 10. 2003

vznik funkce: 11. 12. 2001

zánik funkce: 29. 10. 2003

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Luciano Passardi

předseda

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 18. 1. 2002

zánik členství: 24. 3. 2004

vznik funkce: 18. 1. 2002

zánik funkce: 24. 3. 2004

Untere Parkstrasse 14, CH 5212 Hausen, Švýcarská konfederace

Albert Decilia

člen

První vztah: 4. 2. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 13. 9. 2000

zánik členství: 11. 12. 2003

Karlsgasse 22, A 1040 Wien, Rakouská republika

Jenne Brittel

předseda

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2003

zánik členství: 13. 9. 2000

vznik funkce: 23. 7. 1998

zánik funkce: 13. 9. 2000

1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103, Spojené státy americké

Prof. Jan Švejnar

člen

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 1999

zánik členství: 11. 12. 2003

zánik funkce: 11. 12. 2003

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Jenne Brittel

člen

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103, Spojené státy americké

George Reinhold Tappert

člen

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

nar.14.01.1941 do 28. 1. 2003 od 9. 6. 1998

21 Thurloe Square, London, SW7 2SD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Luciano Passardi

člen

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

zánik členství: 18. 1. 2002

zánik funkce: 18. 1. 2002

Untere Parkstrasse 14, CH-5212 Hausen, Švýcarská konfederace

Statutární orgán

5 fyzických osob

Tomáš Spurný

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 2. 10. 2019

vznik funkce: 2. 10. 2019

Trojská 659/183b, Praha, 171 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Carl Normann Vökt

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2019

vznik členství: 26. 1. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2019

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Friček

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Nad Smetankou 225/2, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Novotný

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 17. 12. 2017

Jeseniova 2852/16, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Albert Piet Van Veen

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2017

Koningin Emmakade 157, Den Haag, Nizozemské království

Historické vztahy

Carl Normann Vökt

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2018 - Poslední vztah: 17. 5. 2019

vznik členství: 26. 1. 2017

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Philip Paul Roos Holemans

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2019

vznik členství: 18. 7. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 20. 7. 2018

zánik funkce: 28. 2. 2019

V Šáreckém údolí 2766/1a, Praha, 160 00, Česká republika

Philip Holemans

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2018 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 17. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2018

vznik funkce: 20. 4. 2016

zánik funkce: 17. 7. 2018

V Šáreckém údolí 2766/1a, Praha, 160 00, Česká republika

Philip Holemans

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2018 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 17. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2018

vznik funkce: 20. 4. 2016

zánik funkce: 17. 7. 2018

V Šáreckém údolí 2766/1a, Praha, 160 00, Česká republika

Philip Holemans

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 17. 7. 2014

vznik funkce: 20. 4. 2016

Pod Meliškou 2720/6, Praha, 164 00, Česká republika

Philip Holemans

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 17. 7. 2014

vznik funkce: 20. 4. 2016

Pod Meliškou 2720/6, Praha, 164 00, Česká republika

Tomáš Spurný

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 1. 10. 2019

Trojská 659/183b, Praha, 171 00, Česká republika

Philip Holemans

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 17. 7. 2014

vznik funkce: 17. 7. 2014

Pod Meliškou 2720/6, Praha, 164 00, Česká republika

Jan Novotný

člen

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 16. 12. 2017

Jeseniova 2852/16, Praha, 130 00, Česká republika

Jan Novotný

člen

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 16. 12. 2017

Jeseniova 2852/16, Praha, 130 00, Česká republika

Carl Normann Vökt

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 25. 1. 2017

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Carl Normann Vökt

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 25. 1. 2017

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Brett Matthew Belcher

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2012 - Poslední vztah: 4. 2. 2013

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 5. 11. 2012

vznik funkce: 21. 12. 2011

zánik funkce: 5. 11. 2012

Na Výhledu 1437, Hostivice, 253 01, Česká republika

Mathias Sebastian Thielen

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 25. 11. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Sean Morrissey

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

vznik členství: 25. 7. 2011

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 26. 7. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2015

Senovážné nám. 1465/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Wade Udell Robison

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 2. 2012

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 30. 12. 2011

Vilová 102, Jesenice u Prahy, 252 42, Česká republika

Wade Udell Robinson

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 7. 12. 2010

Vilová 102, Jesenice u Prahy, 252 42, Česká republika

Jiří Báča

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 14. 2. 2013

vznik členství: 6. 4. 2010

zánik členství: 25. 1. 2013

Turistická 223, Liberec, 460 01, Česká republika

Rajesh Ramakrishna Gupta

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

vznik členství: 26. 8. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Italská 12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Christoph Glaser

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2012

vznik členství: 6. 5. 2009

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 6. 5. 2009

zánik funkce: 31. 8. 2012

Janáčkovo nábřeží 138/59, Praha 5, 150 00, Česká republika

Christoph Glaser

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 6. 5. 2009

vznik funkce: 6. 5. 2009

bytem v ČR: Praha 1, Divadelní 22 do 4. 6. 2009 od 4. 6. 2009

Janáčkovo nábřeží 138/59, Praha 5, 150 00, Česká republika

Peter Ronald Herbert

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

vznik členství: 10. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 10. 7. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Ibsenova 1234/1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Brett Matthew Belcher

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2008 - Poslední vztah: 15. 2. 2012

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 20. 12. 2007

zánik funkce: 20. 12. 2011

Na Výhledu 1437, Hostivice, 253 01, Česká republika

Jan Rollo

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik členství: 6. 11. 2008

vznik funkce: 30. 10. 2007

zánik funkce: 6. 11. 2008

Na okraji 335/42, Praha 6, Česká republika

Pieter Van Groos

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 20. 10. 2006

zánik členství: 4. 12. 2007

vznik funkce: 23. 10. 2006

zánik funkce: 4. 12. 2007

Italská 212/5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Christoph Glaser

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 5. 5. 2009

vznik funkce: 5. 5. 2005

zánik funkce: 5. 5. 2009

bytem v ČR: Praha 1, Divadelní 22 do 4. 6. 2009 od 14. 7. 2005

Haydn-Strasse 18, 01309 Dresden, Spolková republika Německo

Sonia Slavtcheva

člen

První vztah: 11. 3. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik členství: 28. 11. 2002

zánik členství: 22. 1. 2005

vznik funkce: 28. 11. 2002

zánik funkce: 22. 1. 2005

Na Fialce II, Praha 6, Česká republika

Jan Rollo

člen

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 3. 12. 2007

vznik funkce: 29. 10. 2003

zánik funkce: 29. 10. 2007

Na okraji 335/42, Praha 6, Česká republika

Sonia Slavtcheva

člen

První vztah: 20. 8. 2003 - Poslední vztah: 11. 3. 2005

vznik členství: 28. 11. 2002

vznik funkce: 28. 11. 2002

Mylnerovka 10, Praha, 160 00, Česká republika

Gerard Ryan

předseda

První vztah: 20. 8. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2007

vznik členství: 28. 11. 2002

zánik členství: 20. 10. 2006

vznik funkce: 3. 12. 2002

zánik funkce: 20. 10. 2006

bytem v ČR : Praha 4, Pod Klaudiánkou 14/170 do 3. 5. 2007 od 20. 8. 2003

28 Pilrig Street, EH6 5AJ, Edinburgh, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

člen Miroslav Červenka

První vztah: 20. 8. 2003 - Poslední vztah: 4. 5. 2006

vznik členství: 28. 11. 2002

zánik členství: 8. 2. 2006

vznik funkce: 28. 11. 2002

zánik funkce: 8. 2. 2006

Zadní 478, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Jiří Klumpar

místopředseda

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 11. 3. 2005

vznik členství: 17. 3. 1999

zánik členství: 22. 6. 2004

vznik funkce: 15. 11. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2004

U lesa 495, Jesenice, 252 42, Česká republika

ing. Jiří Klumpar

místopředseda

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 17. 3. 1999

vznik funkce: 15. 11. 2001

Geologická 992/3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Tomáš Salomon

člen

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 11. 3. 2005

vznik členství: 20. 3. 2001

zánik členství: 17. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2004

Sadová 474/6, Praha 6, Česká republika

František Ježek

člen

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 8. 2003

vznik členství: 20. 3. 2001

zánik členství: 28. 11. 2002

U Křížku 1401/8, Praha 4, Česká republika

Ivan Svítek

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 22. 12. 1998

zánik členství: 23. 8. 2003

vznik funkce: 22. 12. 1998

zánik funkce: 23. 8. 2001

Fetrovská 8, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Klumpar

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 17. 3. 1999

Geologická 992/3, Praha 5, 150 00, Česká republika

James Edward Slavik

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 7. 6. 2003

vznik členství: 17. 3. 1999

zánik členství: 20. 3. 2001

Pařížská 22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Paul Le Houillier

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 2003

zánik členství: 9. 9. 1998

zánik funkce: 9. 9. 1998

nar.13.05.1964 do 6. 5. 2003 od 9. 6. 1998

U lípy 973, Nové město nad Metují, Česká republika

Petr Šmída

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 2003

zánik členství: 28. 11. 2002

Letohradská 38, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ladislav Nussbauer

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Vrchlického 16, Plzeň, 320 29, Česká republika

Společnost vždy zastupují dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 13. 5. 2016

Společnost zastupují buď společně všichni členové představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva.

do 13. 5. 2016 od 21. 1. 2016

Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva.

do 21. 1. 2016 od 26. 7. 2005

Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo.

do 26. 7. 2005 od 11. 3. 2005

Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k vytištěnému nebo psanému jménu společnosti společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 11. 3. 2005 od 9. 6. 1998

Další vztahy firmy MONETA Money Bank, a.s.

Akcionáři

GE Capital International Holdings Limited

The Ark, 201 Talgarth Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn

do 13. 5. 2016 od 21. 1. 2016

GE Capital Sub 3, Inc.

1209 Orange Street, Spojené státy americké, Wilmington, New Castle, Delaware, 198 01

do 21. 1. 2016 od 8. 1. 2016

General Electric Capital LLC

1209 Orange Street, Spojené státy americké, Wilmington, New Castle, Delaware, 198 01

do 8. 1. 2016 od 30. 12. 2015

General Electric Capital Corporation

1209 Orange Street, Spojené státy americké, Wilmington, New Castle, Delaware, 198 01

do 30. 12. 2015 od 11. 12. 2015

GE Capital UK Holdings LLC

1209 Orange Street, Spojené státy americké, Wilmington, New Castle, Delaware, 198 01

do 11. 12. 2015 od 2. 12. 2015

GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

Spojené státy americké

do 2. 12. 2015 od 26. 2. 2008

GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

Spojené státy americké

do 25. 3. 2003 od 9. 6. 1998

Insolvenční rejstřík

MONETA Money Bank, a.s.

spisová značka: INS 24154/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2021-03-03 07:56:44.000000

MONETA Money Bank, a.s.

spisová značka: INS 14990/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-10-16 09:42:59.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).